- Project Runeberg -  Svenska kyrkans historia efter reformationen /
Förra delen (1520-1693)

(1886-1887) Author: Carl Alfred Cornelius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Kyrkans historia efter reformationen

Förra delen (1520-1693)


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, v, vi, vii, viii
    Inledning - 1
§ 1. Den kyrkliga ställningen i Sverige vid slutet af medeltiden. - 1, 2, 3
    I. Reformationens införande i Sverige (1520—1593). - 4
§ 2. Olaus Petri börjar förkunna Luthers lära - 4, 5, 6, 7
§ 3. Riksdagen i Strengnäs - 7, 8, 9
§ 4. Vederdöpareofog i Stockholm - 9, 10
§ 5. Gustaf Wasas reformatoriska grundsatser - 10, 11
§ 6. Konung Gustafs förhållande till Rom och den gamla kyrkans ordning. - 11, 12, 13
§ 7. Disputationen i Upsala och Mäster Olofs giftermål. - 13, 14
§ 8. Nya testamentet i svensk öfversättning - 14, 15
§ 9. Klosterlifvets begynnande upplösning - 15, 16, 17
§ 10. Mäster Olofs tidigare skriftställareverksamhet - 17, 18, 19
§ 11. Konung Gustafs förhållande till Peder Sunnanväder, mäster Knut och Johannes Magnus - 19, 20, 21, 22, 23, 24
§ 12. Vesterås riksdag - 24, 25, 26, 27, 28, 29
§ 13. Vesterås recess och ordinantia - 29, 30, 31
§ 14. Vesteråsbeslutens genomförande och deras följder med afseende på hierarkiens magtställning och kyrkans reformation. - 31, 32, 33, 34, 35
§ 15. Biskop Brask lemnar landet - 35, 36, 37, 38
§ 16. Biskopsvigning utan påflig konfirmation - 38, 39
§ 17. Reformatoriska skrifter af Olaus Petri och Laurentius Andreæ - 40
§ 18. Örebro kyrkomöte - 41, 42, 43, 44
§ 19. Mäster Olofs postilla, katekes och psalmbok - 44, 45
§ 20. Nya liturgiska böcker - 45, 46, 47, 48
§ 21. Vidtagna åtgärder för lediga biskopsstolars återbesättande - 48, 49
§ 22. Laurentius Petri väljes till erkebiskop - 49, 50, 51
§ 23. Missförstånd mellan konungen och de begge äldsta biskoparne - 51, 52
§ 24. Olaus Petri och Laurentius Andreæ fortsätta sin reformatoriska verksamhet - 53, 54
§ 25. Brytning mellan konung Gustaf och hans begge äldre kyrklige rådgifvare - 54, 55
§ 26. Rättegång mot mäster Olof och mäster Lars - 55, 56, 57
§ 27. De begge äldsta reformatorernas sista lefnadsår - 57, 58, 59
§ 28. Konungens nya åtgärder till kyrkoväsendets omgestaltning - 59, 60, 61, 62
§ 29. Konung Gustafs bibel - 62, 63, 64
§ 30. Ny riksdag i Vesterås - 64
§ 31. Konungens kyrkoplundring - 65, 66
§ 32. Gustaf Vasa söker afskaffa biskopsembetet - 66, 67, 68
§ 33. Konung Gustafs frånfälle - 68, 69
§ 34. Kalvinismens försök att vinna insteg i Sverige - 69, 70, 71, 72
§ 35. Den s. k. liquoristiska striden - 72, 73, 74
§ 36. Laurentii Petri skrift om kyrkostadgar och ceremonier - 74, 75
§ 37. Laurentii Petri kyrkoordning. - 75, 76, 77
§ 38. Den gamle erkebiskopens sista lefnadsår. - 77, 78, 79
§ 39. Konung Johans kyrkliga ståndpunkt. - 79, 80
§ 40. Nytt erkebiskopsval. - 80, 81, 82
§ 41. Johan III:s kyrkoordinantia. - 82, 83, 84
§ 42. Biskopsvigning efter gammal ritus. - 85
§ 43. Konung Johans liturgi. - 85, 86, 87, 88
