- Project Runeberg -  Svensk literatur-tidskrift. 1866
(1866) [MARC] With: Carl Rupert Nyblom
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svensk
literatur-tidskrift

Utgifven
af
C. R. Nyblom

Andra årgången.
1866

Upsala,
W. Schultz.
Kongl. Akad. Boktryckeriet, 1866.


Förord till den elektroniska faksimilutgåvan

Det här är en elektronisk faksimilutgåva av andra årgången (1866) av Carl Rupert Nybloms Svensk literatur-tidskrift. Den har scannats i 600 dpi svartvitt och återges här i 150 dpi gråskala. Den förhållandevis stora skalan beror på att delar av bandet är tryckt med petit.

Läs mer om Svensk literatur-tidskrift i Nordisk familjebok.The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 521, 522, 523, 524, 525

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 521, 522, 523, 524, 525
Några ord om betydelsen af en Literaturtidskrift för Sverige, af Daniel Klockhoff - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Fredrika Bremer. - Hennes skrifter och personlighet, af Anders Flodman - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Om vår tids kyrka och christendom i Sverige. Betraktelser af en kyrkans tjenare, af Daniel Klockhoff - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Arkitektoniska Fragmenter. Skizzer efter verkligheten, från en resa 1863-64, af A. T. Gellerstedt, arkitekt. Af C. R. N. - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Alboin, Sorgespel af Finn. Af D. K. - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Genmäle. Nogle Bemærkninger om «Danska och Norska Läsestycken«, af M. Hammerich - 63, 64
Christopher Jacob Boström död. Af C. P. Wikner - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Fredrika Bremer. - Hennes skrifter och personlighet. II. Af Anders Flodman - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Norsk Literatur: Schulze, H.: Fra Lofoten og Solör. Af L. Dietrichson. Janson, C.: Fraa Bygdom. Björnson, B.: De Nygifte. Keyser, R.: Norges Historie. Keyser, R.: Efterladte Skrifter 1. 2.. Jensen, P. A.: Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet. Lieblein, J.: Norden (Et Maanedsskrift). Lyng, G. V.: Hedenskabets Levnetslöb - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Tankar i Religiösa Ämnen, af L. v. K. Af Daniel Klockhoff - 114, 115, 116, 117, 118, 119
Tro och otro. En teckning af Axel Krook. Af Daniel Klockhoff - 120, 121, 122, 123
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. Af -rn - 124, 125, 126
Nya Böcker. 1866 - 127, 128
S. D. R. K. Olivecrona: Om Dödsstraffet; A. Nyblæus: Om Statens Straffrätt. Af Daniel Klockhoff - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Th. Rabenius. Handbok i Sveriges Förvaltningsrätt. Af A-t - 145, 146, 147
Ridderskapet och Adelns den 5, 6, 7, 8 Dec. 1865 hållna öfverläggning om representationsförslaget. Af D. K-ff - 147, 148, 149, 150
Svenska Expeditionen till Spetsbergen 1861. Under ledning af Otto Thorell. Af -e- - 150
Kuno Fischer. Kort inledning till nyare filosofiens historia. Öfversatt af A. R. Fröst. Af D. K-ff - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Nordisk Tidskrift. Af C. R. N. - 164, 165, 166
Svensk Skönliteratur: Skuggspel. Tidsmålningar och Ungdomsbilder af Emilie Flygare-Carlén. - Tatarnes Son af Förf. till Agnes Tell. Af Fdn - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Johan Börjesson död. Af P. A. G. - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
S. D. R. K. Olivecrona: Om Dödsstraffet; A. Nyblæus: Om Statens Straffrätt. II. Af Daniel Klockhoff - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Theologisk Literatur. Af D. K-ff - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
