- Project Runeberg -  Gamla testamentet. De apokryfiska böckerna
(1921) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

GAMLA TESTAMENTET
DE APOKRYFISKA BÖCKERNA

Översättningen
gillad och stadfäst av
KONUNGEN
år 1921

Stockholm
P. A. Norstedt & söners förlag

Tryckt i Stockholm år 1921
å Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & söner
212744


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii
    

Judit


1 KAPITLET. Konung Nebukadnessar bådar upp alla länder till krig mot konung Arfaksad. Länderna västerut vägra att hörsamma denna befallning. Arfaksad besegras. - 1, 2
2 KAPITLET. Holofernes sändes åstad mot länderna västerut. - 2, 3
3 KAPITLET. Kuststäderna underkasta sig Holofernes. Denne lägrar sig mitt emot bergsbygden. - 4
4 KAPITLET. Judarna besätta vägen upp till bergsbygden. De fasta och anropa Gud om hjälp. - 4, 5
5 KAPITLET. Akiors råd. - 5, 6, 7
6 KAPITLET. Holofernes' hotelser. Akior i Betylua. - 7, 8
7 KAPITLET. Holofernes innesluter Betylua. Svår nöd råder i staden. - 8, 9, 10
8 KAPITLET. Judits samtal med stadens äldste. Hennes beslut att själv rädda staden. - 10, 11, 12
9 KAPITLET. Judits bön. - 12, 13, 14
10 KAPITLET. Judit begiver sig till det assyriska lägret. - 14, 15
11 KAPITLET. Judit inför Holofernes. - 15, 16, 17
12 KAPITLET. Judit i Holoferne' läger. Holofernes' gästabud. - 17, 18
13 KAPITLET. Judit dödar Holofernes och återvänder med hans huvud till Betylua. - 18, 19, 20
14 KAPITLET. Låtsat anfall av judarna. Akiors omvändelse. Upptäckten av mordet på Holofernes. - 20, 21
15 KAPITLET. Assyriernas flykt och lägrets plundring. Judits belöning. Segertåget till Jerusalem. - 21, 22
16 KAPITLET. Judits lovsång. Offerfest i Jerusalem. Judits ålderdom och död. - 22, 23, 24
    

Visheten


1 KAPITLET. Maning till rättfärdighet och gudsfruktan. Döden syndens straff, odödlighet rättfärdighetens lön. - 24, 25
2 KAPITLET. De ogudaktigas förvända tankar om liv och död. Deras hätskhet mot de rättfärdiga. - 25, 26
3 KAPITLET. De rättfärdigas och de ogudaktigas olika lott. - 26, 27
4 KAPITLET. Fortsatt jämförelse mellan de rättfärdigas och de ogudaktigas olika lott. - 27, 28
5 KAPITLET. De ogudaktigas för sena ånger på domens dag. De rättfärdigas lön och de ogudaktigas straff. - 29, 30
6 KAPITLET. Varning till de makthavande. Vishetens höga värde. Inbjudning tillatt mottaga undervisning. - 30, 31, 32
7 KAPITLET. Konung Salomo talar om sin kärlek till visheten, om hennes gåvor och egenskaper. - 32, 33
8 KAPITLET. Salomos strävan efter vishet. - 33, 34, 35
9 KAPITLET. Salomos bön om vishet. - 35, 36
10 KAPITLET. Vishetens ledning i Israels historia från Adam till och med övergången över Röda havet - 36, 37
11 KAPITLET. Israels välgång jämföres med deras fienders ofärd. Egyptierna straffades genom detsamma som blev medel till Israels räddning. Herren är barmhärtig mot allt vad han har skapat. - 37, 38, 39
12 KAPITLET. Gud är skonsam jämväl mot syndare för att giva dem rådrum till bättring. - 39, 40
13 KAPITLET. Avgudadyrkarnas dårskap. - 40, 41
14 KAPITLET. Fortsättning av det föregående. Bilddyrkans ursprung och fördärvliga följder. - 41, 42, 43
15 KAPITLET. Ytterligare om avgudadyrkares och avgudamakares dårskap och straff. - 43, 44
16 KAPITLET. Fortsättning av den kap. 11 begynta jämförelsen mellan egyptiernas ochisraeliternas olika lotter: Skadedjuren och vaktlarna, haglet och mannat. - 44, 45, 46
17 KAPITLET. Fortsättning av det föregående: Mörkret och ljuset. Med 18:1-4 - 46, 47, 48
18 KAPITLET. Fortsättning av det föregående: Döden härjar bland egyptierna, den hämmas bland israeliterna. - 48, 49
19 KAPITLET. Fortsättning av det föregående: Egyptierna omkomma i Röda havet, israeliterna genomtåga det oskadda. Avslutning. - 49, 50
    

