- Project Runeberg -  Svenska Akademiens ordlista /
Sjätte upplagan (1889)

[MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ordlista
öfver
svenska språket

utgifven
af
Svenska Akademien.

Sjette, omarbetade upplagan.

Stockholm.
P. A. Norstedt & söners förlag.
Kongl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner.


Förord till den digitala utgåvan

av Vilhelm Dahllöf

Det rätta sättet att skriva svenska språket debatterades livligt under senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. Många författare och intellektuella experimenterade med ljudenligare sätt att stava. Selma Lagerlöf skriver exempelvis i ett brev till sin mor angående en fest 1887: »Vid niotiden voro de s.k. provdansarne över då började gammalt fålk dansa ock då jick jag.» Pamfletter med titlar som »Rättstavning eller vrångstavning» propagerade för en förenkling av skrivsättet och fick kraftfullt eldunderstöd av ledande akademiker, bland dem Adolf Noreen, professor vid Uppsala universitet. I en skrift kallad »Spridda studier» skriver han bland annat: »Skriften återger ofta det forna svenska uttalet och har, då detta under tidernas lopp på mångfaldigt sätt förändrats, icke genom vidtagande af motsvarande förändringar bragts till öfverensstämmelse med det nya uttalet. Detta är förklaringsgrunden till de flesta oegentligheterna i vår skrift, t.ex. till stafningarna hjul, hvem, djup, gjuta, ljus, stjäla, skina, kind, göra, varg, vagn m.fl., hvilka alla för några hundra år sedan voro goda uttryck för det dåtida uttalet. Den, som anser det vara nyttigt, att vår nuvarande skrift på detta sätt stundom anger icke det nutida utan det forna uttalet, säges hylla härledningsgrundsatsen eller den etymologiska (= som anger ursprunget) stafningsgrundsatsen. Detta uppfattningssätt saknar emellertid allt be­rättigande. För den efter ordens ursprung forskande vetenskapsmannen är det påpekade för­hållandet i alla fall kändt, och för honom äro därför dessa medelst stafningen gjorda antydningar öfverflödiga. För den stora massan, hvars gagn en praktisk skrift har att i första rummet tillgodose, äro de nämnda upplysningarna ... värdelösa och bereda sålunda alldeles onödiga svårigheter vid skriftens inlärande.»

De strömningar som ville förändra stavningen i mer ljudenlig riktning fick i den sjätte upplagan av Svenska akademiens ordlista ett visst genomslag. De tidigare upplagorna hade varit tämligen konservativa och ingen nämnvärd utveckling hade ägt rum mellan första upplagan (1874) och femte (1883). En rad nyheter infördes i sjätte upplagan (1889), men reformerna som påbjöds miste något av sin udd genom att dubbelformer tilläts. I sjunde upplagan (1900) fördes processen vidare genom att många av de äldre biformerna ströks. Den nutida stavningen fastställdes 7 april 1906 genom en kunglig förordning som meddelade ändringar för stavningen av v- och t-ljudet. Bland annat föreskrevs att i ett huvudord (grundformen av ett ord) skulle v-ljudet alltid stavas med v, exempelvis skulle haf härefter skrivas hav. Vidare skulle alla avledningar av sådana ord skrivas med v, exempelvis havsvatten (en ljudenlig stavning skulle vara hafsvatten!). Undertecknare och tillskyndare av denna förordning var ecklesiastikministern Fridtjuv Berg. Det är intressant att notera att vissa ord »slank igenom»: exempelvis elfte borde skrivas elvte eftersom huvudordet (elva) skrivs med v. Ordet haft (av hava) nämns som undantag redan i förordningen.

