- Project Runeberg -  Tema; Thematic Entries to Project Runeberg /
Tema Verdandis småskrifter

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tema Verdandis småskrifter

Studentföreningen Verdandi bildades hösten 1882 för Uppsala-studenter, "hvilka omfatta tanke- och yttrande-frihetens grundsatser samt hysa intresse för allmänt mänskliga och samhälleliga frågor". Dessa intressen ventilerades vid de offentliga diskussioner som föreningen arrangerade. Föreningen drev även bibliotek. Bland föreningens tidiga ordföranden märks Karl Staaff (1882-1885), David Bergström, Mauritz Hellberg och Hjalmar Öhrvall. Mer om föreningens historia står att läsa i Otto von Zweigbergk, Studentföreningen Verdandi 1882-92, ett stycke kulturhistoria från Upsala, 1892; Studentföreningen Verdandi 1882-1907, porträttkatalog, 1907; Meddelanden angående Studentföreningen Verdandis folkbildningsarbete, styrelsen, 1901; Föreningen Verdandi, 1907, 1907-1908, 1909-1910; Förteckning i nummerföljd över samtliga Verdandiskrifter från nr 1 t.o.m. nr 505 jämte författarregister och systematiskt register, 40 sidor, 1950.

1888 började föreningen på förslag av Karl Staaff att utge en populärvetenskaplig serie, Verdandis småskrifter. Fram till 1920 hade 235 nummer utgivits, många i flera upplagor. Nedanstående är en förteckning av kända upplagor. Identifierade författare och elektroniska utgåvor har markerats som länkar. Kompletteringar välkomnas, skriv till redaktion@runeberg.org.

Se även förteckningen i Bibsys eller i Libris.

1. Gottfrid Adlerz, Om människans ursprung, 1888
Tredje genomsedda upplagan (Tionde tusendet), 1901
2. Curt Wallis, Dödlighetens aftagande i Sverge och orsakerna därtill, 1888
3. Herman Almkvist, Koranen, Muhammedanernas bibel, 1888
4. Karl af Geijerstam, Nutidens arbetssätt, 1888
5. Axel Svenson, Om öfverläggningar och beslut : en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden, 1888
14. uppl. 1923, 36 sidor
15. uppl. 1927, 36 sidor
16. uppl. 1930, 36 sidor
17. uppl. 1932, 36 sidor
6. Arvid Gustaf Högbom, Istiden : ett skede i jordens historia, 1888
5. genomsedda uppl. (Sextonde-tjugoförsta tusendet), 1919
7. Harald Wieselgren, Lars Johan Hierta : en förkämpe för utvecklingen, 1888
8. Anna Whitlock, Skolans ställning till religionsundervisningen i Sverge och andra länder, 1888
9. Harald Sohlman, Skatterna till staten : Kort redogörelse för deras allmänna grunder och olika former, 1888
10. Ellen Key, Från människosläktets barndom, 1888
11. Gustaf F. Steffen, Den industriella arbetarfrågan : nutidens förnämsta sociala spörsmål, 1889
12. Johan Fredrik Hallenborg, Husdjurens skötsel, 1889
13. Otto von Zweigbergk, Tillståndet i Frankrike före revolutionen 1789, 1889
Andra genomsedda upplagan (Femte tusendet), 1900
14. Hellen Lindgren, Voltaire och hans strid mot fördomarna i religion och samhälle, 1889
15. John Stuart Mill, Om tanke- och yttrandefriheten, 1889
Öfversättning från engelskan af Hjalmar Öhrvall, med. doktor, laborator
16. Karl Bohlin, Jorden och solsystemet : några blad ur historien om vetenskapens strider, 1889
17. Emil Meyer, Om pängar, 1889
Öfversatt och bearbetad efter svenska förhållanden af Johan Lilliehöök, juris kandidat
18. Johan Bergman, Giordano Bruno, en tankefrihetens martyr, 1889
19. Gun. Andersson, Syndafloden, 1889
efter Edv. Sness
20. David Bergström, Den politiska rösträtten, 1890
5. uppl. 1892, 36 sidor
6. uppl. 1905
21. Gustaf F. Steffen, Färgernas betydelse i djur- och växtvärlden, 1890
22. Otto von Zweigbergk, Den stora franska revolutionen, 1890
23. Edvard Wavrinsky, Om förebyggande af eldfara och om eldsläckning, 1890
24. Emil Svensén, Karl Ifvarsson och landtmannapartiet, 1890
25. Karl Fredrik Lundin, Huru böra mäjerierna betala mjölken?, 1890
26. Fridtjuv Berg, Folkbildningspolitikern Adolf Diesterweg : Ett hundraårsminne, 1890
27-28. Bengt Lidforss, Växternas skyddsmedel emot yttervärlden, 1890; jämför nr. 52
29. Karl Staaff, Församlingsrätten, 1891
30. Karl Ljungstedt, Språket, dess lif och ursprung, 1891
31. Per Gustaf Edvard Lindell, Likbränning eller begrafning, 1891
32. Ivar Damm, Slumpen : Något om sannolikhetsberäkning och dess tillämpning på spel m.m., 1891
33. Gustaf F. Steffen, Normalarbetsdagen, 1891
34. Harald Wieselgren, Finland : Med karta öfver Finland, 1891
35. Ellen Key, Moralens utveckling, 1891
3. uppl. 1911
Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L'Évolution de la morale»
36. Erik Henrik Lind, Om rättstafningen : Dess uppgift och dess öden i vårt land, 1891
37. Otto Wilhelm Ålund, Irland och Parnell, 1891
38. Bernt Erik Drakenberg, Om testamente, 1892
2. uppl. 1907; jämför nr. 340
39. G. Berglund, Konstgjorda gödselämnen, 1892
40. Salomon August Andrée, Industrin och kvinnofrågan, 1892
2. uppl. 1908
41. Wilhelm Palmær, Elden, 1892
2. uppl. 1912
42. Adolf Noreen, Rättskrivningens grunder, 1892
2. uppl. 1920
43. Karl Ahlenius, Kolumbus och upptäckandet av Amerika, 1892
2. uppl. 1913
44. Gustaf Fröding, Robert Burns, 1892
2. uppl. 1909
45. Hjalmar Branting, Socialismen, 1892
2. uppl. 1906
3. uppl. 1908
4. uppl.
