- Project Runeberg -  Östergötlands läns hushållningssällskaps historia /
Del 2

(1913-1914) Author: Harald Schött
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ÖSTERGÖTLANDS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPS
HISTORIA

AF
LEKTOR H. SCHÖTT

DEL II.

LINKÖPING 1914.
A.-B. ÖSTGÖTA CORRESPONDENTENS BOKTRYCKERI.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xv
Företal - iii
Kap. I. Jordbruket - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
    Byalaget, dess sprängning m. m. - 1
    Byordning m. m. - 1
    Tegskifte - 2
    Storskifte - 3
    Enskiftet och dess utbredning inom provinsen - 3
    Laga skifte - 5
    Hemmansklyfning och annan ägoreglering - 6
    Landvinningar och nyodlingar - 8
    Svedjebruk - 8
    Syrfällning - 11
    Flåhackning - 11
    Mossutdikningar och sjösänkningar - 12
    Om sjön Tåkerns sänkning - 18
    Åkerns brukning - 22
    Sädesbruk på slättlandet - 22
    Sädesbruk i skogsbygden - 26
    Växelbruket under 1800-talets första decennier - 27
    Utvecklingen under 1840—50-talen - 36
    Utvecklingen under 1860—80-talen - 38
    Utvecklingen från 1890-talet till våra dagar - 40
    Växtodling - 41
    Sädesslag - 41
    Sädesslagens inbördes kamp på 1830—40-talen - 42
    Försök med nya stråsädessorter - 43
    Hafreodling för export på 1860—70-talen - 43
    Import och vacklande spannmålspriser - 45
    Baljväxtodling - 46
    Potatisodling - 47
    Odling af foderrotfrukter - 49
    Beräkning öfver verkställda försök att odla morötter - 54
    Sockerbetsodling - 55
    Odling af spånadsväxter - 60
    Odling af handelsväxter - 64
    Gödsling och jordförbättring - 68
    Naturliga eller fullständiga gödselmedel - 68
    Konstgödsel - 73
    Kontroll - 77
    Jordförbättringsmedel - 78
    Geologiska undersökningar - 81
    Lokala gödslingsförsök - 83
    Äng och vall - 84
    Sällskapets fröaffärer - 86
    Ängscirkulation - 86
    Andra förbättringsmetoder m. m. - 91
    Vallkultur m. m. - 94
    Åkerbruksredskap - 96
    Redskap vid 1800-talets början - 96
    Åtgärder för anskaffande af förbättrad redskap - 99
    Länsmaskinist - 105
    Torrläggningsarbeten - 106
    Grunddikning - 106
    Större afdikningsplaner - 111
    Hydrometriska undersökningar - 113
    Åtgärder för åstadkommande af rent och godt utsäde - 114
    Frökontroll - 114
    Föreningen för inhemsk fröodling - 116
    Anskaffande af godt utsäde - 119
Kap. II. Landtbruksundervisningen - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
    Sällskapets landtbruksskola - 121
    Förberedelser och underhandlingar - 121
    Sjögestadperioden - 124
    Styrelse och lärarekår m. m. - 124
    Inträdesfordringar - 125
    Arbetets gång - 126
    Uppvisningar m. m. - 127
    Missnöje och kritik - 127
    Åtgärder med anledning af kritiken - 128
    Återblick - 129
    Personalnotiser m. m. - 130
    Haddorpsperioden - 132
    Arbetsordning m. m. - 132
    Personalnotiser - 133
    Bjärka-Säby-perioden - 136
    Personalnotiser - 138
    Folkhögskola och landtmannaskolor - 140
    Anslag till länets folkhögskola - 140
    Landtmannaskolor - 141
Kap. III. Nötkreatursskötseln - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    Inledande öfversikt - 144
    Raser och typer - 153
    Utländska djur vid Adelsnäs - 154
    Korthorn - 156
    Ayrshire - 160
    Låglandsdjur - 162
    Tönder - 162
    Holsteinare - 164
    Angler - 165
    Voigtländer m. fl. - 165
    Förvaltningsutskottets förteckning öfver rasdjur 1893 - 166
    Tjurstationer och Stamholländerier - 168
    Holländeriet på Djurön - 169
