- Project Runeberg -  Svensk rikskalender /
1908

(1905-1909) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK
RIKSKALENDER

1908

Stockholm
P. A. Norstedt & Söners Förlag

Stockholm 1908
Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1908 av Svensk rikskalender. Se vår översikt för titeln.


The above contents can be inspected in scanned images: ix, x, xiii, T:2

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - ix, x, xiii, T:2
Riksvapnet - ii
Lag angående rikets flagga - iv
Länskarta öfver Sverige - vi
Karta öfver Sveriges indelning - vii
Svenska staten - viii
Företal - xi
Upplysningar - xii
Förklaring öfver förkortningarna - xiv, xv, xvi
    Statistiska tabeller
(särskildt paginerade med litt. T. framför paginasiffrorna)
Tab. 1. Rikets folkmängd, åren 1750-1906 - T:3
Tab. 2. Areal och folkmängd m. m. i rikets län - T:3
Tab. 3. Folkmängden i städerna - T:4
Tab. 4. Folkmängden i köpingarna - T:5
Tab. 5. Folkmängden i municipalsamhällena - T:5
Tab. 6. Landsbygdens indelning i fögderier, domsagor och valkretsar - T:6, T:7, T:8, T:9, T:10, T:11
Tab. 7. Städernas indelning i valkretsar - T:12
Tab. 8. Areal och folkmängd i Landstings och Hushållningssällskaps områden - T:13
Tab. 9. Areal och folkmängd i stiften - T:13
Tab. 10. Befolkningsrörelsen, årl. på hvarje 100,000-tal inb. - T:14
Tab. 11. Lifslängdstabell för Sveriges folk enligt dödlighetsförhållandena åren 1891/1900 - T:15
Tab. 12. Folkundervisningen - T:16
Tab. 13. Lärjungar i högre undervisningsanstalter m. m. - T:17
Tab. 14. Lärjungar vid allmänna läroverken och pedagogierna, åren 1875-1900 - T:17
Tab. 15. Antalet aflagda mogenhetsexamina åren 1871/1906 - T:18
Tab. 16. Sveriges riksstat för år 1908 - T:19
Tab. 17. Behållning vid 1896 och 1906 årens slut å diverse fonder m. m. - T:20
Tab. 18. Utgiftsstater för de centrala ämbetsverken m. m. - T:21, T:22, T:23
Tab. 19. Anslag till näringarnas befrämjande enligt riksstaten för år 1908 - T:23, T:24, T:25, T:26
Tab. 20. Sveriges statsskuld - T:26
Tab. 21. Taxering af fast egendom och af inkomst för år 1906 - T:27
Tab. 22. Uträknad inkomstskatt och bevillning för år 1906 - T:28
Tab. 23. Uppskattadt värde å fast egendom 1864-1906 - T:29
Tab. 24. Uppskattad inkomst af kapital och arhete jämte uträknad bevillning af fast egendom och inkomst 1864-1906 - T:30
Tab. 25. Landskommunernas finanser, år 1904 - T:31
Tab. 26. Stadskommunernas finanser, år 1904 - T:32, T:33
Tab. 27. Landstingens finanser, år 1904 - T:33
Tab. 28. Kommunalutskylderna i Sveriges städer. Utdebiteringen pr bevillningskrona för inkomst af kapital och arbete år 1904 - T:34
Tab. 29. Arealen af åker, äng och skog år 1905 länsvis - T:35
Tab. 30. Jordstyckning och åkerjordens användning samt utsädesbeloppet år 1905 - T:35
Tab. 31. Skörden af spannmål, potatis och foderväxter, länsvis, i årl. medeltal 1891/1900 - T:36
Tab. 32. Skörden af spannmål, potatis och foderväxter, länsvis, år 1906 - T:37
Tab. 33. Antalet underhållna kreatur, länsvis, vid slutet af år 1905 - T:38
    Tab. 34. Fabriksindustrien, bergshandtering och handtverk
Tab. 34. A) Fabrikerna år 1905, deras arbetare och tillverkningar - T:39, T:40, T:41, T:42, T:43
Tab. 34. B) Fabrikernas år 1905 för bevillning upptaxerade inkomst - T:44
Tab. 34. C) Arbetare vid fabrikerna år 1905 - T:44
Tab. 34. D) Drifkraft vid fabrikerna år 1905 - T:45
Tab. 34. E) Grufvor och fältspatsbrott 1906, deras arbetare och brytningsprodukter - T:45
Tab. 34. F) Andra bergverk 1906, deras arbetare och tillverkningar - T:46, T:47
Tab. 34. G) Bergverksarbetare år 1906 - T:47
Tab. 34. H) Motorer vid bergverken 1906 - T:48
Tab. 34. I) För bevillning år 1906 uppskattad inkomst af bergverksdrift - T:48
Tab. 34. K) Handtverkare år 1905 - T:48
Tab. 35. Rikets in- och utförsel 1906 - T:49, T:50, T:51, T:52, T:53, T:54, T:55, T:56
Tab. 36. Handelsomsättningen med olika länder 1904-1906 - T:56
Tab. 37. Tullafgifter för viktigare varuslag 1904-1906 - T:57
Tab. 38. Handelsflottan år 1905 - T:57
Tab. 39. Till Sverige ankomna fartyg i utrikes fart år 1905 - T:58
Tab. 40. Från Sverige afgångna fartyg i utrikes fart år 1905 - T:59
Tab. 41. Riksbankens, de solidariska bankbolagens och bankaktiebolagens grund- och reservfonder - T:60, T:61
Tab. 42. Sparbanker åren 1901-1905 - T:62
Tab. 43. Postväsendet - T:62
Tab. 44. Postsparbanken, åren 1902-1906 - T:63
Tab. 45. Järnvägar och järnvägstrafik - T:63
Tab. 46. Telegraf och telefon - T:63
Tab. 47. Sveriges järnvägars trafikinkomster och nettoafkastning - T:64, T:65, T:66
Gustaf - porträtt
    [Afdelningar]
[1] Kungl. huset - 1, 2
    [2] Utländska regerande hus
Anhalt - 3
Baden - 3, 4
Bajern - 4, 5
Belgien - 5, 6
Braunschweig - 6
Danmark - 6, 7
Grekland - 7, 8
Hessen - 8
Italien - 9
Japan - 10
Kina - 10
Lichtenstein - 10
Lippe - 11
Luxemburg - 11
Marocko - 11
Mecklenburg-Schwerin - 12
Mecklenburg-Strelitz - 12
Monaco - 13
Montenegro - 13
Nederländerna - 14
Norge - 14, 15
Oldenburg - 15
Persien - 16
Portugal - 16, 17
Preussen - 17, 18
Påfve - 18
Reuss-Greiz - 18, 19
Reuss-Gera - 19
Rumänien - 19
Ryssland - 20, 21
Sachsen - 21, 22
Sachsen-Altenburg - 22, 23
Sachsen-Coburg och Gotah - 23
Sachsen-Meiningen - 23, 24
Sachsen-Weimar-Eisenach - 24
Schaumburg-Lippe - 24, 25
Schwarzburg-Rudolstadt - 25
Schwarzburg-Sonderhausen - 25
Serbien - 25, 26
Siam - 26
Spanien - 27
Stora Britannien och Irland - 28, 29
Turkiet - 29
Tyska riket - 29
Waldeck och Pyrmont - 29, 30
Württemberg - 30, 31
Österrike-Ungern - 31, 32, 33
[3] Republikers presidenter - 33, 34
[4] Främmande makters beskickningar - 35, 36
[5] Deras excellenser statsministern, ministern för utrikesärendena och riksmarskalken - 37
[6] Fruar - 37
[7] Kungl. Svenska hofstaterna - 38
[8] Riksmarskalk - 38
[9] Kabinettskammarherrar - 38, 39
[10] Riksmarskalksämbetet och hofexpeditionen - 39
[11] Kleresistaten - 39, 40
[12] Läkarestaten - 40
[13] Hofmarskalksämbetet - 40
[14] Hofstallstaten - 40
[15] Hofjägeristaten - 40
[16] Hofförvaltningen - 40
[17] Ståthållareämbetet på Stockholms slott - 41
[18] Ståthållareämbetet på Drottningholms slott - 41
[19] Ståthållareämbetet på Ulriksdals slott och Haga slott - 41
[20] Ståthållareämbetet på Gripsholms slott - 41
[21] Ståthållareämbetet på Rosersbergs slott - 41
[22] Ståthållareämbetet på Strömsholms slott - 41
[23] Kungl. Djurgårdens förvaltning - 41
[24] Förvaltningen af borgrättsfonderna - 41, 42
[25-29] Styrelse för Hofstatens gratialkassa - 42
[30] H. M. Drottningens hofstat - 42
[31-33] H. M. Änkedrottningens hofstat - 42, 43
[34] H. K. H. Kronprinsens hofstat - 43
[35] H. K. H. Kronprinsessans hofstat - 43
[36] H. K. H. Hertigens af Västergötland hofstat - 43
[37] H. K. H. Hertiginnans af Västergötland hofstat - 43
[38] H. K. H. Hertigens af Närke hofstat - 43
[39] H. K. H. Änkehertiginnans af Dalaren hofstat - 43
[40] Öfriga hofstaten - 43, 44
[41] Kabinettskammarherrar - 44
[42] Kammarherrar - 44, 45
[43] - 45, 46
[44] Hofintendenter - 46
[45] Kammarjunkare - 46, 47
[46] Framl. H. M. Konung OSCAR II:s f. d. hofstat - 47
[47] Framl. H. M. Drottningen WILHELMINA FREDRIKA ALEXANDRA ANNA LOVISAS f. d. hofstat - 47
[48] Framl. H. M. Änkedrottningen JOSEFINA MAXIMILIANA EUGENIA NAPOLEONAS f. d. hofstat - 47, 48
[49] Framl. H. M. Änkedrottningen EUGENIA BERNHARDINA DESIDERIAS f. d. hofstat - 48
[50] Framl. H. K. H. Arffursten, hertigen af Dalarne NICOLAUS AUGUSTS f. d. hofstat - 48
[51-55] Framl. H. K. H. Prinsessan CHARLOTTA EUGENIA AUGUSTA AMALIA ALBERTINAS f. d. hofstat - 48
    Rikskalendern.
