- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Chronological catalog by year published

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Dialogus creaturarum moralisatus    1483  la
Book  [MARC]
[MARC]
 Aff dyäffwlsens frästilse  Gerson, Johannes  1495  se
Book  [MARC]  Thet Nyia Testamentit på Swensko    1526  se
Book  [MARC]  Swenske songer eller wisor nw på nytt prentade    1536  se
Book  [MARC]  Arithmetica Regnekunst, bode med Cyphret oc regnepenningh, nyligen wdgod po Danske, wed Claus lauri ...  Skavbo, Claus Lauridsen  1552  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Historia de gentibus septentrionalibus  Olaus Magnus  1555  la
Book    Vita Hominis. Underuisning Om Menniskens Leffned, fra hans Fødsels time, indtil opstandelsen oc Dom ...    1571  dk
Book    Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticus screff halfffjerde hundrede Aar forliden  Saxo Grammaticus  1575  dk
Book  [MARC]  Piæ cantiones ecclesiasticæ et scholasticæ veterum episcoporum  Rutha, Theodoricus Petri et al.  1582  la
Book  [MARC]  En Præservative oc salig Lægedom imod den farlige oc forgifftige Sjælens Siuge, som er Mishaab elle ...  Hemmingsen, Niels  1593  dk
Book    En Berättelse/ och eenfallight Judicium, Om then Cometen som nwu i thetta Åår MDCVII.  Forsius, Sigfrid Aron  1607  se
Book    Een liten Underwiisning/ Om the selsamme himmelens IMPRESSIONER, PHASMATA eller underlige Figurer  Forsius, Sigfrid Aron  1608  se
Book  [MARC]  Hertigh Carls Slaktarebenck  Borastus, Gregorius Laurentii  1617  se
Book  [MARC]  En lustigh Comoedia Om den Stormechtighe Sweriges, Göthes, Wendes Konung etc. Konung Gustaf then Fö ...  Prytz, Andreas Johannis  1622  se
Periodical    Hermes Gothicus    1624  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Krigz Predikan Hållin uthi Ryssland/ twå mijl när Pletscho/ i tjhet Swenska läghret/ Then 30 julij  ...  Rudbeckius, Johannes Johannis  1626  se
Book  [MARC]  Fridhz predikan hållen vthi Ryszland, i thet swenska läghret widh Pletscho  Rudbeckius, Johannes Johannis  1635  se
Book  [MARC]  Een kort berättelse och vnderwisning om wår christeliga troo och gudztienst vthi Swerige  Rudbeckius, Johannes Johannis et al.  1640  se
Book    Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm    1641  se
Book    Biblia, Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi.    1642  fi
Book  [MARC]  Klage-Wijsa Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr  Wivallius, Lars  1642  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Heroisch Fägne-Sång Öffwer Then Stormächtiges Högbornes Förstinnas och Frökens, CHRISTINÆ Frögdeful ...  Stiernhielm, Georg  1643  se
Book  [MARC]  Filius Prodigus. Seu ImperitusPeregrinans. Thet är Een Comoedia Om then förlorade sonen, eller een  ...  Brask, Samuel  1645  se
Book  [MARC]  Flora Danica : Det er Dansk Urtebog  Paulli, Simon  1648  dk
Book    Then fångne Cupido. Ballet  Stiernhielm, Georg  1649  se
Book  [MARC]  Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige ad ...  Keyser, Henrik  1650  se
Book    Georgi Stiernhielmi Hercules  Stiernhielm, Georg  1658  se
Book  [MARC]  Hercules  Stiernhielm, Georg  1658  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Thet Swenska Språkets Klagemål, at thet, som sigh borde, icke ährat blifwer.  Rosenhane, Gustaf  1658  se
Book  [MARC]  Een lijten book som kallas Bonde-practica eller Wädher-book innehållande någhra sköna reglor hurule ...    1662  se
Book  [MARC]  Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan  Kiöping, Nils Matsson et al.  1667  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Musæ Suethizantes, Det er Sång-Gudinnor  Stiernhielm, Georg  1668  se
Book    Joannis Schefferi Argentoratensis Lapponia id est, Regionis Lapponum et gentis nova et verissima de ...  Schefferus, Johannes  1673  la
Book  [MARC]  Samuelis Columbi Bibliske werld, sampt andre hans poetiske skriffter, med flijt samblade, och andre ...  Columbus, Samuel  1674  se
Book    The History of Lapland  Schefferus, Johannes  1674  us
Book  [MARC]
[MARC]
 Wenerid för mehr än trettio åhr sedan skrifwin, nu mera tryckt i Stockholm anno 1680  Rosenhane, Gustaf  1680  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fyratijo små Wijsor/ til Swänska Språketz öfningh för 30. Åhr sädan skrifwin  Rosenhane, Gustaf  1682  se
Book  [MARC]  Helicons blomster, plåckade ok wid åtskillige tillfällen utdelte af Lucidor den olyklige  Johansson, Lars  1688  se
Music    VII Sonate a doi, Violino & Viola da gamba con Cembalo  Buxtehude, Dietrich  1694  se
Book    Dissertatio De Pomis Hesperidum  Lindestolpe, Johan  1702  la
Book  [MARC]  En utförlig Relation Om den Grufweliga Eldswåda och Skada, som sig tildrog med Upsala Stad den 16 M ...  Eenberg, Johan  1703  se
Book  [MARC]  Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala ...  Eenberg, Johan  1704  se
Book    Dissertatio Medica De Foeda Lue dicta Venerea  Lindestolpe, Johan  1705  la
Book  [MARC]  Herr Johan Lockes Tankar och anmärkningar angående ungdomens uppfostring  Locke, John  1709  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Linders Tanckar Och Anmärckningar Öfwer Desse Tiders Pestilentia  Lindestolpe, Johan  1711  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Linders Tanckar Om Then Smittosame Siukdomen Fransoser, Och Salivation Eller Dregel-Curen  Lindestolpe, Johan  1713  se
Periodical  [MARC]  Dædalius Hyperboreus eller Några Nya Mathematiska och Physicaliska Försök och Anmerckningar  Swedenborg, Emanuel  1716  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Linders Flora Wiksbergensis  Lindestolpe, Johan  1716  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Linders Tanckar Om Frossan och Kin-Kina Barken  Lindestolpe, Johan  1717  se
Book  [MARC]  Försök at finna östra och westra lengden igen igenom månan, som til the lärdas ompröfwande framstel ...  Swedenborg, Emanuel  1718  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Linders Suur-Brunns Frågor  Lindestolpe, Johan  1718  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Linders Tanckar Om Matkar Och Skrijdfää i Menniskians Kropp  Lindestolpe, Johan  1718  se
Book    Johan Linders Tanckar Om Suur-Brunnars Krafft Och Werckan  Lindestolpe, Johan  1718  se
Book  [MARC]  Om jordenes och planeternas gång och stånd: thet är några bewisliga skiäl at jorden aftager i sitt  ...  Swedenborg, Emanuel  1718  se
Book  [MARC]
[MARC]
 D. Jesper Swedbergs Rettmätiga Heders Förswar  Svedberg, Jesper  1719  se
Book  [MARC]  Om Watnens högd Och Förra Werldens Starcka Ebb och Flod  Swedenborg, Emanuel  1719  se
Book  [MARC]  Johan Linders Swenska Färge-Konst, Med Inländske Örter, Gräs, Blommor, Blad, Löf, Barkar, Rötter, W ...  Lindestolpe, Johan  1720  se
Book  [MARC]  Petter Brenners Sidsta Taal, då Han genom Stockholms Stads Södre Port fördes ut til en Wåldsam Död  Brenner, Peter Johansson  1720  se
Book  [MARC]  Brontologia theologico-historica, thet är enfaldig lära och sanferdig berettelse, om åske-dunder, b ...  Rhyzelius, Andreas Olavi  1721  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan Lindestolpes Tanckar Om Skörbugg Och Rogfubben  Lindestolpe, Johan  1721  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Oförgripelige tanckar om swenska myntetz förnedring och förhögning.  Swedenborg, Emanuel  1722  se
Book  [MARC]  Uthförlig beskrifning öfwer den stora Swea och Giötha siön, Wätter, til des belägenhet, storlek och ...  Tiselius, Daniel  1723  se
Book  [MARC]  Nericia  Celsius, Olof  1725  se
Book  [MARC]  Andelige Och Werldslige Dikter, Författade Och J ordning sammanbragte A:o MDCCXXIV  Frese, Jacob  1726  se
Book  [MARC]  Johan Lockes Oförgripelige tankar om werldslig regerings rätta ursprung, gräntsor och ändamål  Locke, John  1726  se
Book  [MARC]  Kårta sede-läror och sede-tillämpningar, författade A:o MDCCXXVI  Frese, Jacob  1726  se
Book  [MARC]  En rättskaffens broderlig kiärlek, wid handelsmannens här i kongl. residence-staden Stockholm, ehre ...  Frese, Jacob  1728  se
Book  [MARC]  Någre poëtiske samblingar, författade af Jacob Frese; och igenom trycket utkomne anno MDCCXXVIII  Frese, Jacob  1728  se
Book  [MARC]  Passions-tankar, eller Betraktelser, öfwer wår wälsignade frälsares blodige pino och döds-kamp; und ...  Frese, Jacob  1728  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Then Swänska Argus  Dalin, Olof von  1732-1734  se
Music  [MARC]  Sonate Violino Solo  Agrell, Johan Joachim  1734  se
Book  [MARC]  Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok  Schantz, Carl Ludvig von et al.  1734  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tanckar om Cometernes Igenkomst  Celsius, Anders  1735  se
Book  [MARC]  Ett brev till N. N. om jordens figur  Celsius, Anders  1736  se
Book  [MARC]  Psalmopoeographia. En vtförlig beskrifning öfwer them, som hafwa 1. samansatt, 2. öfwersatt och 3.  ...  Högmarck, Lars  1736  se
Book  [MARC]  Caroli Linnæi Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale c ...  Linné, Carl von  1737  la
Book  [MARC]  Berättelse om lins planterande, beredande spinning, wäfnad och öfriga tilberedning  Bennet, Stephen  1738  se
Periodical  [MARC]  Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga Nyligen ankommen til de Dödas Rjke    1738  se
Book    Rön af Mätekonsten til utletande af hwarjehanda Kärils Innehåll uti Swenskt Måt och Mål  Faggot, Jacob  1739  se
Book  [MARC]  Tal om märkwärdigheter uti insecterne  Linné, Carl von  1739  se
Book    Sagan om hästen  Dalin, Olof von  1740-1772  se
Periodical  [MARC]  Den Svenske Argus, oversat paa Dansk  Dalin, Olof von  1740  dk
Book  [MARC]  Swenska Sprätthöken : Comédie  Gyllenborg, Carl  1740  se
Book  [MARC]  Dår-Huset, Comoedie af Fem Acter  Modée, Reinhold Gustaf  1741  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Sörgande Turtur-Dufwan, Eller Åtskilliga Bedröfweliga Sånger  Nordenflycht, Hedvig Charlotta  1743  se
Book  [MARC]  Resa Igenom Wäster-Norrland til Åsele Lappmark, anstäld Uti Julii Månad 1741  Ehrenmalm, Arvid  1743  se
Music    Bilägersmusiquen  Roman, Johan Helmich  1744  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tankar Om Skaldekonstens Nytta I et wäl inrättadt Land  Nordenflycht, Hedvig Charlotta  1744  se
Book  [MARC]  Carl Linnæi Öländska och gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1 ...  Linné, Carl von  1745  se
Book  [MARC]  Kurtze Nachricht von der Königlichen dänischen Mission in dem Norwegischen Lappland, wie auch in Fi ...  Jessen, Erik Johan  1745  de
Book  [MARC]  Åminnelse-tal öfver astronomiæ professoren ... Anders Celsius efter kongl. vetenskaps academiens be ...  Höpken, Anders Johan von  1745  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker  Högström, Pehr  1746  se
Book  [MARC]  Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning  Oedman, Johan Petri  1746  se
Book  [MARC]  Pehr Kalms ... Wästgötha och bahusländska resa förrättad år 1742  Kalm, Pehr  1746  se
Book  [MARC]  Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok  Cedercrona, Daniel Gustaf  1746  se
Book  [MARC]  Svea Rikes Historia Ifrån dess begynnelse till wåra tider  Dalin, Olof von  1747-1762  se
Book  [MARC]  Carl Linnæi Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746  Linné, Carl von  1747  se
Book    Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse 1748    1748  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Efterretninger om Island, Grönland og Strat Davis samt Sverriges Lapmarker  Högström, Pehr  1748  dk
Book  [MARC]  M. Peter Högströms Missionar. und Pastor. zu Gelliware Beschreibung des der Crone Schweden gehörend ...  Högström, Pehr et al.  1748  de
