- Project Runeberg -  Homeros' Iliad
(1912) [MARC] Author: Homeros Translator: Erland Lagerlöf
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HOMEROS’ ILIAD

FRÅN GREKISKAN
AF
ERLAND LAGERLÖF

Unter demselben Blau, über dem nähmlichen Grün
wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter,
und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns.

SCHILLER.

UTGIFVEN MED UNDERSTÖD AF SVENSKA STATEN
C. W. K. GLEERUP, LUND
(I DISTRIBUTION)

STOCKHOLM 1912.
STOCKHOLMS BOKINDUSTRI A.-B:s BOKTR.


Förord till den elektroniska utgåvan

Digitaliserad av Kalle i juli 2009. Detta är Erland Lagerlöfs klassiska svenska översättning av Iliaden, som utgavs 1912 och även 1946. Läs mer om Iliaden i Wikipedia.


The above contents can be inspected in scanned images: Framsida, Titelsida Första delen, Tryckort, Framsida, Titelsida andra delen, Tryckort, Innehåll, II, III, IV, V

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Framsida, Titelsida Första delen, Tryckort, Framsida, Titelsida andra delen, Tryckort, Innehåll, II, III, IV, V
Förord - Iliaden, Iliaden
Första Sången. Pesten. Achilles' vrede - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    Apolloprästen Chryses kommer till achaiernas skeppsläger för att friköpa sin tillfångatagna dotter Chryseis, men afvisas med hån af Agamemnon. Han nedkallar sedan Apollos hämnd öfver achaierna, och de drabbas af pest. Achilles sammankallar då hären till ting, siaren Kalchas upplyser där om pestens orsak, och Achilles uppmanar Agamemnom att frigifva ungmön. Denne bifaller detta efter en häftig tvist, men tager som ersättning den sköna Briseis ifrån Achilles. I sin vrede anropar denne sin moder, hafsgudinnan Thetis, om hjälp, och på hennes bön lofvar Zeus att gifva troerna seger, ända tills hennes son fått upprättelse. Missämja i Olympen, bilagd af Hefaistos.
Andra Sången. Agamemnons dröm. Skeppskatalogen - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Zeus uppmanar genom en dröm Agamemnon att föra achaierna till strids. Drotten sammankallar dem till ting och föreslår där — icke på allvar, men blott för att pröfva stämningen — att man nu skall segla hem ifrån kriget. Men förslaget vinner allmänt bifall, och achaierna rusa ner till stranden och börja att hala skeppen i sjön. Ulysses hejdar dem dock, och tinget fortsattes, därvid Ulysses, sedan han nedtystat och tuktat uppviglaren Thersites, återväcker härens mod och stridslystnad, kraftigt biträdd af åldringen Nestor. Hela hären rycker ut på slagfältet. Nu följer den s. k. »skeppskatalogen», en förteckning på achaiernas och troernas krigsmakt. Achaiernas skepp äro 1186, de själfva enligt olika beräkning 120,000—140,000 man; troerna med bundsförvanter 50,000 man (enligt VIII 563—564.)
Tredje Sången. Edsfördrag. Utsikten från stadsmuren. Envig mellan Menelaos och Paris - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    Härarna rycka emot hvarandra. Paris (Alexandros) erbjuder sig till envig mot Menelaos om Helena och alla hennes skatter, och härom skall nu edsfördrag ingås mellan de under tiden hvilande härarna. Helena utpekar och namngifver uppifrån Skajiska portens krön för Priamos och hans åldriga följesmän achaiernas drottar nere på slätten. Priamos hämtas ut till härarna för att sluta fördraget. Tvekampen går illa för Paris, men af Afrodite räddas han undan hem till sin kammare, dit hon strax hämtar Helena.
Fjärde Sången. Fördraget brytes. Agamemnons härmönstring - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
    Gudarne besluta Ilions fall. Athene öfvertalar hjälten Pandaros att skjuta en pil på Menelaos. Därmed är det nyss ingångna fördraget kränkt och om intet, och striden måste börja igen. Medan Menelaos läkes af Machaon, rycka troerna an, achaierna fatta sina vapen och ordna sig, och Agamemnon som öfverste drotten håller skyndsamt härmönstring ibland dem. Därefter blodig strid.
Femte Sången. Diomedes' hjältebragder - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
    Eldad af Athene, fäller Diomedes många fiender, såras med en pil af Pandaros, men dödar denne; sårar Aeneas och äfven hans moder, Afrodite, då hon vill bära sonen ur striden. Gudinnan flyr upp till Olympen, men Apollo räddar Aeneas undan till sitt tempel uppe på Pergamos i Troja, där han fort läkes och sedan vänder tillbaka till striden. Apollo eggar Ares till troernas hjälp, och achaierna måste under ett väldigt manfall å ömse sidor draga sig tillbaka för Hektors och Ares' förenade våld. Nu skynda Hera och Athene från Olympen till achaiernas hjälp; Athene stiger upp till Diomedes på hans vagn och hjälper honom att såra Ares, som då med ett förfärligt jämmerskri och svept i mörka skyar far till väders till Olympen och beklagar sig för Zeus, sin fader. Denne snäser dock af honom strängt, men låter läka hans sår.