[56] I. Konungens statsråd - 49
[57] II. Konungens högsta domstol - 50
[58] III. Kungl. Maj:ts kansli - 50, 51
[59] Kungl. Maj:ts Nedre justitierevision - 51, 52
[60] Justitiekanslersämbetet - 52
[61] Kungl. Utrikesdepartementet - 53
[62] Kungl. Landtförsvarsdepartementet - 53, 54
[63] Kungl. Sjöförsvarsdepartementet - 54
[64] Kungl. Civildepartementet - 54, 55
[65] Kungl. Finansdepartementet - 55, 56
[66] Kungl. Ecklesiastikdepartementet - 56
[67-70] Kungl. Jordbruksdepartementet - 56, 57
    IV. Öfverrätter och kollegier samt öfriga till statsförvaltningen hörande allmänna verk och styrelser
    (...tillhörande) K. Justitiedepartementet
[71] Hofrätterna - 58, 59
[72] Civilexpeditionen - 59
[73] Kungl. Göta hofrätt - 59, 60
[74] Civilexpeditionen - 60
[75] Kungl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge - 60
[76] Civilexpeditionen - 60, 61
[77] Kungl. Krigshofrätten - 61
[78] Kungl. Fångvårdsstyrelsen - 61
[79-83] Lagberedningen - 62
    (IV. ...verk och styrelser tillhörande) K. Landförsvarsdepartementet
[84] Kungl. Landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition - 63
[85] Kungl. Arméförvaltningen - 63, 64
[86] Fortifikationsdepartementet - 64
[87] Intendentsdepartementet - 64
[88] Sjukvårdsstyrelsen - 64
[89] Civila departementet - 64, 65
[90] Arméns kasernbyggnadsnämnd - 65
    (IV. ...verk och styrelser tillhörande) K. Sjöförsvarsdepartementet
[91] Kungl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition - 66
[92] Flottans stab - 66
[93] Inspektör af Flottans öfningar till sjöss - 66
[94] Kungl. Marinförvaltningen - 66, 67
[95] Ingenjörafdelningen - 67, 68
[96-98] Kungl. Lotsstyrelsen - 68
    (IV. ...verk och styrelser tillhörande) K. Civildepartementet
[99] Kungl. Generalpoststyrelsen - 69
[100] Kameralbyrån - 69, 70
[101-102] Kungl. Medicinalstyrelsen - 70, 71
[103-104] Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - 71, 72
[105-106] Kungl. Telegrafstyrelsen - 72, 73
[107] Kungl. Järnvägsstyrelsen - 74
[108] Administrativa byrån - 74, 75
[109] Banbyrån - 75
[110] Maskinbyrån - 75, 76
[111] Trafikbyrån - 76, 77, 78, 79
[112] Riksförsäkringsanstalten - 79
[113-115] Kungl. Försäkringsinspektionen - 79, 80
    (IV. ...verk och styrelser tillhörande) K. Finansdepartementet
[116] Kungl. Kammarkollegium - 81
[117] Kungl. Statskontoret - 81, 82
[118] Kungl. Myntverket - 82
[119] Kungl. Kontrollverket - 82, 83
[120-121] Kungl. Kommerskollegium - 83, 84
[122] Kungl. Kammarrätten - 84, 85
[123] Kungl. Generaltullstyrelsen - 85, 86
[124] Kungl. Statistiska tabellkommissionen - 86
[125] Kungl. Statistiska centralbyrån - 86, 87
[126] Kungl. Öfverintendentsämbetet - 87, 88
[127] Kungl. Styrelsen för postsparbanken - 88
[128] Kungl. Patent- och registreringsverket - 88, 89
[129] Kungl. Bankinspektionen - 89, 90
[130] Kungl. Kontroll- och justeringsstyrelsen - 90
    (IV. ...verk och styrelser tillhörande) K. Ecklesiastikdepartementet
[131] Riksarkivet - 91
[132] Kungl. Biblioteket - 91, 92
[133] Riksantikvarie - 92
[134] Riksheraldiker - 92
[135-136] Nationalmuseum - 92, 93
[137] Kungl. Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk - 93
    (IV. ...verk och styrelser tillhörande) K. Jordbruksdepartementet
[138] Rikets generallandtmäterikontor - 94
[139] Kungl. Stuteriöfverstyrelsen - 94
[140] Sverges geologiska undersökning - 94, 95
[141] Kungl. Domänstyrelsen - 95
[142] Kungl. Landtbruksstyrelsen - 95, 96
[143] Kommissionen för de allmänna kartarbetena - 96
[144] Rikets allmänna kartverk - 96, 97
[145-147] Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen - 97
    V. Riksdagen, dess justitieombudsman och verk
[148] Riksdagen. Första kammaren. Stockholms stad - 98
[149] Stockholms län - 98
[150] Uppsala län - 98, 99
[151] Södermanlands län - 99
[152] Östergötlands län - 99
[153] Norrköpings stad - 99
[154] Jönköpings län - 99
[155] Kronobergs län - 99
[156] Kalmar län, norra delen - 99
[157] Kalmar län, södra delen - 99
[158] Gottlands län - 99
[159] Blekinge län - 99
[160] Kristianstads län - 99
[161] Malmöhus län - 99, 100
[162] Malmö stad - 100
[163] Hallands län - 100
[164] Göteborgs och Bohus län - 100
[165] Göteborgs stad - 100
[166] Älfsborgs län - 100
[167] Skaraborgs län - 100
[168] Värmlands län - 100
[169] Örebro län - 100
[170] Västmanlands län - 100
[171] Kopparbergs län - 101
[172] Gefleborgs län - 101
[173] Gefle stad - 101
[174] Västernorrlands län - 101
[175] Jämtlans län - 101
[176] Västerbottens län - 101
[177] Norrbottens län - 101
[178] Andra kammaren. Stockholms stad - 101, 102
[179] Stockholms län - 102
[180] Uppsala län - 102
[181] Södermanlands län - 102
[182] Östergötlands län - 102, 103
[183] Jönköpings län - 103
[184] Kronobergs län - 103
[185] Kalmar län - 103
[186] Gottlands län - 103
[187] Blekinge län - 103
[188] Kristianstads län - 103, 104
[189] Malmöhus län - 104
[190] Hallands län - 104
[191] Göteborgs och Bohus län - 104
[192] Älfsborgs län - 104, 105
[193] Skaraborgs län - 105
[194] Värmlands län - 105
[195] Örebro län - 105
[196] Västmanlands län - 105, 106
[197] Kopparbergs län - 106
[198] Gefleborgs län - 106
[199] Västernorrlands län - 106
[200] Jämtlands län - 106
[201] Västerbottens län - 106, 107
[202] Norrbottens län - 107
[203] Justitieombudsman - 107
[204-206] Kommitterade för tryckfrihetens vård - 107
[207] Riksbanken - 107, 108
[208] Hufvudkontoret i Stockholm - 108
[209] Tjänstemän i 2:a graden - 108, 109
[210-212] Sedeltryckeriet - 109
[213] Afdelningskontoret i Göteborg - 109, 110
[214] Afdelningskontoret i Malmö - 110
[215] Afdelningskontoret i Falun - 110
[216] Afdelningskontoret i Gefle - 110
[217] Afdelningskontoret i Halmstad - 110, 111
[218] Afdelningskontoret i Härnösand - 111
[219] Afdelningskontoret i Jönköping - 111
[220] Afdelningskontoret i Kalmar - 111
[221] Afdelningskontoret i Karlskrona - 111
[222] Afdelningskontoret i Karlstad - 111
[223] Afdelningskontoret i Kristianstad - 112
[224] Afdelningskontoret i Linköping - 112
[225] Afdelningskontoret i Luleå - 112
[226] Afdelningskontoret i Mariestad - 112
[227] Afdelningskontoret i Nyköping - 112
[228] Afdelningskontoret i Umeå - 112, 113
[229] Afdelningskontoret i Uppsala - 113
[230] Afdelningskontoret i Visby - 113
[231] Afdelningskontoret i Vänersborg - 113
[232] Afdelningskontoret i Västerås - 113
[233] Afdelningskontoret i Växjö - 113
[234] Afdelningskontoret i Örebro - 113, 114
[235] Afdelningskontoret i Östersund - 114
[236] Riksgäldskontoret - 114
[237] Riksdagens bibliotek - 114, 115
    VI. Till statsdepartementen hörande stater och kårer
    (...tillhörande) K. Justitiedepartementet
[238] Justitiestaten å landet - 115
[239] Uppsala län - 115, 116
[240] Södermanlands län - 116
[241] Gottlands län - 116
[242] Värmlands län - 116
[243] Örebro län - 116, 117
[244] Västmanlands län - 117
[245] Kopparbergs län - 117
[246] Gefleborgs län - 117
[247] Västernorrlands län - 117, 118
[248] Jämtlands län - 118
[249] Västerbottens län - 118
[250] Norrbottens län - 118, 119
[251] Domsagor och häradshöfdingar under Göta hofrätt - 119
[252] Jönköpings län - 120
[253] Kronobergs län - 120
[254] Kalmar län - 120
[255] Hallands län - 120
[256] Göteborgs och Bohus län - 121
[257] Älfsborgs län - 121
[258] Skaraborgs län - 121, 122
[259] Domsagor och häradshöfdingar under Hofrätten öfver Skåne och Blekinge - 122
[260] Kristianstads län - 122
[261] Malmöhus län - 122, 123
[262] Fångvårdsstaten - 123, 124
[263-265] För kvinnor - 124
[266] Länscellfängelser - 124
[267] Jönköpings län - 124
[268] Blekinge län - 124, 125
[269] Göteborgs och Bohus län - 125
[270] Örebro län - 125
[271] Västernorrlands län - 125, 126
[272] Kronohäkten - 126
[273] Västervik - 126
[274] Landskrona - 126, 127
[275] Hudiksvall - 127
[276] Lycksele - 127
[277] Centrala tvångsarbetsanstalter - 127, 128
[278] För kvinnor - 128
[279-280] Tvångsuppfostringsanstalten å Bona - 128
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Utrikesdepartementet
[281-286] Kungl. Maj:ts beskickningar till främmande makter - 129, 130, 131
[287-308] Generalkonsuler, konsuler och vice-konsuler - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
