- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ernst Didring

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Didring, Ernst (1868–1931), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Presentation by Arne Ring: på svenska, in English, auf Deutsch.

På svenska

Links

Tema References:
Rallareromaner
Östersjön
Sveriges författareförening
Norrland
Arbetarrörelsen

Biography

Ernst Didring föddes på Östermalm den 18 oktober 1868 och dog 1931.

Författaren Ernst Didring avled enligt adelborgs dödsrunor 1931 13/10 klockan 1.30 på natten på Röda Korsets sjukhem, Stockholm.

Skrifter

Hans huvudserie och mestkända bok är visserligen Romantrilogin "Malm", som utkom 1914-1919. Därutöver är några av hans yttligare romaner (Cyclus "Skärgårdslivet"; "Världsspindeln"; "Det mörkblå frimärket") viktigt från litterturhistoriska synpunkten. Hans böcker tecknar en omfattande bild av livet i Sveriges samhälle vid 1900e sekelskiften, vilken ibland är lika aktuell i dag.

Ofta var det bara några månader efter originalerna att Europäiska översättningarna utkom. Framför allt i Tyskland fanns stor uppmärksamhet för hans verk.

Dessutom skrev han ett flertal skådespel, som var välkänd i Stockholms teatrar under hans tid.

Innehåll av hans huvudverk

Malm - Trilogien
I sin romantrilogi Malm skildrar Ernst Didring arbeitet med den s. k. malmbanan Kiruna - Narvik, gruvsamhället Kirunas framväxt och det ekonomiska spelet med de värden som skapats i malmfälten.
Männen som gjorde det
- är en av de stora rallarromanerna i svensk litteratur. Men det är också en av våra mest storslagna skildringar av fjällvärlden, ett dokument över en brytningstid i svensk historia och en varm och ödmjuk hyllning till människorna bakom ett pionärarbete: byggandet av Malmbanan vid sekelskiftet.
(svenska: 1914, tyska: 1917, finska 1917; på svenska nytryckt 1976 och 1994)
Bergets sång
Malmbrytningen har upptagits i Kiruna i jämförelsevis stor skala - vi skriver nu 1909. Flera av de rallare som steg fram och mötte oss i "Männen som gjorde det" är nu gruvarbetare. Storstrejken kastar sin skugga över Malmfälten och kampen står inte bara mellan arbetare och arbetsgivare, utan också mellan olika fraktioner inom arbetarleden. Emigrationsfebern rasar i gruvsamhällena - Brasilien är målet. En del återvänder så småningom därifrån - men inte alla. Och i romanens Berget (=Kiruna) har mycket skett under deras bortavaro.
(svenska: 1915, tyska: 1924)
Spelarna
Stockholm, åren före första världskriget. Storstrejkens år, men också aktiejobbarnas glanstid. I centrum för spekulationerna står "grängarna", papperen som fått sitt värde ur malmbrytningen i Gällivare och Kiruna. Värdet stiger - världen ropar ju efter malm, och det ryktas om att staten ska överta malmfälten. En av spelarna är Erik Valerius. Han spelar högt. Ochså i sitt äktenskap med Anna. Han vinner, och han förlorar. Och när han en solstekt dag på Baltiska utställningen i Malmö nås av beskedet om krigsutbrottet - vad är det då för kort han har kvar att spela?
(svenska: 1919, tyska: 1924)
Romancyclus "Skärgården"
En hänförande, levande hymn om skärarna och deras människor. De är inga idealfigurer eller billiga lockfåglar, som är här ställt up av Didring, utan bloodvarma människor med deras små dygder och synder. Man måste genast tro på de, som man tror på solskenen och stormen. De levandsvarma människorna ställer Didring i den stora naturen.

Cyclusen "Skärgårdslivet" är inte bara två av de bästa böcker av sin författare (kanske de allra bästa), utan ocksä två av de mest värdefulla skärgårds-romaner, som är skrivit på svenska - för August Strindberg inte gjort ett undantag.