Öfversigt af Svenska Krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets afslutande år 1733, af Th. Wikander. Af -ll - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Handlingar rörande förslag till återbesättande af en ledig philosophisk professur i Lund. Utgifven af A. Nyblæus. Af D. K-ff - 230, 231, 232
Dramatisk Literatur. Af n- - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Ajas och Antigone. Öfvers. af Prof. J. Spongberg och K. H. Brandt - 248, 249, 250
Ästhetiska Afhandlingar af P. D. A. Atterbom - 250, 251
Fahlcrantz. Samlade Skrifter - 251
Fritänkarne. I. Sokrates. II. Paulus - 251, 252
C., Höstblommor af Anna A. - 253
Fordna och närvarande Sverige - 254
Nya böcker. Akademisk Disputationsliteratur. 1866 - 254, 255, 256
Christian Erik Fahlcrantz död. Af C. R. Nyblom - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Fri Kyrka i Fri Stat. Tankar af en Prest, Läkare och en Jurist. Af D. K-ff - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
Svensk Skönliteratur: Fjellbruden, Skaldestycke af Johan Jolin. - Herjulf, af A. H. Ölander. - Kungabarnens möte, af A. H. Ölander. - Sulitelmasånger, af E. V. Dufva. - Fantasi och Verklighet. Träsnitt af Sixten Wird. - Fantasiklängväxter kring verklighets stam, af L. v. K. Af C. R. N. - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
En Statshvälfning i Rom. Sorgespel i fyra akter af Johan Börjesson. Af D. K-ff - 296, 297
Målarens Ideal. Novell af Pehr Thomasson. Af -st - 298, 299
Nordisk Universitets-Tidskrift. Tillægshefte til tiende aargang, udgivet af A. Ingerslev. Af D. K-ff - 299, 300, 301, 302
Sveriges Grundlagar och s. k. konstitutionella stadgar, jemte utdrag af kommunallagarna m. m., samt Norges Grundlov. Med utförligt register ordnade och utgifna af C. G. Strandberg. Af -y- - 302, 303
Handbok för väljare och valförrättare vid riksdagsmannaval etc. Utgifven af Philip Leman, Ph. D:r. Af -y- - 303, 304, 305
Samlingar till svenska konst- och odlingshistorien. Utgifvna af N. M. Mandelgren. Af C. R. N. - 306, 307
Den skandinaviska konstexpositionen i Stockholm 1866. Af L. Dietrichson. Af C. R. N. - 308, 309, 310, 311
Adertonde Århundradets literaturhistoria, af Hermann Hettner. Af D. K-ff - 311, 312
Revy öfver 1865 års literatur - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Den svenska konsten på den skandinaviska utställningen i Stockholm 1866. I. Af C. R. Nyblom - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Vår Tid och dess sträfvanden. Populära föredrag för folket af N. Lilja I. II. Af Daniel Klockhoff - 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
Svenska Urkunder: Handlingar rörande Sveriges Historia, med understöd af statsmedel i tryck utgifna af Kongl. Riksarkivet; Första Serien: Gustaf d. I:s Registratur. D. I-III. Andra Serien: I, Lagförslag i Carl d. IX:s tid. - Svenska Riksarkivets Pergamentsbref, förtecknade med angifvande af innehållet. - I. 1351 - 1382. - Historiska Handlingar, till trycket befordrade af Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens historia. D. V. - Handlingar ur von Brinkmanska Arkivet på Trolle Ljungby, utgifne af G. Andersson. D. II. Af -ll - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Sveriges National-Museum. Dess byggnadshistoria, dess arkitektur och samlingar m. m. En öfversigt af F. S. Af C. R. N. - 378, 379, 380, 381, 382
Kort handbok i tyska literaturhistorien, utgifven af Carl Frank. Öfversättning efter andra upplagan af J. G. C. Af C. R. N. - 382, 383, 384
Den svenska konsten på den skandinaviska konstutställningen i Stockholm 1866. II. Af C. R. Nyblom - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