46. Karl Ljungstedt, Modersmålet och dess utvecklingsskeden, 1893
2. uppl. 1907
3. uppl. 1913
4. uppl. 1920
5. uppl. 1927, 47 sidor
47. Johan Bergman, Den svenska nykterhetsrörelsen, 1893
2. uppl. 1905
3. uppl. 1913
48. Knut Leonard Tallqvist, Kulturkampen mellan semiter och indoeuropéer, 1893
49. Anna Bugge Wicksell, Fredsrörelsen, 1893
2. uppl. 1912; jämför nr. 99, 162
50. Karl Trotzig, Billigare järnvägsresor, 1893
51. John Vennerholm, Husdjurens yttre sjukdomar och deras behandling, 1893
2. uppl. 1913; jämför nr. 12
52. Bengt Lidforss, Växternas skyddsmedel emot yttervärlden
2. uppl. 1909; jämför nr. 27/28
53. Carl Vilhelm Ludvig Charlier, Almanackan och tideräkningen, 1894
2. uppl. 1911
54. Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz, Om naturkrafternas växelverkan, 1895
2. uppl. 1901
3. uppl. 1920
55. Ellen Key, Individualism och socialism, 1895
2. uppl. 1901
3. uppl. 1910
56. Knut Wicksell, Progressiv beskattning, 1895
2. uppl. 1903
57. Johan Bergman, Slafveriet i antiken, 1896
2. uppl. 1905
58. Anton Nyström, Häxeriet och häxeriprocesserna, 1896
2. uppl. 1907
59. Hjalmar Öhrvall, Om psykisk uttröttning, 1896
2. uppl. 1905
3. uppl. 1913
60. Harald Wieselgren, Norge, 1896
61. N. Ohlsson-Hörle, Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen, 1896
2. uppl. 1909
62. Karl Linge, Hur den svenska folkskolan kom till, 1896
63. Carl Gustaf Santesson, Om tobak, 1897
2. uppl. 1908
64. Rutger Sernander, Våra torfmossar, 1897
2. uppl. 1905
3. uppl. 1916
65. Karl af Geijerstam, Om naturvetenskapernas betydelse för världsåskådningen, 1897
2. uppl. 1904
66. Karl Starbäck, Om sjukdomar hos sädesslag, 1897
2. uppl. 1909
67. Ellen Key, Bildning, 1897
2. uppl. 1897
3. uppl. 1907
4. uppl. 1912
5. uppl. 1919
68. Carl Vilhelm Ludvig Charlier, Astronomi och kultur, 1898
2. uppl. 1906
69. Hugo Larsson, Sverges inre tillstånd under Karl XII, 1898
2. uppl. 1907
70. Carl Wiman, Bergens uppkomst : med 22 figurer, 1898
2. uppl. 1906
3. uppl. 1913
71. Emil Svensén, Spanien och Kuba, 1898
72. Arvid Gustaf Högbom, Om Norrlands näringar, 1898
2. uppl. 1908
73. John Landin, Förfalskningar av närings- och njutningsmedel
2. uppl. 1911
74. Gustaf Siösteen, Gladstone, 1899
2. uppl. 1910
75. L. A. Jägerskiöld, Om skidor och skidlöpning, 1899
2. illustrerade uppl. 1904
76. Carl Gustaf Cederström, Om insjöfisket och insjöfiskaren, 1899
2. uppl. 1910
77. Ellen Key, Skönhet för alla, 1899
3. uppl. 1904
4. uppl. 1908
5. uppl. 1913
6. uppl. 1939
78. Halfred von Koch, Om arbetarnas konsumtionsföreningar, 1899
2. uppl. 1902
79. Henrik Gustaf Söderbaum, Några ord om Berzelius, 1899
2. uppl. 1915
80. Nils Viktor Emanuel Nordenmark, Om stjärnornas natur, 1899
2. uppl. 1910
81. L. A. Jägerskiöld, Olika slag av fortplantning inom djurriket, 1899
2. uppl. 1908
82. Karl Bernhard Wiklund, Om lapparna i Sverge, 1899
(Tredje tusendet), 1899
2. uppl.
83. Karl Trotzig, Vad bör Pettersson kalla sig? En bok om släktnamn
2. uppl.
84. Hjalmar Öhrvall, Renlighet och frisk luft
3. uppl.