Music  [MARC]  Sei Sonate per il Cembalo Solo  Agrell, Johan Joachim  1748  it
Book  [MARC]  Thecla, eller Den bepröfwade trones dygd  Mörk, Jacob Henrik  1749-1758  se
Book  [MARC]  Glossarium Norvagicum eller Forsøg paa en Samling af saadanne rare Norske Ord  Pontoppidan, Erik  1749  no
Book  [MARC]  Jämtelands djur-fänge    1749  se
Book  [MARC]  Jämtelands Afradsland  Tideman, Henning  1750  se
Book  [MARC]  Atlantica orientalis eller Atlands näs, til des rätta belägenhet beskrifwet för många år sedan  Eurenius, Johannes Jacobi  1751  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Beskrifning om en Runsten wid Drotningholm  Dalin, Olof von  1751  se
Book  [MARC]  Carl Linnæi Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkninga ...  Linné, Carl von  1751  se
Book    Carl Linnæi tal, om märkvärdigheter uti insecter, hållit för Kungl. Vetens. academien uti auditorio ...  Linné, Carl von  1752  se
Book  [MARC]  Americanska Näfwerbåtar  Chydenius, Anders  1753  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Baron Sjelfklok och Fröken Granlaga  Stagnell, Johan  1753  se
Book  [MARC]  Den Lyckelige Banqueroutieren  Stagnell, Johan  1753  se
Book    Lärde svänske  Celsius, Olof  1753  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Fri-Murares Lefwernes Beskrifning  Prévost d'Exiles, Antoine François  1754  se
Book  [MARC]  Åtskillige målningar på människliga sinnen, hwilka leda til den konsten, at känna sig sjelf, och an ...  Mörk, Jacob Henrik  1754  se
Book  [MARC]  Kristelige Tanker om vore skyldige Pligter imod Gud, imod vor Næste og imod os Selv  Montagne, Jean de la  1755  dk
Book  [MARC]  Tragedie-comedie uti en act, kallad: Ris-Bastugan  Stagnell, Johan  1755  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tal om Bok-Handelen i Sverige  Mennander, Carl Fredric et al.  1756  se
Book  [MARC]  Tankar om svenska folkbristen  Browallius, Johan et al.  1756  se
Music    Sonate pour le Clavecin  Johnsen, Hinrich Philip  1757  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska spindlar uti sina hufvud-slägter indelte  Clerck, Carl Alexander  1757  se
Periodical  [MARC]  Norrköpings weko-tidningar    1758-1759  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förbättring på Kornhus-byggnad uti Kopparstycken förestäld  Faggot, Jacob  1758  se
Book  [MARC]  Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland  Tideman, Jöns  1758  se
Book  [MARC]  Icones Insectorum Rariorum  Clerck, Carl Alexander  1759-1764  se
Book  [MARC]  Nomenclator Extemporaneus Rerum Naturalium: Plantarum, Insectorum, Conchyliorum, secundum Systema N ...  Clerck, Carl Alexander  1759  la
Book  [MARC]  Tankar om Borgerliga Friheten  Forsskål, Peter  1759  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Månan  Bellman, Carl Michael  1760  se
Book  [MARC]  Månan  Bellman, Carl Michael  1760  se
Book  [MARC]  Tal, om methoden uti naturkunnigheten, hållit uti kongl. vetenskaps academiens rum på riddarehuset, ...  Wilcke, Johan Carl  1760  se
Book  [MARC]  Den Kloka och Husaktiga Gumman, hwilken, genom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda ny ...    1762  se
Book  [MARC]  Det Kongerige Norge fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand  Jessen, Erik Johan  1763  dk
Periodical  [MARC]  Catalogus discentium scholæ Arosiensis = [Elevmatrikel Rudbeckianska skolan]    1764-1779  la
Book  [MARC]  Dissertatio historico-topographica de regione Wermelandorum metallica, olim Wermelands berg dicta,  ...  Fernow, Erik  1764  la
Book  [MARC]  Tal, Innehållande några anmärkningar om Insecterne  Clerck, Carl Alexander  1764  se
Book  [MARC]  Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hwilka  ...  Gadd, Pehr Adrian  1765  se
Book  [MARC]  Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter utur landet? Och genom hwad  ...  Chydenius, Anders  1765  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tal om Landtmanna-Näringar i Wästerbotten, besynnerligen Skellefta Soken  Högström, Pehr  1765  se
Book  [MARC]  Wärmeland i sitt ämne och i sin upodling  Ekman, Emanuel S.  1765  se
Book  [MARC]  Berättelse om Chinesiske Skrif-Friheten  Chydenius, Anders  1766  se
Book    Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten. Gifwen Stockholm i Råd-Cammare ...    1766  se
Book  [MARC]  Den Sluga och Förståndiga Gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom h ...  Bröms, Pehr  1767  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Knud Leems, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkels ...  Leem, Knud et al.  1767  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Tal om svensk Sjömagt  Ehrensvärd, Augustin  1767  se
Book  [MARC]  Swea Rikes Historia, Ifrån de äldsta tider Til De närwarande  Lagerbring, Sven  1769-1787  se
Book    Fragmenter, efterladte af forfatteren til den patriotiske Tilskuer  Sneedorff, Jens Schielderup  1769  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Patriotiskt förslag emot folkbristen    1769  se
Book  [MARC]  Frustugo Bibliothek    1770  se
Book    Historisk Beretning om Indbyggernes Bedrifter paa Færøerne  Torvesen, Tormod  1770  dk
Book  [MARC]  Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner  Rogberg, Samuel  1770  se
Book  [MARC]  Tal, om det, som förbinder oss til Natural-Historiens lärande  Retzius, Anders Jahan  1770  se
Periodical    Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.    1771-1785  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tankar, om Den Förnöjsamma Ensligheten  Bergklint, Olof  1771  se
Periodical    Brefwäxling    1772-1773  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Frimodige Tanker over den saa uventede, som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772  Langebek, Jacob  1772  dk
Book    Försök til en chemisk och Metallurgisk Afhandling Om Tennets Och Dess Malmers Beskaffenhet  Nordenskiöld, August  1772  se
Book  [MARC]  Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i Fem Optog  Wessel, Johan Herman  1772  no
Book  [MARC]  Handlingar, angående den predikande pigan Carin Persdotter från Neriket och Hardemo socken    1773  se
Book  [MARC]  Samlingar Til Et Fruntimmers Bibliothek    1773  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Birger Jarl, Skådespel  Gyllenborg, Gustaf Fredric  1774  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Probstens i Skellefteå doctor Pehr Högströms Missions-förrätningar i lapmarken, 1741 och de följand ...  Högström, Pehr  1774  se
Book  [MARC]  Chemiske föreläsningar, rörande salter, jordarter, vatten, fetmor, metaller och färgning  Scheffer, Henrik Teofilus  1775  se
Book    En Mycket Wacker Andelig Wisa    1776  se
Book  [MARC]  Finkel, eller det underjordiska bränvinsbränneriet : Comedie  Hallman, Carl Israel  1776  se
Book  [MARC]  Vid kongl. expeditions-secreteraren Schröderheims och fröken v. Stapelmohrs bröllop 1776  Bellman, Carl Michael  1776  se
Book  [MARC]  Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII  Troil, Uno von  1777  se
Book  [MARC]  Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer  Scheele, Carl Wilhelm et al.  1777  de
Book  [MARC]
[MARC]
 Thé-Conseilen, Satire  Lenngren, Anna Maria  1777  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Torner- och Riddarespel, hållet af Konungen och Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland  Gustav III  1777  se
Book  [MARC]  Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män  Gezelius, Georg  1778-1787  se
Book  [MARC]  Tal, om de nyaste förklaringar öfver norr-skenet, hållet, i kongl. maj:ts höga närvaro, för dess ve ...  Wilcke, Johan Carl  1778  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Den Swenske Spectator    1779-1780  se
Book  [MARC]  Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta  Bergman, Torbern  1779  se
Book  [MARC]  Åminnelse-tal öfver välborne Herr Carl von Linné  Bäck, Abraham  1779  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Alceste, Opera uti tre Acter    1781  se
Periodical  [MARC]  Wecko-Skrift för Läkare och Naturforskare    1781  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Nya Secten : Moraliskt lustspel i en act  Envallsson, Carl  1782  se
Periodical    Förteckning på studerande ungdomen vid Kongl. gymnasium i Westerås    1783-1849  se
Book  [MARC]  Domald. Tragedie i fem acter med chorer  Paykull, Gustaf von  1783  se
Book  [MARC]  Jämförelse emellan the ställen af thet nya testamentet...  Leijonmarck, Fredric  1783  se
Periodical  [MARC]  Svenska Parnassen  Regnér, Gustaf  1784-1786  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Gustaf Ericsson i Dalarne : Drama uti tre acter  Envallsson, Carl  1784  se
Music  [MARC]  Quatre Sonates pour le Clavecin ou Pianoforte avec l'Accompagnement d'un Violon  Åhlström, Olof  1784  fr
Book    Underrättelse om Hälsans Bevarande  Westerdahl, Frans  1784  se
Book  [MARC]  Fordom kyrko-herdens, öfwer Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, mag. Er. Tolstadii märkwä ...    1785  se
Book  [MARC]  Inträdes-tal om djur-rikets slägtskaper  Ödmann, Samuel  1785  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Passionerna. Skaldstycke  Thorild, Thomas  1785  se
Book  [MARC]  Gustaf Wasa, Lyrisk Tragedie i Tre Acter  Kellgren, Johan Henric  1786  se
Book  [MARC]  Jämförelse emellan norra och södra polkretsen  Ödmann, Samuel  1786  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sinnenas Förening. och Mina Löjen.  Kellgren, Johan Henric  1786  se
Book  [MARC]  Andeliga sånger  Tolstadius, Erik  1787  se
Book  [MARC]  Framledne kyrkoherdens, herr mag. Eric Tolstadii Upbyggelige hus-förhör; hållne uti s:t Jacobi och  ...  Tolstadius, Erik  1787  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Frigga, Opera i En Act  Leopold, Carl Gustaf af  1787  se
Book  [MARC]  Utkast om äktenskapets nöjen  Swedenborg, Emanuel  1787  se
Book  [MARC]  Bergwerks lexicon  Rinman, Sven  1788-1789  se
Book  [MARC]  Grevskabet Karenslyst  Zetlitz, Jens  1788  dk
Book  [MARC]  Kort sammandrag af läran för den nya församlingen, hvilken i Uppenbarelse boken förstås med Nya Jer ...  Swedenborg, Emanuel  1788  se
Book  [MARC]  Öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788  Leopold, Carl Gustaf af  1788  se
Book  [MARC]  Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar    1789-1959  se
Book  [MARC]  A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark  Consett, Matthew  1789  us
Book  [MARC]  Afhandling om Jern-Malm, som findes i Myrer og Moradser i Norge  Evenstad, Ole Olsen  1790  no
Book  [MARC]  Församlings Formen uti det Nya Jerusalem  Nordenskiöld, August  1790  se
Book  [MARC]  Min lefwernes beskrifning  Hörberg, Pehr  1791  se
Book  [MARC]  Drottning Christina : Drame i fyra acter  Kellgren, Johan Henric  1792  se
Book    Hans Kongl. Majestæts høisalig Kong Gustav den Tredies Testament  Gustav III  1792  dk
Book  [MARC]  Swenska jordbrukets historia  Blix, Magnus  1792  se
Book  [MARC]  Veiledning til at opdrage en sund, fornuftig, duelig og lykkelig Afkom  Bech, Frederik Julius  1792  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Qvinnokönets naturliga höghet  Thorild, Thomas  1793  se
Book  [MARC]  Tal öfwer ingångne freden wid Werele 1790  Älf, Erik Petter  1793  se
Book  [MARC]  Tale i St. Olai Loge over General-Stor-Mesteren den durchlauchtichste Fyrste Ferdinand, Hertug til  ...  Anker, Bernt  1793  no
Book  [MARC]  Afhandling rörande mechaniquen med tillämpning i synnerhet til bruk och bergwerk  Nordewall, Eric et al.  1794-1800  se