Stormens öar
(svenska: 1925, tyska: 1926)
Mästarlotsen
(svenska: 1926, tyska: 1927)
Världsspindeln
En svensk kemist har den fixa ideen at det måste existera en internationell pengar-liga, som lik spindlar drar sina tråder över världen; gör krigar, revolutioner och fred, om de bara kann tjäna på det. Alltso ein gissel av folkena, en sällskap av världens egentliga herrar, som skall bli demaskerade! En jakt över hela jorden börjar, någon gång tror enthusiasten att han är nära målet, men slutligen måste han erkänna sin idee som fantom. Löst förknippad med huvudhandlingen är sin fransk vännens öde, en radiumforskare, som går till sitt säkra död i tjänsten av vetenskapen som äkta, sig uppoffrande hjälte.
(svenska: 19??, tyska: 1925, ungerska 1926)

Yttligare skrifter i tidsordning och deras översättningar (om inte annat är angiven, angivet år menar den svenska utgivningen:

Midnattsol (skådespel, 1897, möjligtvis otrykt)
Stigare Mats (skådespel, 1899, möjligtvis otrykt)
Gruvarna (drama, före 1908)
Småkunger (drama, före 1908)
Kung och sångare (skådespel, 1908)
Bruddansen och andra berättelser (1899)
Kunskapens träd (berättelser, 1902)
Ingjald Illråda (skådespel i fem akter, 1903)
Trälar (berättelser, 1904)
Kronans kaka (berättelser, 1906)
Valuta (skådespel, 1908, möjligtvis bara på tyska)
Högt spel (skådespel, svenska 1909, tyska 1906, spanska 1921)
Vilsna vandrara (berättelser, 1911)
Jefta (skådespel i fem akter, 1912)
Eros (tre enaktare, 1912)
Arvtagarna (skådespel i fem akter, 1914)
Bortom ärans fält (noveller, 1917)
Gustav II Adolf (skådespel i fem akter, 1917)
Elna Hall (skådespel i tre akter, 1917)
På väg till friheten (trilogi, 1919)
I. Råttfällan (komedi i tre akter)
II. Fången (tragedi i tre akter)
III. Riket (drama i nio tablåer)
Öarna (skådespel i tre akter, 1920)
Inferno (flygblatt, 1920)
Sigrid Persdotter Bjurcrona (roman, 1922)
Två vägar (roman, 1923)
Världsspindeln (roman, svenska ??, tyska 1925, ungerska 1926)
Gustav Jansson (minnesteckning, 1925)
Dyningar (roman, 1927)
Skådespelarskan (roman, 1928)
Vilddjuret (skådespel i tre akter, 1929)
Det mörkblå frimärket (kriminalroman 1932, tyska planerat för 2002)

In English

Biography

Ernst Didring was born in Stockholm 18 October 1868 and died 1931.