85. G. von Paykull, Om skogsodling
86. Hellen Lindgren, Sagoskalden Hans Christian Andersen
2. uppl.
87. Gustav Andreen, Det svenska språket i Amerika
88. Johan August Hammar, Några huvuddrag av fosterutvecklingen med hänsyn till förhållandena hos människa. 1
2. genomsedda uppl. 1909, 43 sidor
3. uppl. , Om fosterutvecklingen. I
89. Johan August Hammar, Om fosterutvecklingen. II
3. uppl.
90. Richard Steffen, Victor Hugo
91. Henrik Schück, Ur bokens historia
2. uppl.
92. Henrik Schück, Vår bokhandels barndom
93. Valfrid Spångberg, Författningsstriden i Finland
94. Johan Erikson, Människans inälvsmaskar
2. översedda och tillökade uppl.
95. John Stuart Mill, Om individualitetens betydelse för det allmänna bästa, 2. uppl. 1922, 55 sidor
96. Karl Ahlenius, Fornskandinaviska upptäcktsfärder
97. Karl Starbäck, Ur de djurfångande växternas liv, 2. uppl. 1922, 32 sidor
98. Carl Gustaf Cederström, Råd och anvisningar till Sverges insjöfiskare
99. Anna Bugge Wicksell, Fredsrörelsen på 1890-talet
100. Valfrid Spångberg, Adolf Hedin
2. uppl.
101. Richard Alexander von Post, Om vården av späda barn
4. uppl.
5. uppl. 1922, 64 sidor
102. Arthur Rydin, Om villkorlig dom
103. Gustaf Siösteen, De engelska rösträttsreformerna
104. Emil Sommarin, Träldomen i norden
2. uppl.
105. Anna Stecksén, Något om vår kropps egna skyddsmedel mot bakterier
106. Ruben G:son Berg, Gustaf Frödings skaldskap : Några drag och synpunkter
(Tredje tusendet), 1902
3. uppl.
107. Georg Stjernstedt, Den svenska arbetareskyddslagstiftningen och yrkesinspektionen
108. Johan Bergman, Anders Fryxell
109. Knut Wicksell, Allianser mellan arbetare och arbetsgifvare
110. Andreas Sophus Schack Steenberg, Om folkbibliotek, 1902
Öfvers. från förf:s manuskript med ett tillägg af R. F.
I det ej översatta, danska förordet skriver författaren att "Den fölgende Fremstilling er hovdesagelig et Utdrag af min Bog: Folkebogsamlinger, deres Historie og Indretning. Aarhus og Köbenhavn 1900. VI + 172 Sider. Oversættelsen til svensk er utfört af Hr Ragnar Fehr, der har vedföjet et Tillæg."
111. Richard Alexander von Post, Bad är hälsa
2. uppl.
112. Otto Sylwan, Runeberg
2. uppl.
3. uppl. 1921, 48 sidor
113. Georg Stjernstedt, Rättigheter och skyldigheter gentemot statskyrkan
2. uppl.
3. uppl. 1925, 34 sidor
114. Peter Munch, Striden om den danska statsförfattningen 1866-1901
115. Lars Gabriel Andersson, Ryggradsdjurens närmaste förfäder
116. Johan August Hammar, Handledning vid elementära dissektioner. 1: Däggdjuren
Del II är nummer 130
2. uppl.
3. uppl. 1921, 58 sidor
117. Joh. Byman, Råd och anvisningar beträffande hönsens skötsel
2. uppl.
118. Edvard Welander, De veneriska sjukdomarnas betydelse
2. uppl.
119. Anders Gustaf Kellgren, Åkerjorden
120. Georg Brandes, Om læsning
2. uppl.
3. uppl. 1922, 27 sidor
121. Frey Svenson, Om anstaltsvård av sinnessjuka
122. Richard Alexander von Post, Ett modernt renhållningssystem : Med 22 figurer
123. Gunnar Bergman, Regeringsformen
124. Emil Sommarin, Skråtvånget
125. Richard Bergh, Det skönas problem
126. Anders Gustaf Kellgren, De i Sverge i stort odlade kulturväxterna
127. S. v. Sneidern, Kort översikt av vårt livförsäkringsväsende
128. Richard Alexander von Post, De smittosamma sjukdomarna och hemmen. I.
Del 2 är nummer 132
2. uppl.
129. Knut Wicksell, Socialiststaten och nutidssamhället
2. uppl.
130. Johan August Hammar, Handledning vid elementära dissektioner. II. Fåglarna
Del I är nummer 116
2. uppl.
131. Ragnar Östberg, Ett hem, dess byggnad och inredning
4. uppl.
5. uppl. 1921, 19 sidor + 10 planscher
132. Richard Alexander von Post, De smittosamma sjukdomarna och hemmen. II
Del 1 är nummer 128
133. Herman Almkvist, Språkforskningens strid mot gällande dogm
134. Henrik Schück, Nordisk folktro och fornnordisk religion
2. uppl.
135. Georg Nordensvan, Carl Larsson
2. uppl.
136. Tor Hedberg, Bruno Liljefors
2. uppl.
137. Tor Hedberg, Anders Zorn
2. uppl.
138. Rutger Sernander, Naturminnesmärken och naturskydd
2. uppl. 1921, 34 sidor
139. Albin Lenhardtson, Tänderna och deras vård
2. uppl.