Book  [MARC]  Grundritningar och profiler uti 53 tabeller, hörande til afhandlingen i mekaniken  Rinman, Sven  1794  se
Book  [MARC]  Tale i St. Olai Loge over Christian Braumann Tullin 1784  Anker, Bernt  1794  dk
Periodical  [MARC]  Läsning för Landtmän    1795-1796  se
Book    Beskrifning öfver Åland  Radloff, Fredrik Wilhelm  1795  se
Book  [MARC]  Hieroglyphisk clav til andeliga och naturliga hemligheter; igenom repræsentationer och corresponden ...  Swedenborg, Emanuel  1795  se
Book  [MARC]  Lockes Afhandling om underverk  Locke, John  1795  se
Book  [MARC]  Läse-Öfning för Mina Barn  Tengström, Jacob  1795  se
Book  [MARC]  Psalmer  Zetlitz, Jens  1795  dk
Book  [MARC]  Sange for den norske Bonde-Stand  Zetlitz, Jens  1795  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Strödda skalde-stycken wid särskilte tillfällen  Älf, Erik Petter  1795  se
Book  [MARC]  Om inflytelse, eller gemenskapen emellan själ och kropp, som man tänker wara antingen genom physisk ...  Swedenborg, Emanuel  1796  se
Periodical  [MARC]  Läsning i blandade ämnen    1797-1801  se
Book  [MARC]  Tal om djur-kännedomens historia för Linnés tid  Paykull, Gustaf von  1797  se
Book  [MARC]  Trollet. Lustspel i Fyra Akter  Altén, Mårten  1797  se
Book  [MARC]  Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark  Wollstonecraft, Mary  1798  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Comedien Inpromptu, i en akt    1798  se
Book  [MARC]  Vort Aarhundrede, eller Skildring af de interessanteste Mærkværdigheder, Begivenheder og største Mæ ...  Stöver, Dietrich Heinrich  1798  dk
Book  [MARC]  AEneas i Cartago. Lyrisk Tragedi i fem Acter  Kellgren, Johan Henric  1799  se
Book  [MARC]  Den Förföljda Oskulden  Altén, Mårten  1799  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Erotiska Sånger  Widström, Ulrica Carolina  1799  se
Book  [MARC]  Maria, eller Missödet att vara Qvinna  Wollstonecraft, Mary  1799  se
Book  [MARC]  Matrikel öfver Wexiö stifts tjenstemän, utgifven den 1 september 1799    1799  se
Book    Dalkarlarne, saga  Widström, Ulrica Carolina  1800  se
Book  [MARC]  En norsk Höst. Et Digt  Zetlitz, Jens  1800  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Nova analysis aquarum Medeviensium  Berzelius, Jöns Jacob  1800  la
Book  [MARC]  Fyra oförgripeliga erinringar vid den i Läsning i Blandade Ämnen förekommande Afhandlingen om Svens ...  Adlersparre, Georg  1801  se
Book  [MARC]  Menneskets Pligter imod det ufornuftige Dyr  Bech, Frederik Julius  1801  no
Book  [MARC]  Skalde-stycken  Silverstolpe, Axel  1801  se
Book    Sång öfwer Slaget på Kjöpenhamns Redd den 2 April 1801  Wallmark, Pehr Adam  1801  se
Book  [MARC]  Trollhätte canalfartens historia  Granberg, Per Adolf  1801  se
Book  [MARC]  Svensk botanik, utgifven af J.W. Palmstruch  Quensel, Conrad et al.  1802-1843  se
Book  [MARC]  Afhandling om svenska sillfisket ifrån de äldsta tider, intill konung Gustaf I:s anträde till reger ...  Enander, Adolf Daniel  1802  se
Book  [MARC]  De electricitatis galvanicæ apparatu cel. Volta excitæ in corpora organica effectu  Berzelius, Jöns Jacob  1802  la
Book  [MARC]  Travels through Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and 1799  Acerbi, Giuseppe  1802  us
Book  [MARC]  Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län  Radloff, Fredrik Wilhelm  1804-1805  se
Book  [MARC]  Den grønlandske Ordbog  Fabricius, Otto  1804  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Elefantens Naturalhistoria, samt något till upplysning om det längesedan utdöda Mammot- eller Behem ...  Quensel, Conrad  1804  se
Book  [MARC]  Emil eller om uppfostran  Rousseau, Jean-Jacques  1805  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III:s skrifter i politiska och vittra ämnen; tillika med dess brefvexling  Gustav III  1806-1812  se
Book  [MARC]  Afhandling om canaler genom Sverige med särskildt afseende å Wenerns sammanbindande med Östersjön  Platen, Baltzar von  1806  se
Book  [MARC]  Alkoran d. e. Capitlernes Bog for 1806  Zetlitz, Jens  1806  dk
Book  [MARC]  Om medlen att förhöja qwinliga skönheten. Handbok för damer.    1806  se
Book  [MARC]  Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804  Arndt, Ernst Moritz  1807-1808  se
Book    Kusinerna, eller Fruntimmerssqvallret : Lustspel i tre akter  Envallsson, Carl  1807  se
Book  [MARC]  Tal vid Invignings-Acten av den nya Academiska Trägården dess Orangerie och Samlingssalar ... d. 25 ...  Thunberg, Carl Peter  1807  se
Book  [MARC]  Berättelse om Konung Gustaf III:s Ärestod  Hammarsköld, Lorenzo  1808  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Georg Stjernhjelms Hercules  Stiernhielm, Georg  1808  se
Periodical  [MARC]  Journal för Litteraturen och Theatern    1809-1813  se
Book  [MARC]  Berättelser samt kostnads- och ersättnings-förslag rörande den föreslagna Göta kanalen  Platen, Baltzar von et al.  1809  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hvad Rätt har ett Folk att dömma en Regent?  Elgström, Per E.  1809  se
Book  [MARC]  Muthmassungen über den Ursprung des Finnischen Volks  Radloff, Fredrik Wilhelm  1809  de
Book  [MARC]  Något om Stora Ord och Tomma Meningar i Politiken  Schantz, Gustaf von  1809  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sång till finska arméen  Granberg, Per Adolf  1809  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Elegant-Tidning 1810    1810  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ottar Trallings Lefnads-Målning.  Cederborgh, Fredric  1810  se
Book  [MARC]  Anteckningar under en resa i England åren 1797, 1798 och 1799  Broling, Gustaf  1811-1817  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Iduna. En Skrift för den Nordiska Fornålderns Älskare    1811-1845  se
Book  [MARC]  Første Indledning til den almindelige Naturlære  Ørsted, Hans Christian  1811  dk
Book    Höst-aftnarne, fruntimmerna tillegnade  Widström, Ulrica Carolina  1811  se
Periodical  [MARC]  Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt  Grevesmöhlen, Carl August  1812  se
Book  [MARC]  Allmänna betraktelser öfver verldsbyggnaden  Bode, Johann Elert  1813  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Macbeth  Shakespeare, William  1813  se
Book  [MARC]  Menniskans historia  Funke, Carl Philipp  1813  se
Book  [MARC]  Skaldestycken  Granberg, Per Adolf  1813  se
Book  [MARC]  Staden Göteborgs historia och beskrifning  Granberg, Per Adolf  1814-1815  se
Book  [MARC]  Breve fra Sverrige i Aaret 1812  Molbech, Christian  1814-1817  dk
Periodical  [MARC]  Historisk Calender  Engelstoft, Laurids et al.  1814-1817  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Leopold von Buchs resa igenom Norrige : åren 1806, 1807 och 1808 : jemte ett bihang ur Hausmanns Re ...  Buch, Leopold von et al.  1814  se
Book    R. Nyerups Antiqvariske Reise til Fyen i Julii Maaned 1814.  Nyerup, Rasmus  1814  dk
Periodical    Sofrosyne : ett blad för svenska fruntimmer    1815-1816  se
Periodical  [MARC]  Journal för animal magnetism  Cederschiöld, Pehr Gustaf  1815-1821  se
Book    A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark. In a series of letters  Consett, Matthew  1815  us
Book  [MARC]  Feldttoget i Norge 1814  Meydell, Jakob Gerhard  1815  no
Book  [MARC]  Handlingar rörande Skandinaviens historia    1816-1860  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hilda och Ebba eller Ruinerna vid Brahehus  Berger, Charlotta  1816  se
Book  [MARC]  Poëtiska försök af A.C. Kullberg  Kullberg, Anders af  1816  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Trollgrottan i San Miniatos dal  Berger, Charlotta  1816  se
Book  [MARC]  En skön själs bekännelser : ur Wilhelm Meisters Lehrjahre  Goethe, Johann Wolfgang von  1817  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Kort svensk Sproglære for Danske  Høst, Jens Kragh  1817  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Målaren Pehr Hörbergs Lewernes-Beskrifning  Hörberg, Pehr  1817  se
Book  [MARC]  Sammandrag af Svenska, Danska och Norrska Reformations historien  Schröckh, Johann Matthias  1817  se
Book  [MARC]  Ord till sorg-musiken vid högstsalig hans kongl. maj:ts konung Carl XIII:s begrafning  Oxenstierna, Johan Gabriel  1818  se
Book  [MARC]  Resa i Norrige år 1817  Fölsch, Edvard Gustaf  1818  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver bohuslänske fiskarne  Hollberg, Lars  1819-1822  se
Book  [MARC]  Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Ätten  Strinnholm, Anders Magnus  1819-1823  se
Book  [MARC]  Thomas Thorilds samlade skrifter  Thorild, Thomas  1819-1835  se
Book    Carl Eric Vesterlund    1819  se
Book  [MARC]  Geographi och Statistik öfver Sverige och Norrige  Silverstolpe, Gustaf  1819  se
Book  [MARC]  Göran Fredrik Göransson : Ett hundraårsminne 1819-1919    1819  se
Book  [MARC]  Jul-kusen  Gravallius, Carl Olof  1819  se
Book  [MARC]  Untersuchungen über den Magnetismus der Erde  Hansteen, Christopher  1819  de
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Stockholms Courier    1820-1822  se
Book  [MARC]  Boråsiaden. Poem i fyra sånger  Rudbeck, Olof  1820  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förberedande reflexioner i rättslärans propedevtik  Grenander, Elias Christopher  1820  se
Book  [MARC]  Om Dødsstraffene : Tilligemed nogle Betragtninger over adskillige Materier, vedkommende Criminal-Lo ...  Heiberg, Peter Andreas  1820  dk
Book  [MARC]  Précis historique et critique de la constitution de la monarchie danoise  Heiberg, Peter Andreas  1820  fr
Book  [MARC]  Drottning Christinas Historia  Catteau-Calleville, Jean-Pierre Guillaume  1821-1822  se
Book  [MARC]  Historia öfver Förhållandena mellan Sverige och Norrige ifrån dessa Staters upkomst intil närvarand ...  Silverstolpe, Gustaf  1821-1823  se
Periodical  [MARC]  Årsberättelser om vetenskapernas framsteg    1821-1825  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Beskrifning öfver Kongl. Lustslottet Rosersberg  Hammarsköld, Lorenzo  1821  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stenhjertat  Hoffmann, E. T. A.  1821  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Eldsvådan på Blasieholmen  Dahlgren, Carl Fredric  1822  se
Book  [MARC]  Lettres d'un norvégien de la vieille roche, ou Examen des changemens qui menacent la constitution d ...  Heiberg, Peter Andreas  1822  fr
Book  [MARC]  Matrikel öfver Linköpings stift 1822  Bergman, Hampus Gustaf  1822  se
Book  [MARC]  Prædikener og Lejlighedstaler  Zetlitz, Jens  1822  no
Book  [MARC]  Ungdoms-Forsøg  Andersen, H. C.  1822  dk
Periodical    Årsberättelse om nyare zoologiska arbeten och upptäckter/om zoologiens framsteg  Dalman, Johan Wilhelm et al.  1822  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Berättelser ur svenska historien  Fryxell, Anders  1823-1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Boktryckarekonstens practiska handbok för nybegynnare  Täubel, Christian Gottlob  1823  se
Book  [MARC]  Botanisk-oekonomisk Afhandling om Rugen  Sverdrup, Jacob  1823  no
Book  [MARC]  Egenhändiga anteckningar af Carl Linnæus om sig sielf med anmärkningar och tillägg  Linné, Carl von  1823  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förslag till Enhet och Medborgerlighet i de allmänna Undervisnings-Verken  Fryxell, Anders  1823  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Hemska Gästen  Hoffmann, E. T. A.  1824  se
Book  [MARC]  Försök till Beskrifning öfwer Orousts och Tjörns Häraders Fögderier uti Götheborgs- och Bohus-Län  Hellberg, Johan Fredrik  1824  se
Book    Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodlingar i Lappmarken jemte Förslag till en nybyggschola ...  Læstadius, Lars Levi  1824  se