Theologisk Literatur: Om den hel. Skrifts Inspiration. Dogmatisk afhandling af D:r C. Warholm. - Den Christeliga Dogmatiken enligt lutherska kyrkans bekännelseskrifter framstäld af C. O. Björling. Förra delen: Den christeliga dogmatikens vetenskapliga grundläggning. - Gud är icke de dödas Gud, utan de lefvandes Gud. Predikningar af S. Vögelin. Öfversättning af E. Rönnbäck. Af D. K-ff - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Om Tro og Viden. Sendebrev til Rasmus Nielsen, professor i Philosophien, fra D:r Zeuthen. - Svar till Hr D:r Pastor Zeuthen i Anledning af hans Sendebrev om Tro og Viden, af Rasmus Nielsen. Af D. K-ff - 418, 419
Nordisk Universitets-Tidskrift. Tionde årgångens fjerde häfte. Utgifvet af J. Hellstenius. Af D. K-ff - 419, 420, 421, 422
Oliver Cromwell. Merle d'Aubigné: Protectorn eller Republiken i England på Cromwells tid. Öfversättning. Af Hans Forssell - 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
Svensk Skönliteratur. Lifvet på landsbygden. Noveller och skildringar af förf. till «Agnes Tell«. I. Af F-dn - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
Samlade Svenska historiska Noveller af G. H. Mellin. Första och Andra häftena. Af P. A. G. - 441, 442, 443, 444, 445, 446
En Sjelfbiografi, Svenskt Original. Af P. A. G. - 447, 448
Colani, T., Religiösa föredrag. Öfversättning. I, II, III. - Robertsson, F. W., Predikningar. Öfversättning. - Parker, Theodore. Samlade Skrifter. Öfversättning af V. Pfeiff. Af Daniel Klockhoff - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
Literärhistoriska arbeten: Svenska kyrkans sköna Litteratur eller den Svenska kyrkliga Litteraturen bedömd med särskildt hänseende till framställningens värde, af P. Wieselgren. Tredje upplagan, helt öfversedd och stycktals omarbetad. - Grunddragen af Svenska Vitterhetens historia. Akademiska föreläsningar af Bernhard Elis Malmström. Första delens förra häfte. - Omrids af den norske Poesies Historie. Literærhistoriske Forelæsninger af L. Dietrichson, Acad. Docent. I. Norges Bidrag til Fællesliteraturen. Af C. R. N. - 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Minnesbilder af Bernh. v. Beskow. Andra delen. Af C. R. N. - 472, 473, 474
Förteckning öfver svenska skådespel, uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och kungl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar, af F. A. Dahlgren. Af -rn - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
En Nutidens Talare. Blandade Skrifter af Thomas Babington Macaulay. Tal. I. Öfversättning. Af Hans Forssell - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Om Dödsstraffets Befogenhet och Lämplighet. Af D. K-ff - 495, 496, 497
Skönliteratur. Samlade Skrifter af Erik Johan Stagnelius. Första och andra häftet. - Riddar Herburt och Jungfru Hilde. Kärlekshistoria i åtta äfventyr, berättad af Victor Emanuel Öman. - Dikter af Frans Hedberg. - Småbitar på vers och prosa af Lea. Ny följd. - Luisella. En qvinnomodells öden. Skildringar ur konstnärslifvet af Acharius. Af C. R. N. - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Den rasande Roland af Lodovico Ariosto. Öfversatt af Carl A. Kullberg. Andra delen. - Skola för äkta män. Komedi på vers i Tre akter af Molière. Öfversatt af G. H. Blachet. Af C. R. N. - 504, 505, 506
«Lyckan står den djerfvom bi«. Berättelseförsök af Richard Gustafsson. - Ur kapten Puffs språklåda. Småhistorier med förord af Kurry. - Under långa nätter, af förf. till «Amtmannens döttrar«. Öfversättning från Norskan. - En man af folket, af Erckmann-Chartrian. Öfversättning från franskan af E. A. Forssgrén. - Det förlorade manuskriptet. Roman af Gustaf Freytag. Öfvers. af A. L. Första häftet. Af Fdn - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
Om stilen i Nationalmuseibyggnaden. (Genmäle). Af F. S. - 515, 516, 517, 518, 519, 520
Rättelser - 526

Project Runeberg, Sat Sep 5 14:45:50 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/littid66/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free