140. Torsten Fogelqvist, Henrik Ibsen
2. uppl.
141. Hjalmar Öhrvall, Om rudimentära organ hos människan som bevis för hennes ursprung
2. uppl.
142. Valfrid Spångberg, Första kammaren i Sverge och andra länder
143. Henry Buergel Goodwin, Det internationella hjälpspråksproblemet
144. Einar J:son Thulin, Kommunal rösträtt i Sverge
2. uppl.
145. Einar J:son Thulin, Kommunal rösträtt i utlandet
146. Olof Östergren, Våra vanligaste främmande ord : ordlista med uttal och förklaringar
4. uppl. (före 1920), "Dubbelhäfte. Pris 1 kr"
5. uppl. 1922, 96 sidor
6. uppl. 1956, 101 sidor
7. uppl. 1928, 103 sidor
8. uppl. 1930, 103 sidor
9. uppl. 1931, 105 sidor
28. uppl. 1951, 125 sidor
29. uppl. 1951, 125 sidor
30. uppl. 1953, 125 sidor
31. uppl. 1954, 125 sidor
32. uppl. 1957, 127 sidor, bearbetad av Karl-Hampus Dahlstedt
33. uppl. 1959, 127 sidor
förekommer 1960 inbunden tillsammans med nr 147 (?)
34. uppl. 1965, 137 sidor (även 1966)
147. Gunnar Starck, Om lösningar. Ett kapitel ur den moderna kemien, 1910
2. uppl.
148. Edvard Westermarck, Kristendom och moral
2. uppl.
149. Edvard Westermarck, Religion och magi
150. Sven Brisman, Jordreformen
151. Håkan Sandqvist, Vattnet, 1907
2. uppl. 1920 även 1922, 48 sidor
152. Bror Gadelius, Massornas själsliv och andlig smitta
2. uppl.
153. Bror Gadelius, Om besatthet och talande med tungomål
2. uppl.
154. Bror Gadelius, Sinnessjuka och sinnessjukvård
155. Bror Gadelius, Förbrytaren och samhället
156. Henrik Schück, De gammaltestamentliga böckernas tillkomst
2. uppl.
157. Henrik Schück, Den israelitiska litteraturens utveckling
158. Max Grenander, Telegrafering utan tråd
2. uppl.
159. Arnold Bratt, Kyrkan och prästen enligt Sverges tidigaste lagar
160. Sven Lönborg, Jesu liknelser
161. Sven Lönborg, Paulus, 2. uppl. 1925, 81 sidor
162. Ellen Key, Fredsrörelsen och kulturen
163. Gustaf Cederschiöld, Språk i språket. I. Översikt av stilarna
2. uppl.
3. uppl. 1920, 51 sidor
164. Gustaf Cederschiöld, Språk i språket. II. Stilgranskning
2. uppl.
3. uppl. 1920, 27 sidor
165. S. A. Andrée. En levnadsteckning
166. Gottfrid Adlerz, Charles Darwin
2. uppl. 1909
167. Johan August Hammar, Om kycklingens utveckling i ägget, 1910
168. Tord Ångström, Flygmaskinen. I, 2. uppl. 1930, 37 sidor
169. Tord Ångström, Flygmaskinen. II, 2. uppl. 1930, 34 sidor
170. Knut Wicksell, Läran om befolkningen, 2. uppl. 1926, 60 sidor
171. L. Lundh, Michelangelo Buonarroti
172. N. Edberg, Om hembygdsforskning
173. Erik Björkman, William Shakespeare
2:a uppl. 1919
174. David Wilhelm Myhrman, Bibel och Babel
175. Gottfrid Adlerz, Ur grävsteklarnas liv, 1911
176. Gottfrid Adlerz, Instinkt och förståndshandlingar bland grävsteklar
177. Oscar Montelius, Huru länge har kvinnan betraktats som mannens egendom. I. Äktenskap genom rov; äktenskap genom köp
178. Oscar Montelius, Huru länge har kvinnan betraktats som mannens egendom. II. Äktenskap genom gåva; kvinnans nuvarande ställning
179. Torsten Fogelqvist, Till Gustaf Frödings minne, 2:a uppl. 1922, 32 sidor
180. Nils Edén, 1809 års revolution. I. Revolutionens förhistoria, 2. uppl. 1928, 43 eller 46 sidor
181. Nils Edén, 1809 års revolution. II. Gustav IV Adolfs avsättning, 2. uppl. 1928, 43 sidor
182. Hellmuth von Gerlach, August Bebel. En biografisk studie
183. David Wilhelm Myhrman, Tusen nätter och en natt eller Den arabiska sagosamlingen, 1912
184. Yngve Östergren, Hedvig Charlotta Nordenflycht
185. Hjalmar Öhrvall, De viktigaste knutarna. En handledning för sjöfolk, fiskare, scouter m.fl., 2:a uppl. 1922, 36 sidor
186. Ida Goodwin, Charles Dickens, 1913
187. Sixten Belfrage, Våra vanligaste folkvisor. Drag ur deras historia, 1912
2. uppl. 1927, 40 sidor
188. Sverker Ek, Fredrika Bremer : Med 5 bilder, 1912
189. Göran Lindblad, Verner v. Heidenstam
190. Otto Bucht, Ådalen o. Norrlandsfrågan
191. Otto Bucht, Norrländskt skogsliv. I
192. Otto Bucht, Norrländskt skogsliv. II
193. Henrik Schück Svensk enighet : Tal
194. Karl-Erik Forsslund, Beethoven