Works


Auf Deutsch

Biographie

Werke

Sein Hauptwerk und damit das bekannteste Buch ist die Romantrilogie "Malm" (Erz), die von 1914-1919 herausgegeben wurde. Darüber hinaus sind einige seiner weiteren Romane (Zyklus "Skärgårdsleben"; "Die Weltspinne"; "Die dunkelblaue Briefmarke") literaturhistorisch bedeutsam. Seine Bücher geben ein umfassendes Bild des Lebens in Schwedens Gesellschaft zur Zeit der Jahrhundertwende, welches manchmal auch heute aktuell erscheint. Oft vergingen nur einige Monate zwischen der Herausgabe des Originals und seinen Übersetzungen. Vor allem in Deutschland fanden seine Werke einen großen Widerhall. Dabei zeichnen sich besonders die Übersetzungen durch Elke von Hollander-Lossow durch eine detailgetreue Textwiedergabe aus. Weiterhin schrieb er eine ganze Reihe von Theaterstücken, die in Stockholm sehr bekannt waren und zu seiner Zeit oft gespielt wurden.
Malm - Trilogie
In seiner Romantrilogie "Malm" schildert Ernst Didring die Arbeit an der so genannten "Malmbahn" Kiruna - Narvik, die Fortschritte der Grubenstadt Kiruna und das ökonomische Spiel mit dem Wert, der in den Erzfeldern geschaffen wird.
Pioniere: Roman aus dem Norden (Männen som gjorde det)
- ist einer der großen Romane über die Gleisbauer in der schwedischen Literatur. Aber es ist auch ein der am großartigsten Schilderungen der Bergwelt, ein Dokument über eine Aufbruchszeit in der Schwedischen Geschichte und eine warme und herzliche Anerkennung der Menschen hinter einer Pionierarbeit: Der Bau der Erzbahn zur Jahrhundertwende.
(schwedisch: 1914, deutsch: 1917, finnisch 1917)
Der Krater (Bergets sång)
Der Erzabbau wurde in Kiruna in vergleichsweise großem Stil aufgenommen - wir schreiben jetzt das Jahr 1909. Einige der Gleisarbeiter, die wir im "Roman aus dem Norden" trafen, sind jetzt Bergarbeiter. Der Generalstreik wirft seinen Schatten über das Erzfeld und der Kampf wird nicht nur zwischen den Arbeitern und der Arbeitgebern geführt, sondern auch zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb der Arbeiter. Das Emigrationsfieber rast in die Grubengesellschaft - Brasilien ist das Ziel. Ein Teil wendet sich nach und nach zurück - aber nicht alle. Und am Krater des Romans (=Kiruna) ist in der Zwischenzeit viel geschehen ...
(schwedisch: 1915, deutsch: 1924)
Spekulanten (Spelarna)
Stockholm, im Jahr vor dem ersten Weltkrieg. Das Jahr des Generalstreiks, aber auch der Glanzzeit der Aktienspekulanten. Im Zentrum der Spekulationen stehen die Aktien, die ihren Wert durch den Erzabbau in Gällivare und Kiruna erhalten hatten. Der Wert steigt - die Welt ruft ja nach Erz, und es geht das Gerücht, das der Staat das Erzfeld übernehmen will. Einer der Spieler ist Erik Valerius. Er spielt hoch. Auch in seiner Ehe mit Anna. Er gewinnt und er verliert. Und als ihn eines schönen Tages in der Baltischen Ausstellung in Malmö die Nachricht über den Kriegsausbruch erreicht - welche Karten hat er da noch zum Ausspielen?
(schwedisch: 1919, deutsch: 1924)
Romanzyklus "Schärenleben"
Eine beredte, hinreißende, lebendige Hymne auf die Schären und ihre Menschen. Es sind keine Idealfiguren oder billige Lockvögel, die Didring hier aufstellt, sondern blutwarme Menschen mit ihren kleinen Tugenden und Sünden. Man muß sogleich an sie glauben, wie man an den Sonnenschein und den Sturm glaubt. Diese lebenswarmen Menschen stellt Didring in die große Natur. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, daß der Zyklus "Schärenleben" nicht nur eins der besten Bücher seines Verfassers ist (vielleicht das allerbeste), sondern auch einer der wertvollsten Schären-Romane, die überhaupt in schwedischer Sprache geschrieben sind - August Strindberg nicht ausgenommen.
Die Inseln des Sturms (Stormens öar)
(schwedisch: 1925, deutsch: 1926)
Mann auf dem Posten (Mästarlotsen)
(schwedisch: 1926, deutsch: 1927)
Die Weltspinne
Ein schwedischer Chemiker hat die fixe Idee, es müsse eine internationale Geldliga existieren, die spinnengleich ihre Fäden über die Welt zieht; Kriege, Revolutionen und Frieden macht, wenn es nur zu verdienen gibt. Also eine Geißel der Völker, eine Gesellschaft der eigentlichen Herren der Welt, die es zu entlarven gilt! Eine Jagd über den Erdball hebt an, einige Male glaubt der Enthusiast dem Ziele nah zu sein, aber schließlich muß er doch seine Idee als Phantom erkennen. Lose verknüpft mit der Haupthandlung ist das Schicksal seines französischen Freundes, eines Radiumforschers, der im Dienste seiner Wissenschaft als echter, sich aufopfernder Held dem sicheren Tode entgegen geht. Es sei gewarnt, das Buch an einem Abend zu beginnen -- man liest es die Nacht durch.
(schwedisch: ??, deutsch: 1925)

weitere Werke in deutscher Übersetzung:

Hohes Spiel - Högt spel
Schauspiel in drei Akten (schwedisch : 1909, deutsch: 1909)
Die blaue Briefmarke - Det mörkblå frimärket
Kriminalroman (schwedisch: 1932, deutsche Ausgabe 2002 geplant).

Find other Nordic Authors named Didring, others born in 1868 or deceased in 1931.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-23 23:19 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/didriern.html

Valid HTML 4.0!