    Statens Stamholländerier - 172
    Intresse för korthornsrasen - 177
    Öfvergång till annan ras - 180
    Inköp och bortauktionering af afvelsdjur - 180
    Sällskapets stamholländerier på 1880- och 90-talen - 181
    Import af ayrshiredjur - 186
    Utlämnande af afvelsdjur på billiga villkor - 187
    Tjurföreningar - 188
    Stadgar för tjurföreningar inom Östergötlands län - 189
    Premieringar - 192
    Sällskapets första försök till nötboskapspremiering - 192
    Andra föremål för belöningar - 193
    Skaraborgssystemets införande och tillämpande - 194
    Förnyade stadgar af år 1905 - 196
    Förändringar i premieringssystemet - 197
    Förteckning öfver framstående tjurar - 199
    Stamböcker - 200
    Det första uppslaget till registrering af goda afvelsdjur - 200
    Införande af stamböcker - 200
    Afvelscentra - 201
    Täflingarnas upprinnelse - 201
    Den första täflingen - 202
    Förnyade täflingar - 208
    Individuell kontroll inom ladugården - 204
    Äldre försök till åstadkommande af kontroll inom ladugården - 204
    Kontrollföreningar - 205
    Normalstadgar för kontrollföreningar inom Östergötlands län - 206
    Kreatursskötare - 208
    Kreatursförsäkring - 210
    Kreatursförsäkringsbolag mot lungsjukan - 210
    Östergötlands kreatursförsäkringsbolag - 212
    Understöd till slakterielever - 213
    Kommunikation med afvelsföreningar - 213
    Ayrsihireföreningen - 213
    Afvelsföreningen för rödbrokig svensk boskap - 214
Kap. IV. Hästskötseln - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
    Inledning - 215
    Förening för arbetshästafvelns förbättrande - 216
    Sällskapets hingstpremiering - 218
    Senare hingstföreningar - 219
    Anskaffande af kallblodiga föl m. m. - 223
    Inköp af hingst- och stoföl af ardennerras till bortauktionering - 223
    Stamtafla - 226
    Kastrering af olämpliga hingstar - 227
    Uppköp af ardennerstoföl inom länet - 227
    Varmblodig hästafvel - 230
    Import af anglonormander och norfolkshingstar - 230
    Hushållningssällskapets fullblodshingstar - 231
    Inköp af varmblodiga stoföl - 236
    Statens hästpremieringar - 230
    Organisation af premieringarna för Östergötland - 239
    Meningsutbyte med stuteriöfverstyrelsen - 240
    Extrapris för hingstar - 241
    Extrapris för ungston m. m. - 241
    Föreslagna ändringar i premieringsreglementet - 242
    Tablå öfver premieringar - 246
    Hästmarknad - 247
    Hästkonsulent - 249
    Hästskötare - 249
    Understöd till hofslagareelever - 251
    Bidrag till anordnande af kapplöpningar - 251
    Stamböcker - 252
    Slutord - 253
Kap. V. Får- och getafveln - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
    Kommersikolleglets cirkulär m. m. - 263
    Förvaltningsutskottets frågecirkulär - 264
    Haddorps stamschäferi m. m. - 265
    Getafveln - 269
Kap. VI. Svinafveln - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    Svinskötseln på Sällskapets egendomar på 186O-talet - 271
    Komparativa utfodringsförsök - 271
    Utställningarnas vittnesbörd - 271
    Åtgärder för svinskötselns höjande under 1880- och 90-talen - 272
    Svinafvelsföreningar och premiering - 273
    Svinafvelsstationer - 279
Kap. VII. Fjäderfäafveln - 281, 282, 283
    Inledning - 281
    Östergötlands äggförsäljningsaktiebolag - 283
Kap. VIII. Biskötseln - 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
    Biskötareskolan vid Grimsmålen - 289
    Östergötlands läns biskötareförening - 290
    Rådgifvare i biskötsel - 291
Kap. IX. Veterinärväsendet - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