[309-323] Främmande makters generalkonsuler, konsuler och vicekonsuler i Sverige - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Landtförsvarsdepartementet
[324-329] Armén. Generalitetet. Staberna - 153, 154, 155, 156
[330-333] Generalstaben - 156, 157, 158
[334-350] Arméns indelning - 158, 159, 160
[351-440] Infanteriet - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
[441-468] Kavalleriet - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
[469-500] Artilleriet - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
[501-509] Fortifikationen - 211, 212, 213, 214, 215
[510-529] Trängen - 215, 216, 217, 218
[529-538] Intendenturkåren - 218, 219, 220
[539-551] Arméfördelningarnas reservbefäl m.m. - 220, 221, 222, 223
[552-557] Militärläroverken - 223, 224, 225, 226
[558-560] Artilleriförråd m.m. - 226, 227
[561-565] Garnisonssjukhus - 227
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Sjöförsvarsdepartementet
[566-574] Kungl. Flottan - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
[575] Mariningenjörkåren - 234, 235
[576] Marinintendenturkåren - 235, 236, 237
[577-578] Civilstaten - 237
[579] Ecklesiastikstaten o. lärarstaten. Poliskåren - 237
[580-581] Marinläkarekåren - 237, 238
[582-589] Kungl. flottans reserv - 238, 239, 240, 241
[590-598] Kungl. Kustartilleriet - 242, 243, 244
[599] Kungl. Sjökrigsskolan - 244, 245
[600] Kungl. Sjökarteverket - 245
[601] Kungl. Nautisk-meteorologiska byrån - 245, 246
[602] Lotsverket - 246, 247
[603-614] Navigationsskolorna - 247, 248, 249
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Civildepartementet
[615] Kungl. Maj:ts Befallningshafvande med landsstaten - 250, 251
[616] Öfverståthållareämbetets kansli - 251
[617] Öfverståthållareämbetet för uppbördsärenden - 251
[618] Öfverståthållareämbetet för polisärenden - 251, 252
[619] Stadsfiskalskontoret - 252
[620] 2. Stockholms län - 252
[621] Svartsjö fögderi - 252
[622] Västra fögderiet - 252
[623] Norra Roslags fögderi - 252, 253
[624] Mellersta Roslags fögderi - 253
[625] Vaxholms fögderi - 253
[626] Södertörns fögderi - 253
[627] 3. Uppsala län - 253
[628] Södra fögderiet - 253
[629] Mellersta fögderiet - 253, 254
[630] Örbyhus fögderi - 254
[631] Olands fögderi - 254
[632] 4. Södermanlands län - 254
[633] Nyköpings fögderi - 254
[634] Vingåkers fögderi - 254
[635] Rekarne fögderi - 254, 255
[636] Gripsholms fögderi - 255
[637] 5. Östergötlands län - 255
[638] Kinda och Ydre härads fögderi - 255
[639] Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads fögderi - 255
[640] Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads fögderi - 255
[641] Hammarkinds och Skärkinds härads fögderi - 255, 256
[642] Finspånga läns härads fögderi - 256
[643] Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads fögderi - 256
[644] Lysings och Göstrings härads fögderi - 256
[645] Aska, Dals och Bobergs härads fögderi - 256
[646] 6. Jönköpings län - 256, 257
[647] Tveta, Vista och Mo härads fögderi - 257
[648] Norra och Södra Vedbo härads fögderi - 257
[649] Östra härads fögderi - 257
[650] Västra härads fögderi - 257
[651] Östbo härads fögderi - 257
[652] Västbo härads fögderi - 257
[653] 7. Kronobergs län - 257, 258
[654] Konga härads fögderi - 258
[655] Uppvidinge härads fögderi - 258
[656] Kinnevalds och Norrvidinge härads fögderi - 258
[657] Allbo härads fögderi - 258
[658] Sunnerbo härads fögderi - 258
[659] 8. Kalmar län - 258, 259
[660] Tjusts fögderi - 259
[661] Tunaläns och Sevede härads fögderi - 259
[662] Aspelands och Handbörds härads fögderi - 259
[663] Norra Möre och Stranda härads fögderi - 259
[664] Södra Möre härads fögderi - 259, 260
[665] Ölands norra mots fögderi - 260
[666] Ölands södra mots fögderi - 260
[667] 9. Gottlands län - 260
[668] Norra fögderiet - 260
[669] Södra fögderiet - 260
[670] 10. Blekinge län - 260, 261
[671] Östra fögderiet - 261
[672] Västra fögderiet - 261
[673] 11. Kristianstads län - 261
[674] Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härads fögderi - 261, 262
[675] Östra och Västra Göinge härads fögderi - 262
[676] Villands, Gärds och Albo härads fögderi - 262
[677] Ingelstads och Järrestads härads fögderi - 262
[678] 12. Malmöhus län - 262
[679] Oxie och Skytts härads fögderi - 262, 263
[680] Luggude härads fögderi - 263
[681] Torna och Bara härads fögderi - 263
[682] Frosta och Färs härads fögderi - 263
[683] Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härads fögderi - 263
[684] Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads fögderi - 263
[685] 13. Hallands län - 263, 264
[686] Laholms fögderi - 264
[687] Halmstads fögderi - 264
[688] Varbergs fögderi - 264
[689] Kungsbacka fögderi - 264
[690] 14. Göteborgs och Bohus län - 264, 265
[691] Göteborgs fögderi - 265
[692] Inlands fögderi - 265
[693] Orusts och Tjörns fögderi - 265
[694] Sunnervikens fögderi - 265
[695] Norrvikens fögderi - 265
[696] 15. Älfsborgs län - 265, 266
[697] Väne fögderi - 266
[698] Marks fögderi - 266
[699] Redvägs och Kinds fögderi - 266
[700] Sundals fögderi - 266
[701] Vedbo fögderi - 266, 267
[702] 16. Skaraborgs län - 267
[703] Norra Vadsbo fögderi - 267
[704] Södra Vadsbo fögderi - 267
[705] Sköfde fögderi - 267
[706] Vartofta fögderi - 267
[707] Skara fögderi - 267, 268
[708] Barne fögderi - 268
[709] Lidköpings fögderi - 268
[710] 17. Värmlands län - 268
[711] Östersysslets fögderi - 268
[712] Mellansysslets fögderi - 268
[713] Södersysslets fögderi - 268, 269
[714] Nordmarks fögderi - 269
[715] Jösse fögderi - 269
[716] Älfdals fögderi - 269
[717] Fryksdals fögderi - 269
[718] 18. Örebro län - 269
[719] Öster-Närkes fögderi - 269
[720] Väster-Närkes fögderi - 269, 270
[721] Nora fögderi - 270
[722] Lindes fögderi - 270
[723] 19. Västmanlands län - 270
[724] Västerås fögderi - 270
[725] Kungsörs fögderi - 270
[726] Bergslags fögderi - 270, 271
[727] Salbergs-Väsby fögderi - 271
[728] 20. Kopparbergs län - 271
[729] Falu fögderi - 271
[730] Hedemora fögderi - 271
[731] Nedan-Siljans fögderi - 271, 272
[732] Ofvan-Siljans fögderi - 272
[733] Väster-Dals fögderi - 272
[734] Väster-Bergslags fögderi - 272
[735] 21. Gefleborgs län - 272
[736] Gestriklands fögderi - 272
[737] Södra Hälsinglands fögderi - 273
[738] Norra Hälsinglands fögderi - 273
[739] Västra Hälsinglands fögderi - 273
[740] 22. Västernorrlands län - 273
[741] Medelpads östra fögderi - 273, 274
[742] Medelpads västra fögderi - 274
[743] Södra Ångermanlands nedre fögderi - 274
[744] Södra Ångermanlands öfre fögderi - 274
[745] Norra Ångermanlands nedre fögderi - 274
[746] Norra Ångermanlands öfre fögderi - 274
[747] 23. Jämtlands län - 274, 275
[748] Jämtlands norra fögderi - 275
[749] Jämtlands östra fögderi - 275
[750] Jämtlands västra fögderi - 275
[751] Jämtlands södra fögderi - 275, 276
[752] 24. Västerbottens län - 276
[753] Umeå fögderi - 276
[754] Skellefteå fögderi - 276
[755] Lappmarks-fögderiet - 276
[756] 25. Norrbottens län - 277
[757] Piteå fögderi - 277
[758] Luleå fögderi - 277
[759] Kalix fögderi - 277
[760] Torneå fögderi - 277, 278
[761] Landstingen - 278, 279, 280
[762] Städernas styrelser, verk och särskilda tjänstemän. 1. Stockholms stad - 280
[763] Magistraten - 280, 281
[764] Rådhuskansliet - 281
[765] Till Förmyndarekammaren hörande tjänstemän - 281
[766] Kommunalstyrelsen och i samband därmed stående institutioner - 281
[767] 1. Drätselnämnden - 281, 282
[768] Byggnadskontoret - 282, 283
[769] Handels- och sjöfartsnämnden - 283, 284
[770] 2. Stockholms län - 284, 285
[771] Vaxholm - 285
[772] Norrtälje - 285
[773] Östhammar - 285
[774] Öregrund - 285
[775] Sigtuna - 286
[776] 3. Uppsala län - 286
[777] Enköping - 286
[778] 4. Södermanlands län - 286
[779] Eskilstuna - 286, 287
[780] Torshälla - 287
[781] Strängnäs - 287
[782] Mariefred - 287, 288
[783] Trosa - 288
[784] 5. Östergötlands län - 288
[785] Norrköping - 288
[786] Söderköping - 289
[787] Motala - 289
[788] Vadstena - 289
[789] Skeninge - 289
[790] 6. Jönköpings län - 290
[791] Eksjö - 290
[792] Grenna - 290
[793] 7. Kronobergs län - 290
