- Project Runeberg -  Svenska kyrkans historia efter reformationen /
Senare delen (1693-1886)

(1886-1887) Author: Carl Alfred Cornelius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Kyrkans historia efter reformationen

Senare delen (1693-1886)


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii
    III. Den svenska kyrkan under det 18:de seklet. (1693—1793.) - 1
§ 145. Karl XII:s bibel. - 1, 2
§ 146. Det Gezeliska bibelverket. - 2, 3
§ 147. Beröring mellan Spener och några framstående män inom den svenska kyrkan. - 3, 4
§ 148. Karl XI:s edikt mot pietismen. - 5
§ 149. Ulstadius, Schæfer och Uhlegius. - 6, 7, 8, 9, 10
§ 150. Religionsprocesser emot Laurbeck, Krüger och Folcher. - 10, 11, 12, 13
§ 151. Pietistisk rörelse bland svenska krigsfångar i Siberien. - 14, 15
§ 152. Pietistiskt konventikelväsende i Stockholm. - 15, 16
§ 153. Lusuc-ediktet. - 16, 17, 18
§ 154. Stockholms-pietisternas ledare. - 18, 19, 20
§ 155. Pietisternas förtroendemän bland hufvudstadens prester. - 20, 21, 22
§ 156. Hasselqvist och Tellman. - 22, 23
§ 157. Pietismens motståndare. - 23, 24
§ 158. Stadskonsistorii ransakning angående konventikelväsendet i Stockholm. - 24, 25, 26, 27, 28
§ 159. En kommission nedsättes att döma i målet. - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
§ 160. Regeringens ställning till konventikelfrågan. - 35, 36, 37
§ 161. Fredrik I:s plakat mot pietismen. - 37, 38
§ 162. Anklagelser mot prosten Grubb i Umeå. - 39, 40, 41
§ 163. Sicklamålet. - 41, 42, 43, 44, 45, 46
§ 164. Konventikelplakatet. - 46, 47, 48
§ 165. Johan Konrad Dippel. - 48, 49, 50
§ 166. Dippels vistelse i Sverige. - 50, 51, 52, 53
§ 167. Rydelius uppträder mot Dippel. - 53, 54
§ 168. Dippels lära vinner anklang i hufvudstaden. - 54, 55
§ 169. Tollstadius och Stockholms stads konsistorium. - 55, 56, 57, 58
§ 170. Tollstadius anklagas för dippelianism. - 58, 59, 60
§ 171. Hellman och Volter. - 61, 62
§ 172. Rättegång mot Tollstadius. - 62, 63, 64
§ 173. Dippels anhängare bland Tollstadii medhjelpare. - 64, 65, 66, 67
§ 174. Ny anklagelse mot Tollstadius. - 67, 68
§ 175. De s. k. gråkoltarne och Mummas hus. - 68, 69, 70, 71, 72
§ 176. Framstående lärare inom den svenska kyrkan. - 72, 73, 74
§ 177. Herrnhutiska emissarier anlända till Sverige. - 74, 75, 76
§ 178. Erik Benzelius d. y. - 76, 77
§ 179. Gradins missionsverksamhet röner kraftigt motstånd. - 77, 78, 79, 80
§ 180. Herrnhutismens svenska målsmän. - 80, 81, 82, 83, 84
§ 181. Emanuel Svedenborg. - 84, 85, 86, 87
§ 182. Svedenborgs lära. - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
§ 183. Svedenborgianismen i Sverige. - 95, 96, 97, 98, 99, 100
§ 184. Den svedenborgska kyrkan i utlandet. - 100, 101, 102
§ 185. Neologiens insteg i Sverige. - 102, 103, 104, 105, 106
§ 186. Den neologiska rigtningens motståndare. - 106, 107, 108, 109, 110, 111
§ 187. Det s. k. läseriet i Herjeådalen och Helsingland - 111, 112
§ 188. Bröderna Eriksson - 112, 113, 114, 115
§ 189. Skevikarne - 115, 116, 117, 118, 119, 120
§ 190. Åkianerna. - 121, 122
§ 191. Ecclesiastikverket i Lappmarken. - 123, 124