Tobit


1 KAPITLET. Tobits släkt och hans fromhet. Hans levnadsöden i landsflykten på Enemessars (Salmanassars) och Sennakerims (Sanheribs) tid. - 50, 51, 52
2 KAPITLET. Tobit bliver blind. Han smädas av sin hustru. - 52, 53
3 KAPITLET. Tobit och Sara bedja samtidigt till Gud och bliva samtidigt bönhörda. - 53, 54
4 KAPITLET. Tobit meddelar sin son sin yttersta vilja och giver honom goda råd och förmaningar. - 54, 55, 56
5 KAPITLET. Tobias begiver sig på resa i sällskap med ängeln Rafael. - 56, 57
6 KAPITLET. Resan till Medien. - 57, 58
7 KAPITLET. Tobias i Raguels hus. - 58, 59
8 KAPITLET. Tobias äktar Raguels dotter. - 59, 60
9 KAPITLET. Rafael hämtar Tobits penningar i Rages. - 60
10 KAPITLET. Tobias' föräldrar vänta på honom. Han tager avsked av Raguel. - 61
11 KAPITLET. Hemkomsten. - 61, 62
12 KAPITLET. Rafael giver sig till känna. - 62, 63
13 KAPITLET. Tobits lovsång. - 63, 64, 65
14 KAPITLET. Tobits sista ord och död. Tobias' död. - 65, 66
    

