- Project Runeberg -  Om dödsstraffet
(1891) [MARC] Author: Knut Olivecrona
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

OM DÖDSSTRAFFET

AF K. OLIVECRONA ANDRA FULLSTANDIGT OMARBETADE, BETYDLIGT TILLÖKADE UPPLAGAN UPSALA W. SCHULTZ UPSALA 1891 AKADEMISKA BOKTRYCKERIET EDV. BERLING. SVERIGES DOMARECORPS egnas denna skrift vördsamt af Författaren.

Förord till den elektroniska utgåvan

Om dödsstraffet utkom 1866, översattes 1868 till franska, 1886 till finska. Ett exemplar av andra svenska "fullständigt omarbetade, betydligt tillökade" upplagan från 1891 har under 2018 digitaliserats av Umeå universitetsbibliotek, varifrån de scannade bilderna i oktober 2019 kopierades till Projekt Runeberg. OCR-texten var ganska dålig och ersattes med vår egen.

Allra sist i denna utgåva (kanske även den första?) hänvisas till ett verk av John Russell, An Essay on the History of the English Government and Constitution (1865), där ett citat om dödsstraffet ska finnas på sidorna 249—250. Kanske är det inspiration därifrån som föranlett Olivecrona att skriva den här boken 1866? Boken utgavs redan 1820 eller 1821 när Russell (1792—1878) bara var 29 år gammal. Den engelska boken från 1821 finns digitaliserad i Internet Archive och där kommenterar författaren dödsstraffet på sidan 198, men förespråkar inte dess avskaffande. En utgåva från 1865 (när författaren hade hunnit fylla 72) finns också digitaliserad och där på sidan 249 återfinns citatet i ett Concluding Chapter, som helt saknas i den äldre upplagan.

