- Project Runeberg -  Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar
(1884-1885) [MARC] [MARC] Author: Carl Fredrik Akrell, Samuel Gustaf von Troil, Per Sahlström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

MINNEN
från
Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar

af
Generallöjtnant Carl Akrell
och
Landshöfding S. G. von Troil

Jemte supplement ur vår nyare politiska historia: Utdrag ur Troils riddarhusanföranden och ur en riksdagsbondes anteckningar.
(Lefnadsminnen af Pehr Sahlström.)

Stockholm
Oscar L. Lamms Förlag.
Norrköping 1884-1885. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av en bok med memoarer av tre svenska statstjänstemän/politiker från 1800-talet. Det låter kanske tråkigt, men deras tid var långt ifrån händelsefattig. Den elektriska telegrafen, belagda vägar med makadam, järnvägar och lantbruksinstitutet i Alnarp var nyheter under de här herrarna och de har sina egna historier att berätta.

Boken omfattar 561 sidor (inklusive titelblad etc.) och har scannats (13 aug 2003) i 600 dpi svartvitt. Sidorna återges här i 120 dpi gråskala. För utskrift finns PDF-filer i full upplösning. Det inscannade exemplarets papper är syrahaltigt och gulnat med vissa fläckar, men förhoppningsvis framgår texten ändå.


The above contents can be inspected in scanned images: I:titelsida, I:titelbladets baksida, I:i, II:titelsida, II:titelbladets baksida, II:i, II:ii, II:iii, II:iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - I:titelsida, I:titelbladets baksida, I:i, II:titelsida, II:titelbladets baksida, II:i, II:ii, II:iii, II:iv
    

Minnestaflor af general Akrell


Förord - I:v
I. Inledning: Barndoms- och ungdomsminnen från åren näst före Karl Johans ankomst till Sverige - I:1
II. Afresa till Tyskland. Tjenstgöring hos Karl Johan under 1813 års fälttåg - I:47
III. En färd från Stockholm till Helsingborg för 70 år sedan. Agitation i Köpenhamn för prins Kristian Fredrik i Norge. Tvänne utländska resor; ett egendomligt uppdrag af Karl Johan - I:81
IV. Episoder med Karl Johan och general Cardell - I:105
V. Landtlif och statistiska arbeten. Topografiska resor i Norrland och Norge. Ett samtal med Karl Johan om Crusenstolpe - I:114
VI. Elektriska telegrafens införande i Sverige. Planer för jernvägar. Akrells afskedstagande. De sista åren af hans lefnad - I:148
Tillägg - I:174
    

Minnen af landshöfding von Troil


I. Ungdomsåren (1804-1820) - II:1
    
Härkomst. Barndomsminnen. Kadett-tid.

II. Subalterntiden (1820-1830) - II:6
    
Anställning vid lifregementets dragonkorps. Humanistisk och militärisk utbildning. Snabb befordran. Stockholmslif. Öfverstarne Burenstam och Hierta. Arffursten Carls födelse. Min faders död. Rekognosceringar med Topografiska korpsen. Börjande riksdagsmannabana. Befordran till ryttmästare och till ordonnansofficer. Första företräde hos Carl Johan.

III. Utrikes resa (1830-1831) - II:17
    
Förberedelser. Afresa. Fortskaffningssätt. Würtemberg. Preussiskt läger vid Coblenz. Utflykter. Öfverste Blankenburg. Paris. Pensionslif. Ludvig Filip. Nationalgardet. Upplopp. L'école romantique. Madame Recamier. Grefvinnan Tascher de la Pagerie. General d'Erlon. Excellensen Gustaf Löwenhjelm. Afresa från Paris. München. Familjen Tascher de la Pagerie. Salzburg. Wien. Ministern grefve C. G. Löwenhjelm. Dresden. Berlin. Skåne. Stockholm.