[794] 8. Kalmar län - 290, 291
[795] Oskarshamn - 291
[796] Västervik - 291
[797] Vimmerby - 291
[798] Borgholm - 291, 292
[799] 9. Gottlands län - 292
[800] 10. Blekinge län - 292
[801] Ronneby - 292, 293
[802] Karlshamn - 293
[803] Sölvesborg - 293
[804] 11. Kristianstads län - 293
[805] Simrishamn - 293, 294
[806] Engelholm - 294
[807] 12. Malmöhus län - 294
[808] Lund - 295
[809] Landskrona - 295
[810] Hälsingborg - 295, 296
[811] Ystad - 296
[812] Trelleborg - 296
[813] Skanör med Falsterbo - 296
[814] 13. Hallands län - 296, 297
[815] Laholm - 297
[816] Falkenberg - 297
[817] Varberg - 297
[818] Kungsbacka - 297
[819] 14. Göteborgs och Bohus län - 298
[820] Poliskammaren - 299
[821] Kungälf - 299
[822] Marstrand - 299
[823] Lysekil - 299
[824] Uddevalla - 299, 300
[825] Strömstad - 300
[826] 15. Älfsborgs län - 300
[827] Alingsås - 300
[828] Borås - 300, 301
[829] Ulricehamn - 301
[830] Åmål - 301
[831] 16. Skaraborgs län - 301
[832] Lidköping - 301, 302
[833] Skara - 302
[834] Sköfde - 302
[835] Hjo - 302
[836] Falköping - 302, 303
[837] 17. Värmlands län - 303
[838] Kristinehamn - 303
[839] Filipstad - 303
[840] 18. Örebro län - 303, 304
[841] Askersund - 304
[842] Nora - 304
[843] Lindesberg - 304
[844] 19. Västmanlands län - 304, 305
[845] Sala - 305
[846] Köping - 305
[847] Arboga - 305
[848] 20. Kopparbergs län - 305, 306
[849] Säter - 306
[850] Hedemora - 306
[851] 21. Gefleborgs län - 306, 307
[852] Söderhamn - 307
[853] Hudiksvall - 307
[854] 22. Västernorrlands län - 307
[855] Sundsvall - 307, 308
[856] Örnsköldsvik - 308
[857] 23. Jämtlands län - 308
[858] 24. Västerbottens län - 308, 309
[859] Skellefteå - 309
[860] 25. Norrbottens län - 309
[861] Piteå - 309
[862-864] Haparanda - 309, 310
[865] Poststaten. Stockholm. a) Centralpostkontoret - 310
[866] Afdelningen för ankommande brefposter - 310, 311
[867] Paketexpeditionen - 311
[868] b) Postkontoret i Staden - 311, 312
[869] e) Filialpostkontor - 312, 313
[870] Göteborg. a) Hufvudpostkontoret - 313
[871] b) Filialpostkontor - 313, 314
[872] Malmö - 314
[873] Södra postdistriktet - 314, 315
[874] Postkontor - 315, 316
[875] Kristianstads län - 316
[876] Blekinge län - 316, 317
[877] Västra postdistriktet - 317, 318
[878] Postkontor - 318, 319
[879] Skaraborgs län - 319, 320
[880] Värmlands län - 320
[881] Östra postdistriktet - 320, 321
[882] Postkontor - 321
[883] Östergötlands län - 322
[884] Södermanlands län - 322, 323
[885] Mellersta postdistriktet - 323
[886] Postkontor - 323, 324
[887] Örebro län - 324, 325
[888] Kopparbergs län - 325
[889] Gefleborgs län - 326
[890] Norra postdistriktet - 326, 327
[891] Jämtlands län - 327, 328
[892-893] Ordinarie tjänsteman vid postverket - 328
[894] Läkarestaten - 328, 329
[895] Uppsala län - 329
[896] Södermanlands län - 329
[897] Östergötlands län - 329
[898] Jönköpings län - 329, 330
[899] Kronobergs län - 330
[900] Kalmar län - 330
[901] Gottlands län - 330
[902] Blekinge län - 330
[903] Kristianstads län - 330, 331
[904] Malmöhus län - 331
[905] Hallands län - 331
[906] Göteborgs och Bohus län - 331, 332
[907] Älfsborgs län - 332
[908] Skaraborgs län - 332
[909] Värmlands län - 332, 333
[910] Örebro län - 333
[911] Västmanlands län - 333
[912] Kopparbergs län - 333
[913] Gefleborgs län - 333, 334
[914] Västernorrlands län - 334
[915] Jämtlands län - 334
[916] Västerbottens län - 334, 335
[917] Norrbottens län - 335
[918] Stadsläkare - 335
[919] Stockholms län - 335
[920] Uppsala län - 335
[921] Södermanlands län - 335, 336
[922] Östergötlands län - 336
[923] Jönköpings län - 336
[924] Kronobergs län - 336
[925] Kalmar län - 336
[926] Gottlands län - 336
[927] Blekinge län - 336
[928] Kristianstads län - 336
[929] Malmöhus län - 336
[930] Hallands län - 336
[931] Göteborgs och Bohus län - 336
[932] Älfsborgs län - 337
[933] Skaraborgs län - 337
[934] Värmlands län - 337
[935] Örebro län - 337
[936] Västmanlands län - 337
[937] Kopparbergs län - 337
[938] Gefleborgs län - 337
[939] Västernorrlands län - 337
[940] Jämtlands län - 337
[941] Västerbottens län - 337
[942-943] Norrbottens län - 337
[944-946] Läkare vid sanatorier - 337, 338
[947] Hospital och asyler för sinnessjuka - 338
[948] Uppsala hospital och asyl - 338
[949] Nyköpings hospital - 338, 339
[950] Vadstena hospital och asyl - 339
[951] Växjö hospital - 339
[952] Visby hospital - 339
[953] Malmö asyl - 339
[954] Lunds hospital och asyl - 339, 340
[955] Göteborgs hospital - 340
[956] Vänersborgs hospital och asyl - 340
[957] Kristinehamns hospital - 340
[958] Härnösands hospital - 340
[959] Piteå hospital och asyl - 340, 341
[960] Särskild vårdanstalt för spetälska - 341
[961] Läkare vid lasarett och därmed likställda sjukhus - 341, 342
[962] Sjukhuset Eira - 342, 343
[963] Stockholms län - 343
[964] Uppsala län - 343, 344
[965] Södermanlands län - 344
[966] Östergötlands län - 344
[967] Jönköpings län - 344
[968] Kronobergs län - 344
[969] Kalmar län - 344
[970] Gottlands län - 344
[971] Blekinge län - 344
[972] Kristianstads län - 344, 345
[973] Malmöhus län - 345
[974] Hallands län - 345
[975] Göteborgs och Bohus län - 345
[976] Älfsborgs län - 345
[977] Skaraborgs län - 345, 346
[978] Värmlands län - 346
[979] Västernorrlands län - 346, 347
[980] Allmänna vaccinationsinrättningen - 347
[981] Apotekarstaten - 347, 348
[982] Stockholms län - 348
[983] Östergötlands län - 348, 349
[984] Kalmar län - 349
[985] Malmöhus län - 350
[986] Göteborgs och Bohus län - 350, 351
[987] Skaraborgs län - 351
[988] Västmanlands län - 351, 352
[989] Västernorrlands län - 352, 353
[990] Apotekaresocieteten - 353
[991] Väg- och vattenbyggnadsdistrikten - 353
[992] Kungl. Väg- och vattenbyggnadskåren - 353, 354
[993] Löjtnanter - 354, 355
[994] Telegrafstaten. Linjedistrikten - 355, 356
[995] Trafikdistrikten och stationerna - 356
[996] Telegrafister - 356, 357
[997] B) Filialstationer - 357
[998] Stockholms Centraltelefonstation - 357
[999] Göteborgs telegrafstationer - 358
[1000] Malmö - 358, 359
[1001] Sundsvall - 359
[1002] Södra telegrafinspektionsdistriktet - 359, 360
[1003] Karlskrona m.m. - 360, 361
[1004] Västra telegrafinspektionsdistriktet - 361
[1005] Karlsborg m.m. - 361, 362
[1006] Seffle m.m. - 362
[1007] Östra telegrafinspektionsdistriktet - 362, 363
[1008] Gefle m.m. - 363
[1009] Motala m.m. - 363, 364
[1010] Surahammar - 364
[1011] Norra telegrafinspektionsdistriktet - 364, 365
[1012] Luleå - 365, 366
[1013] Järnvägsstaten - 366, 367
[1014] Centralverkstaden i Örebro - 367, 368
[1015] Andra trafiksektionen - 368, 369, 370
[1016-1017] Tredje trafiksektionen - 370
[1018] Andra distriktet - 370, 371
[1019] Trafikafdelningen - 371, 372
[1020] Femte trafiksektionen - 372, 373
[1021-1022] Sjätte trafiksektionen - 373, 374
[1023] Tredje distriktet - 374, 375
[1024] Trafikafdelningen - 375, 376
[1025] Åttonde trafiksektionen - 376, 377
[1026-1027] Nionde trafiksektionen - 377, 378
[1028] Fjärde distriktet - 378
[1029] Trafikafdelningen - 378, 379
[1030] Elfte trafiksektionen - 379, 380
[1031-1032] Tolfte trafiksektionen - 380
[1033] Femte distriktet - 380, 381
[1034] Trafikafdelningen - 381, 382
[1035] Fjortonde trafiksektionen - 382
[1036-1039] Femtonde trafiksektionen - 382
[1040] Kontrollanter för undersökning af eldfarliga oljor - 382, 383
[1041] Inspektör för explosiva varor - 383
[1042] Kungl. Trollhätte kanal- och vattenverk - 383
[1043] Direktionen öfver Göta kanalverk - 383
[1044] Styrelsen öfver Hjälmare kanal- och slussaktiebolag - 384
[1045] Direktionen för Strömsholms nya kanalbolag - 384
[1046-1047] Direktionen öfver Södertälje kanal- och slussverksbyggnad - 384
[1048] Göteborgs hamnstyrelse - 384
[1049] Styrelsen för betryggande af sjöfarten å Vänern - 384
[1050] Styrelsen för Dalslands kanalaktiebolag - 384, 385
[1051] Direktionen för Seffle kanalbolag - 385
[1052-1053] Förlikningsmän i arbetstvister - 385
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Finansdepartementet
[1054] Bergsstaten - 386
[1055-1056] Bergsskolan i Filipstad. Bergsskolan i Falun - 386, 387
[1057] Tullstaten - 387, 388