Till innehållet - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv
Förkortningar - xv, xvi
    A
A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    Abborre ... - 1
    Afdamma ... - 2
    Afgöra ... - 3
    Afleda ... - 4
    Afpelsa ... - 5
    Afskaffa ... - 6
    Afsmälta ... - 7
    Aftacka ... - 8
    Afvita ... - 9
    Alla ... - 10
    Altan ... - 11
    Andel ... - 12
    Anlopp ... - 13
    Anslå ... - 14
    Aptit ... - 15
    Att ... - 16
    B
B - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    Babbla ... - 16
    Bak ... - 17
    Barometer ... - 18
    Befara ... - 19
    Beherska ... - 20
    Belägra ... - 21
    Berga ... - 22
    Besjunga ... - 23
    Bestyrka ... - 24
    Betitla ... - 25
    Beväpna ... - 26
    Bilägga ... - 27
    Black ... - 28
    Blond ... - 29
    Bo ... - 30
    Bolster ... - 31
    Boskap ... - 32
    Brinna ... - 33
    Brunst ... - 34
    Brätte ... - 35
    Buss ... - 36
    Bägare ... - 37
    Börs ... - 38
    C
C - 38
    Ceder ... - 38
    D
D - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    Dabba sig ... - 38
    Dagg ... - 39
    Definiera ... - 40
    Deponens ... - 41
    Disting ... - 42
    Dona ... - 43
    Drill ... - 44
    Drög ... - 45
    Dussin ... - 46
    Dänga ... - 47
    E
E - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
    Ebb ... - 48
    Efterkraf ... - 49
    Eftervärkar ... - 50
    Eldsljus ... - 51
    Enhällighet ... - 52
    Enlig ... - 53
    Europé ... - 54
    F
F - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
    Fabel ... - 54
    Falaska ... - 55
    Fastedag ... - 56
    Fiasko ... - 57
    Fiskal ... - 58
    Flanell ... - 59
    Fly ... - 60
    Foder ... - 61
    Forsla ... - 62
    Framfjädring ... - 63
    Framstå ... - 64
    Frikostighet ... - 65
    Frukta ... - 66
    Främre ... - 67
    Fusk ... - 68
    Fårkätte ... - 69
    Fästa ... - 70
    Förargelse ... - 71
    Förbättra ... - 72
    Förekomma ... - 73
    Förevita ... - 74
    Förgår ... - 75
    Förkolna ... - 76
    Förlösa ... - 77
    Förnärma ... - 78
    Försiggå ... - 79
    Försorg ... - 80
    Försvärja ... - 81
    Förtrolla ... - 82
    Förvränga ... - 83
    G
G - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
    Gadd ... - 83
    Galant ... - 84
    Gast ... - 85
    Genomforska ... - 86
    Gifta ... - 87
    Glappa ... - 88
    Gnissel ... - 89
    Granat ... - 90
    Grufva ... - 91
    Grädda ... - 92
    Gul ... - 93
    Gåfva ... - 94
    Göjemånad ... - 95
    H
H - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
    Ha ... - 95
    Half ... - 96
    Hamster ... - 97
    Harem ... - 98
    Helg ... - 99
    Hemman ... - 100
    Hingst ... - 101
    Hjässa ... - 102
    Hos ... - 103
    Hundra ... - 104
    Hvadan ... - 105
    Hven ... - 106
    Hysa ... - 107
    Hädan ... - 108
    Häntyda ... - 109
    Höfding ... - 110
    Hölja ... - 111
    I
I - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    I ... - 111
    Idka ... - 112
    Inbiten ... - 113
    Införlifva ... - 114
    Inkräkta ... - 115
    Inplugga ... - 116
    Inskränka ... - 117
    Insöfva ... - 118
    Invända ... - 119
    J
J - 119, 120, 121
    Ja ... - 119
    Jacka ... - 120
    Juvel ... - 121
    K
K - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
    Kabal ... - 121
    Kadett ... - 122
    Kamp ... - 123
    Kaputt ... - 124
    Kattun ... - 125
    Klaff ... - 126
    Klipsk ... - 127
    Klöf ... - 128
    Knussel ... - 129
    Kola ... - 130
    Konkurs ... - 131
    Kora ... - 132
    Krafla ... - 133
    Kringla ... - 134
    Kry ... - 135
    Kubb ... - 136
    Kurs ... - 137
    Kåk ... - 138
    Kärf ... - 139
    L
L - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Labb ... - 140
    Lagom ... - 141
    Langa ... - 142
    Led ... - 143
    Lexa ... - 144
    Lika ... - 145
    Liturgi ... - 146
    Lof ... - 147
    Lummig ... - 148
    Lykta ... - 149
    Lås ... - 150
    Länd ... - 151
    Läte ... - 152
    Löska ... - 153
    M
M - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
    Mad ... - 153
    Makulatur ... - 154