This volume was scanned by Umeå University, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, v, vi, vii, viii, ix, x
Diagramme, utvisande antalet i Sverige under 25-årsperioden 1865—89 för Mord, Dråp och Rån sakfällde personer, så ock antalet till Dödsstraff dömde och afrättade - diagram
Företal - i, ii, iii
Rättelser - iv
Inledning - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx
1. Åsigterna om Dödsstraffet såsom de framträda i den svenska lagstiftningen före 1736 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
    Den äldsta uppfattningen af Dödsstraffet - 1, 2
    Den Mosaiska lagstiftningens inflytande på uppfattningen af Dödsstraffet - 3, 4
    Arter af lifsstraff - 5, 6, 7, 8, 9
    Reformationens infytande - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
    Domstolarnas rättspraxis - 19, 20, 21, 22
2. Åsigterna om Dödsstraffet enligt den svenska strafflagstiftningen af år 1734 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
    Dödsstraff enligt 1734 års allmänna lag - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
    Lottkastning om Dödsstraffs undergående. Hofrätternas leuterationsrätt - 30, 31, 32
3. Om den år 1779 genomförda reform af den svenska strafflagstiftningen - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
    Gustaf III om Dödsstraffet - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Riksrådets yttrande om Dödsstraffet - 40, 41, 42
    Ridd. o. Adelns deputerades yttrande angående Dödsstraffet och om trolldom - 43, 44
    Presteståndets deputerades yttrande om Dödsstraff, trolldom och barnamord - 45, 46, 47, 48, 49, 50
    Förordningen den 20 Januari 1779 - 50, 51
4. Åsigterna om Dödsstraffet såsom de framträda i den svenska lagstiftningen efter 1779 - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
    Dödsstraffet upphäfdt för åtskilliga brott - 51, 52, 53
    Alternativa straff för mord - 54, 55, 56
    Lagkomitéen om Dödsstraffet - 57, 58, 59
    Tron på Dödsstraffets nödvändighet - 60, 61
    Johan Gabriel Richert om dödsstraffet - 62, 63, 64
    Dödsstraff enligt 1864 års strafflag - 65, 66, 67, 68
5. Pröfning af grunderna för Dödsstraffets bibehållande i den svenska strafflagstiftningen - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
    Om Dödsstraffets rättmätighet - 69, 70, 71
    Detta straff ej vidare nödvändigt - 72, 73
    Theorierna om Statens straffrätt - 74, 75, 76, 77, 78
    Professor Boströms lärosatser om Dödsstraff - 78, 79, 80
    Tillämpning deraf - 81, 82, 83, 84
    Professor Nyblæus om Dödsstraffet - 85, 86, 87, 88, 89, 90
    Den nya italienska kriminalistskolan om Dödsstraffet - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
6. Om den föregifna nödvändigheten af Dödsstraffets bibehållande i den allmänna strafflagen - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, (blank), plansch, 161, 162, (blank), plansch, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Dödsstraffets föregifna nödvändighet - 100, 101
    Dess föregifna afskräckande förmåga - 102, 103, 104, 105, 106, 107
    Verkan af Dödsstraffets upphäfvande för åtskilliga brott - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Tabell (IV) öfver antalet afrättade personer under åren 1749—1829 - 110
    Afrättningarnas antal minskadt efter 1779 - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, (blank), plansch, 161, 162, (blank), plansch, 163
    Afrättningar för tidelag Tabell VI (Tabeller VII—XII) - 158, 159, 160, plansch, 161, 162
    Dödsstraffets tillämpning för att statuera exempel - 164, 165, 166, 167
    Antalet afrättningar successive nedgått - 168, 169, 170
    Begäret att efterhärma grofva brott - 171, 172
    Dödsstraff för att förekomma nya brott - 173, 174, 175, 176
7. Om Dödsstraffets nödvändighet för att stäfja grofva brott mot Staten. Om Dödsstraffets nödvändighet för att motverka föröfvandet af mord - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
    Dödsstraff för brott mot Staten; orättvisa dödsdomar för politiska brott - 177, 178, 179, 180, 181, 182
    Dödsstraff särskildt för brott mot Statens öfverhufvud - 183, 184, 185
    Dödsstraff för mord. Afrättningar afskräcka icke från detta brott - 186, 187, 188, 189, 190
    Fyra läkare afrättade för giftmord - 191
    Under sammanräknade 20 år ej afrättningar i Sverige - 192, 193
    Mord begångna af qvinnor; qvinnors afrättande icke nödvändigt - 194, 195, 196, 197
8. Om gammal häfd och om folkopinionen såsom stöd för Dödsstraffets bibehållande i den allmänna strafflagen - 198, 199, 200, 201, 202, 203
    Dödsstraffets afskaffande äfven en kulturfråga - 198, 199
    Bondeståndets yttrande om Dödsstraffet - 200, 201
    Hämdkänslan och folkopinionen - 202, 203
9. Om Bibelns föreskrifter, såsom grund för Dödsstraffets bibehållande i allmänna strafflagen - 204, 205, 206, 207
    Kristus har icke påbjudit eller gillat dödsstraff - 204, 205
    Hyperorthodoxien förklarar dödsstraff vara en stor välsignelse - 206, 207