    Sällskapets bidrag till lön och dagtraktamente åt veterinärerna - 295
    Ansökan om bidrag af allmänna medel - 298
    Fåfäng vädjan till allmänheten - 299
    Statens mellankomst - 300
    Införande af ackord - 300
    Distriktsveterinärer - 301
Kap. X. Smittosamma kreaturssjukdomar - 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
    Mjältbrand - 304
    Djurläkaren Bersselii ämibetsberättelse - 307
    Spridda fall inom provinsen - 308
    Lungsjukan - 309
    Förberedande mått och steg mot smittofaran - 309
    Försäkringsbolag mot lungsjukan - 310
    Andra åtgärder - 311
    Misstänkta fall inom länet - 313
    Rots - 318
    Kungl. skrifvelse angående sjukdomen - 313
    Tuberkulos - 314
    Åtgärder till sjukdomens bekämpande - 314
    Lungröta - 315
    Om importförbud för nötboskap - 316
    Om införande af en pastöriseringslag - 316
Kap. XI. Mejerihandteringen - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
    Smörtillverkning - 317
    Inledning - 317
    Den holsteinska metoden - 317
    Gussanders metod - 318
    Ismetoden - 319
    Skumningsapparater - 322
    Osttillverkning - 323
    Äldre meddelanden - 323
    Mejerityper - 325
    Mejeriet vid Haddorp - 325
    Distriktsmejerier - 325
    Ställningen under 187O—80-talen - 328
    Andelsmejerier - 329
    Undersökning af mjölkens fetthalt - 332
    Inrättandet af en bakteriologisk station - 333
    Fast undervisning i mejeriskötsel - 334
    Kurser i mejerihandtering - 334
    Instruktörer m. m. - 335
    Utställningar af mejeriprodukter - 337
    Sällskapets produktutställningar - 337
    Bidrag till utställningarna i Göteborg - 337
    Sällskapets utställningar under 1880—90-talen - 338
    Deltagande i de s. k. fortgående smörprofningarna - 339
    Länssmörprofningar - 340
    Allmänna ostutställningar - 341
Kap. XII. Afsättning af ladugårdsprodukter - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
    Kreatursgödning och export - 342
    Åtgärder för djurens transport - 348
    Deltagande i gödkreatursutställningar i Katrineholm - 349
    Bidrag till utställningar i Husbyfjöl - 349
    Aftagande intresse för Katrineholmsutställningarna m. m. - 349
    Själfständiga utställningar i Östergötland - 350
    Närmare reglementering af utställningarna - 350
    Utställningar i Skeninge - 351
    Utställningar af unga afvelsdjur - 351
    Slaktdjursutställningar i senare tid - 352
    Utställning för export af mejeriprodukter - 352
    Ifrågasatt export af saltadt fläsk och ister - 354
    Svinexport och slakterier - 355
    Marknader och utställningsplatser - 356
    Frimarknadernas afskaffande - 356
    Utställningsplatsen i Linköping - 357
    Bidrag till kreatursplatsen i Skeninge - 358
Kap. XIII. Skogsskötseln - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
    Försök till åstadkommande af skogsvård - 359
    Inledning - 359
    Belöningar m. m. - 360
    Samarbete med Landtbruksakademien - 361
    Kronoparker och allmänningar - 363
    Ställningen på 1830-talet - 364
    Lagstiftningsfrågor - 368
    Anställande af en forstman - 369
    Diskussion af skogsfrågan på 1860-talet - 370
    Ställningen på 1870-talet - 370
    Anställande af skogsplantörer m. m. - 371
    Anställande af länsskogsman - 373
    Statsanslag - 373
    Förslag till inköp af skogsmarker - 373
    Statsanslagets ökande m. m. - 374
    Ställningen på 1890-talet - 374
    De nya skogslagarna - 374
    Skogsvårdsstyrelsens tillsättande m. m. - 376
    Framställning af biprodukter ur skogen - 378
    Tjärbränning m. m. - 378
    Undervisning i kolning - 378
    Bränntorf - 379