195. Karl-Erik Forsslund, Mozart
196. Odal Ottelin, Det offentliga talandets konst. I. Innehåll och form
2. uppl., 3:e uppl. 1920
4. uppl. 1930, 56 sidor
197. Odal Ottelin, Det offentliga talandets konst. II. Talaren och auditoriet
2. uppl., 3:e uppl. 1920
4. uppl. 1931, 36 sidor
198. Mathias Feuk, Ernst Ahlgren
199. Eirik Hornborg, Svensk nationalitet i Finland
200. Otto von Friesen, Om det svenska rikets uppkomst, 1915
201. Einar Löfstedt, Marcus Aurelius och hans tid
202. Ivar M. Ingvarsson, Om dövstumhet och dövstumundervisning
203. David Bergström, Den kommunala rösträtten
204. Ejnar Malmberg, Ärftligheten och dess lagar
205. Friedrich Schiller, Om realism och idealism
Inledning och övers. av Johan Nordström
206. Niklas Bergius, Erasmus av Rotterdam. En studie
207. Ivar August Heikel, Den nytestamentliga textens ursprungliga form, 1916
208. Sam Wide, Hellenisk utvandring i forntid och nutid, 1917
209. Yngve Östergren, Om konkurs
210. Niklas Bergius, Platons livssyn
211. Bernt Erik Drakenberg, Minnesord över Karl Staaff
212. Anatole France, Tal vid minnesstoden över Ernest Renan
Övers. av bibl. Hjalmar Lundgren
213. Tord Ångström, Ballonger och luftskepp, 1918
214. Henrik Schück, Reformation och renässans
215. Odal Ottelin, Den folkliga föreläsningen. I. Mål och medel, 1918
54 sidor
3. uppl. 1920, 49 sidor
216. Odal Ottelin, Den folkliga föreläsningen. II. Form och utförande, 1918
73 sidor
217. Ellen Key, Två föregångskvinnor i kriget mot kriget
218. Harry Federley, Ärftlighetsforskningens resultat tillämpade på människan
219. Erik Björkman, Lord Byrons liv och diktning
220. Tage Östergren, Den svenska olycksfallsförsäkringen : enl. lagen d. 17 juni 1916
221. Henrik Petrini Dopet och nattvarden
222. Einar Rosenborg, Författningsfrågan och valproblem i dansk belysning, 1919
223. Gösta Setterberg, Siffror, som tala sanning och - ljuga
224. Albin E:son Norrgård, Landsbygdens elektrifiering
225. Yngve Östergren, Det ekonomiska förhållandet mellan äkta makar. I. Äktenskap ingångna före 1921
226. Conrad Lönnqvist, Himmelens mekanik
227. John Stuart Mill, Om nyttan av religion
översatt av Hjalmar Öhrvall.
228. Ann Margret Holmgren, Kvinnorösträtten i främmande länder
229. Ann Margret Holmgren, Kvinnorösträttens historia i de nordiska länderna, 1920, 53 sidor
230. Ann Margret Holmgren, Susan B. Anthony. Amerikas grand old woman, 1920, 47 sidor
231. Ellen Key, Kvinnornas del i moralens utveckling. 1: Återblick, 1920, 52 sidor
232. Ellen Key, Kvinnornas del i moralens utveckling. 2: Framtidsblick, 1920, 45 sidor
233. Henrik Petrini, Magin, den primitiva människans naturvetenskap. En psykologisk-religionshistorisk studie
234. Gösta Setterberg, Har människan fri vilja?, 1920
235. Hjalmar Öhrvall, Den fysiologiska döden och dess betydelse för livet
236. Maria Holmström, Jenny Lind, 1920, 40 sidor
237. Gustaf Timberg, Kortfattad väderlekslära. I. Om väder och vind, 1921
238. Carl Cederblad, Vårt folk och bildningen, 1921, 30 sidor
239. Gösta Setterberg, Något om folkskolans undervisningsplan av år 1919, 1921, 72 sidor
240. Albert Sjöstrand, Krut, dynamit och andra sprängämnen, 1921, 54 sidor
241. Ann Margret Holmgren, Två internationella kvinnoorganisationer, 1921, 45 sidor
242. Gustaf Alegård, Om prisindexberäkningar, 1921, 38 sidor
243. Nore Tenow, Om politiska val. I. Majoritetsval, 1921, 56 sidor
244. Gustaf Cederschiöld, Om arbetssånger, 1921, 46 sidor
245. Sven Petrini, Skogens betydelse för Sverige, 1921, 44 sidor
246. Yngve Östergren, Det ekonomiska förhållandet mellan äkta makar. II. I äktenskap ingångna efter 1920, 1922, 30 sidor
247. Knut Lundmark, Spiralnebulosorna, 1922, 60 sidor
248-249. Ann Margret Holmgren, Björnstjerne Björnson. Diktaren, hövdingen, politikern, 2 delar, 1921
250. Hjalmar Öhrvall, Om sinnesvillor. 1, 1921, 38 sidor
251. Hjalmar Öhrvall, Om sinnesvillor. 2, 1921, 54 sidor
252. Hugo Bergstedt, Den klassiska gudavärlden i svensk diktning, 1921, 66 sidor