[1058] Packhusinspektionen - 388
[1059] Dalarö - 388, 389
[1060] Jönköping - 389
[1061] Visby - 389
[1062] Karlskrona - 389, 390
[1063] Karlshamn - 390
[1064] Åhus - 390, 391
[1065] Halmstad - 391, 392
[1066] Marstrand - 392
[1067] Borås - 392, 393
[1068] Söderhamn - 393, 394
[1069-1073] Tullfiskaler - 394
[1074] Öfverkontrollörer vid brännvins-, maltdrycks- och sockertillverkningen - 394, 395
[1075] Justerare af mått och vikter
[1076-1077] Göteborgs och Bohus län - 395, 396
[1078-1079] Yrkesinspektörer - 396
[1080] Handelsinstitut - 396, 397
[1081] Väfskolan i Borås - 397
[1082-1084] Direktionen vid Sjömanshuset i Stockholm - 397
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Ecklesiastikdepartementet
[1085] Ecklesiastikstaten - 398
[1086] Prästerskapet - 398, 399
[1087] Uppsala ärkestift - 399, 400
[1088] Prästerskapet - 400
[1089] Vaksala kontrakt (Sthlms o. Upps. l.) - 400
[1090] Närdinghundra kontrakt (Sthlms l.) - 400
[1091] Olands o. Frösåkers kontrakt (Sthlms o. Upps. l.) - 401
[1092] Lyhundra kontrakt (Sthlms l.) - 401
[1093] Sjuhundra kontrakt (Stholms l.) - 401, 402
[1094] Hagunda kontrakt (Upps. l.) - 402
[1095] Lagunda kontrakt (Upps. o. Västm. l.) - 402
[1096] Fjärdhundra södra kontrakt (Västm. l.) - 402, 403
[1097] Trögds kontrakt (Upps. l.) - 403
[1098] Åsunda kontrakt (Upps. l.) - 403
[1099] Ärlinghundra kontrakt (Sthlms l.) - 403
[1100] Seminghundra kontrakt (Sthlms l.) - 403, 404
[1101] Håbo kontrakt (Upps. l.) - 404
[1102] Roslags västra kontrakt (Sthlms l.) - 404
[1103] Svartsjö kontrakt (Sthlms l.) - 404, 405
[1104] Roslags östra kontrakt (Sthlms l.) - 405
[1105] Ulleråkers kontrakt (Upps. l.) - 405
[1106] Norunda kontrakt (Upps. l.) - 405, 406
[1107] Örbyhus kontrakt (Upps. l.) - 406
[1108] Fjärdhundra norra kontrakt (Västm. l.) - 406
[1109] Gestriklands östra kontrakt (Gefleb. l.) - 406, 407
[1110] Gestriklands västra kontrakt (Gefleb. l.) - 407
[1111] Hälsinglands östra kontrakt (Gefleb. l.) - 407
[1112] Hälsinglands västra nedre kontrakt (Gefleb. l.) - 407, 408
[1113] Hälsinglands västra öfre kontrakt (Gefleb. l.) - 408
[1114] Hälsinglands norra nedre kontrakt (Gefleb. l.) - 408
[1115] Hälsinglands norra öfre kontrakt (Gefleb. l.) - 408, 409
[1116-1119] Svenska församlingen i Paris - 409
[1120] Linköpings stift - 409
[1121] Prästerskapet - 409
[1122] Gullbergs o. Bobergs kontrakt (Österg. l.) - 410
[1123] Aska kontrakt (Österg. l.) - 410
[1124] Dals kontrakt (Österg. l.) - 410, 411
[1125] Bankekinds kontrakt (Österg. l.) - 411
[1126] Skärkinds kontrakt (Österg. l.) - 411
[1127] Norrköpings kontrakt (Österg. l.) - 411, 412
[1128] Vikbolands kontrakt (Österg. l.) - 412
[1129] Hammarkinds kontrakt (Österg. l.) - 412, 413
[1130] Bergslags kontrakt (Österg. l.) - 413
[1131] Norra Tjusts kontrakt (Kalm. l.) - 413
[1132] Södra Tjusts kontrakt (Kalm. l.) - 413, 414
[1133] Tunaläns o. Sevede kontrakt (Jönk. o. Kalm. l.) - 414
[1134] Aspelands kontrakt (Kalm. l.) - 414
[1135] Kinds kontrakt (Österg. l.) - 414, 415
[1136] Ydre kontrakt (Österg. l.) - 415
[1137] Vifolka o. Valkebo kontrakt (Österg. l.) - 415
[1138] Göstrings kontakt (Österg. l.) - 415, 416
[1139] Lysings kontrakt (Österg. l.) - 416
[1140] Norra Vedbo kontrakt (Jönk. l.) - 416
[1141-1144] Södra Vedbo kontrakt (Jönk. l.) - 416, 417
[1145] Skara stift - 417
[1146] Prästerskapet - 417
[1147] Barne kontrakt (Skarab. l.) - 417, 418
[1148] Väne kontrakt (Älfsb. o. Skarab. l.) - 418
[1149] Kinna kontrakt (Skarab. l.) - 418, 419
[1150] Vånga kontrakt (Älfsb. o. Skarab. l.) - 419
[1151] Falköpings kontrakt (Älfsb. o. Skarab. l.) - 419
[1152] Vartofta kontrakt (Skarab. l.) - 419, 420
[1153] Kållands kontrakt (Skarab. l.) - 420
[1154] Kåkinds kontrakt (Skarab. l.) - 420, 421
[1155] Norra Vadsbo kontrakt (Skarab. l.) - 421
[1156] Södra Vadsbo kontrakt (Skarab. l.) - 421, 422
[1157] Mariestads kontrakt (Skarab. l.) - 422
[1158] Billings kontrakt (Skarab. l.) - 422
[1159] Redvägs kontrakt (Jönk., Älfsb. o. Skarab. l.) - 422, 423
[1160] Ås kontrakt (Älfsb. l.) - 423
[1161-1164] Kullings kontrakt (Älfsb. l.) - 424
[1165] Strängnäs stit - 424
[1166] Prästerskapet - 424, 425
[1167] Villåttinge kontrakt (Söderm. l.) - 425
[1168] Oppunda östra kontrakt (Söderm. l.) - 425
[1169] Oppunda västra kontrakt (Söderm. l.) - 425
[1170] Nyköpings västra kontrakt (Söderm. o. Österg. l.) - 426
[1171] Nyköpings östra kontrakt (Söderm. l.) - 426
[1172] Daga kontrakt (Söderm. l.) - 426, 427
[1173] Södertörns kontrakt (Sthlms l.) - 427
[1174] Södertälje kontrakt (Sthlms o. Söderm. l.) - 427, 428
[1175] Väster-Rekarne kontrakt (Söderm. o. Västm. l.) - 428
[1176] Öster-Rekarne kontrakt (Söderm. l.) - 428
[1177] Örebro kontrakt (Örebro l.) - 428, 429
[1178] Askers kontrakt - 429
[1179] Glanshammars kontrakt (Örebro l.) - 429
[1180] Kumla kontrakt (Örebro l.) - 429, 430
[1181-1184] Edsbergs kontrakt (Örebro l.) - 430
[1185] Västerås stift - 430
[1186] Prästerskapet - 430, 431
[1187] Munktorps kontrakt (Västm. l.) - 431
[1188] Köpings kontrakt (Västm. l.) - 431, 432
[1189] Arboga kontrakt (Västm. l.) - 432
[1190] Fellingsbro kontrakt (Örebro l.) - 432
[1191] Nora kontrakt (Örebro l.) - 432
[1192] Norrbärke kontrakt (Kopparb. l.) - 432, 433
[1193] Väster-Dals kontrakt (Kopparb. l.) - 433
[1194] Leksands kontrakt (Kopparb. l.) - 433
[1195] Rättviks kontrakt (Kopparb. l.) - 433, 434
[1196] Mora kontrakt (Kopparb. l.) - 434
[1197] Stora Tuna kontrakt (Kopparb. l.) - 434
[1198] Falu kontrakt (Kopparb. l.) - 434
[1199] Hedemora kontrakt (Kopparb. l.) - 435
[1200] Väster-Färnebo kontrakt (Västm. l.) - 435
[1201-1204] Sala kontrakt (Västm. l.) - 435, 436
[1205] Växjö stift - 436
[1206] Prästerskapet - 436
[1207] Allbo kontrakt (Kronob. l.) - 436, 437
[1208] Sunnerbo kontrakt (Kronob. l.) - 437
[1209] Konga kontrakt (Kronob. l.) - 438
[1210] Norrvidinge kontrakt (Kronob. l.) - 438
[1211] Uppvidinge kontrakt (Kronob. l.) - 438, 439
[1212] Tveta kontrakt (Kronob. l.) - 439
[1213] Östbo kontrakt (Jönk. l.) - 439
[1214] Västbo kontrakt (Jönk. l.) - 439, 440
[1215] Västra härads kontrakt (Jönk. l.) - 440, 441
[1216] Östra härads kontrakt (Jönk. l.) - 441
[1217-1219] Vista kontrakt (Jönk. l.) - 441
[1220] Lunds stift - 441, 442
[1221] Prästerskapet - 442
[1222] Skytts kontrakt (Malm. l.) - 442, 443
[1223] Torna kontrakt (Malm. l.) - 443
[1224] Bara kontrakt (Malm. l.) - 443, 444
[1225] Vemmenhögs kontrakt (Malm. l.) - 444
[1226] Ljunits o. Herrestads kontrakt (Malm. l.) - 444, 445
[1227] Frosta kontrakt (Krist. o. Malm. l.) - 445
[1228] Färs kontrakt (Krist. o. Malm. l.) - 445, 446
[1229] Onsjö kontrakt (Malm. l.) - 446
[1230] Harjagers kontrakt (Malm. l.) - 446
[1231] Rönnebergs kontrakt (Malm. l.) - 446, 447
[1232] Luggude kontrakt (Krist. o. Malm. l.) - 447
[1233] Albo o. Järrestads kontrakt (Krist. l.) - 447, 448
[1234] Ingelstads kontrakt (Krist. o. Malm. l.) - 448
[1235] Södra Åsbo kontrakt (Krist. l.) - 448
[1236] Norra Åsbo kontrakt (Krist. l.) - 448, 449
[1237] Bjäre kontrakt (Krist. l.) - 449
[1238] Västra Göinge kontrakt (Krist. l.) - 449
[1239] Östra Göinge kontrakt (Krist. l.) - 449, 450
[1240] Villands kontrakt (Krist. l.) - 450
[1241] Gärds kontrakt (Krist. o. Malm. l.) - 450, 451
[1242] Östra kontrakt (Blek. l.) - 451
[1243] Medelstads kontrakt (Blek. l.) - 451
[1244-1249] Listers o. Bräkne kontrakt (Blek. l.) - 451, 452
[1250] Göteborgs stift - 452
[1251] Prästerskapet - 452, 453
[1252] Älfsyssels södra kontrakt (Göteb. o. B. l.) - 453, 454
[1253] Älfsyssels norra kontrakt (Göteb. o. B. l.) - 454
[1254] Orusts o. Tjörns kontrakt (Göteb. o. B. l.) - 454
[1255] Vikornas södra kontrakt (Göteb. o. B. l.) - 454, 455
[1256] Vikornas norra kontrakt (Göteb. o. B. l.) - 455
[1257] Domprosteriets norra kontrakt (Älfsb. l.) - 455
[1258] Marks o. Bollebygds kontrakt (Älfsb. l.) - 455, 456
[1259] Kinds kontrakt (Älfsb. l.) - 456
[1260] Fjäre o. Viske kontrakt (Hall. l.) - 456, 457
[1261] Varbergs kontrakt (Hall. l.) - 457
[1262] Falkenbergs kontrakt (Hall. l.) - 457
[1263] Halmstads kontrakt (Hall. l.) - 457, 458
[1264-1267] Laholms kontrakt (Hall. l.) - 458