§ 44. Jesuiternas försök att återinföra katholicismen i Sverige. - 88, 89, 90, 91, 92
§ 45. Växande motstånd mot liturgien. - 92, 93, 94
§ 46. Konungens missnöje med jesuiternas stämplingar. - 94, 95
§ 47. Johans onåd mot Upsala högskola. - 95, 96, 97
§ 48. Konungen lyckas förmå kyrkans nye styresmän att villigt böja sig för hans reaktionsplaner. - 97, 98
§ 49. Hertig Karls motstånd mot liturgien. - 98, 99, 100, 101, 102
§ 50. Fråga väckes om ett allmänt kyrkomöte. - 102, 103
§ 51. Upsala möte. - 103, 104, 105, 106, 107, 108
    II. Den svenska. Kyrkan under det 17:de seklet.(1593—1693). - 109
§ 52. Konung Sigismunds ankomst till Sverige. - 109, 110, 111
§ 53. Sigismunds kröning. - 111, 112, 113, 114
§ 54. Konung Sigismunds försäkring om religionen. - 114, 115
§ 55. Nytt kyrkomöte i Upsala. - 115, 116, 117
§ 56. Upsala universitets återupprättande. - 117, 118, 119
§ 57. Söderköpings riksdag. - 119
§ 58. Mäster Abrahams räfst. - 120, 121, 122
§ 59. Oenighet mellan erkebiskop Abraham och hertig Karl. - 122, 123
§ 60. Slaget vid Stångebro. - 123, 124
§ 61. Erkebiskop Abrahams och konung Sigismunds afsättning. - 124, 125, 126
§ 62. Linköpings riksdag. - 126, 127, 128
§ 63. Observationes Strengnenses. - 128, 129
§ 64 Nicolaus Olai Bothniensis och Olaus Martini. - 129, 130
§ 65. Karl och hans hofpredikant Micronius arbeta på kalvinismens införande i Sverige. - 131, 132, 133
§ 66. Riksdagen i Norrköping. - 133, 134
§ 67. Karl IX uppträder såsom skriftställare, i kyrkliga ämnen. - 134, 135
§ 68. Kröningsriksdagen i Upsala. - 135, 136, 137, 138, 139
§ 69. Disputationen med John Forbes. - 139, 140
§ 70. Olai Martini död. - 140
§ 71. Petrus Kenicius blifver erkebiskop. - 141
§ 72. Karl IX:s frånfälle. - 141, 142
§ 73. Gustaf Adolfs första kyrkliga åtgärder. - 142, 143
§ 74. Consistorium generale. - 143, 144, 145, 146, 147, 148
§ 75. Johannes Rudbeckius. - 148, 149
§ 76. Petrus Kenicius och hans samtida embetsbröder. - 149, 150, 151, 152
§ 77. Nya tvister angående consistorium generale. - 152, 153
§ 78. Rudbeckii Privilegia doctorum. - 153, 154, 155
§ 79. Oenighet mellan adeln och presterskapet. - 155, 156, 157, 158
§ 80. Drottning Kristinas försök att lösa frågan om en kyrklig öfverstyrelse. - 158, 159
§ 81. Örebro stadga. - 159, 160, 161, 162
§ 82. Grekiska trosbekännare under svenskt välde. - 163
§ 83. Gustaf Adolfs fördragsamhet mot de reformerte. - 164
§ 84. Orthodoxi och synkretism. - 164, 165, 166
§ 85. Johan Duræi besök i Sverige. - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
§ 86. Johannes Matthiæ och Nicolaus Eschilli. - 172, 173, 174
§ 87. Fråga väckes om konkordiebokens antagande. - 175, 176, 177, 178
§ 88. Johannes Matthiæ arbetar för synkretismen. - 178, 179, 180, 181, 182
§ 89. Johannes Terserus ådrager sig1 högadelns ovilja. - 182, 183
§ 90. Terserus anklagas för synkretism. - 183, 184
§ 91. De begge anklagade måste nedlägga sina embeten. - 184, 185
§ 92. Terseri senare lefnadsöden. - 185, 186, 187, 188