253-254. Johan August Hammar, Om den inre sekretionen, 2 delar, 1922, 78 + 80 sidor
255. Maria Holmström, Emilie Flygare-Carlén, 1921, 52 sidor
256. Einar Rosenborg, Constantin Meunier, 1922, 35 sidor
257. Gustaf Cederschiöld, Snorre Sturlasson och hans verk. 1. Snorres levnad och hans Edda, 1922, 54 sidor
258. Gustaf Cederschiöld, Snorre Sturlasson och hans verk. 2. Snorres Heimskringla, 1922, 63 sidor
259. Arvid Gustaf Högbom Om meteorer och meteoriter, 1922, 88 sidor
260. Ann Margret Holmgren, Fredrika Bremer, 1922, 103 sidor
261. Georg Brandes, Voltaire, 1922, 30 sidor
utgör inledningen till Brandes, François de Voltaire (1916-1917), översatt av Hjalmar Öhrvall
262. Gustaf Timberg, Kortfattad väderlekslära. 2. Hurudant blir vädret?, 1922, 45 sidor
263. Gustaf Alegård, Svensk befolkningsstatistik, 1923, 60 sidor
264. Tor Hedberg, Tre svenska målargenier : Eugen Janson, Herman Norrman, Sager-Nelson, 1923, 31 sidor
265. Gustaf Moberg, Svensk gymnastik och andra kroppsövningar, 1923, 64 sidor
266. Rolf Nordenstreng, Finnarna som ras, folk och kulturbärare. 1. Finnarna som ras, och grunddragen av den finska kulturhistorien, 1923, 66 sidor
267. Rolf Nordenstreng, Finnarna som ras, folk och kulturbärare. 2. Den nutida finska kulturen och det finska folklynnet, 1923, 52 sidor.
268. Nore Tenow, Om politiska val. 2. Proportionella val : personval som grund för ett politiskt frihetssystem, 1923, 64 sidor
269. Georg Brandes, översättning av Hjalmar Öhrvall, Michelangelo, 1923, 42 sidor
270. Johannes Alfvén, Trots och egensinne (negativism) hos barn och vuxna från läkarsynpunkt, 1923, 77 sidor
271. Edvard Thermaenius, Finlands frihetskamp 1914-1919, 1923, 69 sidor
272. Henrik Petrini, Religionens ursprung. 1. Den religiösa kultens uppkomst ur magin, 1923, 64 sidor
273. Henrik Petrini, Religionens ursprung. 2. Den religiösa trons uppkomst ur kulten, 1923, 66 sidor
274. Gustaf Moberg, Idrottsrörelsen och idrotten, 1923, 68 sidor
275-276. Martin Lundqvist, Om vår gamla folkmedicin, 2 delar, 1923, 54 + 62 sidor
277. Jens Orten Böving-Petersen, svensk översättning av Robert Larsson, Djuphavsforskning under ett halvt århundrade, 1923, 49 sidor
278. David Lund, Ungdomsbrottsligheten : dess orsaker och bekämpande, 1924, 34 sidor
279. Ann Margret Holmgren, Ellen Key, människovännen, 1924, 77 sidor
280. Alfred Pettersson, Infektion, immunitet, skyddsympning och läkesera, 1924, 60 sidor
281-282. Hjalmar Öhrvall, Några drag av den kulturella utvecklingen, 2 delar, 1924
283. Märta Björnbom Romson, Vår nya giftermålsbalk, 1924, 31 sidor
284. Albert Tärnlund, Uppfostran hos naturfolken, 1924, 66 sidor
285. David Lund, Om brottsliga böjelsers ärftlighet, 1924, 38 sidor
286. Hjalmar Lundgren, I vilken bok står det? En vägledning bland gängse uppslags- och handböcker i olika ämnen, 1924, 64 sidor
287-288. Ernst Nilsson, De viktigaste svenska köksväxterna, 2 delar, 1924, 44 + 59 sidor
289. Märta Björnbom Romson, Föräldrarätt - föräldraansvar : en översikt av den nya lagstiftningen om rättsförhållandet mellan föräldrar och barn, 1924, 40 sidor
290. Herman Rydin, Om det svenska rikstelefonnätet, 1925, 74 sidor
291. Carl Viksten, De svenska järnvägarnas uppkomst och utveckling, 1925, 66 sidor
292. Anna Bugge Wicksell, Nationernas förbund. 1. Uppkomst och organisation, 1925, 61 sidor
293. Anna Bugge Wicksell, Nationernas förbund. 2. Verksamhet, 1925, 98 sidor
294. Märta Björnbom Romson, Samhällets barnavård, 1925, 64 sidor
295. Märta Björnbom Romson, Vår nya lagstiftning om förmynderskap, 1925, 66 sidor
296. Gustaf Cederschiöld, Georg Stjernhjelm : den svenska skaldekonstens fader, 1925, 46 sidor
297. Albert Tärnlund, Tropikernas viktigaste kulturväxter, 1925, 91 sidor
298. Hugo Silfversparre, Nybörjarens svampbok, 1925, 56 sidor
299. Ludwig Ramberg, Materiens betvingande : några blad om kemi och kultur, 1926, 56 sidor
300. Hjalmar Öhrvall, Om dumheten : en psykologisk studie, 1926, 84 sidor