IV. Ryttmästaretiden (1830-1842) - II:45
    
Tjenstgöring hos Carl Johan såsom ordonnansofficer och adjutant. Ledamotskap af krigsvetenskaps-akademien. Utarbetande i förening med Ling af militärgymnastikreglementet. Armbrott. Prins Max af Leuchtenberg. Tryckfrihetsåtalet emot Crusenstolpe. Oroligheter. Snabb samling och inryckning å ladugårdsgärdet. Lansexercis. Kejsar Nicolai besök i Stockholm. Åkersteinska sadelhistorien och min inblandning i denna sak. Koleran år 1834. Riddarehuset sommartiden. Arbete i ekonomiutskottet. Baron Axel Reuterskölds hofbröllop. Arrende af Bälsta. Badresa till Gustafsberg. Befordringar.

V. Regementsofficerstiden (1842-1851) - II:68
    
Förlofning. Bröllop. Sista årens tjenstgöring hos Carl Johan. Konungen väcker hos mig landlshöfdingetankar. Carl Johans sista sjukdom och död. Grefve Magnus Brahe. Sändning till Wien. Besvärlig utresa. Svårighet att blifva kejsaren förestäld. Prins Gustafs af Vasa protest emot konung Oscars tronbestigning. Kejserlig middag. Metternichska huset. Sammanträffande med prinsen af Vasa. Leopoldsorden tilldelas mig. Hemresa. Utnämning till andre major. Framtidsutsigter. Befordran till öfverstelöjtnant. Resa till Ems. Förberedelser till 1844 års riksdag. Första uppträdande på riddarehuset. Gatukravaller. Riksdagen 1847-1848. Arbete i statsutskottet. Första uppslaget i jernvägsfrågan. Mars-oroligheter. Riksdagen 1850-1851. Militära uppdrag. Prins Gustaf. Hans militäriska utbildning, hans väsende och hans död.

VI. Landshöfdingetiden (1852-1855) - II:94, II:95, II:96, II:97, II:98, II:99, II:100, II:101, II:102, II:103, II:104, II:105, II:106, II:107, II:108, II:109, II:110, II:111, II:112, II:113, II:114, II:115, II:116, II:117, II:118, II:119, II:120, II:121, II:122, II:123, II:124, II:125, II:126, II:127, II:128, II:129, II:130, II:131
    
Återbörjande tankar på en landshöfdingeplats. Jag afslår Gotlands län, söker Örebro- och blifver genom ödets förunderliga skickelse landshöfding i Malmöhus län. Afsked från dragonkorpsen. Ankomst till Malmö. Uppträdande i Ystad. Välvilligt mottagande inom länet. En landshöfdings ställning förr och nu. Vägarnes tillstånd. Makadamisering af sträckningen Malmö-Lund. Åtgärder för vägarnes förbättring i allmänhet. Kronprinsen Carl besöker Lund. Karantänskommission för Skåne. Inflyttning i residenset. Koleran i Skåne år 1853. Förskräckelse och löjliga försigtighetsmått. Besök i Borstahusen. Munck af Rosenschölds relegation. Teknisk skola i Malmö. Tegnérs bildstod. Ordförandeskap i länets hushållningssällskap. Mamsell Michal. Skånska jernvägsfrågans uppkomst och utveckling. Riksdagen 1853-54. Anmälan hos konungen af min tillämnade motion i jernvägsfrågan. Konungens misshag. Motionen afgifves. Åtgärder för beredande af dess framgång. Nytt besök hos konungen. Förändrad åsigt hos hans majestät. Jag lemnas under jernvägsstriden utan understöd af skånska adeln. Medel till södra banans påbörjande beviljas. Hemlif i Malmö. Välvilja af länets invånare. Inre förvaltning. Den politiska ställningen. Engelsk eskader i farvattnet. General Canrobert i Helsingborg.

VII. Landshöfdingetiden (1856-1858) - II:131
    
Befallning att uppresa till hufvudstaden. Konungen erbjuder mig civilportföljen. Svårighet att neka. Med kronprinsens tillhjelp lyckas jag undandraga mig förtroendet. Välvilliga och smickrande utlåtanden i tidningar och bref. Utflykt till Norge. Förberedande åtgärder för landtbruksinstitutets åvägabringande. Riksdagen 1856-1857. Öppnandet af jernvägen Malmö-Lund. Invigningen af Malmö skeppsdocka. Penningekrisen. Utflykter under sommaren. Ordnande af Alnarps landtbruksinstitut. Mig lemnad hedersgåfva vid södra stambanans öppnande till Höör. Vägrad tillåtelse att densamma emottaga. Storkors af nordstjerneorden. Sista besök hos konung Oscar.