10. Påståendet att utomordentligt grofva brott fordra utomordentliga straff, alltså dödsstraffet såsom det största strafflidande - 207, 208, 209, 210
    Dödsstraff såsom extraordinärt straff omöjligt att med full rättvisa tillämpa - 207, 208, 209, 210
11. Grunder för Dödsstraffets borttagande ur den allmänna strafflagen - 211, 212, 213, 214, 215
    Dödsstraffet icke vidare nödvändigt för den allmänna rättssäkerhetens betryggande - 211, 212, 213
    Erfarenheten af Dödsstraffets icke-tillämpande - 214, 215
12. Dödsstraffet medgifver icke, då försvårande omständigheter vid brottet förekommit, att utan grymhet kunna lämpas efter brottet - 215, 216
13. Dödsstraffet kan drabba en oskyldig person och en upprättelse blir icke möjlig - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
    Juridiska misstag, oskyldigt dömde, justitsmord - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
    Misstag om gerningsmannens responsabilitet - 226, 227, 228
14. Dödsstraffs verkställande utesluter möjligheten för brottslingen att genom ett förbättradt lefverne kunna försona sig med samhället - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Dödsdömde ofta mindre förhärdade brottslingar än andra - 228, 229, 230
    Så kallade oförnekliga psychologiska fakta - 231, 232
    Exempel att benådade dödsdömde bättrat sig - 233, 234, 235, 236
15. Dödsstraffets exequerande verkar demoraliserande på massan af folket - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Afrättningars demoraliserande verkan - 237, 238, 239, 240, 241, 242
    Misslyckade afrättningar - 243
    Intramuranafrättningar - 244, 245
16. Frågan om Dödsstraffets uteslutande ur den allmänna strafflagen, behandlad af svenska Riksdagen - 246, 247, 248, 249, 250, 251
    Motioner om Dödsstraffets afskaffande - 246, 247, 248, 249
    Lagutskottets yttrande angående dödsstraffet - 250
    Orsaker, som föranledde afslag på motionerna - 251
17. Stater i hvilkas allmänna strafflagar dödsstraffet nu mera är afskaffadt - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    Italien - 252, 253, 254, 255, 256, 257
    Rumänien - 257, 258
    Portugal - 258, 259
    Holland - 259, 260, 261, 262
    De schweitziska kantonerna - 262, 263, 264, 265, 266
    Republiken San Marino - 266
    Staterna Michigan, Rhode Island, Wisconsin och Maine - 266
    Venezuela - 266
    Republiken Costa-Rica - 267
18. Stater, i hvilkas strafflagar dödsstraffet qvarstår, men under en lång följd af år icke blifvit tillämpadt - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    Finland - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
    Dödsstraff icke verkstäldt sedan 1826 - 267, 268
    Dahl, Grotenfelt och Ehrström om Dödsstraffet - 269
    Kejsar Nicolai I:s yttrande om Dödsstraffet - 270
    Dödsdömde men benådade 1826—90 - 271, 272, 273, 274, 275
    Belgien - 275, 276, 277
    Dödsstraffet faktiskt upphäfdt i Belgien. Sista afrättningen år 1863 - 275, 276, 277
19. Stater i hvilka Dödsstraff fortfarande tillämpas - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
    Norge - 278, 279, 280
    Under åren 1843—67 benådades 7/8 af de dödsdömde - 278, 279
    Sista afrättningen i Norge 1875 - 280
    Danmark - 281, 282
    Under 24 år blott 3 afrättningar. Sista afrättningen 1882 - 281, 282
    Tyskland - 282, 283, 284, 285
    Dödsstraffet qvarstår för högförräderi och mord i den tyska allmänna strafflagen - 282, 283, 284
    Tillämpas icke i vissa delar af Tyskland - 285
    Österrike och Ungern - 285, 286
    Afrättningarnas antal minskadt - 285, 286
    Frankrike - 286, 287, 288, 289
    Dödsdomar och afrättningar i aftagande - 286, 287, 288, 289
    England - 290, 291, 292, 293, 294
    Afrättningar i England åren 1800—62 - 290, 291
    Dödsstraffets oförmåga att afskräcka från brott ådagalagd - 292
    Föreningen för Dödsstraffets afskaffande - 293, 294
    Dödsstraffs-statistik för åren 1863—89 - 294
    Spanien - 295, 296
    Dödsstraff enligt strafflagen af år 1870 - 295
    Dödsstraffs-statistik för år 1859—89 - 296
    Ryssland - 296, 297
    Mord bestraffas icke med döden - 297
20. Om benådning i dödsmål - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
    Benådning i äldre tider - 297, 298
    Benådningsrättens rättsliga betydelse och ändamål - 299, 300
    Benådningsrätten obefogadt underkänd - 301
    Carl XIII:s sätt att behandla nådefrågor - 302
    Vexlande åsigter hos konungens rådgifvare - 303
    Konung Oscar I om benådning i dödsmål - 303, 304
    Svårigheter att konseqvent utöfva benådning - 305, 306, 307
    Konung Oscar II om benådningsrätten - 307, 308
    Kejsar Nicolaus I om benådning i dödsmål - 308
    Benådningsrätten i utlandet - 308, 309
    Earl Russel om benådning i dödsmål - 309, 310

Project Runeberg, Fri Nov 8 13:16:32 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dodsstraff/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free