301. Gustaf Alegård, Befolkningsfrågan genom tiderna, 1926, 90 sidor
302. Märta Björnbom Romson, Den offentliga fattigvården, 1926, 63 sidor
303. Gustaf Moberg, Om lek : några vanliga lekar och deras användning, 1926, 70 sidor
304. Henrik Petrini, Källorna till Markus' evangelium : en undersökning, 1926, 76 sidor
305. Henrik Petrini, Urmarkus : ett bidrag till studiet av de äldsta traditionerna om Jesu liv, 1926, 72 sidor
306. Elias Grip, Naturtydande folksagor, 1926, 68 sidor
307. Richard Alexander von Post, Livets fiender förr och nu : litet medicinsk statistik från sista mansåldern, 1927, 61 sidor
308. Johannes Alfvén, Trötthetens problem : en psykologisk studie, 1927, 105 sidor
309. Hannes Sköld, Anteckningar om ryska revolutionen, 1927, 65 sidor
310-311. Valfrid Spångberg, Liberalismen i svensk politik, 2 delar, 1927, 97 + 122 sidor
312. Ann Margret Holmgren, Jane Addams "Samhällsmodern" och "fredsmodern", 1927, 109 sidor
313-314. Elias Grip, Kulturhistoriska småbilder, 2 delar, 1927, 73 + 73 sidor
315. Johan Henrik Nauckhoff, Nobelpristagaren d:r Gustaf Dalén : hans liv och uppfinningar, 1927, 59 sidor
316. Erik Widmark, Kemien och världshändelserna, 1927, 24 sidor
317. Rütger Essén, Kinas omdaning, 1927, 30 sidor
318-319. Valfrid Spångberg, Karl Staaf. 2, 2 delar, 1928, 119 + 108 sidor
320. Nicolai Johannsen, Skrock och vanföreställningar på barnavårdens och barnsjukdomarnas område, 1928, 54 sidor
321. Märta Björnbom Romson, Om köp på avbetalning, 1928, 56 sidor
322. Ann Margret Holmgren, Artur Hazelius : Nordiska museets skapare, 1928, 61 sidor
323. Arvid Gustaf Högbom, Slagrutor och rutgängeri förr och nu, 1928, 102 sidor
324.
325. Ann Margret Holmgren, Henry Dunant : en mänsklighetens välgörare : ett hundraårsminne, 1928, 61 sidor
326. Oscar Övden, Eldbegängelserörelsen, 1928, 63 sidor
327. Märta Björnbom Romson, Den kommunala beskattning efter 1928 års skattereform: en översikt, 1928, 62 sidor
328. Jakob Pettersson, Arbetsfredslagstiftning, 1928, 36 sidor
329-330. Stig Bendixon, Rousseau : en teckning av hans liv och verk, 1929, 132 sidor
331. Märta Björnbom Romson, Vår nya lagstiftning om arv, 1929, 58 sidor
332. Elias Grip, Från folktrons och sägnernas värld, 1929, 70 sidor
333. Valfrid Spångberg, Hjalmar Öhrvall, 1929, 131 sido
334. Johan Henrik Nauckhoff, Alfred Nobel : hans liv och uppfinningar, 1929, 54 sidor
336. Erik Marklund, Om ärftlighetsläran. 1. De grundläggande erfarenheterna, 1930, 71 sidor
336. Erik Marklund, Om ärftlighetsläran. 2. Ärftlighetens mekanism, 1930, 86 sidor
337. Gunnar Hirdman, Den materialistiska historieuppfattningen : en diskussion kring Karl Marx' ekonomiska samhällssyn, 1930, 64 sidor
2. uppl. 1932, 64 sidor
338. Einar Tegen, Om världen och vetandet : en populär inledning till filosofiens studium, 1930, 75 sidor
339. Carl David Marcus, Den nya norska prosakonsten, 1930, 61 sidor
340. Märta Björnbom Romson, Om testamente, 1930, 61 sidor
341. Sven Ekman, Den levande insjön, 1930, 77 sidor + 2 planscher
342. Alf Ahlberg, Psykoanalysen : en orientering över dess grundtankar, 1930, 72 sidor
343. Tor Andræ, Modern mystik : en blick på teosofien och den ockulta vetenskapen, 1930, 63 sidor
344. Johan Wilhelm Sandström, Golfströmmen och väderleken, 1931, 83 sidor
345. Sven Backlund, Världsorganisation : utkast till en handledning vid studiet av de internationella problemen, 1931, 107 sidor
346. Anton Fridrichsen, Vem ville Jesus vara? : kristustrons historiska grundval enligt nutida bibelforskning, 1931, 61 sidor
347. Albert Tärnlund, Det svenska järnet genom seklerna, 1931, 72 sidor
348. Axel W. Persson, Greklands bronsålder, 1931, 71 sidor + 4 planscher
349. Sven Cederblad, Edouard Estaunié. Georges Duhamel. Två nutida franska författare, 1931, 56 sidor
350. Carl David Marcus, Jakob Wassermann, 1931, 64 sidor
351. Jöran Sahlgren, Vad våra ortnamn berätta, 1932, 73 sidor
2. uppl., 2. tr. 1963
352. Björn Collinder, Lapparna : deras kultur och arbetsliv, 1932, 71 sidor
353.