[1268] Kalmar stift - 458, 459
[1269] Prästerskapet - 459
[1270] Stranda kontrakt (Kalm. l.) - 459
[1271] Handbörds kontrakt (Kalm. l.) - 459
[1272] Södra Möre kontrakt (Kalm. l.) - 459, 460
[1273] Ölands norra kontrakt (Kalm. l.) - 460
[1274] Ölands medelkontrakt (Kalm. l.) - 460, 461
[1275-1277] Ölands södra kontrakt (Kalm. l.) - 461
[1278] Karlstads stift - 461
[1279] Prästerskapet - 461, 462
[1280] Älfdals kontrakt (Värml. l.) - 462
[1281] Visnums kontrakt (Värml. o. Örebro l.) - 462
[1282] Nyeds kontrakt (Värml. l.) - 462, 463
[1283] Frykdals kontrakt (Värml. l.) - 463
[1284] Jösse kontrakt (Värml. l.) - 463
[1285] Nordmarks kontrakt (Älfsb. o. Värml. l.) - 463, 464
[1286] Gillbergs kontrakt (Värml. l.) - 464
[1287] Nors kontrakt (Värml. l.) - 464
[1288] Norra Dals kontrakt (Älfsb. l.) - 464
[1289] Södra Dals kontrakt (Älfsb. l.) - 464, 465
[1290-1291] Västra Dals kontrakt (Älfsb. l.) - 465
[1292] Härnösands stift - 465
[1293] Prästerskapet - 465
[1294] Ångermanlands östra kontrakt (Västern. l.) - 466
[1295] Ångermanlands västra kontrakt (Västern. l.) - 466
[1296] Ångermanlands sydvästra kontrakt (Västern. l.) - 466, 467
[1297] Ångermanlands nordvästra kontrakt (Västern. l.) - 467
[1298] Ångermanlands nordöstra kontrakt (Västern. l.) - 467
[1299] Medelpads östra kontrakt (Västern. l.) - 467, 468
[1300] Medelpads västra kontrakt (Västern. l.) - 468
[1301] Jämtlands norra kontrakt (Jämtl. l.) - 468
[1302] Jämtlands östra kontrakt (Jämtl. l.) - 468, 469
[1303] Jämtlands södra kontrakt (Jämtl. l.) - 469
[1304-1307] Jämtlands västra kontrakt (Jämtl. l.) - 469
[1308] Luleå stift - 469, 470
[1309] Prästerskapet - 470
[1310] Västerbottens norra kontrakt (Västerb. l.) - 470, 471
[1311] Norrbottens södra kontrakt (Norrb. l.) - 471
[1312] Norrbottens norra kontrakt (Norrb. l.) - 471
[1313] Lappmarkens första kontrakt (Västerb. l.) - 471, 472
[1314] Lappmarkens andra kontrakt (Västerb. o. Norrb. l.) - 472
[1315] Lappmarkens tredje kontrakt (Norrb. l.) - 472
[1316] Visby stift - 472
[1317] Prästerskapet - 473
[1318] Medelkontraktet (Gottl. l.) - 473, 474
[1319-1321] Södra kontraktet (Gottl. l.) - 474
[1322-1323] Svenska kyrkans mission - 474, 475
[1324] Evangeliska fosterlandsstiftelsens mission - 475, 476
[1325] Universiteten och högskolorna - 476, 477
[1326] Lärare - 477
[1327] Assistent - 477
[1328] Juridiska fakulteten - 477
[1329] Docenter - 477
[1330] Medicinska fakulteten - 477
[1331] Laboratorer - 477, 478
[1332] Filosofiska fakulteten - 478
[1333] Docenter - 478, 479
[1334] Matematisk-naturvetenskapliga sektionen - 479
[1335] Laborator - 479
[1336] Exercitiemästare - 479
[1337] Biblioteket - 479
[1338-1339] Kansliet - 479, 480
[1340] Kungl. Universitetet i Lund - 480
[1341] Teologiska fakulteten - 480
[1342] Docenter - 480
[1343] Juridiska fakulteten - 480
[1344] Docenter - 480
[1345] Medicinska fakulteten - 480, 481
[1346] Docenter - 481
[1347] Filosofiska fakulteten - 481
[1348] Docenter - 481
[1349] Matematisk-naturvetenskapliga sektionen - 481, 482
[1350] Observator - 482
[1351] Exercitiemästare - 482
[1352] Biblioteket - 482
[1353] Kansliet - 482
[1354] Kungl. Karolinska mediko-kirurgiska institutet - 482, 483
[1355] Laboratorer - 483
[1356] Tjänstemän - 484
[1357-1358] Tandläkarinstitutet - 484
[1359-1364] Stockholms högskola - 484, 485
[1365-1370] Göteborgs högskola - 485, 486
[1371] Allmänna läroverken - 486, 487
[1372] Högre latinläroverket å Norrmalm - 487, 488
[1373] Högre allmänna läroverket å Södermalm - 488, 489
[1374] Högre realläroverket å Norrmalm - 489
[1375] Högre realläroverket å Östermalm - 489, 490
[1376] Realskolor för gossar - 490
[1377] Statens profskola. Nya elementarskolan i Stockholm - 490, 491
[1378] Uppsala ärkestift - 491
[1379] Gefle - 491, 492
[1380] Hudiksvall - 492
[1381] Realskolor för gossar - 492, 493
[1382] Linköpings stift - 493
[1383] Norrköping - 493, 494
[1384] Västervik - 494
[1385] Realskola för gossar - 494, 495
[1386] Skara stift - 495
[1387] Vänersborg - 495, 496
[1388] Realskolor för gossar - 496, 497
[1389] Strängnäs stift - 497, 498
[1390] Örebro - 498
[1391] Nyköping - 498
[1392] Realskola för gossar - 498, 499
[1393] Västerås stift - 499, 500
[1394] Falun - 500
[1395] Arboga - 500, 501
[1396] Växjö stift - 501
[1397-1398] Jönköping - 501, 502
[1399] Lunds stift - 502
[1400] Malmö - 502, 503
[1401] Kristianstad - 503
[1402] Karlskrona - 503, 504
[1403] Hälsingborg - 504
[1404-1405] Ystad - 504, 505, 506
[1406] Göteborgs stift - 506
[1407] Högre realläroverket i Göteborg - 506
[1408] Halmstad - 507
[1409-1410] Realskolor för gossar - 507, 508
[1411] Kalmar stift - 508, 509
[1412] Realskola för gossar - 509
[1413] Karlstads stift - 509
[1414] Realskolor för gossar - 509, 510
[1415] Härnösands stift - 510, 511
[1416] Östersund - 511
[1417] Sundsvall - 511
[1418] Örnsköldsvik - 511, 512
[1419] Luleå stift - 512
[1420] Umeå - 512
[1421] Piteå - 512, 513
[1422-1424] Visby stift - 513
[1425-1427] Högre lärarinneseminarium i Stockholm - 514
[1428] Folkskolanstalter. Direktionen i Sällskapet för folkundervisningens befrämjande - 514
[1429] Folkskolseminarierna - 514, 515
[1430] Uppsala - 515
[1431] Linköping - 515
[1432] Skara - 515
[1433] Strängnäs - 515
[1434] Falun - 515, 516
[1435] Växjö - 516
[1436] Lund - 516
[1437] Landskrona - 516
[1438] Göteborg - 516
[1439] Kalmar - 516, 517
[1440] Karlstad - 517
[1441] Härnösand - 517
[1442] Umeå - 517
[1443-1444] Folkhögskolorna - 517, 518
[1445] Folkskolinspektörer - 518, 519
[1446] Lunds stift - 519
[1447] Seminariet för bildande af döfstumskollärare - 519
[1448] Döfstomskolorna - 519, 520
[1449] Kungl. Institutet och förskolan för blinda å Tomteboda - 520
[1450-1451] Förskolan för blinda i Växjö - 520
[1452] Tekniska läroverk. Kungl. Tekniska högskolan - 520
[1453] Rektor - 520, 521
[1454] Lektorer - 521
[1455] Extra lärare - 521
[1456] Chalmers tekniska läroanstalt - 522
[1457] Tekniska elementarskolorna - 522, 523
[1458] Malmö - 523
[1459] Örebro - 523
[1460] Borås - 523, 524
[1461-1463] Härnösand - 524
[1464] Tekniska skolan i Stockholm - 524
[1465] Öfverlärare i ordinarie läroämnen - 524, 525
[1466-1467] Tekniska skolan i Eskilstuna - 525
[1468-1469] Kungl. Gymnastiska centralinstitutet - 525, 526
[1470-1471] Farmacevtiska institutet - 526
[1472] Undervisningsanstalter för barnmorskor - 526
[1473-1477] Landsarkiv - 526, 527
    (VI. ...stater och kårer tillhörande) K. Jordbruksdepartementet
[1478] Landtmäteristaten - 528
[1479] Uppsala län - 528
[1480] Södermanlands län - 528
[1481] Östergötlands län - 528
[1482] Jönköpings län - 528
[1483] Kronobergs län - 528
[1484] Kalmar län - 528, 529
[1485] Gottlands län - 529
[1486] Blekinge län - 529
[1487] Kristianstads län - 529
[1488] Malmöhus län - 529
[1489] Hallands län - 529
[1490] Göteborgs o. Bohus län - 529
[1491] Älfsborgs län - 529
[1492] Skaraborgs län - 529
[1493] Värmlands län - 529, 530
[1494] Örebro län - 530
[1495] Västmanlands län - 530
[1496] Kopparbergs län - 530
[1497] Gefleborgs län - 530
[1498] Västernorrlands län - 530
[1499] Jämtlands län - 530
[1500] Västerbottens län - 531
[1501-1504] Norrbottens län - 531
[1505] Stuteristaten - 531, 532
[1506] Skogsstaten - 532
[1507] Skellefteå distrikt - 532
[1508-1509] Umeå distrikt - 532, 533
[1510] Mellersta Norrlands distrikt - 533
[1511] Gefle-Dala distrikt - 533
[1512] Bergslags distrikt - 533
[1513] Östra distriktet - 533
[1514] Västra distriktet - 534
[1515] Smålands distrikt - 534
[1516-1519] Södra distriktet - 534
[1520] Statens skogsförsöksanstalt - 534
[1521] Skogsläroverken - 534, 535
[1522] Skogsskolorna - 535
[1523] Domänintendenter - 535, 536
[1524] Statens landtbruksingenjörer - 536
[1525] Statskonsulenter och statens instruktörer i vissa delar af landthushållningen - 536, 537
[1526] Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet - 537
[1527] Statens fiskeriadministration - 537, 538
[1528] Veterinärinstitutet - 538
[1529] Veterinärinrättningen i Skara - 538
[1530] Landtbruksinstitutet i Ultuna - 539
[1531-1532] Landtbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp - 539, 540