SYRAK


FÖRETAL. Jesu Syraks sonson berättar om tillkomsten av sin farfaders bok och av sin egen översättning av boken från hebreiska till grekiska. - 66, 67
1 KAPITLET. Vishetens ursprung. Herrens fruktan den sanna visheten. - 67, 68
2 KAPITLET. Förmaning till ståndaktighet och förtröstan i frestelsen och lidandet. - 68, 69
3 KAPITLET. Barns plikter mot sina föräldrar. Förmaning till ödmjukhet. Varning för förmätenhet i tanke och handling. - 69, 70, 71
4 KAPITLET. Förmaning till barmhärtighet mot de fattiga och hjälplösa. Vishetens underliga vägar med de sina. Sann och falsk blygsel m. m. - 71, 72
5 KAPITLET. Varning för säkerhet i förlitan på jordisk egendom. Den tvetungade syndaren. Tungans rätta bruk. - 72, 73
6 KAPITLET. Förhävelsens följder. Sanna och falska vänner. Sökandet efter visheten och dess lön. - 73, 74, 75
7 KAPITLET. Förmaningar angående livet i församlingen och i hemmet. Plikter mot Herrens präster, mot fattiga, bedrövade och sjuka. - 75, 76, 77
8 KAPITLET. Råd angående umgänget med olika slags människor. - 77, 78
9 KAPITLET. Varning för förförelse genom kvinnor. Skilda förmaningar. - 78, 79
10 KAPITLET. Överhet och undersåtar, övermodets lön. Sann och falsk ära. - 79, 80, 81
11 KAPITLET. Den rätta storheten. Från Herren komma lycka och olycka. Människor som man bör taga sig i akt för. - 81, 82
12 KAPITLET. Regler för välgörenhet. Varning för ovänner. - 83, 84
13 KAPITLET. Uppmaning till den fattige att taga sig till vara för den rike. - 84, 85
14 KAPITLET. Den girige. Uppmaning till att njuta livet, så länge det varar. Alltings förgänglighet. Sällheten av att hava funnit visheten. - 85, 86
15 KAPITLET. Fortsättning av det föregående. Människans fria vilja. - 87
16 KAPITLET. Ogudaktiga barn en osäker besittning. Ogudaktighetens straff. Varning för säkerhet. Guds verk i naturen. - 88, 89
17 KAPITLET. Människans skapelse. Lagen. Guds vedergällande rättfärdighet. Uppmaning till omvändelse. - 89, 90
18 KAPITLET. Guds storhet och människans ringhet. Värdet av vänliga ord. Uppmaning till förtänksamhet. Varning för vällevnad. - 91, 92
19 KAPITLET. Följden av ett besinningslöst levnadssätt. Det onda ryktet. Äkta och falsk vishet. - 92, 93
20 KAPITLET. Vikten av att tala och tiga i rätt tid. Skenets bedräglighet. Dårens girighet, tungans synder, vishetens nytta. - 93, 94, 95
21 KAPITLET. Uppmaning till att undfly synden och till att göra bättring. Den vise och dåren. - 95, 96
22 KAPITLET. Den late. Vanartiga barn. En dåres ömkansvärda tillstånd. Det fasta sinnet. Regler för vänskapen. - 96, 97, 98
23 KAPITLET. Bön om skydd mot tungans och köttets frestelser. Munnens tukt. Tre slag av otukt - 98, 99, 100
24 KAPITLET. Vishetens lovprisning av sig själv; hennes inbjudan. Syrak en vishetslärare för kommande släkten. - 100, 101, 102
25 KAPITLET. Tre sköna, tio prisvärda ting. Den onda kvinnan. - 102, 103
26 KAPITLET. Kvinnodygd och kvinnoondska. - 103, 104
27 KAPITLET. Köpenskapens faror. Rätta sättet att pröva människor. Följden av att röja hemligheter. Det onda går igen. - 104, 105, 106
28 KAPITLET. Varning för vrede och stridslystnad. Den onda tungan. - 106, 107
29 KAPITLET. Lån och borgen. Den kringvandrande främlingens bittra lott. - 107, 108, 109
30 KAPITLET. Barnuppfostran. Hälsan den största rikedomen. Glädjens nytta, sorgens skadlighet. - 109, 110
31 KAPITLET. Rikedomens faror. Goda bordsseder. Måttlighet i mat och dryck. - 110, 111, 112
32 KAPITLET. Regler vid festliga lag. Vikten av lagens studium och av eftertänksamhet. - 112, 113
33 KAPITLET. Fortsättning av det föregående. Olikheter och motsatser i tillvaron. Syrak den siste vishetsläraren. Vikten av att vara aktsam om sin ställning. Tjänares behandling. - 113, 114, 115
34 KAPITLET. Drömmar fåfängliga. Den mångförfarnes främsta rön. Rätt offer och fasta. - 115, 116
35 KAPITLET. Andlig offertjänst. De rättfärdigas tempeloffer. Herren en rättvis domare. - 116, 117
36 KAPITLET. Bön för Israel, Guds egendomsfolk. Lyckan av att äga en god hustru. - 117, 118
37 KAPITLET. Sann och falsk vänskap. Varning för dåliga rådgivare. Den verkligt vise. Uppmaning till att pröva vadman tål och till måttlighet. - 119, 120
38 KAPITLET. Läkekonstens höghet. Sorg över döda. Frihet ifrån grövre sysslor nödvändig för att vinna visheten. - 120, 121, 122
39 KAPITLET. Den vises sysselsättning. Den underbara ändamålsenligheten i skapelsen. - 122, 123, 124
40 KAPITLET. Människolivets elände. Ovaraktigheten av de ogudaktigas egendom. Gudsfruktan förmer än allt annat. Tiggarliv värre än döden. - 124, 125, 126
41 KAPITLET. Alla måste dö, men ett gott namn förbliver evinnerligen. Olika fall uppräknas, då blygsel är berättigad. - 126, 127, 128
42 KAPITLET. Olika fall då blygsel icke är berättigad. En faders bekymmer för sin dotter. -- Lovsång om Guds under i naturen. - 128, 129
43 KAPITLET. Fortsättning av lovsången om Guds under i naturen. - 129, 130, 131
44 KAPITLET. Fädernas lov: Henok, Noa, Abraham, Isak, Jakob. - 131, 132
45 KAPITLET. Fortsättning av fädernas lov: Moses, Aron, Finees. - 132, 133, 134, 135
46 KAPITLET. Fortsättning av fädernas lov: Josua, Kaleb, domarna, Samuel. - 135, 136
47 KAPITLET. Fortsättning av fädernas lov: Natan, David, Salomo; rikets delning. - 136, 137, 138
48 KAPITLET. Fortsättning av fädernas lov: Elias, Elisa, Esekias, Esaias. - 138, 139
49 KAPITLET. Fortsättning av fädernas lov: Josias, Jeremias, Hesekiel, de tolv profeterna, Sorobabel, översteprästen Josua, Neemias m. fl. - 139, 140, 141
50 KAPITLET. Avslutning av fädernas lov: Översteprästen Simon. -- Slutönskan och slutord. - 141, 142
51 KAPITLET. Två tillägg: Jesu Syraks tacksägelsebön och en sång vari vishetsläraren skildrar huru han själv har sökt efter visheten, och vari han inbjuder andra till att mottaga hans undervisning. Avslutning. - 142, 143, 144
    