Sjätte Sången. Hektors och Andromaches möte - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    Achaierna få igen öfverhand, hvarför Hektor på uppmaning af sin broder, siaren Helenos skyndar in till Troja för att bedja sin moder Hekabe att jämte stadens förnämsta fruar gå upp i Athenes tempel och anropa gudinnan om hjälp mot den förfärlige Diomedes. De göra så, men bönhöras ej. Emellertid ha ute i striden Lykiens drott Glaukos och Diomedes mötts och igenkänt hvarandra som fädernegästvänner; de förnya vänskapen med handslag och byta rustningar. — Hektor uppsöker Paris i hans hus och manar honom till striden; han går sedan till sitt eget hus, träffar icke Andromache hemma, men möter henne, åtföljd af en tärna med deras späde son Astyanax, i närheten af Skajiska porten. Efter en stunds hjärtligt och vemodsfullt samtal återvänder Hektor till striden, åtföljd af Paris.
Sjunde Sången. Envig mellan Hektor och Ajas. De fallnas begrafning - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    Hektor utmanar till envig hvem af achaierna som har lust. Nio hjältar äro villiga, det drages lott, och lotten faller på Ajas, Telamons son, som segerviss träder fram mot Hektor. Under deras kamp faller dock mörkret på, och de skiljas åt af härolderna, och utbyta därvid skänker. Nestor yrkar sedan i drottarnes råd på att de stupade begrafvas och att lägret befästes med en mur med graf därutanför. Äfven troerna önska nu stillestånd, och bägge folken jorda sina döda. Achaierna befästa sitt läger, till harm för Poseidon, som fruktar, att hans forna murbygge kring Troja skall bli öfverglänst och glömdt. Under natten olycksbådande åska från Zeus.
Åttonde Sången. Den afbrutna striden - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    Zeus förbjuder gudarne att alls deltaga i kriget. Själf drager han till Ida och sätter sig där på toppen Gargaron och blickar ner på troernas stad och achajiska skeppen. På morgonen börjar striden därnere igen, sedan bägge härarna ryckt ut på fältet. Den väger i början jämn, men vid middagstiden afväger Zeus på sin gyllene våg bägge härarnes öde, och det till förmån för troerna. Med en tordönsskräll slungar han blixten midt i achaiernas här, hvarvid de förskräckta trängas tillbaka inom grafven. De göra väl sedan en framstöt, men då Zeus ytterligare eggar troerna, trängas de åter in bakom grafven och pålarna. Hera och Athene ila på Heras vagn till deras hjälp, men hejdas på vägen af Iris på Zeus befallning och förvisas tillbaka till Olympen. Hektor och de segerrika troerna tillbringa natten ute på slätten.
Nionde Sången. Beskickning till Achilles - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    I achaiernas läger härskar om kvällen stor ängslan, och Agamemnon råder till att fly hem på skeppen, men Diomedes och Nestor motsätta sig. Fältvakter utsändas till grafven. Nestor råder Agamemnon att försona sig med Achilles. Agamemnon är villig därtill och lofvar lysande gåfvor i försoningsgärd. Ulysses, Ajas och Foinix, hvilken varit för Achilles som en fosterfader, sändas strax till hjälten, men denne är obeveklig och hotar att hemsegla nästa morgon. Bland achaierna blir allmän förstämning, då hans svar berättas af sändemännen; men Diomedes ger uttryck åt sitt trotsiga mod och manar dem till att äta kvällsvard och gå till hvila för att nästa morgon kunna manligen bekämpa fienden.
Tionde Sången. Spejaren Dolon - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
    Natten blir sömnlös för både Agamemnon och Menelaos, som därför bägge stiga upp, träffa hvarandra och väcka de öfriga drottarna. Diomedes och Ulysses åtaga sig att utspeja de på slätten lägrade troerna. På sin nattliga vandring ertappa de en troisk spejare vid namn Dolon, utfråga honom noga och döda honom sedan. Efter hans lemnade anvisning finna de därpå de nyanlände thrakernas lägerplats, där alla af trötthet ligga djupt sofvande. De mörda nu konungen själf, Rhesos, och tolf andra kämpar samt återvända till skeppen med Rhesos' härliga hästar som byte.