§ 93. Synkretismens begge ifrigaste motståndare. - 188, 189, 190
§ 94. Sveriges kyrkliga indelning. - 190, 191, 192, 193, 194
§ 95. Införandet af svenskt kyrkospråk och svenska kyrkoceremonier i de nyförvärfvade landsdelarne. - 194, 195, 196
§ 96. Missionsverket i Lappland. - 196, 197, 198, 199
§ 97. Kolonien Nya Sverige. - 199, 200, 201, 202, 203
§ 98. Förslag till ny kyrkolag. - 203, 204, 205, 206
§ 99. Kyrkolagsfrågans lösning. - 206, 207, 208
§ 100. Kyrkolagens betydelse för bevarandet af kyrkans enhet. - 208, 209, 210
§ 101. Biskops tillsättning enligt kyrkolagen. - 210, 211
§ 102. Biskopens ställning till presterskapet. - 211, 212, 213
§ 103. Biskop och domkapitel. - 213, 214
§ 104. Erkebiskopens fölhållande till rikets öfriga biskopar. - 215, 216
§ 105. Prostar och deras embetspligt. - 216, 217
§ 106. Prestsysslors tillsättning. - 217, 218, 219, 220
§ 107. Regala gäll och konungens ingrepp äfven i andra prestsysslors tillsättning. - 220, 221, 222, 223
§ 108. Adelns ingrepp i församlingarnes valrätt. - 224, 225, 226
§ 109. S. k. konservationer. - 226, 227, 228
§ 110. Presterskapets åliggande att föra ministerialböcker äfvensom anteckningar för kronans räkning. - 228, 229, 230
§ 111. Presterskapets löneinkomster. - 230
§ 112. Nådår och enkehjelp. - 230, 231
§ 113. Kapellaner och hjelpprester. - 231, 232, 233, 234
§ 114. Adelns huskapellaner. - 234, 235
§ 115. Prestbildningen. - 235, 236, 237
§ 116. Presterskapets privilegier. - 237, 238
§ 117. Sockenstämma och kyrkoråd. - 239, 240
§ 118. Kyrkotukten. - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
§ 119. Hospitaler och fattigstugor. - 249, 250, 251
§ 120. Ny kyrkohandbok. - 252, 253
§ 121. Psalmboksfrågan före 1691. - 253, 254, 255
§ 122. Svedbergs psalmbok. - 255, 256, 257, 258, 259
§ 123. Predikosättet. - 259, 260, 261, 262, 263, 264
§ 124. Likformighet i bönesättet. - 264
§ 125. Dopsakramentet. - 264, 265
§ 126. Skriftermålet. - 266, 267, 268
§ 127. Herrans nattvard. - 269, 270
§ 128. Söndagsgudstjenster, veckopredikningar och bönestunder. - 270, 271, 272
§ 129. Årliga högtider. - 272, 273
§ 130. Bot- och böne-dagar. - 273, 274
§ 131. Sabbathshelgd - 274, 275
§ 132. Upsala universitet före 1611. - 275, 276, 277, 278, 279
§ 133. Gustaf Adolfs omsorger för Upsala högskola. - 279, 280, 281
§ 134. Framstående universitetslärare. - 281, 282, 283
§ 135. Lärda strider. - 283, 284, 285, 286, 287, 288
§ 136. Den s. k. depositionen. - 288, 289
§ 137. Undervisning: och examina vid universitetet. - 289, 290, 291, 292
§ 138. Högskolorna i Åbo och Lund. - 293, 294, 295
§ 139. Sveriges gymnasier och lärdomsskolor. - 295, 296, 297
§ 140. Judaistisk vidskepelse - 297, 298, 299
§ 141. Trolldomsväsendet. - 299, 300, 301
§ 142. Folkbildningen. - 301, 302, 303, 304
§ 143. Svebilii katekes. - 304, 305, 306
§ 144. Jubelfester. - 306, 307, 308

Project Runeberg, Thu Jun 30 17:47:21 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svkyrhis/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free