[1533] Landtbruksskolorna - 540
[1534] von Schéele - 540
[1535] Landtmannaskolorna - 540
[1536-1537] Holmström - 540, 541
[1538] Hushållningssällskapen - 541
[1539] Uppsala län - 541
[1540] Södermanlands län - 541
[1541] Östergötlands län - 541
[1542] Jönköpings län - 541
[1543] Kronobergs län - 541
[1544] Kalmar län - 541
[1545] Södra hushållningssällskapet - 542
[1546] Gottlands län - 542
[1547] Blekinge län - 542
[1548] Kristianstads län - 542
[1549] Malmöhus län - 542
[1550] Hallands län - 542
[1551] Göteborgs o. Bohus län - 542
[1552] Älfsborgs län - 542
[1553] Södra hushållningssällskapet - 542
[1554] Skaraborgs län - 542
[1555] Värmlands län - 542, 543
[1556] Örebro län - 543
[1557] Västmanlands län - 543
[1558] Kopparbergs län - 543
[1559] Gefleborgs län - 543
[1560] Västernorrlands län - 543
[1561] Jämtlands län - 543
[1562] Västerbottens län - 543
[1563] Norrbottens län - 543
[1564] Kemiska stationerna för jordbruket och näringarna - 543, 544
[1565] Veterinärstaten - 544, 545, 546, 547
[1566] Göteborgs och Bohus län - 547, 548, 549
[1567] Skogsvårdsstyrelser - 549, 550, 551
[1568] VII. Riddarhusdirektionen - 552
    VIII. Akademier samt vittra och lärda samfund m. m.
[1569] Svenska Akademien - 553
[1570] Kungl. Vetenskapsakademien - 553, 554, 555
[1571] Utländsk hedersledamot - 555, 556, 557
[1572] Akadmiens ämbets- och tjänstemän - 557, 558
[1573] Naturhistoriska riksmuseum - 558
[1574-1575] Statens meteorologiska centralanstalt - 558
[1576] Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien - 558, 559
[1577] Korrespondenter - 559, 560
[1578] Akademiens förvaltningsutskott - 560, 561
[1579] Statens historiska museum, K. Myntkabinettet, Antkivarisk-topografiska arkivet och Antikvarisk-numismatiska biblioteket - 561
[1580] Kungl. Landtbruksakademien - 561
[1581] Arbetande ledamöter i afdelningarna - 561, 562
[1582] Arbetande ledamöter - 562, 563
[1583] - 563, 564
[1584-1586] Akademiens förvaltningskommitté - 564, 565
[1587] Kungl. Akademien för de fria konsterna - 565
[1588] Svenska ledamöter - 565, 566
[1589] Agréer - 566, 567
[1590] Akademiens förvaltningsnämnd - 567
[1591] Det under akademiens inseende ställda läroverket - 567
[1592] Kungl. Musikaliska akademien - 567, 568, 569
[1593] Associerade - 569
[1594] Akademiens ämbetsmän - 569
[1595] Konservatorium - 570
[1596] Kungl. Krigsvetenskapsakademien - 570, 571
[1597] Andra klassen - 571, 572
[1598] - 572, 573
[1599] Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia - 573, 574, 575
[1600] Utländska ledamöter - 575
[1601] Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala - 575, 576, 577
[1602] Societetens ämbets- och tjänstemän - 578
[1603] Kungl. Fysiologiska sällskapet i Lund - 578
[1604] - 578, 579
[1605] Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg - 580
[1606] - 580, 581, 582
[1607] Kungl. Örlogsmannasällskapet - 582, 583
[1608] Arbetand ledamöter - 583, 584
[1609] Svenska korresponderande ledamöter - 584
[1610] Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala - 584, 585
[1611] Nobelstiftelsen - 585, 586
[1612] Nordiska museet - 586, 587
[1613] Göteborgs museum - 587
    IX. Allmänna kredit-, pensions- och försäkringsanstalter
[1614] Järnkontoret - 588
[1615] Tekniska biträden - 588
[1616] Styrelsen öfver Sveriges allmänna hypoteksbank - 588
[1617] Styrelsen öfver Allmänna hypotekskassan för Sveriges städer - 588, 589
[1618] Direktionen öfver Kungl. Arméns pensionskassa - 589
[1619] Kungl. Direktionen öfver Flottans pensionskassa - 589
[1620] Kungl. Styrelsen öfver Civilstatens änke- o. pupillkassa - 589, 590
[1621] Kungl. Direktionen öfver Folkskollärarnes penionsinrättning - 590
[1622] Kungl. Direktionen för lärarnes vid elementarläroverken änke- och pupillkassa - 590
[1623] Kungl. Direktionen öfver handelsflottans pensionsanstalt - 590
[1624] Direktionen öfver Allmänna änke- och pupillkassan - 590
[1625] Direktionen för Prästerskapets änke- och pupillkassa - 590, 591
[1626] Direktionen för Statens järnvägstrafiks pensionsinrättning - 591
[1627] Direktionen för Telegrafverkets pensionsinrättning - 591
[1628] Styrelsen öfver Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet - 591
[1629] Styrelsen för Städernas allmänna brandstodsbolag - 591
[1630] Direktionen öfver Stockholms stads brandförsäkringskontor - 591, 592
[1631] Styrelsen för Försäkringsbolaget Allmänna Brand ömsesidigt af 1842 i Jönköping - 592
[1632-1634] Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring af lösegendom - 592
    X. Allmänna välgörenhetsinrättningar och fromma stiftelser
[1635] Öfverstyrelsen för H. M. Konung Oscar II:s jubileumsfond - 593
[1636] Det svenska frivilliga sjukvårdsväsendets centralråd - 593
[1637] Kungl. Patriotiska sällskapets förvaltningsutskott - 593
[1638] Direktionen för Kungl. sällskapet Pro Patria - 593, 594
[1639] Kungl. Direktionen öfver Konungens hospital - 594
[1640] Kungl. Direktionen för Drottninghuset - 594
[1641-1645] Kungl. Direktionen öfver Danviks hospital - 594
[1646-1647] Direktionen vid Gymnastiskt-ortopediska institutet - 594
[1648] Kungl. Direktionen öfver Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm - 594, 595
[1649] H. K. H. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn - 595
[1650] Svenska bibelsällskapets kommitté - 595
    XI. Kungl. kommittéer
[1651] Ortnamnskommittén. Löneregleringskommittén. Reglementeringskommittén. Statistiska kommittén. Yrkesfarekommittén - 596
[1652] Aktiebolagskommittén. Tuberkuloskommittén. Vattenrättskommittén. Tulltaxekommittén. Kommittén angående jords torrläggning - 596, 597
[1653] Seminariekommittén. Skiftesstadgekommittén. Sjöfartskommittén. Landtbruksundervisningskommittén. Fattigvårdskommittén. Konkurslagstiftningskommittén - 597, 598
[1654] Järnvägstaxekommittén. Norrländska skogsvårdskommittén. Byggnadskommittén. Banklagstiftningskommittén - 598, 599
[1655] Försvarskommittén. Kommittén ang. den lägre tekniska undervisningen. Arbetsaftalskommittén. Ålderdoms- och invaliditetsförsäkringskommittén. Emigrationsutredningen - 599, 600
    XII. Kungl. svenska riddarordnarna
[1656] 1) Kungl. Serafimerorden - 601, 602
[1657-1659] Vid Kungl. Maj:ts orden - 602
[1660] 2) Kungl. Svärdsorden - 604
[1661] Kommendörer af första klassen - 604
[1662-1663] - 604, 605
[1664] Kommendörer af andra klassen - 605
[1665] - 605
[1666] Riddare af första klassen - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
[1667-1669] Kungl. Svärdsordens härolder - 620
[1670] 3) Kungl. Nordstjärneorden - 621
[1671] - 621
[1672] - 621, 622
[1673] I andliga ståndet - 622
[1674] Kommendörer af första klassen - 622
[1675] - 622
[1676] - 622, 623
[1677] - 623
[1678] I andliga ståndet - 623
[1679] Kommendörer af andra klassen - 623, 624
[1680] - 624, 625
[1681] - 625
[1682] I andliga ståndet - 625
[1683] Riddare - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
[1684] Ledamöter af andliga ståndet - 637, 638, 639
[1685] Kungl. Nordstjärneordens härolder - 639
[1686] 4) Kungl. Vasaorden - 640
[1687] Kommendörer af första klassen - 640
[1688] - 640
[1689] - 640, 641
[1690] - 641, 642
[1691] - 642
[1692] Kommendörer af andra klassen - 642
[1693] - 642, 643
[1694] - 643
[1695] - 643, 644
[1696] - 644, 645
[1697] I andliga ståndet - 645
[1698] Riddare af första klassen - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679
[1699] Ledamöter af andliga ståndet - 679, 680
[1700] Kungl. Vasaordens Härolder - 680
[1701] 5) Konung Carl den XIII:s orden - 681
    XIII. Enskilda samfund och föreningar
[1702] Sveriges advokatsamfund - 682, 683, 684
[1703] Svenska Teknologföreningen - 684
[1704] Sveriges Allmänna Exportförening - 685
    XIV. Sveriges dagliga tidningar
[1705] Aftonbladet m.m. - 686, 687
[1706] Upsala m.m. - 687
[1707] Norrköpings Tidningar m.m. - 687, 688
[1708] Karlskrona Veckoblad m.m. - 688
[1709] Höganäs Tidning m.m. - 688, 689
[1710] Sydsvenska Dagbladet Snällposten m.m. - 689
[1711] Helsingborgs Dagblad m.m. - 689, 690
[1712] Skåningen Eslöfs Tidning m.m. - 690
[1713] Göteborgs Morgonpost m.m. - 690, 691
[1714] Västra Dagbladet Dalslands-Posten m.m. - 691
[1715] Nerikes Allehanda m.m. - 691
[1716] Norrlandsposten m.m. - 691, 692
[1717-1739] Sundsvallsposten m.m. - 692
    XV. Sveriges enskilda järnvägar
[1740-1960] XV. Sveriges enskilda järnvägar - 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722
    [1740] Askersund-Skyllberg-Lerbäcks järnväg - 693
    [1741] Bergslagernas järnvägar - 693
    [1742] Blekinge kustbanor - 694
    [1742 a] Borgholm-Böda järnväg - 694
    [1742 b] Borås järnväg - 694
    [1743-1744] Borås-Alfvesta järnväg - 694
    [1745] Bredåkra-Tingsryds järnväg - 694, 695
    [1746] Byvalla-Långshyttans järnväg - 695
    [1747] Bånghammar-Klotens järnväg - 695
    [1748-1750] Börringe-Östratorps järnväg - 695
    [1751] Dala-Hälsinglands järnväg - 695
    [1752] Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg - 695
    [1753] Dalslands järnväg - 695, 696
    [1754-1755] Dannemora-Hargs järnväg - 696
    [1756] Engelholm-Klippans järnväg - 696
    [1757-1760] Enköping-Heby-Runhällens järnväg - 696
    [1761] Falkenbergs järnväg - 696
    [1762] Falun-Rättvik-Mora järnväg - 696
    [1763] Falun-Västerdalarnes järnväg - 697
    [1764] Filipstads norra bergslags järnväg - 697
    [1765] Finspång-Norsholms järnväg - 697
    [1766] Fogelsta-Vadstena-Ödeshögs järnväg - 697
    [1767-1769] Frövi-Ludvika järnväg - 697
    [1770] Garpenberg-Fors järnväg - 697
    [1771] Gottlands järnväg - 697, 698
    [1772] Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund - 698
    [1773] Gefle-Dala järnväg - 698
    [1774-1775] Gefle-Ockelbo järnväg - 698
    [1776-1777] Göteborg-Borås järnväg - 698, 699
    [1778-1780] Göteborg-Särö järnväg - 699
    [1781] Halmstad-Bolmens järnväg - 699
    [1782] Halmstad-Nässjö järnväg - 699
    [1783-1784] Hessleholm-Markaryds järnväg - 699, 700
    [1785] Hjo-Stenstorps järnväg - 700
    [1786] Hultsfred-Västerviks järnväg - 700
    [1787] Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnväg - 700
    [1788] Hvetlanda-Målilla järnväg - 700
    [1789] Hälsingborg-Landskrona-Eslöfs järnväg - 701
    [1790] Hälsingborg-Hessleholms och Klippan-Eslöfs järnvägar - 701
    [1791] Hälsingborg-Råå-Ramlösa järnväg - 701
    [1792] Härnösand-Sollefteå järnväg - 701
    [1793] Hönshylte-Kvarnamåla järnväg - 701, 702
    [1794-1800] Hör-Hörby järnväg - 702
    [1801-1805] Jönköping-Gripenbergs järnväg - 702
    [1806] Kalmar-Berga järnväg - 702
    [1807-1808] Kalmar järnväg - 702
    [1809] Kalmar-Torsås järnväg - 702, 703
    [1810] Karlshamn-Vislanda järnväg - 703
    [1811] Karlskrona-Växjö järnväg - 703
    [1812] Karlstad-Munkfors järnväg - 703
    [1813] Kimstad-Norrköpings järnväg - 703
    [1814] Kinnekulle-Lidköpings järnväg - 703, 704
    [1815] Kjäflinge-Barsebäcks järnväg - 704
    [1816] Klintehamn-Roma järnväg - 704
    [1817] Klippan-Eslöfs järnväg - 704
    [1818] Kosta järnväg - 704
    [1819-1822] Kristianstad-Hessleholms järnväg - 704
    [1823] Krylbo-Norbergs järnväg - 704
    [1824-1830] Köping-Uttersbergs järnväg - 704, 705
    [1831] Landskrona-Eslöfs järnväg - 705
    [1832] Landskrona och Hälsingborgs järnvägar - 705
    [1833] Landskrona-Kjäflinge järnväg - 705