Baruk


1 KAPITLET. Baruk skriver en bok, som läses upp för judarna i Babylonien. Dessa sända penningar till judarna i Palestina, tillika med en skrivelse, innehållande en syndabekännelse. - 145, 146
2 KAPITLET. Fortsättning av de babyloniska judarnas skrivelse: Syndabekännelse och bön om frälsning. - 146, 147, 148
3 KAPITLET. En sång om visheten. - 148, 149, 150
4 KAPITLET. Ytterligare en sång: Jerusalem klagar och tröstas. - 150, 151, 152
5 KAPITLET. Avslutning av klago- och tröstesången. - 152, 153
6 KAPITLET. Jeremisas' brev. Varning för avguderi. Avgudarnas vanmakt. - 153, 154, 155, 156
    

Första Mackabéerboken


1 KAPITLET. Alexander den stores regering och hans rikes delning. Antiokus Epifanes' angrepp på judarnas seder och gudstro. Förföljelse av de lagtrogna. - 157, 158, 159, 160
2 KAPITLET. Mattatias och hans söner, jämte andra judar, sätta sig till motvärn mot konungens påbud. Mattatias tager avsked av sina söner och dör. - 160, 161, 162, 163
3 KAPITLET. Judas träder i spetsen för de lagtrogna. Han besegrar Apollonius och Seron. Antiokus tågar till Persien och påbjuder ett nytt krigståg mot judarna. Judas gör sig redo till strid. - 163, 164, 165, 166
4 KAPITLET. Judas besegrar Gorgias och året därefter riksföreståndaren Lysias. Helgedomen renas, och ett nytt brännoffersaltare inviges. - 166, 167, 168, 169
5 KAPITLET. Judas och hans bröder göra segerrika krigståg till Judeens grannländer. Två av hövitsmännen i Judas' här besegras av Gorgias. - 169, 170, 171, 172, 173
6 KAPITLET. Antiokus misslyckas i sitt försök att plundra ett persiskt tempel. Han bIiver sjuk och dör. Eupator bliver konung efter honom. Judas belägrar borgen i Jerusalem. En strid står vid Betsakaria. Eleasar Avaran offrar sitt liv. Betsura intages, och helgedomen i Jerusalem belägras. Fred ingås med judarna. - 173, 174, 175, 176
7 KAPITLET. Konung Demetrius sänder först Backides, jämte Alcimus, mot Judas och därefter Nikanor. Nikanor uttalar hotelser mot helgedomen; han bliver besegrad och faller. Segerfest firas i Jerusalem. - 176, 177, 178, 179
8 KAPITLET. Judas lår höra om romarnas tapperhet och bedrifter. Han ingår förbund med dem. - 179, 180, 181
9 KAPITLET. Demetrius sänder åter Backides mot Judas. Judas besegras och faller. Jonatan efterträder honom såsom anförare. Johannes tages till fånga och dör. Backides ingår fred med judarna. - 181, 182, 183, 184, 185
10 KAPITLET. Demetrius och hans motkonung Alexander tävla med varandra om att vinna Jonatan och judarna för sig. Dessa sluta sig till Alexander. Demetrius faller. Alexander utmärker Jonatan. Denne besegrar Apollonius och bränner upp Dagons tempel. - 185, 186, 187, 188, 189, 190
11 KAPITLET. Konung Ptolemeus drager in i Syrien. Demetrius II bliver konung där. Jonatan belägrar borgen i Jerusalem, blidkar konungen och utverkar förmåner åt judarna. Jonatan hjälper till med att kuva ett uppror i Antiokia, understödjer den unge Antiokus och besegrar en av Demetrius' hövitsmän. - 190, 191, 192, 193, 194
12 KAPITLET. Jonatan skickar sändebud till Rom och Sparta. Joppe besattes. Fästningar uppföras. Tryfon tager genom list Jonatan till fånga. - 194, 195, 196, 197