Elfte Sången. Agamemnons hjältebragder - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    I gryningen rustar sig Agamemnon, för hären öfver grafven ut till striden och utmärker sig i denna synnerligen. Vid middagstiden ha achaierna öfverhand, och Hektor får då af Zeus befallning att hålla sig själf tillbaka från striden, tills Agamemnon blifvit sårad. Men därefter bryter han åter fram, troerna få igen öfverhand, och bland achaiernas ypperste såras nu Ulysses, Diomedes, Machaon och Eurypylos. Nestor för Machaon till sitt tält för att sköta hans sår.
Tolfte Sången. Striden om muren - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    Achaierna draga sig åter tillbaka inom muren. Troerna rycka fram till storms i fem af delningar, och längs hela muren uppflammar den häftigaste strid. Hektor låter icke skrämma sig tillbaka af ett olycksbådande järtecken, utan föraktar det. Jämte honom utmärka sig i synnerhet Lykiens tappre samkonungar, Glaukos och Sarpedon; Glaukos såras, men Sarpedon rifver med ett ryck ner en lång räcka af murens bröstvärn, så att den blottas upptill. Därpå spränger Hektor omsider med en jättestor sten en af portarna, troerna bryta in öfver muren och igenom porten, och achaierna fly ner till skeppen.
Trettonde Sången. Kampen vid skeppen - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    Striden flyttas nu intill skeppen. Poseidon begifver sig dit och uppmuntrar achaierna i skepnad af Kalchas. De bägge Ajanterna, Idomeneus och Meriones, utmärka sig i synnerhet. Troerna draga sig slutligen något tillbaka, men Hektor samlar dem och för dem åter mot fienden. Häftig kamp.
Fjortonde Sången. Zeus bedårad - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    Nestor, som sitter vid bägaren i sitt tält jämte den sårade Machaon, går vid det växande larmet ut för att få reda på dess orsak. Han träffar då Agamemnon, Diomedes och Ulysses, som, fastän sårade, komma till striden för att se på och uppmuntra folket. Agamemnon är klenmodig och föreslår, att achaierna skola hemligen fly sin väg om natten. De andra motsätta sig, och Poseidon uppmuntrar honom. Hera lånar Afrodites bälte och beger sig till Zeus på Ida samt lockar honom till älskog och sömn, för att Poseidon må kunna ostördt hjälpa achaierna. Hektor träffas af Ajas med en sten och bäres ur striden. Troerna fly.
Femtonde Sången. Troerna, bortdrifna från skeppen, angripa ånyo - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Zeus vaknar och hotar Hera strängt samt sänder henne till Olympen efter Iris och Apollo. Iris skickar han ner till Poseidon med befallning att lemna slaget, och Apollo till Hektors hjälp. Hektor återställes, och achaierna måste sedan vika bakom främsta raden af skeppen. Endast Ajas, Telamons son, vill ej lemna dem, utan går där från däck till däck med ett långt skepps-spjut och dödar hvar troer, som nalkas med en eldbrand för att bränna dem.
Sextonde Sången. Patroklos kämpar och faller - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
    Achilles lånar Patroklos sin rustning och skickar honom med myrmidonerna ut till skeppens försvar, men beder honom att sedan vända om och icke förfölja fienden inemot Ilion. De anlända i sista stund, ty Ajas har omsider blifvit öfverväldigad, och ett skepp står redan i brand. Troerna fördrifvas, och elden släckes. Patroklos dödar Sarpedon. Glömsk af Achilles' maning, framrycker han ända till stadsmuren och försöker springa upp på den. Där hejdas han dock af Apollo, som sedan bedöfvar honom med ett slag af sin hand och afväpnar honom, hvarpå han såras af Euforbos och dödas af Hektor.
Sjuttonde Sången. Menelaos' hjältebragder. Kampen om Patroklos' lik - 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
    Häftig och långvarig kamp om Patroklos' lik. Euforbos, som först sårat honom, vill tilltvinga sig hans rustning, men dödas af Menelaos. Menelaos måste dock vika för Hektor, som afkläder Patroklos rustningen och själf påtager dessa Achilles lysande vapen. Antilochos sändes med bud till Achilles. Ajas, Idomeneus och Meriones skynda bland andra achaiska hjältar till Patroklos' försvar, och efter många växlingar i kampen bäres denne slutligen, naken och plundrad på rustningen, af Menelaos och Meriones på axlarna ner emot skeppen, medan de bägge Ajanterna bakom afvärja de påstormande troerna.
Adertonde Sången. Vapensmidet - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