Book    Om odling af mullbärsträd och silkesmaskar i Swerige  Östberg, Maria Charlotte  1824  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Pehrmässefärden eller Daniels Resehändelser  Fryxell, Samuel  1824  se
Book  [MARC]  Svensk Språklära till Skolornas tjenst  Fryxell, Anders  1824  se
Book  [MARC]  Corrections-systemet eller Criminal-lagens högsta tendens  Gerelius, Johan Adolf  1825  se
Book    Joh. Fr. Bäckmans Fängelse- och Dödsbetraktelse    1825  se
Book  [MARC]  Några underrättelser samlade under en resa ifrån Turkiet till Persien af en swensk officer  Heidenstam, Carl Peter von  1825  se
Book  [MARC]  Strödda antekningar rörande Götheborg  Bolander, Gustaf Eric  1825  se
Book  [MARC]  Svea rikes häfder  Geijer, Erik Gustaf  1825  se
Book  [MARC]  Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769  Bellman, Carl Michael  1825  se
Book  [MARC]  Æneis  Blumauer, Aloys  1825  se
Book    Skalde-Försök 1.-2. Häftet  Grafström, Anders  1826-1832  se
Periodical  [MARC]  Årsberättelse i astronomien  Cronstrand, Simon Anders  1826-1836  se
Periodical  [MARC]  Årsberättelse om framstegen i physik och chemie  Berzelius, Jöns Jacob  1826-1841  se
Periodical  [MARC]  Årsberättelse om Botaniska arbeten och upptäckter  Wikström, Johan Emanuel  1826-1857  se
Book  [MARC]  Bidrag till Konung Gustaf III:s historia, ...    1826  se
Book  [MARC]  Om Hvede og Hvedesæd  Sverdrup, Jacob  1826  no
Book  [MARC]  Redwood. Nordamerikansk roman  Sedgwick, Catharine Maria et al.  1826  se
Book  [MARC]  Tillägg wid Strödda antekningar rörande Götheborg  Bolander, Gustaf Eric  1826  se
Book    Barnmörderskan Brita Christina Wanselius    1827  se
Book  [MARC]  Hebräisk läsebok för begynnare  Gumælius, Otto Joel  1827  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Agnès och Alfred eller de trenne äpplena  Berger, Charlotta  1828  se
Book  [MARC]  August Hermann Franckes Sendebrev m. m.  Francke, August Hermann  1828  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Brynolfs äfventyr. En dikt i sjutton sånger  Ruda, Elias Vilhelm  1828  se
Book  [MARC]  Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver märkvärdiga och nyttiga inhemska och utländska djur    1828  se
Book  [MARC]  Döds-Sång för Förre Artilleristen Johan Eric Lundblad wid Dess halshuggning den 15 Mars 1828; jemte ...    1828  se
Book  [MARC]  En Svensk Mands Sysselsættelse den 17de Mai i Anledning af Constitutionsfestens Høitideligholdelse  ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  no
Book    En Swensk Mans Sysselsättning den 17 Maj, i anledning af frågan om Constitutionsfestens firande i N ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Enevoldsmagtens Indførelse i Dannemark i Aaret 1660 : Historisk og kritisk Undersøgelse  Heiberg, Peter Andreas  1828  dk
Book  [MARC]  Fabler  Gyllenborg, Gustaf Fredric  1828  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Min första Resa till Hufwudstaden  Arfwedson, Carl David  1828  se
Book  [MARC]  Om de saakaldte uskyldige Fornøielser  Krummacher, Friedrich Wilhelm  1828  no
Book  [MARC]  Resa i Colombia, åren 1825 och 1826  Gosselman, Carl August  1828  se
Book  [MARC]  Samlade Ungdomsskrifter  Dahlgren, Carl Fredric  1828  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska Foglar efter Naturen och på Sten ritade  Wright, Magnus von et al.  1828  se
Book  [MARC]  Tal om Sveriges naturförhållanden och om den inflytelse de äga på dess näringar och slöjder  Arosenius, Carl  1828  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Teckningar utur hvardagslifvet. Del 1  Bremer, Fredrika  1828  se
Book    Smärre skrifter af medicinskt innehåll  Hwasser, Israel  1829-1846  se
Book  [MARC]  Blomman på Kinnekulle. Novell af G.H. M--n  Mellin, Gustaf Henrik  1829  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Natt-stycken af Hoffmann, samt Bergwerket i Fahlun ur samma författares Die Serapions Brüder  Hoffmann, E. T. A.  1829  se
Book  [MARC]  Reise fra Christiania til Trondhjem op igjennem Østerdalen, og tilbage over Dovre, samt en Tour til ...  Esmark, Jens  1829  no
Book  [MARC]  Reise von Christiania nach Drontheim durch Oesterdalen und zurück über Dovre, nebst einem Abstecher ...  Esmark, Jens  1829  de
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk Rättstafnings-Lära  Almqvist, Carl Jonas Love  1829  se
Book  [MARC]  Vandring genom Dalarne, jemte författarens resa söderut  Unge, Otto Sebastian von  1829  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Freja : poetisk kalender  Dahlgren, Carl Fredric  1830-1831  se
Periodical  [MARC]  Aftonbladet    1830  se
Book    Anatomisk undersökning öfver några delar af Python bivittatus jämte komparativa anmärkningar  Retzius, Anders  1830  se
Book  [MARC]  Bruden från Abydos  Byron, Georg Lord  1830  se
Book  [MARC]  Catalog öfver Skara Kongl. gymnasii bibliothek  Luth, Wilhelm Olof  1830  se
Book    Dikter  Runeberg, Johan Ludvig  1830  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En tysk resandes ströfverier på svenska Parnassen  Ruda, Elias Vilhelm  1830  se
Book  [MARC]  Erindringer af min politiske, selskabelige og litterære Vandel i Frankrig  Heiberg, Peter Andreas  1830  dk
Book  [MARC]  Hågkomster från Hembygden och Skolan  Ödmann, Samuel  1830  se
Book  [MARC]  Serviska folksånger    1830  se
Book  [MARC]  Twenne ryktbara Swenske Stortjufwars Lefnad och Död, jemte Carl Lindegrens Sång Till den Italienske ...    1830  se
Book  [MARC]  Ordbok i fabelläran eller Allmän mythologi  Deléen, Carl Erik  1831-1836  se
Book  [MARC]  Minnen från Södern. Efter en resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien  Nicander, Karl August  1831-1839  se
Book  [MARC]  DelaGardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska Bibliotheket på Löberöd    1831-1843  se
Periodical  [MARC]  Vinterblommor    1831-1845  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anmärkningar, framkallade af Recensionen i N:o 5 och flera följande N:r af Dagbladet Journalen, i a ...  Adlersparre, Georg  1831  se
Book  [MARC]  Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i hufvudstaden  Wallin, Johan Olof  1831  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Samlade dikter  Nyberg, Julia  1831  se
Book  [MARC]  Sommar-handbok, för unga husfruar  Götrek, Sara Charlotta  1831  se
Book    Spionen i den förnäma världen i Stockholm  Arfwedson, Carl David  1831  se
Book  [MARC]  Byxorna : Saga, till den moderna verldens skräddare  Sehlstedt, Elias  1832  se
Book  [MARC]  Den moderne krigaren  Sehlstedt, Elias  1832  se
Book    Elgskyttarne. Nio sånger  Runeberg, Johan Ludvig  1832  se
Book    Fabler  Holberg, Ludvig  1832  dk
Book  [MARC]  Gudahataren ; Fragment  Almqvist, Carl Jonas Love  1832  se
Book  [MARC]  Henr. Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker  Welhaven, J. S.  1832  no
Book  [MARC]  Norrlands-Blommor af --dt  Sehlstedt, Elias  1832  se
Book  [MARC]  Toni, dram i tre akter, efter en verklig händelse på S. Domingo  Lindeberg, Anders  1832  se
Book  [MARC]  Tre Dosin Complimenter til Henrik Wergeland  Welhaven, J. S.  1832  no
Book    Upsala Academies Matrikel 1832    1832  se
Book  [MARC]  Vignetter til danske Digtere  Andersen, H. C.  1832  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Öjungfrun  Mellin, Gustaf Henrik  1832  se
Book  [MARC]  Wandrings Minnen  Beskow, Bernhard von  1833-1835  se
Book  [MARC]  Bot- och Beredelse-Psalm för f. d. Artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob S ...    1833  se
Book    Dikter. Andra Häftet  Runeberg, Johan Ludvig  1833  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Djurgården förr och nu  Rydqvist, Johan Erik  1833  se
Book    Pennritningar ur Stocholmsverlden  Mellin, Gustaf Henrik et al.  1833  se
Book  [MARC]  Politisk trosbekännelse  Anckarsvärd, Carl Henrik  1833  se
Book  [MARC]  Strödda anteckningar under en resa i Sverige år 1831  Rudbeck, Thure Gustaf  1833  se
Book  [MARC]  Resa i Sverige år 1830. Innehållande underrättelser rörande detta rikes handel, sjöfart, jordbruk,  ...  Daumont, Alexandre  1834-1835  se
Book  [MARC]  Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider  Strinnholm, Anders Magnus  1834-1854  se
Book  [MARC]  Biographiske underrättelser om professorer vid kongl. universitetet i Lund, ifrån dess inrättning t ...  Ståhl, Magnus Laurentius  1834  se
Book  [MARC]  Drottningens juvelsmycke  Almqvist, Carl Jonas Love  1834  se
Book    Friaren från Landet. Lustspel  Runeberg, Johan Ludvig  1834  se
Book    Försök att förklara Caj. Corn. Taciti omdömen öfver Finnarne. Jemte en Öfversigt af deras fordna Wi ...  Gottlund, Carl Axel  1834  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Gymnastikens Allmänna Grunder  Ling, Pehr Henrik  1834  se
Book  [MARC]  Nordiskt sagobibliothek eller mythiska och romantiska forntidssagor    1834  se
Book  [MARC]  Några Ord om Westervik, dess Hamn och Läge, med bifogade Historiska upplysningar  Fogelmarck, Carl Adam  1834  se
Book  [MARC]  Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834  Engström, Jon  1834  se
Book  [MARC]  Skaldestycken  Ruda, Elias Vilhelm  1834  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stockholms pittoreska omgifningar  Billmark, Carl Johan  1834  se
Book  [MARC]  Ungdoms Tidsfördrif  Cederborgh, Fredric  1834  se
Book  [MARC]  Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män    1835-1857  se
Book  [MARC]  Bref från en Stockholmsbo till en vän i landsorten angående romanen Axel, af Esaias Tegner  Hammarsköld, Lorenzo  1835  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Dialog om sättet att sluta stycken  Almqvist, Carl Jonas Love  1835  se
Book  [MARC]  Kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809  Suchtelen, Paul van  1835  se
Book  [MARC]  Om Sveriges äldsta indelning i landskap, och landskapslagarnas upkomst  Schlyter, Carl Johan  1835  se
Book  [MARC]  1720, 1772, 1809  Crusenstolpe, Magnus  1836  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sverges historia. Ur utrikes arkiver samlade och utgifna af And. Fryxell    1836-1843  se
Periodical  [MARC]  Annaler for nordisk oldkyndighed (og historie)    1836-1863  dk
Book  [MARC]  Anmärkningar och nödvändiga upplysningar vid Herr C. J. Holms Anteckningar öfver fälttågen emot Rys ...  Adlercreutz, Gustav Magnus  1836  se
Book  [MARC]  Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809  Holm, Carl Johan  1836  se
Book  [MARC]  Axel af författaren till Cousinerna  Knorring, Sophie von  1836  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Familjen Elliot. Skildringar av Engelska Karakterer  Austen, Jane  1836  se
Book    Hanna. En dikt i tre sånger  Runeberg, Johan Ludvig  1836  se
Book  [MARC]  Journal af Petrus Læstadius, för första året af hans tjenstgöring såsom missionarie i Lappmarken  Læstadius, Petrus  1836  se
Book  [MARC]  Kannstöparne  Lindström, Johan Adolf  1836  se
Book  [MARC]  Kolarflickan eller En Wandring i Norrland  Mellin, Gustaf Henrik  1836  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Ledetraad til nordisk Oldkyndighed  Petersen, Niels Matthias et al.  1836  dk
Periodical    Musikalsk Tidende, redigeret, i Forening med nogle Kunstvenner  Berggreen, Andreas Peter  1836  dk
Book    Scener i Nord-Amerika  Arfwedson, Carl David  1836  se
Book  [MARC]  Skildringar ur det inre af dagens historia. De närvarande  Crusenstolpe, Magnus  1836  se
Book  [MARC]  Svensk språklära  Enberg, Lars Magnus  1836  se
Book  [MARC]  Svenskarne i Neapel. Skådespel i fem akter  Kullberg, Karl af  1836  se