    Äldre försök - 379
    Anställande af en rådgifvare i torftäkt - 379
    Rofdjursstammens begränsning och jaktvård - 381
    Ställningens vid 1800-talets början - 381
    Använda metoder till rofdjurens förföljande - 382
    Skottpermingar och jaktkassor - 383
    Östgötha Jägare-Förening - 386
    Östergötlands jaktvårdsförening - 387
Kap. XIV. Fiskerinäringen - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    Saltsjöfiskets främjande - 388
    Sällskapets utlåtande om strömmingsfisket - 389
    Försök till upphjälpande af saltsjöfisket under 1870-talet - 390
    Senare försöksfiske i skärgården - 392
    Fiskodling i insjöar och vattendrag - 393
    Äldre experiment - 393
    Laxodling vid Holmens bruk i Norrköping - 394
    Motala kungsfiske m. m. - 395
    Statens fiskodlingsanstalt vid Finspong - 398
    Öfriga åtgärder - 399
    Inspektion och reglementering - 399
    Sjöundersökningar m. m. - 400
    Konservering m. m. - 400
    Instruktörer m. m. - 402
    Statens undervisare i fiskerinäringens bedrifvande - 402
    Ett misslyckadt försök - 402
    Hushållningssällskapets fast anställda undervisare m. m. - 403
    Afslutning - 405
Kap. XV. Trädgårdsskötseln - 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
    Några drag ur historien från äldre tider - 406
    Svenska Trädgårdsföreningens stiftande m. m. - 407
    Trädgårdsskötseln såsom läroämne vid folkskolorna - 408
    Resolution på landtbruksmötet i Norrköping 1848 - 408
    Motion från Hammarkinds gille - 409
    Svårigheter vid förslagets förverkligande - 411
    Vägplanteringar och trädskolor - 412
    En diskussion med resultat - 412
    Linköpings Trädgårdsförening - 413
    En föregångsman - 413
    Stiftandet af Linköpings Trädgårdsförening - 414
    Val af lämplig lokal för anläggningen - 415
    Arbetet inom trädgården, ekonomiska förhållanden m. m. - 417
    Trädgårdens öfverlåtande till Linköpings stad - 418
    Undervisare i trädgårdsskötsel m. m. - 421
    Länsträdgårdsmästare - 421
    Premiering af folkskoleträdgårdar - 422
    Antagande af ännu en länsträdgårdsmästare m. m. - 423
    Förslag till ordnande af trädgårdsskötseln inom länet - 424
    Allmänna riktlinjer för trädgårdsskötseln - 424
    Anvisning på lämpliga fruktträd och prydnadsväxter - 425
    Undervisning i trädgårdsskötsel för folkskollärare - 427
    Kommitterades förslag till åtgärder - 428
    Personalnotiser - 429
    Utdelning af fruktträdsplantor - 429
    Fruktodlareföreningar - 430
    Åtgärder för fruktens afsättning - 431
    Utställningar - 432
    Skrifvelse till Hushållningssällskapet från Olof Eneroth - 432
    Öfriga åtgärder - 437
Kap. XVI. Hemslöjden - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    Uppmuntringar och belöningar - 439
    Väfnadsanstalt - 441
    Initiativ från Svenska Industriföreningen - 441
    Förslag från Patriotiska Sällskapet - 442
    Magerska dubbelspinningsmetoden - 443
    Försök till införande af nya slöjdalster - 443
    Förslag från Svenska Slöjdföreningen - 445
    Kommunikation med "landtbruksriksdagen" - 446
    Bidrag från Landstinget - 447
    Kurser i hvarjehanda slöjd - 448
    Åtgärder på grund af underdånig skrifvelse från 1872 års riksdag - 448
    Föredrag i slöjd och andra åtgärder - 449
    Slöjdskolor - 450
    Utställningar - 453
    Tillfälliga utställningar i Linköping - 453
    Bidrag till åstadkommande af permanenta utställningar - 454
    Deltagandet i slöjdutställningar utom provinsen - 455
    Bidrag till enskilda slöjdföreningar - 456
    Understöd åt "Handarbetets vänner" - 456
    Östergötlands läns hemslöjdförening - 456