13 KAPITLET. Simon träder i sin broders ställe. Tryfon låter avliva Jonatan. Simon låter uppföra en gravvård över sin fader och sina bröder. Konung Demetrius erkänner Simon såsom överstepräst och landsfurste och beviljar judarna förmåner. Gasara erövras. Besättningen på borgen i Jerusalem giver sig. - 197, 198, 199, 200
14 KAPITLET. Demetrius tages till fånga av Arsaces. Simons förtjänster skildras. Brev ankommer från Sparta; sändebud skickas till Rom. Judarna hedra Simon genom en offentlig inskrift. - 200, 201, 202, 203
15 KAPITLET. Antiokus, Demetrius' son, sänder judarna ett brev med stora löften. Han fördriver Tryfon. Brev ankommer från romarna. Antiokus' begäran att återfå Joppe, Gasara och borgen i Jerusalem avslås. Cendebeus gör infall i Judeen. - 203, 204, 205
16 KAPITLET. Simon sänder sina söner mot Cendebeus; denne besegras. Simon och två av hans söner mördas. Hans son Johannes efterträder honom. - 205, 206
    

Andra Mackabéerboken


1 KAPITLET. Två brev från judarna i Jerusalem till judarna i Egypten med uppmaning att fira tempelinvigningsfesten. - 207, 208, 209
2 KAPITLET. Fortsättning av det senare brevet. -- Företal till själva boken angående dess källa, dess innehåll och syfte. - 209, 210, 211
3 KAPITLET. Heliodorus sändes till Jerusalem för att röva tempelskatten. Den bevaras till följd av en uppenbarelse från himmelen. - 211, 212, 213
4 KAPITLET. Jason tillvällar sig översteprästämbetet och inför hedniska seder och bruk. Han undantränges av Menelaus. Denne lyckas få Onias undanröjd, men dock freda sig själv. - 214, 215, 216, 217
5 KAPITLET. Jason gör ett misslyckat angrepp på Jerusalem. Antiokus anställer ett blodbad i staden och plundrar helgedomen. Apollonius anställer ett nytt blodbad. Judas Mackabeus flyr till öknen. - 217, 218, 219
6 KAPITLET. Åtgärder för att tvinga judarna att antaga hedniska seder och bruk. Förföljelser mot de lagtrogna. Eleasars martyrdöd. - 219, 220, 221
7 KAPITLET. Sju bröder och deras moder pinas till döds för sin vägran att bryta lagens föreskrifter. - 221, 222, 223, 224
8 KAPITLET. Judas Mackabeus samlar en här och vinner en stor seger över Nikanor och ytterligare en seger över Timoteus och Backides. - 224, 225, 226, 227
9 KAPITLET. Antiokus' död. - 227, 228, 229
10 KAPITLET. Templet renas och inviges. Judas intager iduméernas fästningar, han besegrar Timoteus och erövrar Gasara. - 229, 230, 231, 232
11 KAPITLET. Lysias infaller i Judeen, men besegras. Han ingår förlikning med judarna. Fyra skrivelser angående denna sak meddelas. - 232, 233, 234
12 KAPITLET. Judas straffar Joppe och Jamnia. Han drager mot Timoteus, mot staden Efron och mot Gorgias. Han låter frambära offer för de fallna judarna. - 234, 235, 236, 237
13 KAPITLET. Menelaus avrättas. Konung Antiokus Eupator drager i fält mot judarna, men bliver slagen. Han ingår fred med dem. - 237, 238, 239
14 KAPITLET. Alcimus anklagar Judas hos konungen. Nikanor sändes åstad med en här. Han ingår fördrag med Judas. Detta fördrag brytes på Alcimus' anstiftan. Rasis tager sitt liv. - 239, 240, 241, 242
15 KAPITLET. Nikanors nederlag och död. Slutord. - 242, 243, 244, 245
    