VIII. Landshöfdingetiden (1858-1865) - II:152, II:153, II:154, II:155, II:156, II:157, II:158, II:159, II:160, II:161, II:162, II:163, II:164, II:165, II:166, II:167, II:168, II:169, II:170, II:171, II:172, II:173, II:174, II:175, II:176, II:177, II:178, II:179, II:180, II:181, II:182, II:183, II:184, II:185, II:186, II:187, II:188
    
Ordförandeskap i kommunalkomitén. Obehagligt arbete i densamma. Täta resor mellan Malmö och Stockholm. Besök på Fredriksborg hos Fredrik VII. Min moders död. Inköp af Rönneholm. Riksdagen 1859-60. Jernvägsfrågans ställning nödgar mig att i densamma deltaga. Uppresa till Stockholm. Vacker seger på riddarehuset. Norska frågan. Kröningen. Början af de många kungliga besöken. Lägret vid Ljungby. Konung Carl med familj gästar vårt hus. Tillsättning af landssekreterarebefattningen. Hemlif. Henning Hamilton minister i Köpenhamn. Sändning från Carl XV till Fredrik VII. Prins Gustaf af Vasa i Helsingborg. Min svärfars benbrott. Åtgärder för de skånska bibanornas tillvägabringande. Motioner om bidrag till dessa banor och om förökadt anslag till Alnarp under riksdagen 1862-63. Vestra stambanans invigning. Konungen föreslår mig att inträda i statsrådet. Representationsförslagets framläggande. Lapinskis polska expedition. Tre dagars besök af kronprins Oscar. Svenska och danska konungarne sammanträffa i Malmö. Fredrik VII:s besök och historiskt märkvärdig middag i landshöfdingeresidenset. Prins Oscar med gemål och barn gästa landshöfdingehuset under fyra dagar. Prins Augusts besök. Grefvarne Manderström och Henning Hamilton sammanträffa hos mig. Omintetgörande af tilltänkt förbundstraktat med Danmark. Sinnesstämningen i Danmark och Sverige. Insamlingen för danskarne. Ordförandeskap i landstinget. Hemlif. Nytt besök af prins Oscar med familj. Förberedelser för elfte allmänna svenska landtbruksmötet. Jag inbjuder konungen, men måste lemna opåaktad drottningens önskan att dervid närvara. Landtbruksmötet. Malmö stads storartade fest. Aftonbjudningar i landshöfdingehuset. Jag erhåller konungens porträtt och storkorset af vasa-orden. Konungen inviger Landskrona och Helsingborgs-banorna.

IX. Landshöfdingetiden (1866-1869) - II:189, II:190, II:191, II:192, II:193, II:194, II:195, II:196, II:197, II:198, II:199, II:200, II:201, II:202, II:203, II:204, II:205, II:206, II:207, II:208, II:209, II:210, II:211, II:212, II:213, II:214, II:215, II:216
    
Den nya riksdagsordningen. Dess genomdrifvande. Följderna af dess antagande. Prins Oscar tillbringar en dag på Rönneholm. Möten med prins Fredrik af Nederländerna och konung Karl. Malmö stad utser mig till riksdagsman. Talmanskapet i andra kammaren. Riksdagen år 1867. Jag väljes till ordförande i försvarsutskottet. Riksdagens skaplynne. Riksdagarne 1868 och 1869. Landtmannapartiet. Intelligenspartiet. Silfverbröllop. Hemlif. Lunds universitets 200-års jubelfest. Prinsessan Lovisas förlofning med kronprinsen af Danmark. Hennes första besök i detta land. Angenäm dag på Bernsdorf. Utrikes resa år 1868 med min hustru och dotter. F. d. korporal Tullbergs bearbetningar, och frälsebonderörelsen i Skåne åren 1868 och 1869. Orsak, fortgång och utveckling. Åtgärder för att lugna och stäfja rörelsen. Uppresa till Stockholm med familj. Frälsebondefrågan förekommer på riksdagen. Allmän åklagare emot Tullberg förordnas. Äfven justitiekansleren förordnar en sådan. Tullberg gripes och införes till Malmö. Motstånd göres vid försök att häkta Tullbergs biträde Eskil Larsson. Militärmarsch till Stehag. Jag hemreser skyndsamt till Skåne. Tullberg och Eskil Larsson lösgifvas af häradsrätten och frikännas slutligen. Uppstudsigheten börjar aftaga. Oro och otålighet hos en del godsegare. Deraf föranledda förhastade åtgärder. Allmänt omdöme öfver denna fråga. Vintern 1869 i Stockholm.