§ 192. Kolonien Nya Sverige. - 124, 125, 126, 127
§ 193. En svensk missionär i Ostindien. - 127, 128
§ 194. Den s. k. ecclesiastikdeputationen. - 128, 129
§ 196. Prestvalsförordning. - 129, 130
§ 196. Ecclesiastikexpeditionen under Wallqvists ledning. - 130, 131, 132
§ 197. Fri religionsöfning för främmande trosbekännare. - 132, 133, 134, 135
§ 198. Enskild kyrkoplikt. - 135, 136
§ 199. Husförhör. - 136, 137
§ 200. Kyrkobyggnaderna. - 137, 138
§ 201. Orgelmusik vid gudstjensten. - 138
§ 202. Indragning af helgdagar. - 139, 140
§ 203. Konfirmationen. - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
§ 204. Bibelkommissionen. - 146, 147, 148, 149, 150, 151
§ 205. Den s. k. Celsiska psalmboken och Upsala profpsalmbok. - 151, 152, 153, 154, 155, 156
§ 206. Kyrkohandbokens omarbetning. - 156, 157
§ 207. Jubelfester. - 157, 158
    IV. Den svenska kyrkan under det 19:de seklet. (1793 — 1886. - 159
§ 208. Brytning med neologien. - 159, 160
§ 209. Samuel Ödman. - 160, 161, 162
§ 210. Winbom och Lundblad. - 162, 163, 164
§ 211. Hylander och Ahlman. - 164, 165
§ 212. Regeringens ställning till neologien. - 165, 166
§ 213. Fosforismen. - 166, 167
§ 214. Wallin, Tegnér och Franzén i fejd mot upplysningsväsendet. - 168, 169, 170
§ 215. Hagberg och Rogberg. - 170, 171
§ 216. Henrik Schartau. - 171, 172, 173, 174
§ 217. Bekännelsetrogna predikanter. - 174, 175, 176
§ 218. S. k. nya läsare. - 176, 177
§ 219. Lars Anderssons sändebref. - 177, 178, 179
§ 220. Läsaresällskapet i Skellefteå. - 179, 180
§ 221. Prost- och biskops-visitation i Skellefteå. - 180, 181, 182
§ 222. Sylvanders resa till Norrland. - 182, 183
§ 223. Missnöjet med de s. k. nya böckerna. - 183, 184, 185
§ 224. Separation från statskyrkan. - 185, 186, 187, 188
§ 225. Söndring inom separatisternas eget läger. - 188, 189, 190, 191
§ 226. Lars Levi Læstadius. - 191, 192, 193
§ 227. Den af Læstadius framkallade andliga rörelsen. - 193, 194
§ 228. Læstadianskt proselytmakeri. - 194, 195
§ 229. Det læstadianska biktväsendet. - 196, 197
§ 230. Biskopsvisitation i Pajala. - 197, 198
§ 231. Læstadii senare verksamhet. - 198, 199
§ 232. Læstadianerna slå öfver till hyperevangelism. - 199, 200, 201, 202
§ 233. Det andliga tillståndet i Helsingland. - 202, 203
§ 234. Erik Jansson och hans syndfrihetslära. - 203, 204, 205
§ 235. Den nye profeten stiftar ett eget separatistsamfund i Helsingland. - 205, 206, 207
§ 236. Erik-Jansarne bränna sina afgudar. - 207, 208, 209
§ 237. Kolonien Bishopshill. - 209, 210
§ 238. Hedbergianismen i Helsingland. - 210, 211, 212, 213, 214
§ 239. Visitation i Jerfsö. - 214, 215, 216, 217
§ 240. Karl Olof Rosenius. - 217, 218, 219, 220
§ 241. Hoofvianismen. - 220, 221, 222
§ 242. Nyevangelisk rörelse i Småland. - 222, 223
§ 243. Den s. k. predikosjukan. - 223, 224, 225
§ 244. Svärmisk rörelse i nordvestra Småland. - 225
§ 245. Hopparesällskapet. - 225, 226, 227, 228
§ 246. Orsa-läsarne. - 228, 229
§ 247. Orsamålet drages inför Kgl. Maj:t. - 229, 230, 231
§ 248. Paul Peter Waldenström. - 232, 233, 234