    Mankill ... - 155
    Matador ... - 156
    Medkristen ... - 157
    Menuett ... - 158
    Mineral ... - 159
    Mission ... - 160
    Mogande ... - 161
    Motion ... - 162
    Murfvel ... - 163
    Måfå ... - 164
    Måtta ... - 165
    Mör ... - 166
    N
N - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
    Nabb ... - 166
    Narr ... - 167
    Nedfälla ... - 168
    Nedslå ... - 169
    Nesa ... - 170
    Norrbagge ... - 171
    Nytta ... - 172
    Nära ... - 173
    O
O - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
    O ... - 174
    Ocker ... - 175
    Ogagn ... - 176
    Oktav ... - 177
    Ombyta ... - 178
    Omogen ... - 179
    Omveckla ... - 180
    Orden ... - 181
    Oråd ... - 182
    Otam ... - 183
    Oåterhållsam ... - 184
    P
P - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
    Pack ... - 184
    Par ... - 185
    Patron ... - 186
    Pick ... - 187
    Pladder ... - 188
    Plus ... - 189
    Porträtt ... - 190
    Presens ... - 191
    Proportion ... - 192
    Punkt ... - 193
    Påkläda ... - 194
    Påtända ... - 195
    Q
Q - 195, 196
    Qvacksalfva ... - 195
    Qved ... - 196
    R
R - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
    Rabarber ... - 196
    Radera ... - 197
    Rata ... - 198
    Regel ... - 199
    Rese ... - 200
    Rikta ... - 201
    Rodna ... - 202
    Rotunda ... - 203
    Ryck ... - 204
    Rådbråka ... - 205
    Rät ... - 206
    Rök ... - 207
    S
S - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    Sabbat ... - 207
    Sakna ... - 208
    Samme ... - 209
    Satan ... - 210
    Sekund ... - 211
    Sikte ... - 212
    Sjette ... - 213
    Sjö ... - 214
    Skara ... - 215
    Skifta ... - 216
    Skoj ... - 217
    Skref ... - 218
    Skryt ... - 219
    Skutt ... - 220
    Skälfva ... - 221
    Sladd ... - 222
    Slentrian ... - 223
    Slutt ... - 224
    Slör ... - 225
    Småländing ... - 226
    Snegla ... - 227
    Snärt ... - 228
    Solid ... - 229
    Spara ... - 230
    Spilla ... - 231
    Spricka ... - 232
    Späd ... - 233
    Stadd ... - 234
    Station ... - 235
    Stickelbär ... - 236
    Stoft ... - 237
    Strejk ... - 238
    Ströfva ... - 239
    Stylta ... - 240
    Stämma ... - 241
    Suck ... - 242
    Svans ... - 243
    Svår ... - 244
    Synagoga ... - 245
    Såll ... - 246
    Sänka ... - 247
    T
T - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Ta ... - 248
    Talg ... - 249
    Teg ... - 250
    Tidelag ... - 251
    Tillfångataga ... - 252
    Tillnärmelsevis ... - 253
    Tillstöt ... - 254
    Tillöka ... - 255
    Tjuf ... - 256
    Topp ... - 257
    Trapp ... - 258
    Tron ... - 259
    Träck ... - 260
    Tub ... - 261
    Tuska ... - 262
    Ty ... - 263
    Tälja ... - 264
    U
U - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
    Udd ... - 265
    Underhafskabel ... - 266
    Undersöka ... - 267
    Uppblomstra ... - 268
    Uppfiska ... - 269
    Uppigga ... - 270
    Upplösa ... - 271
    Uppseende ... - 272
    Uppstocka ... - 273
    Upptäcka ... - 274
    Urlasta ... - 275
    Utbrott ... - 276
    Utgissa ... - 277
    Utlocka ... - 278
    Utresa ... - 279
    Utsot ... - 280
    Utsöka ... - 281
    V
V - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
    Vaccin ... - 282
    Vallfart ... - 283
    Vara ... - 284
    Vattra ... - 285
    Verk ... - 286
    Vidblifva ... - 287
    Villa ... - 288
    Vira ... - 289
    Vränga ... - 290
    Vädja ... - 291
    Välde ... - 292
    Värn ... - 293
    X
X - 293
    Y
Y - 293, 294
    Yfva sig ... - 293
    Ypperlig ... - 294
    Z
Z - 294
    Å
Å - 294, 295, 296, 297, 298
    Å ... - 294
    Ådraga ... - 295
    Åsamka ... - 296
    Återhemta ... - 297
    Åtnöja ... - 298
    Ä
Ä - 298, 299, 300
    Äckel ... - 298
    Än ... - 299
    Äta ... - 300
    Ö
Ö - 300, 301, 302, 303, 304
    Ö ... - 300
    Öfverdängare ... - 301
    Öfverlägsen ... - 302
    Öfverstråla ... - 303
    Öken ... - 304

Project Runeberg, Wed Oct 19 20:33:25 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/saol/6/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free