    Achilles får budet om Patroklos död. Thetis kommer upp ur hafvet till sin förtviflade son och lofvar att skaffa honom en ny rustning från Hefaistos. Emellertid måste achaierna fly för troerna, och de, som bära Patroklos, upphinnas, och liket är nära att slitas ifrån dem af Hektor. På uppmaning från Hera stiger då Achilles vapenlös fram till grafven och skrämmer troerna tillbaka med sin blotta åsyn och sitt stridsrop. Polydamas råder till, att troerna skola draga sig in i staden, men Hektor förkastar rådet. — Myrmidonerna lägga Patroklos på bår och klaga natten igenom vid hans lik. Hefaistos smider en rustning åt Achilles.
Nittonde Sången. Achilles försonad - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Thetis bringar rustningen till sin son och betryggar Patroklos' lik mot förruttnelse. Achilles kallar folket till ting, försonar sig där med Agamemnon och yrkar, att man strax skall gå till strids, men Ulysses genomdrifver, att man skall äta först. Agamemnons försoningsgåfvor hämtas från hans skepp och föras till Achilles' tält. Briseis jämrar sig öfver Patroklos' lik. Achilles går fastande i striden, men styrkes af Athene med ambrosia och nektar. Hans häst Xanthos förutsäger för honom hans snara död.
Tjugonde Sången. Gudarnes kamp - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
    Zeus uppmanar gudarne att deltaga i striden; själf ämnar han se på. Nu skynda Hera, Athene, Poseidon, Hermes och Hefaistos till achaiernas hjälp, medan Ares, Apollo, Artemis, Leto, Afrodite samt floden Skamandros (af gudarne kallad Xanthos) ställa sig på troernas sida. Aeneas eggas af Apollo till kamp mot Achilles, öfvervinnes, men räddas undan af Poseidon. Apollo förbjuder Hektor att inlåta sig i tvekamp med Achilles, och Hektor drager sig då tillbaka in bland kämparne. Achilles dödar sedan bland andra Polydoros, Priamos' yngste och käraste son. Hektor, som ser sin broder falla, förmår ej längre stå fjärran, utan anfaller Achilles, men räddas undan af Apollo i en molnsky. Achilles mördar de flyende.
Tjuguförsta Sången. Kampen vid floden - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
    Achilles drifver en del af troerna in mot staden och en del ner i floden Skamandros, där han anställer blodbad på dem. Tolf troer drager han dock lefvande upp ur floden till blifvande försoningsoffer åt Patroklos. Han dödar på flodstranden Priamos' son Lykaon och hjälten Asteropaios. Flodguden förgrymmas öfver detta blodbad och förföljer med sina böljor Achilles öfver slätten för att dränka honom och kallar sin samflod Simois till hjälp. Achilles är i lifsfara, men Hera skickar sin son Hefaistos med elden mot floden, som då måste gifva tappt. Gudarne kämpa med hvarandra och vända sedan åter till Olympen, Apollo ensam går till Troja. Priamos låter öppna porten för de hemflyende; dessa hinna in i staden, medan Agenor och därefter i dennes skepnad Apollo uppehålla Achilles.
Tjuguandra Sången. Hektors död - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
    Hektor inväntar Achilles utanför stadsmuren utan att akta på sina jämrande föräldrars böner. Achilles förföljer honom tre hvarf omkring staden. Apollo öfverger honom efter det utslag, som Zeus' våg nu gifver. Athene däremot, i hans broder Deifobos' skepnad, uppmanar honom förrädiskt att hålla stånd. Han faller i kampen och bortsläpas till skeppen efter Achilles vagn. Föräldrarnas och Andromaches klagan.
Tjugutredje Sången. Kämpaspel vid Patroklos' likfärd - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    Patroklos visar sig om natten i drömmen för Achilles och beder att bli jordad snarast, och att deras ben en gång må hvila i samma urna. Bålet uppstaplas och Patroklos brännes jämte alla dödsoffren. Därefter anställer Achilles kämpalekar till hans ära.
Tjugufjärde Sången. Hektors utlösning - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    Achilles släpar hvar dag vid soluppgången Hektors lik omkring Patroklos' grafhög. Gudarne ömka sig däröfver, och på Zeus' befallning bjuder Thetis sin son att utlemna Hektors lik mot lösen. Samtidigt uppmanar Zeus genom Iris Priamos att fara till Achilles med rika gåfvor för att utlösa sonen. Ledsagad af Hermes, kommer Priamos i kvällsmörkret till Achilles' tält, återfår af honom Hektors lik och återvänder med detta i gryningen till Troja. Veklagan vid båren, jordafärd och graföl.
Rättelser - Rättelser

Project Runeberg, Tue Aug 30 23:43:10 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/homeoili/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free