Tillägg till Ester


1. Inledning till Esters bok: Mardokeus har en dröm; han röjer en sammansvärjning. Haman uppgör onda anslag. - 245, 246
2. Tillägg till Ester 3:13: Artaxerxes' brev om att de persiska judarna skulle förgöras. - 246, 247
3. Tillägg tlll Ester 4:17: Mardokeus' bön om försköning för sitt folk. - 247
4. Ytterligare ett tillägg till Ester 4:17: Esters bön om räddning för sitt folk och om bistånd i sitt eget företag. - 247, 248
5. Tillägg till Ester 5:1 f.: Ester träder inför konungen. - 248, 249
6. Tillägg till Ester 8:12: Artaxerxes' skrivelse, varigenom han giver judarna tillstånd till att försvara sig och förordnar om en årlig minnesdag. - 249, 250, 251
7. Tillägg till Ester 10:3: Uttydning av Mardokeus' dröm. Efterskrift. - 251
    

Tillägg till Daniel


1. Susanna. Susanna anklagas falskeligen för okyskhet. Hon räddas genom den unge Daniels klokhet. - 252, 253, 254, 255
2. Bel i Babylon. Daniel påvisar för konung Cyrus Bels prästers svek. Dessa avlivas. Bel och hans helgedom förstöras. - 255, 256
3. Draken i Babylon. Daniel förgör draken. Han kastas därför i lejongropen, men räddas. - 256, 257
4. Asarias' bön. Tillägg till Daniel 3:23: Asarias bekänner sitt folks och sina egna synder och beder om hjälp. Herrens ängel räddar honom och hans vänner från att förtäras av elden. - 257, 258, 259
5. De tre männens lovsång. Tillägg till det föregående: Ananias, Asarias och Misael lovsjunga Herren för att han frälste dem ur elden. - 259, 260
    

Manasses' bön


Tillägg till 2 Krön. 33:12: Syndabekännelse och bön om förlåtelse. - 261, 262
ORDFÖRKLARINGAR OCH SAKUPPLYSNINGAR M. M. TILL APOKRYFISKA BÖCKERNA - 263
Versdelare - 264
ORDFÖRKLARINGAR OCH SAKUPPLYSNINGAR TILL APOKRYFISKA BÖCKERNA. - 265
Aln--Asien - 265
Aspalatus.--Dans - 266, 267
Djävul--Evig - 267, 268
Fader--Gamla testamentets text - 268, 269
Grav--Hand - 269
Handfyllning--Kerub - 270, 271
Kött--Nya testamentets text - 271, 272
Nymånaden--Poesi - 272, 273
Port--Sabbat - 273, 274
Sandaler--Synagoga - 274, 275
Syndoffer--Tid. Tidsberäkning - 275, 276
Tillspillogivning--Änglar - 276, 277
Översteprästens åligganden - 277
Betoning av bibliska namn. - 277, 278
Mått, mynt och vikt. - 278
Mynt och vikt. Gamla testamentet. - 278
Mynt och vikt. Apokryfiska böckerna och Nya testamentet. - 278, 279
Rymdmått. Gamla testamentet. - 279
Rymdmått. Apokryfiska böckerna och Nya testamentet. - 279
Ytmått - 279
Längdmått. Gamla testamentet. - 279
Längdmått. Apokryfiska böckerna och Nya testamentet. - 279

Project Runeberg, Thu Sep 30 01:11:19 2004 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/apokryf/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free