- Project Runeberg -  Om centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden
(1899) [MARC] [MARC] Author: Nils Edén
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

OM CENTRALREGERINGENS ORGANISATION UNDER DEN ÄLDRE VASATIDEN (1523—1594)

AKADEMISK AFHANDLING SOM MED TILLSTÅND AF VIDTBERÖMDA FILOSOFISKA FAKULTETENS I UPSALA HUMANISTISKA SEKTION FÖR FILOSOFISKA GRADENS VINNANDE TILL OFFENTLIG GRANSKNING FRAMSTÄLLES AF NILS EDÉN FILOSOFIE LICENTIAT AF NORRLANDS NATION Å LÄROSALEN N:o V ONSDAGEN DEN 10 MAJ 1899 KL. 10 F. M. UPSALA 1899 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Sedermera statsminister Nils Edén disputerade 1899 på denna avhandling, som i juni 2016 digitaliserades av Umeå universitetsbibliotek, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i september 2018 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v
Rättelser - (blank)
Förord - vii, viii, ix, x, xi, xii
Öfversikt öfver anförda källor - xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv
    I. Primära källor - xiii
    A. Otryckta - xiii
    B. Tryckta: Samlingar, urkundspublikationer o. d. - xix
    II. Bearbetningar - xx
    A. Svensk litteratur - xx
    B. Utländsk litteratur - xxiii
    Första perioden: Konung Gustaf I:s personliga regering (1523—1560) - 1
I. Den nya riksstyrelsens förutsättningar och grundläggning (1523—1538) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
    Inledning - 3
    Den personliga regeringen en samgermansk inrättning, ämbeten i regentens tjänst - 3
    den medeltida utvecklingen i Sverige, riksföreståndareskapets betydelse - 4
    Det nya konungadömets maktsfär - 7
    Rådet och riksämbetena - 7
    Konungens personliga tjänare: kansler - 9
    sekreterare - 10
    skrifvare - 11
    tillsammans utgörande kansliet - 11
    kammarmästare - 13
    Styrelsens allmänna karakter - 14
    Utvecklingen af konungamaktens innehåll - 15
    Utvecklingen af dess organ - 16
    Rådet och riksämbetena - 17
    Kansler - 17
    Sekreterare - 19
    Skrifvare - 20
    Kansliets ordning - 20
    Finansstyrelsen - 24
    kamrerarne - 25
    skrifvare - 26
    räkenskaper - 27
    »kammaren» - 32
    konungens »egen kammar» - 33
    myntväsendet - 34
II. Organisationsförsök efter utländska mönster (1538—1543) - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
    Tyskar i konung Gustafs tjänst: Pyhy, Norman m. fl. - 36
    Tyska idéer för organisationen: beställningar - 39
    ett administrativt system - 40
    Regementsrådet - 41
    »Hofrath», »Regimentzrath» - 41
    Regementsrådets konstituering - 44
    Dess gestaltning i praxis - 46
    förfall - 49
    Sekrete råd - 51
    Hofmästare och hofmarskalk - 53
    Kansliet - 54
    Tyskar i kansliet - 54
    »tyska» och »svenska» kansliet - 55
    Kansliskrifvare - 56
    Finansförvaltningen (»kammaren») - 57
    Kammarråd - 57
    »Rådslag uppå kammarordningen» - 59
    Utländska mönster - 63
    Kammarrådets faktiska gestaltning - 65
    Räknekammare och räntekammare - 68
    Räknekammaren, kammarskrifvare - 69
    Räntekammaren - 71
    Myntväsendet - 73
    Naturainkomsternas förvaltning - 73
    »Kammaren» i dess helhet - 74
    Konungens personliga ingripande - 76
    Krigsförvaltningen (»krigsråden») - 77
    Krigsrådsämbetet - 77
    Dess förfall - 79
    Kyrkostyrelsen (»superintendenten») - 79
    Norman ordinator och superintendent - 80
    Ämbetets förfall - 81
III. Den personliga regeringens fulländning (1543—1560) - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tidskiftets karakter - 82
    Rådet: förslag till reglering af dess tjänst - 85
    rådsherrarnas tjänstgöring i praxis - 84
    sekrete råden - 87
    förslag om hofråd - 88
    rådslagen - 89
    Ämbetsprincipen på retur - 90
    Den högsta rättskipningen, borgstämmor - 91
    Slottshöfdingarne i Stockholm - 93
    Konungens flyttningar - 95
    Arffurstarne i riksstyrelsen - 96
    Kansliet - 98
    Sammansättning - 98
    Det svenska elementets öfvervikt - 103