X. Landshöfdingetiden (1869-1874) - II:217, II:218, II:219, II:220, II:221, II:222, II:223, II:224, II:225, II:226, II:227, II:228, II:229, II:230, II:231, II:232, II:233, II:234, II:235
    
Emottagande i Malmö af den nyförmälde danske kronprinsen med gemål. Festligheter i Köpenhamn. Nordtyska fartyg i svenska hamnar under fransk-tyska kriget. Skiftande glädje och sorg inom svenska konungahuset. Drottning Lovisas död. Sällskapslifvet i Malmö. Badresa med min hustru till Kissingen. Utflykter i bayerska Tyrolen. Tyska tidningars tystnad rörande Carl XV i Aachen. Deraf oro och påskyndad hemresa. Konungens ankomst till Malmö. Hans sjukdom och död. Danska tronföljareparet, prins August och enkedrottning Josefina i Malmö. Liköppning. Lit de parade. Likfärd till hufvudstaden. Uppresa till begrafningen. Tacksamhetsbetygelser och hedersskänker. Enkedrottning Josefinas femtiårs jubelfest. Beslut att inom ej aflägsen tid lemna tjensten. Anledningen dertill. Konungen förberedes på detta beslut. Orsaken hvarför ej efterträdare kunde af mig föreslås. 1873 års landsting underrättas om min snara afgång. Badresa till Särö. Hertigen af Augustenborg. Vintern 1873-74. Uppresa med min hustru för att afskedsuppvakta den kungliga familjen. Inlemnandet af afskedsansökan påskyndas. Offentligt vitsord vid afskedets beviljande.

XI. Ålderdom och hvila (1874-1877) - II:236
    
Afskedsord till länets invånare. Malmö stads afskedsfest. Allmänt omdöme om min landshöfdingeverksamhet.

    

Minnesrunor författade af S. G. von Troil.


I. Erik Gustaf af Klint - II:239
II. Gustaf Olof Lagerbring - II:243
III. Gustaf Adolf Hierta - II:248
IV. M. F. F. Björnstjerna - II:251
V. Olof Johan Södermark - II:257
VI. Carl af Forssell - II:261
VII. Johan Fredrik Ehrenstam - II:264
VIII. Michael Silvius von Hohenhausen - II:270
    

Anföranden på riddarhuset af S. G. von Troil.


I. Rörande den lika arfsrättens införande - II:276
II. Motion om jernvägar i Skåne - II:281
III. Vid statsutskottets utlåtande rörande skånska jernbanan - II:297
IV. Om det hvilande representationsförslagets antagande - II:310
    

Pehr Sahlström


En riksdagsbondes anteckningar - II:315
    
(Lefnadsminnen af Pehr Sahlström, innefattande tillägg till Akrells och Troils skildringar af flera bland våra vigtigaste riksdagar, af episoderna med Crusenstolpe m. m.)

En riksdagsbondes anteckningar I. - II:322, II:323, II:324, II:325, II:326, II:327, II:328, II:329, II:330, II:331, II:332, II:333, II:334, II:335, II:336, II:337, II:338, II:339, II:340, II:341, II:342, II:343, II:344, II:345, II:346
En riksdagsbondes anteckningar II. - II:346, II:347, II:348, II:349, II:350, II:351, II:352, II:353, II:354, II:355, II:356, II:357, II:358, II:359, II:360, II:361, II:362, II:363, II:364, II:365, II:366, II:367

Project Runeberg, Thu Dec 16 03:45:20 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/akrell/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free