Book  [MARC]  Ästhetiska Betraktelser. Afhandling  Afzelius, Fredrik et al.  1836  se
Book  [MARC]  Afton-lectyr : samling af smärre intressanta berättelser till sällskapsläsning och sjelfnöje    1837-1838  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Urda, et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift  Christie, Wilhelm Frimann Koren  1837-1842  no
Book    Plankartor öfver städerna i Finland  Gyldén, Claes Wilhelm  1837-1843  se
Book  [MARC]  Portefeuille, utgifven af författaren till Skildringar ur det inre af dagens historia    1837-1845  se
Periodical  [MARC]  Naturhistorisk Tidsskrift    1837-1884  dk
Book  [MARC]  Abes ja låkkam-girje  Stockfleth, Niels Vibe  1837  se
Book  [MARC]  Beskrifning på en ny linberednings-machin, uppå hvilken linet kan, med ens, både bråkas, skäktas oc ...  Schwartz, Gustaf Magnus  1837  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bidrag till närmare bestämmande af ästestikens begrepp  Blanche, August  1837  se
Book  [MARC]  C. A. Ehrensvärds Skrifter  Ehrensvärd, Carl August  1837  se
Book    Eventyr. fortalte for Børn  Andersen, H. C.  1837  dk
Book  [MARC]  Historisk tafla af högstsalig f.d. konung Gustaf IV Adolphs första lefnadsår  Crusenstolpe, Magnus  1837  se
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af Christendommens Indførelse i Norge, af den Overtroe og de Vildfarelser, som i  ...  Faye, Andreas  1837  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Orleanska Jungfrun. Romantisk Tragedie  Schiller, Friedrich  1837  se
Book  [MARC]  Oversættelse af den finske Abc og Læsebog  Stockfleth, Niels Vibe  1837  no
Book  [MARC]  Skildringar ur det inre af dagens historia : De frånvarande  Crusenstolpe, Magnus  1837  se
Book  [MARC]  Vittra arbeten  Bergklint, Olof  1837  se
Book  [MARC]  Vivian. Berättelse  Edgeworth, Maria  1837  se
Periodical  [MARC]  Billed-Magazin for Børn    1838-1839  no
Book    Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer  Sturluson, Snorri  1838-1839  no
Book  [MARC]  Grönlands historiske mindesmærker    1838-1845  dk
Book  [MARC]  Swenska kyrkans historia  Reuterdahl, Henrik  1838-1866  se
Book  [MARC]  Skandinaviska nordens ur-invånare  Nilsson, Sven  1838-1872  se
Book  [MARC]  Alf Thorsen, den forstandige Bonde  Faye, Andreas  1838  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Baron Carl Gripenhjelms poëtiska skrifter  Gripenhielm, Carl  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Det går an  Almqvist, Carl Jonas Love  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hvarför reser du?  Almqvist, Carl Jonas Love  1838  se
Book    Jägarens hvila. Poetiska bilder från skogen, fältet och sjön  Sätherberg, Herman  1838  se
Book  [MARC]  Kejsaredömet Rysslands statistik i sammandrag  Rein, Gabriel  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Lars Fornelius, Sveriges första ästhetiker  Lénström, Carl  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Publiken och Tidningarne, eller Den rysliga Tuppfäktningen  Blanche, August  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Rabulisterna. Galla-Spektakel i Två Akter  Blanche, August  1838  se
Book    Soldat-Undervisning i Gymnastik och Bajonettfäktning  Ling, Pehr Henrik  1838  se
Book    Stjernhjelm. Ett litterärt skalde-porträtt  Lénström, Carl  1838  se
Book  [MARC]  Stånds-paralleler tecknade af författaren till Cousinerna  Knorring, Sophie von  1838  se
Music    Syv Aftensange  Weyse, Cristoph Ernst Frederik et al.  1838  dk
Book    Vuer af Helsingfors år 1838    1838  se
Periodical  [MARC]  Östgötha-Correspondenten    1838  se
Book  [MARC]  Svensk national-kalender  Lindeberg, Anders  1839-1840  se
Book  [MARC]  Svenska poesiens historia  Lénström, Carl  1839-1840  se
Book  [MARC]  Samlade dikter  Nicander, Karl August  1839-1841  se
Periodical  [MARC]  Botaniska notiser    1839-1846  se
Periodical  [MARC]  Hygiea. Medicinsk tidskrift utgiven av Svenska läkaresällskapet    1839-1938  se
Book    Anmärkningar vid præmisserna till Kants system  Ribbing, Sigurd  1839  se
Book  [MARC]  Antiqvarisk och arkitektonisk resa  Brunius, Carl Georg  1839  se
Book  [MARC]  Breve  Konow, Wollert  1839  no
Book  [MARC]  Daguerreotypen  Daguerre, Louis Jacques Mandé  1839  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Det går an. En tafla ur lifvet  Almqvist, Carl Jonas Love  1839  se
Book  [MARC]  Maria. Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1839  dk
Book  [MARC]  Om Borgå landtdag och Finlands ställning 1812. I anledning af herr Geijers recension af skriften "O ...  Hwasser, Israel  1839  se
Book  [MARC]  Om communal-styrelsen och penitentiär-systemet  Löwenhielm, Carl Axel  1839  se
Periodical    Orion. Historisk-geographisk Maanedskrift/Historisk Qvartalskrift  Becker, Tyge  1839  dk
Book    Reise i det hellige Land 1829  Prokesch von Osten, Anton  1839  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Skizzer  Konow, Wollert  1839  dk
Book  [MARC]  Stockholm och dess omgifningar  Mellin, Gustaf Henrik  1839  se
Book  [MARC]  Svensk språklära samt kort öfversigt af svenska språkets och litteraturens historia  Fryxell, Anders  1839  se
Book  [MARC]  Sveriges store män, snillen, statsmän, hjeltar och fosterlandsvänner samt märkvärdigaste fruntimmer    1840-1849  se
Book    Noveller  Palmblad, Vilhelm Fredrik  1840-1851  se
Book  [MARC]  Anteckningar under en resa genom Sverige och Dannemark sommaren 1839, jemte några bilagor  Strombeck, Friedrich Karl von et al.  1840  se
Book    De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]
[MARC]
 Den siste Hohenstaufen och hans vän, I-II  Rudbeck, Thure Gustaf  1840  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Det går an. En tafla ur lifvet. Fortsättning  Snellman, Johan Vilhelm  1840  se
Book  [MARC]  Een i Alle. Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1840  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 En restur genom Swerige  Ekelund, Jacob  1840  se
Book  [MARC]  Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 3. Oplag  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  Jan von Huysums Blomsterstykke  Wergeland, Henrik  1840  no
Book  [MARC]  Johan Gutenberg : Hans Uppfinning, dess Utbredande och Framsteg  Wallmark, Pehr Adam  1840  se
Book  [MARC]  Kong Haldan den Stærke  Kaalund, H. V.  1840  dk
Book    Manfred. Drama  Konow, Wollert  1840  dk
Book  [MARC]  Maurerpigan : Original Tragedie i fem Akter  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  Nogle bemærkninger om Studenteranliggender    1840  dk
Book    Nytaarsdagen eller Pierre og Pierrette af Louise Sw-Belloc    1840  dk
Book  [MARC]  Några ord om slafhandeln och slafveriet, tillegnade svenska folket  Alexander, George William  1840  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Straf og Straffeanstalter  Oscar I  1840  no
Book  [MARC]  Pericoparum ecclesiae nostrae systema exponens dissertatio  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  Professorn och hans skyddslingar  Flygare-Carlén, Emilie  1840  se
Book    Runola  Gottlund, Carl Axel  1840  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Sara Widebeck. En tafla ur lifvet  Blanche, August  1840  se
Book  [MARC]  Skildringar ur Svenska historien under Gustaf III och Gustaf IV Adolf  Arndt, Ernst Moritz  1840  se
Book  [MARC]  Spaniolen. Et Digt. Gjennemseet udgave med Musik af P. C. Langballe  Wergeland, Henrik  1840  no
Book  [MARC]  Svanesang. En Samling Psalmer og aandeliga Digte  Brorson, Hans Adolph  1840  dk
Book  [MARC]  Trälinnan. En teckning ur forntiden  Bremer, Fredrika  1840  se
Book  [MARC]  Trælqvinden. En Tegning fra Fortiden  Bremer, Fredrika  1840  no
Book  [MARC]  Ulrika C. Widströms samlade witterhetsförsök. Med lefnadsteckning af Franzén  Widström, Ulrica Carolina  1840  se
Book    Tankar om Kritiker    1841-1843  se
Book    Norske Folkeeventyr  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1841-1844  no
Periodical  [MARC]  Frey. Tidskrift för vetenskap och konst    1841-1850  se
Book  [MARC]  Bihang till Frithiofs saga    1841  se
Book    Bihang till Frithjofs Saga  Arwidsson, Adolf Iwar et al.  1841  se
Book  [MARC]  En modig qvinnas händelserika lefnad antecknad af henne sjelf  Carlström, Anna  1841  se
Book    Julqvällen, en Dikt i Tre Sånger  Runeberg, Johan Ludvig  1841  se
Book  [MARC]  Nord og Syd. Novelle  Konow, Wollert  1841  dk
Book  [MARC]  Nær og fjern : Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1841  dk
Book  [MARC]  Svensk-norsk Haand-Ordbog  Daa, Ludvig Kristensen  1841  no
Book    Sånger från Norrland  Grafström, Anders  1841  se
Book    Upsala Academies matrikel 1841    1841  se
Book  [MARC]  Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720  Låstbom, August Theodor  1842-1843  se
Book  [MARC]  Intelligensblade  Heiberg, Johan Ludvig  1842-1844  dk
Book  [MARC]  Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne    1842-1853  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arvid Adrian Stjernecrantz. En Bellmanian  Lénström, Carl  1842  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bidrag till historien om konung Carl XI:s uppfostran  Geijer, Knut  1842  se
Book  [MARC]  Bref och dagboks-anteckningar  Törneros, Adolph  1842  se
Book  [MARC]  Dampmaskinen fremstillet i 15 populære Forelæsninger  Ursin, Georg Frederik  1842  dk
Book  [MARC]  Eventyr, fortalte for børn. Ny samling  Andersen, H. C.  1842  dk
Book  [MARC]  Handbok för brunnsgäster  Alfort, Philip  1842  se
Book  [MARC]  Minnen. Dikter. Philosophiska uppsatser. Utdrag ur bref  Kjellander, Ernst J. F.  1842  se
Book  [MARC]  Norriges Historia  Faye, Andreas  1842  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Några momenter till en Karakteristik af den nyaste Musiken  Josephson, Jacob Axel  1842  se
Book  [MARC]  Om Forplantning og Udvikling gjennem vexlende Generationsrækker, en særegen Form for Opfostringen i ...  Steenstrup, Japetus  1842  dk
Book  [MARC]  Om vår tids ungdom  Hwasser, Israel  1842  se
Book  [MARC]  Om äktenskapet. Aftryck  Hwasser, Israel  1842  se
Book  [MARC]  On punishments and prisons  Oscar I  1842  us
Book  [MARC]  Pröfningen  Wetterbergh, Carl Anton  1842  se
Book    Stjörnufrædi  Ursin, Georg Frederik  1842  is
Book  [MARC]  Konung Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter hans död öppnade papper  Gustav III  1843-1845  se
Book    Geistlig Stat og Kalender for Kongeriget Norge    1843-1863  no
Book  [MARC]  Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter  Fries, Elias  1843-1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840  Erslew, Thomas Hansen  1843-1868  dk
Book  [MARC]  Brottslingarne. Drama i fyra akter  Cramær, Mauritz et al.  1843  se
Book  [MARC]  Bränvin och salt  Vallance, J. H.  1843  se
Book    Dikter. Tredje Häftet  Runeberg, Johan Ludvig  1843  se
Book  [MARC]  En brevvexling  Gyllembourg, Thomasine  1843  dk
Book    En majdag i Wärend. Svenskt tillfällighetsstycke i 1 akt, med sång och dans  Böttiger, Carl Wilhelm  1843  se
Book  [MARC]  En skalds lustvandringar i Tyskland, Italen, Grekland och Orienten  Andersen, H. C.  1843  se
Book  [MARC]  Historia om Konung Gustaf III:s mord på Maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 Mars 1 ...    1843  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan år 1814, eller detta  ...  Låstbom, August Theodor  1843  se
Book    Psaltare och Lyra : Sånger  Levin, Carl Herman  1843  se
Book  [MARC]  Rosen paa Tidseløen. Fortælling fra den svenske Skjærgaard  Flygare-Carlén, Emilie  1843  dk
Book  [MARC]  Samling af wapen för de adelige ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus  ...  Kajanus, Georg August  1843  se