§ 249. Den nye separatistchefen i delo med Upsala domkapitel. - 234, 235, 236
§ 250. De waldenströmska nattvardsföreningarne. - 237, 238, 239, 240
§ 251. Okyrklig partiyra i Kristinehamn. - 240, 241, 242
§ 252. Svenska missionsförbundet. - 242, 243, 244
§ 253. Begynnande upplösningssymptomer inom det waldenströmska lägret. - 244, 245
§ 254. Methodismen. - 245, 246, 247, 248
§ 255. Frälsningsarméen. - 248, 249
§ 256. Baptismen. - 249, 250, 251
§ 257. Mormonismen. - 251, 252
§ 258. Irvingianer och Katholiker. - 252, 253
§ 259. Den moderna otron. - 253, 254, 255
§ 260. Positivismen. - 255, 256
§ 261. Spiritismen. - 256, 257
§ 262. Fritänkareföreningar. - 257
§ 263. Svenska församlingar i Amerika. - 257, 258, 259, 260
§ 264. Augustanasynoden. - 260, 261
§ 265. Augustanasynodens läroanstalt. - 261, 262, 263
§ 266. Generalkonciliet. - 263
§ 267. Augustanasynodens framtidsutsigter. - 263, 264, 265
§ 268. Ecclesiastikverket i Lappmarken. - 265, 266
§ 269. Peter Fjellstedt. - 266, 267
§ 270. Missionssällskaper. - 267, 268
§ 271. Missionen i Tamullandet. - 268, 269, 270
§ 272. Svenska missionssällskapets verksamhet i Lappland. - 270
§ 273. Svenska kyrkans missionsstyrelse. - 270, 271
§ 274. Missionen i Zululandet. - 271, 272, 273, 274
§ 275. S. k. inre mission. - 274, 275, 276
§ 276. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. - 276, 277, 278
§ 277. S. k. Ansgariiföreningar. - 278
§ 278. Lekmannaverksamhetens frukter. - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
§ 279. Kyrkans vänner. - 284
§ 280. Fosterlandsstiftelsens hednamission. - 285, 286
§ 281. Andra privatföreningars missionsverksamhet. - 286, 287
§ 282. Kyrkolagens förbättring. - 287
§ 283. Nya kommunallagar. - 288, 289
§ 284. Förordning angående allmänt kyrkomöte. - 289, 290
§ 2S5. Kyrkotuktslagstiftningen. - 290
§ 286. Ny presterlig befordringslag. - 291, 292
§ 287. Det presterliga examensväsendet. - 292, 293, 294
§ 288. Prestbristen. - 294, 295, 296
§ 289. Den Lindblomska katekesen. - 297, 298
§ 290. Ny katekes. - 298, 299, 300
§ 291. Folkskoleväsendet. - 300, 301, 302
§ 292. Thorsten Rudenschöld. - 302
§ 293. Skolinspektörer och folkskolelärareseminarier. - 302, 303
§ 294. Ödmans och Tingstadii arbete i bibelkommissionen. - 303, 304, 305
§ 295. Nya ansträngningar i bibelöfversättningsarbetet. - 305, 306, 307
§ 296. Bibelkommissionens senaste öfversättning af det nya testamentet. - 308, 309
§ 297. Bibelsällskaper. - 309, 310
§ 298. Bibelförklaringar. - 310, 311
§ 299. Kyrkohandboken af år 1811. - 311, 312
§ 300. Senare handboksändringar. - 312, 313, 314, 315
§ 301. Nya predikotexter. - 315, 316
§ 302. Wallins psalmbok. - 316, 317, 318, 319, 320
§ 303. Jubelfester. - 320, 321, 322
§ 304. Religionsfrihetsfrågan. - 322, 323, 324, 325
§ 305. Presterskapets politiska inflytande. - 325, 326, 327, 328
§ 306. Det första allmänna kyrkomötet. - 328, 329, 330, 331, 332
§ 307. De tre sist hållna kyrkomötena. - 333, 334

Project Runeberg, Thu Jun 30 15:48:33 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svkyrhis/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free