Kap. XVII. Strödda bidrag till länets jordbrukshistoria - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
    Salpetertillverkning - 458
    Salpeterförening - 459
    Fabrikationen på afskrifning - 460
    Sockenmagasin - 461
    Landshövdingens referat från 1805 - 461
    Åtgärder mot hagelskada - 464
Kap. XVIII. Utställningar och möten - 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
    Profplöjningar - 466
    Landtbruksmöten - 467
    Allmänna sv. landtbruksmöten - 467
    Länslandtbruksmöten å större egendomar - 468
    Landtbruksmöten i länets städer - 473
    Det 14:de allm. sv. landtbruksmötet - 476
    Länslandtbruksmöten - 477
    Det 20:de allm. sv. landtbruksmötet - 481
    Statistisk tabell - 481
    Gillenas sommarmöten - 482
    Produktutställningar - 483
Kap. XIX. Statistik - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
    Försök till åstadkommande af en länsstatistik för åren 1799—1804 - 487
    Statistik för Vikbolands fögderi 1815 - 488
    Statistisk beskrifning öfver Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds fögderi - 488
    Försök på 1840-talet till åstadkommande af en jordbruksstatistik för hela landet - 489
    Partiell länsstatistik - 489
    Statistiska tabellkommissionen - 490
    Samarbete med Kungl. Maj:ts finanskommitté af år 1858 - 491
    Länets bidrag till uppgörande af Sveriges officiella statistik - 492
    Lokala undersökningar - 495
    Skörderapporter - 498
    Fiskeristatistik - 498
    Täckdikad åkerareal inom länet - 499
    Statistiska tabeller med förklaringar - 500
Litteraturförteckning - 505, 506, 507
Rättelser - 508
Person- och sakregister - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
    Abelin ... - 509
    Bilkonsulent ... - 510
    Edman ... - 511
    Fruktsorter ... - 512
    Hammarstrand ... - 513
    Jaktvård ... - 514
    Lagerfelt ... - 515
    Lungsjukan ... - 516
    Nyholm ... - 517
    Prisfrågor ... - 518
    Skeppstedt ... - 519
    Storskifte ... - 520
    Torfgaffel ... - 521
    Widegren ... - 522
    Illustrationer
    I. F. Wiger - 125
    Landtbruksskolebyggnaden vid Sjögestad - 126
    S. V. Moberg - 129
    Landtbruksskolebyggnaden vid Haddorp - 132
    Hjalmar Hazelius - 134
    Bernhard Nordström - 135
    Gamla slottet på Bjärka-Säby - 137
    Ivar Insulander - 138
    J. F. Hallenborg - 138
    G. von Zweigbergk - 139
    Algauertjur - 154
    Algauerko - 155
    Korthornsko - 156
    Korthornstjuren Stanwik VI - 157
    Ayrshiretjuren Prinsen - 158
    Stamtjuren Are 37 - 159
    Ayrshirekon Olivia V - 160
    Flock af kor - 161
    Låglandstjuren Fritz - 162
    Holsteinare - 163
    Anglertjur - 164
    Telemarksko - 166
    Ayrshirekon Blanka - 185
    Statsagronomen Alfred Nathorst - 195
    Godsägaren Th. Lybeck - 195
    Ladugården vid Bjärka-Säby - 211
    Rocroy - 220
    Bidel - 221
    Chatterbox - 223
    Rakel - 224
    Grupp af norska hästar - 229
    Warrenby xx - 232
    Indécis xx - 233
    Madeira - 234
    Frej - 236
    Nina - 260
    Bagge och tacka af southdownras - 267
    Galten Bissmarck - 272
    Suggan Rebecka I - 273
    Mejeribyggnaden vid Hofgården - 319
    Klockrike andelsmejeri - 330
    Sal i Fornåsnejdens andelsmejeri - 331
    Af Hushållningssällskapet utförd skogssådd å Svartö i Godegårds socken - 372
    Skogsparti vid Haddorp - 375
    Skogsodling i Högby Östergård - 376
    Grafisk framställning af skogsodlingar - 377

Project Runeberg, Thu Dec 17 21:17:50 2009 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/oghus/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free