Book  [MARC]  Skandinaviska studenternas möte i juni 1843    1843  se
Book    Svensk Læsebog, indeholdende Prøver paa svensk prosa og poesi, tilligemed en kortfattet svensk spro ...  Lénström, Carl  1843  dk
Book  [MARC]  Ude og Hjemme. Reise-Erindringer  Holst, Hans Peter  1843  dk
Music    Weyses Minde. Cantate, Opfört i Musikforeningen  Hartmann, Johann Peter Emilius et al.  1843  dk
Book  [MARC]  Zoologisk handatlas för skolor eller Figurer till Lärobok i zoologien  Sundevall, Carl Jakob  1843  se
Book  [MARC]  Öfningar att formera våra pennor  Andersson, Johan et al.  1843  se
Book  [MARC]  Hundrade minnen från Österbotten  Wacklin, Sara  1844-1845  se
Book  [MARC]  Ny Smålands beskrifning inskränkt till Wexiö stift  Wieselgren, Peter  1844-1847  se
Book  [MARC]  Samlade dikter  Nybom, Johan  1844-1848  se
Book  [MARC]  Bilder ur prest-lifvet  Melander, Anders  1844-1858  se
Book  [MARC]  Anekdoter och karaktersdrag ur svenska regenternas lefnad    1844  se
Book  [MARC]  Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Första och Andra Året  Fellman, Jacob  1844  se
Book  [MARC]  Betydelsen af Sveriges Adel uti dess Historia    1844  se
Book  [MARC]  Bref, anteckningar och skizzer från utlandet  Kullberg, Karl af  1844  se
Book  [MARC]  Den erfarne landmand  Sverdrup, Jacob  1844  no
Book    Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815  Aall, Jacob  1844  no
Book    Euclidis Elementa  Euklides  1844  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början  Tham, Wilhelm  1844  se
Book  [MARC]  Jul-aftonen  Dickens, Charles  1844  se
Book  [MARC]  Knäppar på lyran  Sehlstedt, Elias  1844  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Konung Carl XIV Johans hov och ordens costumer  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1844  se
Book    Kung Fjalar, en Dikt i fem Sånger  Runeberg, Johan Ludvig  1844  se
Book  [MARC]  Mälarens minnen. D. 1, Upsala minne : staden, segelleden och nejderna  Bergman, C. J.  1844  se
Book  [MARC]  Nya sagor  Andersen, H. C.  1844  se
Book  [MARC]  Några ord om Skandinavien och dess närvarande förhållanden  Arndt, Ernst Moritz  1844  se
Book  [MARC]  Skaldestycken af Wallin och Tegnér. Tredje upplagan  Wallin, Johan Olof et al.  1844  se
Book  [MARC]  Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar : jemte en karta öfver den nordiska halfö ...  Forsell, Carl Gustaf af  1844  se
Book  [MARC]  Svea folkkalender    1844  se
Book    Udsigt over Finn Magnusen's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1844  dk
Book    Skildringar ur det Husliga Lifvet    1845-1846  se
Book  [MARC]  Fosterländskt Album  Kellgren, Herman et al.  1845-1847  se
Book  [MARC]  Carlstads Stifts Herdaminne  Hammarin, Johan  1845-1848  se
Book  [MARC]  Svenska Folkböcker. Sagor, Legender och Äfventyr, jemte Öfversigt af svensk Folkläsning  Bäckström, Per Olof  1845-1848  se
Book  [MARC]  Svenska national-drägter  Ekman, Robert Wilhelm et al.  1845-1849  se
Book  [MARC]  Sveriges märkvärdigaste fruntimmer  Mellin, Gustaf Henrik et al.  1845-1849  se
Book    Svenskt konversationslexikon  Berg, P. G.  1845-1851  se
Periodical  [MARC]  Antiquarisk tidsskrift / udg. af det Kongelige nordiske oldskrift-selskab    1845-1864  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Om aristokrat-fördömandet i svenska historien  Fryxell, Anders et al.  1845-46  se
Book  [MARC]  Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845  Moe, Bernt  1845  no
Book  [MARC]  Den nyare svenska skön-litteraturen och tidnings-pressen  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1845  se
Book    Det nordiska studentmötet i Köpenhamn år 1845    1845  se
Book  [MARC]  Erik-Jansismen i Helsingland : Historisk och dogmatisk framställning jemte wederläggning af läran  Lundqvist, Per Niklas  1845  se
Book  [MARC]  Finland framstäldt i teckningar  Topelius, Zacharias  1845  se
Periodical  [MARC]  Heimdal. Musikalisk Flyveblad udgivet af nogle Medlemmer af "Nordisk Sanger-Forening"  Berggreen, Andreas Peter  1845  dk
Book  [MARC]  Historisk och arkitekonisk beskrifning öfver Helsingborgs kärna  Brunius, Carl Georg  1845  se
Book    Historiska och statistiska anteckningar om städerna i Finland  Gyldén, Claes Wilhelm  1845  se
Book  [MARC]  Jernbäraren : händelse ur folklifvet  Blanche, August  1845  se
Book  [MARC]  Lärobok i fäderneslandets historia  Mellin, Gustaf Henrik  1845  se
Book  [MARC]  Majfesten i Uppsala 1845  Hagberg, Theodor  1845  se
Book  [MARC]  Nogle Ord om Danmark  Konow, Wollert  1845  no
Book  [MARC]  Om Dands  Francke, August Hermann  1845  no
Book  [MARC]  Sakuntala, Skuespil i syv Optrin af Kalidafas    1845  dk
Book  [MARC]  Skildringar ur det husliga lifvet  Ehrenborg, Anna Fredrika  1845  se
Book  [MARC]  Sydenham. Ett bidrag till medicinens culturhistoria 1  Hwasser, Israel  1845  se
Book  [MARC]  Tal i sällskapet P. B. den 4 december 1845  Sätherberg, Herman  1845  se
Book    The History of the Swedes  Geijer, Erik Gustaf  1845  us
Book  [MARC]  To Tidsaldre. Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1845  dk
Book  [MARC]  Ulla Fersen. Novell  Mellin, Gustaf Henrik  1845  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Svenskt och ryskt lexikon  Meurman, Otto Adolf  1846-1847  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anteckningar under en resa till Umeå, Piteå och Luleå Lappmarker, sommaren 1845  Andersson, Nils Johan  1846  se
Book    Atlas öfver alla verldens delar enligt dess nuvarande tillstånd  Stieler, Adolf  1846  se
Book  [MARC]  Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845    1846  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Wästbo härad i Jönköpings län  Allvin, Jonas  1846  se
Book  [MARC]  Dagsländor. Anteckningar under vistandet i England och Frankrike åren 1818-1832  Wåhlin, Johan Peter  1846  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Engelbrekt och hans dalkarlar. Historiskt skådespel i fem akter, med chörer, kupletter, melodramer  ...  Blanche, August  1846  se
Book  [MARC]  Ett Ord i sinom tid, eller En kort wederläggning af Eric Jansismen i Helsingland    1846  se
Book  [MARC]  Ett år. Novell. (O.u.)  Flygare-Carlén, Emilie  1846  se
Book  [MARC]  Fortsättning af skildringar ur det husliga lifvet  Ehrenborg, Anna Fredrika  1846  se
Book  [MARC]  Förklaring öfwer den Heliga Skrift, eller Cateches, Författad i Frågor och Swar  Jansson, Erik  1846  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III och hans samtida regenter  Arwidsson, Adolf Iwar  1846  se
Book  [MARC]  Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788-1794  Barfod, Johan Christoffer Georg  1846  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Noveller  Berger, Charlotta  1846  se
Book  [MARC]  Om Partierne i Storthinget og i Landet  Konow, Wollert  1846  no
Periodical    Suomalainen Vuonna 1846 (N:o 1-23)    1846  fi
Book  [MARC]  Svenska folkets seder    1846  se
Book  [MARC]  Trollhätta-album  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1846  se
Book  [MARC]  Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biografiske Dagbøger for Aarene 1658-1708  Molbech, Christian  1846  dk
Book  [MARC]  Wermlänningarne. Sorglustigt tal- sång- och dansspel  Dahlgren, Fredrik August  1846  se
Book  [MARC]  Huset Tessin under enväldet och frihetstiden. Romantiserad skildring  Crusenstolpe, Magnus  1847-1849  se
Book  [MARC]  Esaias Tegnérs Samlade skrifter  Tegnér, Esaias  1847-1851  se
Book  [MARC]  Pietisten  Rosenius, Carl Olof et al.  1847-1851  se
Book  [MARC]  Samlade arbeten  Dahlgren, Carl Fredric  1847-1852  se
Book  [MARC]
[MARC]
 427 porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer    1847  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Samlade Vitterhets-arbeten af Johan Olof Wallin  Wallin, Johan Olof  1847-48  se
Book    Auch ein Wort über die religiöse Frage der Zeit  Geijer, Erik Gustaf  1847  de
Book  [MARC]  Den unga grefvinnan. Novell  Mellin, Gustaf Henrik  1847  se
Book  [MARC]  Emilie Högquist : Minnesvård  Högqvist, Emilie  1847  se
Book  [MARC]  En half Million, Komedi i tre akter  Cramær, Mauritz  1847  se
Book    En nymodig och mycket wacker Kärleks-Wisa. Jag gick mig ut i lunden, Att höra foglasång, etc.    1847  se
Book  [MARC]  En sommar i Småland. Berättelse  Kullberg, Karl af  1847  se
Book  [MARC]  Erik XIV:s son. Sorgespel i fem akter  Börjesson, Johan  1847  se
Book  [MARC]  Flickan i stadsgården. Novell  Blanche, August  1847  se
Book  [MARC]  Herrarne på Ekolsund  Almqvist, Carl Jonas Love  1847  se
Book  [MARC]  Hjemmet og Vandringen : en Aarbog for 1847  Asbjørnsen, Peter Christen  1847  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Jernbäraren. Skådespel i 3 akter och 6 tablåer (1847)  Blanche, August  1847  se
Book  [MARC]  Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form  Kierkegaard, Søren  1847  dk
Book  [MARC]  Kungslena-färden : Sorgespel i fyra akter med prolog  Sparre, Pehr  1847  se
Book  [MARC]  Också ett ord öfver tidens religiösa fråga  Geijer, Erik Gustaf  1847  se
Book  [MARC]  Om fattigväsendet. En reseberättelse  Swederus, Georg  1847  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Resa till Kap, Ostindien och Kina, åren 1844-1846  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von  1847  se
Book    Rikssalen på Gripsholms slott. Historiskt Porträtt-Galleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter  Salmson, Axel Jakob  1847  se
Book    Sampo, Runollisto vuonna 1847  Gottlund, Carl Axel  1847  fi
Book  [MARC]  Tvenne äktenskap. Roman  Crusenstolpe, Magnus  1847  se
Book    Uusi Aapelus eli Opetus Kirja Lapsille  Tengström, Johan Jakob  1847  fi
Book    Fänrik Ståls sägner  Runeberg, Johan Ludvig  1848-1860  se
Book    Minnesteckningar öfver utmärkte svenske statsmän, hjeltar, lärde, konstnärer och skalder  Franzén, Frans Michael  1848-1860  se
Book  [MARC]  Arbetskompagnier och jernvägsarbeten  Wetterbergh, Carl Anton  1848  se
Book  [MARC]  Bidrag til Kundskap om Qvænerne i Kongeriget Norge  Stockfleth, Niels Vibe  1848  no
Book  [MARC]  Byggmästaren och draken  Ehrenborg, Anna Fredrika  1848  se
Book  [MARC]  Chinas handel, industri och statsförfattning jemte underrättelser om chinesernas folkbildning, sede ...  Liljewalch, Carl Fredrik  1848  se
Book    Dikter  Ödmann, Samuel Martin  1848  se
Book    En Søndag paa Amager. Vaudeville  Heiberg, Johanne Luise  1848  dk
Book  [MARC]  En liten lustresa : Skildrad i brev till Wilhelm von Braun  Palmær, Henrik Bernhard  1848  se
Book  [MARC]  Ett par blad ifrån Rhenstranden eller Marienberg och Kaiserswerth 1846.  Bremer, Fredrika  1848  se
Book    Folkenes Fremtid  Dreier, Frederik  1848  dk
Book    Fremtidens Folkeopdragelse  Dreier, Frederik  1848  dk
Book    Fänrik Ståls sägner, En samling sånger.  Runeberg, Johan Ludvig  1848  se
Book  [MARC]  Före, under och efter revolutionen i Paris 1848  Bergéron, Maria  1848  se
Book  [MARC]  Förteckning öfver Kongl. Bibliothekets i Stockholm Isländska Handskrifter  Arwidsson, Adolf Iwar  1848  se
Book  [MARC]  Halvhundrede Digte  Welhaven, J. S.  1848  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Hittebarnet. Lustspel i 2 akter (efter en fransysk idé)  Blanche, August  1848  se
Book  [MARC]  Norge fremstillet i tegninger  Asbjørnsen, Peter Christen  1848  no
Book    Nya Sånger från Norrland  Grafström, Anders  1848  se
Book  [MARC]  Om Skandinaviens framtid  Key, Emil  1848  se
Book  [MARC]  Om jernvägar  Swederus, Georg  1848  se
Book    Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska methoden  Borelius, Johan Jakob  1848  se