    [1833 a] Landskrona-Kjäflinge-Sjöbo järnväg - 705
    [1834] Lidköping-Håkantorps järnväg - 706
    [1835] Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg - 706
    [1836] Lund-Bjärreds järnväg - 706
    [1837] Lund-Kjäflinge järnväg - 706
    [1838] Lund-Refvinge järnväg - 706
    [1839-1844] Lund-Trelleborgs och Lund-Kjäflinge järnvägar - 706
    [1845] Lödöse-Lilla Edets järnväg - 707
    [1846] Malmö-Genarps järnväg - 707
    [1847] Malmö-Kontinentens järnväg - 707
    [1848] Malmö-Limhamns järnväg - 707
    [1849-1850] Malmö-Simrishamns järnväg - 707, 708
    [1851] Malmö-Trelleborgs järnväg - 708
    [1852] Malmö-Ystads järnväg - 708
    [1853] Mariestad-Kinnekulle järnväg - 708
    [1854] Mariestad-Moholms järnväg - 708
    [1855] Markaryd-Veinge järnväg - 708, 709
    [1856] Matfors-Vattjoms järnväg - 709
    [1857] Mellersta Södermanlands järnväg - 709
    [1858] Mellersta Östergötlands järnväg - 709
    [1859] Mora-Vänerns och Östra Värmlands järnvägar - 709
    [1860-1861] Mora-Älfdalens järnväg - 709
    [1862-1865] Mönsterås-Åsheda järnväg - 709
    [1866] Nettraby-Alnaryd-Eringsboda järnväg - 709, 710
    [1867] Nora Bergslags järnväg - 710
    [1868] Norbergs järnväg - 710
    [1869] Nordmark-Klarälfvens järnväg - 710
    [1870] Norra Hälsinglands järnväg - 710
    [1871] Norra Södermanlands järnväg - 710, 711
    [1872] Norra Östergötlands järnvägsaktiebolags järnvägar - 711
    [1873] Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg - 711
    [1874] Norsholm-Bersbo järnväg - 711
    [1875] Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar - 711, 712
    [1876] Nybro-Säfsjöströms järnväg - 712
    [1877] Näs-Morshyttans järnväg - 712
    [1878-1880] Nässjö-Oskarshamns järnväg - 712
    [1881] Orsa-Härjeådalens järnväg - 712
    [1882-1890] Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg - 712, 713
    [1891] Rimbo-Sunds järnväg - 713
    [1892-1893] Ronehamn-Hemse järnväg - 713
    [1894-1895] Ruda-Oskarshamns järnväg - 713
    [1896-1897] Sala-Gysinge-Gefle järnväg - 713
    [1898-1899] Siljans järnväg - 714
    [1900] Skymnäs-Munkfors järnväg - 714
    [1901] Skåne-Smålands järnväg - 714
    [1902] Sköfde-Axvalls järnväg - 714
    [1903] Slite-Roma järnväg - 714
    [1903 a] Spånga-Löfsta järnväg - 714
    [1904] Stafsjö järnväg - 714, 715
    [1905] Stockholm-Nynäs järnväg - 715
    [1906] Stockholm-Rimbo järnvägar - 715
    [1907] Stockholm-Saltsjöns järnväg - 715
    [1908-1909] Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg - 715, 716
    [1910] Svartälfs järnväg - 716
    [1911] Säfsnäs järnväg - 716
    [1912] Södra Dalarnes järnväg - 716
    [1913] Södra Roslags kustbana - 716
    [1914] Södra Ölands järnväg - 716, 717
    [1915-1917] Sölvesborg-Olofström-Elmhults järnväg - 717
    [1918-1920] Tidaholms järnväg - 717
    [1921-1925] Trelleborg-Rydsgårds järnväg - 717
    [1926] Uddevala-Lelångens järnväg - 717
    [1927-1928] Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg - 717, 718
    [1929] Uppsala-Gefle järnväg - 718
    [1930] Uppsala-Länna järnväg - 718
    [1931-1935] Uttersberg-Riddarhyttans järnväg - 718
    [1936] Varberg-Borås järnväg
    [1936 a] Vimmerby-Spångenäs järnväg - 718
    [1937] Vislanda-Bolmens järnväg - 718, 719
    [1938] Västergötland-Göteborgs järnväg - 719
    [1939] Västervik-Åtvidaberg-Bersbo järnväg - 719
    [1939 a] Västra Centralbanan - 719
    [1940] Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg - 719
    [1941] Växjö-Alfvesta järnväg - 719, 720
    [1942] Växjö-Klafreström-Åsheda järnväg - 720
    [1943-1945] Växjö-Tingsryds järnväg - 720
    [1946] Ystad-Brösarps järnväg - 720
    [1947] Ystad-Eslöfs järnväg - 720
    [1948] Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs järnväg - 721
    [1949] Ystad-Skifarps järnväg - 721
    [1950] Åtvidaberg-Bjärka Säby järnväg - 721
    [1951] Örebro-Köpings järnväg
    [1952-1953] Örebro-Pålsboda-Finspångs järnväg - 721
    [1954] Östra Blekinge järnväg - 722
    [1955] Östra Centralbanan - 722
    [1956] Östra Skånes järnvägar - 722
    [1957-1960] Östra Värmlands järnväg - 722
    XVI. Banker och kreditanstalter
    Solidariska bankbolag
[1961-1989] Solidariska bankbolag - 723, 724, 725, 726, 727, 728
    [1961] Skånes enskilda bank - 723
    [1962] Värmlands enskilda bank - 723
    [1963] Kopparbergs enskilda bank - 724
    [1964] Östergötlands enskilda bank - 724
    [1965] Smålands enskilda bank - 724
    [1966-1976] Örebro enskilda bank - 724
    [1977] Stockholms enskilda bank - 725
    [1978] Norrköpings enskilda bank - 725
    [1979] Sundsvalls enskilda bank - 725
    [1980] Enskilda banken i Vänersborg - 725
    [1981] Skaraborgs enskilda bank - 726
    [1982] Gefleborgs enskilda bank - 726
    [1983] Upplands enskilda bank - 726
    [1984] Kristinehamns enskilda bank - 726
    [1985] Borås enskilda bank - 727
    [1986] Södermanlands enskilda bank - 727
    [1987] Härnösands enskilda bank - 727, 728
    [1988] Helsinglands enskilda bank - 728
    [1989] Folkärna folkbank - 728
    Bankaktiebolag
[1990-2029] Bankaktiebolag - 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735
    [1990] Skandinaviska kreditaktiebolaget - 728
    [1991] Stockholms Inteckningsgarantiaktiebolag - 729
    [1992] Aktiebolaget Stockholms handelsbank - 729
    [1993] Aktiebolaget Blekinge bank - 729
    [1994] Aktiebolaget Sundsvalls handelsbank - 729, 730
    [1995] Aktiebolaget Arbetareringens bank - 730
    [1996] Aktiebolaget Skånska handelsbanken - 730
    [1997] Aktiebolaget Nordiska kreditbanken - 730
    [1998] Sydsvenska kreditaktiebolaget - 730, 731
    [1999] Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm - 731
    [2000] Aktiebolaget Göteborgs handelsbank - 731
    [2001] Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland - 731, 732
    [2002] Aktiebolaget Stockholms diskontobank - 732
    [2003] Bankaktiebolaget Södra Sverige - 732
    [2004] Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank - 733
    [2005] Aktiebolaget Västerviks handelsbank - 733
    [2006] Aktiebolaget Göteborgs bank - 733
    [2007] Aktiebolaget Dalarnes bank - 734
    [2008] Aktiebolaget Bergslagsbanken - 734
    [2009] Aktiebolaget Tjänstemannabanken - 734
    [2010] Aktiebolaget Gefle handelsbank - 734
    [2011] Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank - 734
    [2012] Aktiebolaget Jämtlands kreditbank - 735
    [2013] Aktiebolaget Sundsvalls köpmansbank - 735
    [2014] Aktiebolaget Malmö folkbank - 735
    [2015] Aktiebolaget Engelholms landtmannabank - 735
    [2016-2029] Aktiebolaget Göteborgs folkbank - 735
    [2030] Register till ecklesiastikstaten
[2030] Register till ecklesiastikstaten - 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743
    Abil - Dalu - 736
    Dand - Gåxs - 737
    Gäll - Järs - 738
    Järs - Mari - 739
    Mari - Sand - 740
    Sand - Tier - 741
    Till - Väst - 742
    Väst - Öxne - 743
[2031] Postunderrättelser - 744, 745, 746, 747, 748
    [2032] Postanstalterna i Sverige
[2032] Postanstalterna i Sverige - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
    Abbe - Birk - 749
    Bisp - Dösj - 750
    Ed - Färl - 751
    Föll - Harp - 752
    Hass - Ideh - 753
    Idre - Kyrk - 754
    Kyrk - Lött - 755
    Mack - Nås - 756
    Näfl - Rörb - 757
    Röru - Stor - 758
    Stor - Trar - 759
    Treh - Vänn - 760
    Vänt - Öxne - 761
[2033] Telegrafunderrättelser - 762, 763, 764, 765
    [2034] Telegrafanstalterna i Sverige
[2034] Telegrafanstalterna i Sverige - 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773
    Abbe - Brun - 766
    Brun - Glem - 767
    Glim - Hör - 768
    Hörb - Ljun - 769
    Ljun - Ousb - 770
    Oves - Stab - 771
    Staf - Ursv - 772
    Urås - Öxne - 773
[2035] Järnvänsunderrättelser - 774, 775, 776, 777
    [2036] Järnvägsstationerna i Sverige
[2036] Järnvägsstationerna i Sverige - 778, 779, 780, 781, 782, 783
    Abbe - Erik - 778
    Erik - Hors - 779
    Hoss - Lomm - 780
    Ludv - Röde - 781
    Röen - Trol - 782
    Trol - Öxne - 783
    [2037] Personalregister
Personalregister - 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899
    Aast - Ahlg - 784
    Ahlg - Almq - 785
    Almq - Ande - 786
    Ande - Anka - 787
    Anka - Aske - 788
    Aske - Bahr - 789
    Bahr - Beng - 790
    Beng - Berg - 791
    Berg - Berg - 792
    Berg - Berl - 793
    Berl - Björ - 794
    Björ - Blom - 795
    Blom - Bolt - 796
    Boma - Bran - 797
    Bran - Brom - 798
    Brom - Byst - 799
    Byst - Carl - 800
    Carl - Cava - 801
    Cava - Chri - 802
    Chri - Cron - 803
    Cron - Dahn - 804
    Dalb - Dick - 805
    Dick - Edel - 806
    Edel - Ekbl - 807
    Ekbl - Ekst - 808
    Ekst - Enem - 809
    Enem - Eric - 810
    Eric - Evan - 811
    Evan - Fant - 812
    Fant - Flon - 813
    Flor - Foss - 814
    Foss - Fris - 815
    Fris - Gedd - 816
    Gedd - Graf - 817
    Graf - Grön - 818
    Grön - Gyll - 819
    Gyll - Hags - 820
    Hags - Halv - 821
    Halv - Hans - 822
    Hans - Hede - 823
    Hede - Hell - 824
    Hell - Herm - 825
    Herm - Hjor - 826
    Hjor - Holm - 827
    Holm - Hult - 828
    Hult - Hägg - 829
    Hägg - Inde - 830
    Inde - Jarl - 831
    Jarl - Joha - 832
    Joha - Jäde - 833
    Jäde - Kell - 834
    Kell - Kjel - 835
    Kjel - Kolf - 836
    Koll - Kull - 837
    Kull - Lage - 838
    Lage - Lann - 839
    Lann - Leif - 840
    Leij - Lewe - 841
    Lewe - Lill - 842
    Lill - Lind - 843
    Lind - Lind - 844
    Lind - Lind - 845
    Lind - Ljun - 846
    Ljun - Lund - 847
    Lund - Lund - 848
    Lund - Löfg - 849
    Löfg - Malm - 850
    Malm - Mats - 851
    Matt - Miro - 852
    Mist - Munt - 853
    Munt - Mörn - 854
    Mörn - Nils - 855
    Nils - Nord - 856
    Nord - Nord - 857
    Nord - Nybl - 858
    Nybl - Odhn - 859
    Odhn - Olss - 860
    Olss - Palm - 861
    Palm - Pete - 862
    Pete - Pett - 863
    Pett - Pora - 864
    Poss - Rapp - 865
    Rapp - Rich - 866
    Rich - Rose - 867
    Rose - Rudb - 868
    Rudb - Rydq - 869
    Ryds - Sand - 870
    Sand - Sant - 871
    Sant - Schr - 872
    Schr - Seir - 873
    Seit - Silv - 874
    Silv - Sjös - 875
    Sjös - Spar - 876
    Spar - Sten - 877
    Sten - Strö - 878
    Strö - Sund - 879
    Sund - Sven - 880
    Sven - Sylv - 881
    Sylv - Söde - 882
    Söde - Tham - 883
    Tham - Thun - 884
    Thun - Tors - 885
    Tors - Törn - 886
    Törn - Vell - 887
    Venc - Wahl - 888
    Wahl - Wall - 889
    Wall - Weli - 890
    Weli - West - 891
    West - Wett - 892
    Wett - Wijk - 893
    Wijk - Wire - 894
    Wire - Ysan - 895
    Ysay - Åbro - 896
    Åcka - Åkes - 897
    Åkes - Öhrm - 898
    Öhrn - Östr - 899
    [2038] Realregister
Realregister - 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907
    Abno - Dalr - 900
    Dals - Hall - 901
    Hall - Komm - 902
    Komm - Mari - 903
    Mari - Riks - 904
    Riks - Styr - 905
    Ståt - Ärke - 906
    Öfve - Östh - 907
Ändringsblankett - ändringsblankett

Project Runeberg, Sat Dec 15 13:01:35 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1908/

URN:NBN:se-d1998387
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free