354. Holger Ahlenius, Georg Brandes. Kämpen och kritikern, 1932
63 sidor
355. Björn Collinder, Finsk prosadiktning, 59 sidor, 1932
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368. Johan August Lundell, Svensk rättstavning 1934. Principutredning, 1934
79 sidor
369. Carl Cederblad, Människomassor och massmänniskor
2. uppl. 1942, 64 sidor
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376. Helmer Bäckström, Spektrum och kamera, 1935
57 sidor
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398. Per G. Stensland, Tjänstemännens ekonomiska och sociala problem, 1937
64 sidor
399.
400.
401. Nils Svanberg, Lyrisk stil. Tolkningar av valda svenska dikter
41 blad
402.
403.
404.
405.
406.
407. Elis Håstad, Det moderna partiväsendets organisation
3. omarb. uppl. 1954, 78 sidor
408. Elis Håstad, Partierna i regering och riksdag
3. omarb. uppl. 1952, 71 sidor
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423. Artur Lundkvist Amerikas nya författare, 1940
62 sidor
424. Henning Söderhjelm, Sillanpää, 1940
60 sidor
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439. Knut Jaensson, Nio moderna svenska prosaförfattare, 1941
66 sidor
440.
441.
442.
443.
444.
445. Sten Linder, August Strindberg, 1942
79 sidor
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457. Otto Friedlander, Individ, klass och nation, 1943
av Otto Fridén
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472. Nils Kellgren, Om arbetsförmedling i Sverige, 1944
67 sidor
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488. Gunnar Aspelin, Hans Larsson som tänkare och skriftställare (1946)
489.
490.
491.
492. Gunnar Hesslén, Den svenska förvaltningen
2. omarb. uppl. 1953, 72 sidor
3. omarb. uppl. 1956, 72 sidor
493.
494.
495.
496.
497. Helmut Rüdiger, Syndikalismen, 1950
61 sidor
498.
499.
500. Nils Alexanderson, Svensk tryckrfrihet, 1950
49 sidor
501. Rolv Thesen, Olav Duun, 1950
Övers. från förf:s norska manuskript av Karl-Hampus Dahlstedt
62 sidor
502.
503.
504.
505. Bengt Hubendick, Den moderna utvecklingslärans huvuddrag, 1950
51 sidor
506. Marcus Ehrenpreis, Judisk religion i vår tid, 1950
56 sidor
507. John Otto Nils Olsson, Kommunal självstyrelse i Sverige, 1950
58 sidor
2. omarb. uppl. 1955, 62 sidor
508. Hugo Sjörs, Myren och dess växtvärld, 1950
70 sidor
509. Åke Thulstrup, Svensk utrikespolitik under andra världskriget, 1950
63 sidor
510. Odd Nansen, Tim Greve, Koncentrationslägren i Hitler-riket, 1950
Översättning från författarnas norska manuskript av Ulla Weibust
59 sidor
511. Johannes Andenæs, Svek och motstånd under Norges ockupationsår, 1950
56 sidor
512. Johannes Andenæs, Rättsuppgörelsen i Norge efter andra världskriget, 1950
Övers. från förf:s norska manuskript av Ann-Mari Henschen
60 sidor
513. Tito Colliander, Grekisk-ortodox tro och livssyn, 1951
514. Georg Karlsson, Den moderna sociologien, 1951
53 sidor
515. Georg Karlsson, Sociologiens forskningsmetoder, 1951
57 sidor
516. Thorleif Schjelderup, Jag tror på idrotten, 1951
517. Bengt Holmqvist, Svensk 40-talslyrik, 1951
2. uppl. 1951, 70 sidor
518. Tore Hallén, Ludvig Nordström, 1952
63 sidor
519. Hans Lennart Lundh, Skandinavismen i Sverige, 1951
66 sidor
520. Pär-Erik Back, Hur Norge styres, 1951
521. Arne Broman, Berömda matematiska problem, 1952
62 sidor
522. Birger Bohlin, Från fisk till människa. Ryggradsdjurens uppkomst och utveckling, 1952
62 sidor
523. Gustaf Fredén, Pär Lagerkvist. Från Gudstanken till Barabbas, 1952
66 sidor
2. uppl. 1954, 69 sidor
524. Kerstin Hellner, De landsflyktiga och Sverige, 1952
79 sidor
525. Oskar Klein, Från klassisk fysik till kvantteori, 1952
63 sidor
526. Walter Eidlitz, Indisk mystik, 1952
Övers. av Ann-Mari Henschen
56 sidor
2. uppl. 1956, 56 sidor
527. Peter Hallberg, Halldór Kiljan Laxness, 1952
528. Hans Pettersson, Djuphavet, 1952
49 sidor
529. Jan Olof Olsson, Engelsk film, 1954
63 sidor
530. Richard Engländer, Modeströmningar och mästare i musiken, 1954
61 sidor
531. Jörgen Kjerulf Petersen, Räcker jorden till? 1954
Övers. från förf:s danska manuskript av Inga Lindsjö
63 sidor
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.

E-texts from Project Runeberg

Nordic Authors from Project RunebergProject Runeberg, Fri Sep 16 01:04:25 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tema/verdandi.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free