Book    Rättegången mellan Löjtnanten Friedenfeldt och Trädgårdsmästaren Bergqvist, rörande den sednares vä ...    1848  se
Book  [MARC]  Sagan om prinsessan Rosalinda eller foglarnes konungarike  Knorring, Sophie von  1848  se
Book  [MARC]  Sagerska målet  Sager, Sophie L.  1848  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sakuntala omtalt med Hensyn til Skjønhed og Behandling  Brosbøll, Carl  1848  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Stjernhjelms Hercules  Stiernhielm, Georg  1848  se
Book  [MARC]  Symamsellerna. Komedi-Vaudeville i fyra akter  Cramær, Mauritz  1848  se
Book  [MARC]  Syskonlif  Bremer, Fredrika  1848  se
Book  [MARC]  Så slutades min lek. En tafla ur lifvet  Kraftman, Maria Kristina  1848  se
Book  [MARC]  Sødskendeliv  Bremer, Fredrika  1848  dk
Periodical    Thalia    1848  se
Book    Tre Tidsdigte  Kaalund, H. V.  1848  dk
Book  [MARC]  1809 års revolution och dess män. Tidstaflor  Adlersparre, Carl August  1849  se
Book  [MARC]  Danmark i dets Forhold till Tydskland og til den skandinaviske Halvøe  Konow, Wollert  1849-1850  no
Book  [MARC]  Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar. 36 planscher  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1849-1853  se
Book  [MARC]  Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske/Dansk naturhistorisk Forening i Kjöbenhavn    1849-1988  dk
Book    Barnhusbarnen eller Verldens dom  Jolin, Johan  1849  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Westerås län  Tham, Wilhelm  1849  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Örebro län  Tham, Wilhelm  1849  se
Book  [MARC]  Bref från Stockholm under Riksdagen 1847-48  Palmær, Henrik Bernhard  1849  se
Book  [MARC]  Bröstkaramellerna eller "Min man's familj"  Jolin, Johan  1849  se
Book  [MARC]  Eriks-visan : Ett fornsvenskt qväde, behandlat i språkligt avseende  Säve, Carl  1849  se
Book  [MARC]  Familjen i dalen  Flygare-Carlén, Emilie  1849  se
Book  [MARC]  Jacob Casimir De la Gardie. Novell  Mellin, Gustaf Henrik  1849  se
Book    Kalevala    1849  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Kapellpresten. Skizz ur verkligheten  Wetterbergh, Carl Anton  1849  se
Book  [MARC]  Kråknästet. Berättelse ur Stockholmslifvet  Blanche, August  1849  se
Book  [MARC]  Kärlek och poesi  Börjesson, Johan  1849  se
Book  [MARC]  Lif i Norden  Bremer, Fredrika  1849  se
Book  [MARC]  Lucidarius, en Folkebog fra Middelalderen  Brandt, Carl Joakim  1849  dk
Book  [MARC]  Lærebog i den norske Landhuusholdning udarbeidet især med Hensyn til Bondestanden  Sverdrup, Jacob  1849  no
Book  [MARC]  Nordljuset. Uppsatser öfver skandinaviska ämnen.  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1849  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Om ideens förhållande till verkligheten  Borelius, Johan Jakob  1849  se
Book  [MARC]  Om straffrättstheorien och penitentiärsystemet  Naumann, Christian  1849  se
Book  [MARC]  Romanhjeltinnan. Novell  Flygare-Carlén, Emilie  1849  se
Book  [MARC]  Svenska sägner och äfventyr  Wipperling, Nils Fredrik  1849  se
Book    Topografiska och statistiska uppgifter om Carlscrona län eller Blekinge    1849  se
Book    Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H. H.  Kierkegaard, Søren  1849  dk
Book  [MARC]  1809 och 1810. Tidstaflor  Adlersparre, Carl August  1850  se
Book  [MARC]  En skådespelerskas minnen. Sjelfbiografi  Widerberg, Henriette Sophie  1850-1851  se
Book  [MARC]  Riksdagen 1850 på scenen och mellan kulisserna  Crusenstolpe, Magnus  1850-1851  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkoreformationens historia  Anjou, Lars Anton  1850-1851  se
Book  [MARC]  Ordbok öfver svenska språket  Dalin, Anders Fredrik  1850-1853  se
Book  [MARC]  Christiern Pedersens danske skrifter  Pedersen, Christiern  1850-1856  dk
Book    Framställning af Den Philosophiska Methodens utveckling från kant till Hegel. Academisk Afhandling  Nyblæus, Axel  1850-51  se
Book    Aanden i Naturen  Ørsted, Hans Christian  1850  dk
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Stockholms län  Tham, Wilhelm  1850  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Upsala län  Tham, Wilhelm  1850  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den nyttige bilderboken eller vandringen genom verkstäderna    1850  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den sista färden eller död-dansen  Blanche, August  1850  se
Book    Kort Berättelse om de fälttåg, och derunder förnämligast Bataljerna vid Frauenstadt och Södra Stäke ...  Mellin, Gustaf Henrik  1850  se
Book    Notes taken during a journey through part of northern Arabia, in 1848  Wallin, Georg August  1850  us
Book  [MARC]  Om de fremmede Ord i vort Modersmaal  Hammerich, Martin  1850  dk
Book  [MARC]  Skånes konsthistoria för medeltiden  Brunius, Carl Georg  1850  se
Book  [MARC]  Stocksund och Nya Slussen i Hufvudstaden  Swederus, Georg  1850  se
Book  [MARC]  Topografiska och statistiska uppgifter om Upsala län.    1850  se
Book  [MARC]  Dikter  Silverstolpe, Gudmund Leonhard  1851-1852  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lefnadsteckningar öfver Sweriges mest Utmärkte Bönder  Thomasson, Pehr  1851-1852  se
Periodical  [MARC]  Tidskrift för litteratur    1851-1852  se
Book  [MARC]  Har Hegel öfvervunnit Dualismen? Akademisk Afhandling  Sahlin, Carl Yngve  1851-1853  se
Book  [MARC]  Thorvaldsens Biographi. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre  ...  Thiele, Just Mathias  1851-1856  dk
Book  [MARC]  Vyer af Helsingfors och dess omgifningar    1851-1859  se
Periodical    Skandinaviens Stjerne    1851-1956  dk
Book  [MARC]  Anekdoter för både historiens och skämtets vänner  Crusenstolpe, Magnus  1851  se
Book  [MARC]  Barn-sagor från Småland  Bäckman, Wilhelm  1851  se
Book  [MARC]  Berättelse om Wadstena centralhospital rörande helsotillståndet i allmänhet  Hjertstedt, Ludvig Magnus  1851  se
Book    Betragtninger over den grasserende Emancipationsfeber  Schwartz, Athalia  1851  dk
Book    Blik paa det verdenshistoriske Værk Clara Raphael og den dervid fremkaldte Damelitteratur  Dreier, Frederik  1851  dk
Music    Festsång för Chor och Orchester afsjungen vid Akademiska Minnesfesten den 11 Jan. 1851, i anledning ...  Pacius, Fredrik et al.  1851  se
Book  [MARC]  Försök till förklaring af optativi olika betydelser  Kinnander, Lars Herman  1851  se
Book  [MARC]  Helsingborgs historia  Follin, Elias et al.  1851  se
Book  [MARC]  I Sverige  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]  I Sverrig  Andersen, H. C.  1851  dk
Book    I hvad afseende är Hegel Pantheist?  Borelius, Johan Jakob  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Karakteristiker, ur samtida förtroliga bref och samtal  Crusenstolpe, Magnus  1851  se
Book  [MARC]  Konstanteckningar från en resa år 1849  Brunius, Carl Georg  1851  se
Book  [MARC]  Millionairen  Sue, Eugène  1851  dk
Book  [MARC]  Nyårsnatten, Humoristisk skildring  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Skytteanska Scholan i Lycksele Lappmark  Hasselhuhn, Abraham Roland  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Tendens-Romanen  Flygare, Edvard  1851  se
Book    Om Ägoskilnader  Flygare, Edvard  1851  se
Book  [MARC]  Pictures of Sweden  Andersen, H. C.  1851  us
Book  [MARC]  Shakespeare-Sagor  Shakespeare, William  1851  se
Book  [MARC]  Svenska minnesmärken  Dybeck, Richard  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenskas riddare-ordnarnes ursprung, historia och beskrifning  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1851  se
Book  [MARC]  Teckningar ur Sveriges historia  Dahlström, Carl Andreas  1851  se
Book  [MARC]  Dikter  Knös, Thekla  1852-1853  se
Periodical  [MARC]  Freja : poëtisk kalender (Lund)    1852-1854  se
Book    Det norske Folks Historie  Munch, Peter Andreas  1852-1863  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Skånska Herregårdar  Ljunggren, Gustaf  1852-1863  se
Book  [MARC]  Minnen ur Sveriges nyare historia  Schinkel, Berndt von et al.  1852-1893  se
Book  [MARC]  Aandetroen og den frie Tænkning  Dreier, Frederik  1852  dk
Book  [MARC]  Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge  Sundt, Eilert  1852  no
Book    De värnlösa : Original-berättelse av M S S****  Schwartz, Marie Sophie  1852  se
Book  [MARC]  En Jøde. Fortælling  Goldschmidt, Meïr Aron  1852  dk
Book  [MARC]  En blick på det svenska borgerliga samhällets närvarande ställning med särskildt hänseende till kyr ...  Westmark, Mattias  1852  se
Book  [MARC]  Eristiska blad  Ribbing, Sigurd  1852  se
Book  [MARC]  Historisk berättelse om den ädle och hjeltemodige negern Loango  Hoffmann, Franz  1852  se
Book  [MARC]  Huldrebakken : sangspil på rimede vers i en act  Bøgh, Erik  1852  dk
Book  [MARC]  Ivar or the Skjuts-Boy  Flygare-Carlén, Emilie  1852  us
Book  [MARC]  M. A. Goldschmidt, et Litteraturbillede  Dreier, Frederik  1852  dk
Book  [MARC]  Norsk-lappisk Ordbog  Stockfleth, Niels Vibe  1852  se
Book  [MARC]  Saimi, en dikt ur Finnskogen  Axelson, Maximilian  1852  se
Book  [MARC]  Samlade dikter  Rudbeck, Olof  1852  se
Book    Skrifter för allmogen  Alstermark, Peter Niclas  1852  se
Book  [MARC]  Tjugo lärorika och nöjsamma fabler för ungdom med åtta kolorerade plancher    1852  se
Book  [MARC]  Tolf lärorika och nöjsamma fabler för ungdom med åtta kolorerade plancher    1852  se
Book  [MARC]  Vandring i Wermlands elfdal och finnskogar  Axelson, Maximilian  1852  se
Book  [MARC]  En verldsomsegling skildrad i bref  Andersson, Nils Johan  1853-1854  se
Book  [MARC]  Hemmen i den Nya Verlden  Bremer, Fredrika  1853-1854  se
Book  [MARC]  Svenska fornsaker  Dybeck, Richard  1853-1855  se
Book  [MARC]  Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsbeteckningar    1853-1857  se
Book  [MARC]  Bidrag til en Monographi af Marseniaderne  Bergh, Rudolph  1853  dk
Book  [MARC]  Blomster-skötsel i växthus och boningsrum  Müller, Daniel Andreas Joakim  1853  se
Book  [MARC]  Danviks dårhus. En uppfordran till vederbörande att tidsenligt reglera vården om Stockholms sinness ...  Sondén, Carl Ulrik  1853  se
Book  [MARC]  De tre kuttrarne  Marryat, Frederick  1853  se
Periodical    Eos. Tidskrift för barn och barnens vänner/Organ för Lärareföreningen Hälsa och Nykterhet    1853  se
Book  [MARC]  Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853  Sehlstedt, Elias  1853  se
Book  [MARC]  Försök att förklara de finska stamordens uppkomst och med anledning deraf kan man ifrån studium af, ...  Gottlund, Carl Axel  1853  se
Book  [MARC]  Georg Aug. Wallins första resa från Cairo till Arabiska öknen i April 1845  Wallin, Georg August  1853  se
Book  [MARC]  Guide pittoresque de l'étranger dans Stockholm et ses environs    1853  fr
Book  [MARC]  Handledning uti nivelleringskonsten  Helander, Adolf  1853  se
Book  [MARC]  Herregaards Historier  Brosbøll, Carl  1853  dk
Book  [MARC]  Kommen! Kommen!  Kierkegaard, Søren  1853  se
Book  [MARC]  Mazeppa  Byron, Georg Lord  1853  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Minne af Presterskapet i Lappmarks-Församlingarne i Hernösands Sift  Grape, Isak  1853  se
Book  [MARC]  Om Behandlingen af den Asiatiska Choleran inom Dals-Qvarteret i Norrköping  Wetterbergh, Carl Anton  1853  se
Book    Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge  Munch, Peter Andreas  1853  no
Book    Rhetoromanska språkets dialekter  Starbäck, Carl Georg  1853  se
Book    Samfundets Reform, et Ugeskrift  Dreier, Frederik  1853  dk
Book  [MARC]  Studentertog til Christiania 1851 og 1852    1853  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Sveriges Ridderskaps och Adels Kalender  Anrep, Gabriel et al.  1853  se