    Kansliets ställning - 105
    Inre ordning - 105
    Kammaren - 107
    Personal: kammarrådet - 107
    ämbetets förfall - 109
    kamrerare och kammarskrifvare - 110
    Kammarrådets ledning af finansförvaltningen - 113
    kamrerares (kammarskrifvares) - 114
    Räknekammaren - 116
    Räntekammaren - 118
    räntmästare - 121
    Naturaskatternas administration - 121
    varuhus, köpmän - 122
    ämbetsskrifvare - 123
    Konungens ingripande - 124
    Kammaren delbar, rörlig - 126
    Andra perioden: Ämbetsorganisationens begynnelser (1560—1594) - 129
I. Allmänna organisationssträfvanden inom centralregeringen - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
    Erik XIV:s personliga ställning till organisationsprincipen - 131
    Organisatoriska planer under tronföljaretiden - 132
    Regeringspersonalen vid tronskiftet - 154
    beställningar till svenskar - 134
    Nya ämbetstitlar - 155
    Konung Eriks hofordning - 136
    Hofregister - 140
    Organisationsidéerna icke tillämpade - 141
    Tillförordnad regering - 144
    Nya hofregister - 145
    föga motsvarighet i den faktiska ordningen - 147
    Regeringen under Eriks svaghetstid 1567 - 149
    Den kungliga rättskipningens ordnande: den kungliga nämnden - 151
    Organisationsplanernas betydelse - 154
    Sekreterareregementet - 154
    Aristokratiens intresse för statsstyrelsen väckt - 155
    Johan III tillsätter riksdrots, riksmarsk, rikskansler - 155
    Nytt förslag till hofordning - 157
    Hofmästare och hofmarskalk beställningsmän - 160
    Rådsförslag till organisation - 163
    Kommissarius och hofråd, vicekansler - 166
    Nytt rådsförslag - 166
    Funktionärer vid hofvet 1575 ff. år - 168
    Rådsförslag 1580 - 170
    1585, om hofråd - 171
    Plan af konungen att inrätta en hofrådskorporation - 173
    ej utförd - 174
    Kalmare stadgar - 175
    Brytning mellan konungen och rådsaristokratien - 179
    Den högsta rättskipningen - 181
    Orsaker till organisationsplanernas misslyckande - 182
    Interimsregeringen efter Johans död - 183
    Förhandlingar med Sigismund om regeringens ordning - 185
    Förslag af hertig Karl - 186
    af rådet - 186
    af konungen - 190
    Förslagen uttryck för olika principer - 191
    Nya förslag, utan resultat - 192
    Periodens utveckling utmynnar i en kris - 194
II. Kansliet - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
    Personal: kansler - 193
    vicekansler - 198
    ledande sekreterare - 201
    den allmänna sekreterarevärdigheten - 203
    kansliskrifvarne - 207
    Kansliets uppgift, sekreterareregementet - 209
    Kansliets inre ordning - 210
    arbetsfördelning - 211
    arkivvården - 215
    förhållandet till konungen - 217
    öppna och lyckta bref - 219
    bref underskrifna af kungliga förtroendemän - 220
    kontrasignation - 221
III. Kammaren - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    Personal: öfverste räntmästare (tesaurarius, kamerer) - 223
    kammarråd under Erik XIV - 225
    öfverste skattmästare - 228
    kammarråd under Johan III - 230
    ämbetenas senare utveckling - 231
    kamrerare och kammarskrifvare - 234
    Räknekamntaren - 238
    Räntekammaren - 240
    Sölfkammaren och K. M:ts kista - 242
    Naturainkomsternas administration - 244
IV. Nya centrala förvaltningsorgan - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
    Krigskommissarier, arkliskrifvare, öfverste arklimästare (tygmästare) - 249
    Flottans förvaltning: Öfverste amiral och underamiral - 251
    riksamiral - 253
    skeppsgårdar - 256
    skrifvare vid Stockholms skeppsgård - 256
    Ingen organisation för kyrkostyrelsen - 257
    Bilagor - 259
I. Erik XIV:s hofordning - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
II. Instruktion för kanslern (och »secretereren») från Erik XIV:s tid - 269, 270, 271, 272

Project Runeberg, Wed Sep 5 22:11:13 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/centrorg/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free