Book  [MARC]  Sveriges tonkonst och melodiska national-dikt  Mankell, Carl Abraham  1853  se
Periodical    Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar    1853  se
Book  [MARC]  Tusen och en natt. Första fullständiga, med talrika Illustrationer försedda, Swenska öfwersättninge ...    1854-1856  se
Book  [MARC]  Lunds Stifts Herdaminne  Cavallin, Severin  1854-1858  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademi ...  Hundrup, Ferdinand Emil  1854-1859  dk
Periodical  [MARC]  Nordisk universitets-tidskrift    1854-1866  dk
Book  [MARC]  Fregatten Eugenies resa omkring Jorden åren 1851-1853, under befäl af C. A. Virgin.  Skogman, Carl Johan Alfred  1854-55  se
Book  [MARC]  Belägringen af Korinth  Byron, Georg Lord  1854  se
Book  [MARC]  Beppo. En venetiansk historia  Byron, Georg Lord  1854  se
Book  [MARC]  Berättelser af Onkel Adam  Wetterbergh, Carl Anton  1854  se
Book    Bidrag till historien om Gotland såsom hörande till drottning Christinas underhållsländer  Lindström, Gustaf  1854  se
Book  [MARC]  En Verdensomseiling : Uddrag af N.J. Anderssons Optegnelser paa en Reise rundt Jorden med den svens ...  Andersson, Nils Johan  1854  no
Book    Finska Efämerider  Elmgren, Sven Gabriel  1854  se
Book  [MARC]  Forhandlinger ved Landmandsmødet og Industri-Udstillingen i Molde den 26de, 27de, 28de og 29de Sept ...    1854  no
Book  [MARC]  Förslag angående jernvägs anläggande mellan Falun och Gefle    1854  se
Book  [MARC]  Förslaget om en officiel tidning  Hellberg, Johan Carl  1854  se
Book  [MARC]  Historisk och arkitektonisk beskrifning om Lunds domkyrka  Brunius, Carl Georg  1854  se
Book  [MARC]  Jemförande Öfversigt af Orientens Gnomiska Poesi, Akademisk afhandling  Rosenius, Martin Gabriel  1854  se
Book  [MARC]  Kalender för jägare, fiskare och landtmän  Broman, Pehr Gustaf  1854  se
Book  [MARC]  Noget mere, fortsat Digtsamling  Bøgh, Erik  1854  dk
Book  [MARC]  Några bref från England 1852-1853  Ehrenborg, Anna Fredrika  1854  se
Book  [MARC]  Om Sveriges förhållande till främmande magter under konung Karl XII:s styrelsetid  Tengberg, Niklas August  1854  se
Book  [MARC]  Om Walle härad i Westergötland. Akademisk afhandling  Florén, August  1854  se
Book  [MARC]  Perlbandet eller Scener i Tyskland och Sverige under 1813 års fälttåg  Strussenfelt, Ulrika Sofia von  1854  se
Book  [MARC]  Reise-Erinnerungen aus Siberien  Hansteen, Christopher  1854  de
Book  [MARC]  Snorre Sturlesons Ynglinga-saga. Tolkad och upplyst    1854  se
Book    Strids-Röster. Fosterländska sånger  Hedberg, Frans  1854  se
Book  [MARC]  Sånger och ballader  Burns, Robert  1854  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Wasa-ätten under Unionstiden  Starbäck, Carl Georg et al.  1854  se
Book  [MARC]  Försök till beskrifning öfver Sveriges städer i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende  Rudbeck, Thure Gustaf  1855-1860  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Andeliga Daggdroppar  Sandell, Lina  1855  se
Book  [MARC]  Blomsterodling i boningsrum  Ericsson, Nils Johan  1855  se
Book  [MARC]  De gamles sagor : berättande för ungdom  Bäckman, Wilhelm  1855  se
Book  [MARC]  Fanatismen  Scott, Walter  1855  se
Book  [MARC]  Fennomani och Skandinavism  Qvanten, Emil von  1855  se
Book  [MARC]  Från Sverge till Amerika  Dannström, Johan Isidor  1855  se
Book    Fyra sätt att helga hwilodagen  Stowe, Harriet Beecher  1855  se
Book  [MARC]  Fyrväplingen. Vers och prosa  Bremer, Fredrika et al.  1855  se
Book  [MARC]  Giaurn, ett stycke af en turkisk berättelse  Byron, Georg Lord  1855  se
Book  [MARC]  Guds Uforanderlighed  Kierkegaard, Søren  1855  dk
Book  [MARC]  Medeltidens skådespel i kyrkan och på theatern  Mankell, Carl Abraham  1855  se
Book  [MARC]  Minnen från en vistelse i Stockholm åren 1844-45 af Francois Rouel  Kullberg, Karl af  1855  se
Book  [MARC]  Om vilkoren för möjligheten af praktisk philosophi  Sahlin, Carl Yngve  1855  se
Book    Små Theaterstycken för unga att uppföras i familjekretsar  Hoffmann, Franz  1855  se
Book  [MARC]  Stjernblomman : sagor och berättelser för barn och ungdom  Bäckman, Wilhelm  1855  se
Book  [MARC]  Stockholm : skildring af hufvudstadens historia  Rudbeck, Thure Gustaf  1855  se
Book  [MARC]  Stockholms gränder : Skildringar ur stockholmslifvet  Alm, Leopold  1855  se
Book  [MARC]  Syv Fortællinger  Hawthorne, Nathaniel  1855  dk
Book  [MARC]  To nye Viser    1855  no
Book  [MARC]  Tvenne vändpunkter  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1855  se
Book  [MARC]  Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen. Under vandringar därstedes tecknade  Axelson, Maximilian  1855  se
Periodical    Øieblikket  Kierkegaard, Søren  1855  dk
Book    Liten Dorrit  Dickens, Charles  1856-1857  se
Book  [MARC]  Den norske Kirkes Historie under Katholicismen  Keyser, Rudolf  1856-1858  no
Book  [MARC]  Följetongen på jernväg. Nytt och gammalt af Orvar Odd  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1856-1858  se
Book  [MARC]  Taflor af svenska konstnärer  Wetterbergh, Carl Anton  1856-1858  se
Book    Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige  Westerling, Fredrik Adolf  1856-1866  se
Book  [MARC]  Några anteckningar om och af general von Döbeln  Döbeln, Georg Carl von  1856-1878  se
Periodical  [MARC]  Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin    1856-1878  se
Book  [MARC]  Samlade skrifter  Böttiger, Carl Wilhelm  1856-1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Kongeriget Danmark  Trap, J. P.  1856-1906  dk
Book  [MARC]  Safn til Sögu Íslands og Íslenzkra Bókmenta    1856-1939  is
Book  [MARC]  A. v. Humboldts Reiser i det Europæiske og Asiatiske Rusland  Humboldt, Alexander von  1856  dk
Book  [MARC]  Finlands Mollusker  Nordenskiöld, Adolf Erik et al.  1856  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Forelæsninger over practisk Theologie, i kort sammendrag  Grimelund, Andreas  1856  no
Book  [MARC]  Fænrik Staal's Fortællinger  Runeberg, Johan Ludvig  1856  no
Book  [MARC]  Föreläsningar öfver menniskans historia  Geijer, Erik Gustaf  1856  se
Book  [MARC]  Gustav Vasas historie  Fryxell, Anders  1856  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Hertha eller en själs historia  Bremer, Fredrika  1856  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hertha eller en själs historia  Bremer, Fredrika  1856  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hjortens Flugt : Et Digt  Winther, Christian  1856  dk
Book  [MARC]  I Stockholm  Dahlström, Carl Andreas et al.  1856  se
Book  [MARC]  Mannens ynglingaålder. Ett anthropologiskt försök  Hwasser, Israel  1856  se
Book    Onkel är diplomat. Komedi i en akt  Overskou, Thomas  1856  se
Book  [MARC]  Samling af Betænkninger og Forslag vedkommende Den Kongelige Grønlandske Handel  Rink, Hinrich  1856  dk
Book  [MARC]  Solen sjunker, Gustaf I:s sista dagar. Historisk tragedi i fyra akter  Börjesson, Johan  1856  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sveriges förhållanden till barbaresk staterna i Afrika  Kreüger, Johan Henrik  1856  se
Book  [MARC]  Swenska Folkets Heliga Graf    1856  se
Book  [MARC]  Vägledning för resande i Sverige  Mellin, Gustaf Henrik  1856  se
Book  [MARC]  Ön eller Christian och hans stallbröder  Byron, Georg Lord  1856  se
Book  [MARC]  Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland åren 1741-1743  Tengberg, Niklas August  1857-1860  se
Book  [MARC]  Sveriges historia i sammandrag  Strinnholm, Anders Magnus  1857-1860  se
Book  [MARC]  Historiska upplysningar om Religiösa rörelserna i Finland i äldre och nyare tider  Akiander, Matthias  1857-1863  se
Periodical  [MARC]  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskapssocieteten    1857-1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Dansk Glossarium, eller Ordbog over forældede danske Ord  Molbech, Christian  1857-1866  dk
Book  [MARC]  Heliga Birgittas Uppenbarelser  Birgitta  1857-1884  se
Book  [MARC]  Abrakadabra. En utvald samling "lyckade" svenska stilprof på vers och prosa    1857  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Mo samt Norra och Södra Wedbo härader i Jönköpings län  Allvin, Jonas  1857  se
Book  [MARC]  Den Apostoliska kyrkans stora dagar, betraktade med avseende på närvarande tid ; Föreläsningar af J ...    1857  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Den skandinaviske Eenhedstanke, som den har været, og som den er i Nordens tre Riger  Molbech, Christian  1857  dk
Book  [MARC]  Grønland geographisk og statistisk beskrevet  Rink, Hinrich  1857  dk
Book  [MARC]  Göteborgs kalender 1857    1857  se
Book    Hon må vara hvem hon vill. Berättelse ur Stockholmslifvet  Axelson, Maximilian  1857  se
Book  [MARC]  Jernvägar och hvad dertill hörer. Populär uppsats  Tottie, Charles  1857  se
Book  [MARC]  Jernvägs-skola  Weber, Max Maria von  1857  se
Book  [MARC]  Kortfattet Lexicon over henved 5000 fremmede, i det norske Skrift- og Omgangssprog oftest forekomme ...    1857  no
Book    L'Église et la Question Religieuse en Suède par J.-P. Trottet    1857  fr
Book  [MARC]  Misshushållning eller sparsamhet? Aftr. ur Aftonbladet af artiklar i jernvägsfrågan April och Maj 1 ...  Forselius, Carl Adolf  1857  se
Book  [MARC]  Om Carl XII:s krigare under fångenskapen i Ryssland efter slaget vid Pultawa till freden i Nystad  Sander, Fredrik  1857  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om de materialier som användas i skeppsbyggnad  Witt, Gustaf Carl  1857  se
Book  [MARC]  Poetiskt album. Vald samling af svensk lyrik    1857  se
Book    Skandinaviens fiskar  Fries, Bengt et al.  1857  se
Book  [MARC]  Souvenirs d'un voyage en Sibérie  Hansteen, Christopher  1857  fr
Book  [MARC]  Svensk litteraturhistoria i sammandrag : med namnregister  Lénström, Carl  1857  se
Book    Syv forelæsninger  Bøgh, Erik  1857  dk
Book  [MARC]  Telegrafen. Optisk kalender för 1858  Sehlstedt, Elias  1857  se
Periodical  [MARC]  Samtiden. Skildringar från verldsteatern    1858-1859  se
Periodical    Ugentlige Blade, No. 1-65    1858-1859  dk
Periodical    Papperslyktan    1858-1861  se
Book  [MARC]  Geografisk-Statistisk Haandbog  Ankjær, Stefan  1858-1863  dk
Book  [MARC]  Svenska adelns ättar-taflor  Anrep, Gabriel  1858-1864  se
Book  [MARC]  Norge under Foreningen med Danmark 1537-1814  Sars, Ernst  1858-1865  no
Periodical  [MARC]  Barnens tidning. Utgifven af Evangeliska fosterlandsstiftelsen    1858-1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1858  no
Book    Et Foraar  Kaalund, H. V.  1858  dk
Book    Fru Catharina Boije och hennes Döttrar. En berättelse från stora ofredens tid  Runeberg, Fredrika  1858  se
Book    Fågel Blå. Sagospel  Atterbom, P. D. A.  1858  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Gamle Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af Sophus Bugge  Bugge, Sophus  1858  no
Book  [MARC]  Lek och Allvar. Små Rim och Sånger för Barn  Andersson, Carl Gustaf  1858  se
Book    Mannen af Börd och Qvinnan af Folket. En teckning ur verkligheten  Schwartz, Marie Sophie  1858  se
Book  [MARC]  Om språkets utveckling och väsende  Claëson, Kristian Teodor  1858  se
Book  [MARC]  Studentbesöket i Finland 1857  Rosell, Anton  1858  se
Book  [MARC]  Thomas Bartholin  Sommer, Andreas Gartner  1858  dk
Book  [MARC]  Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar...  Müller, Daniel Andreas Joakim  1858  se
Book  [MARC]  Upsaliaden  Holmberg, Georg Fredrik Adolf  1858  se
Book  [MARC]  Ur Carl XIIs ungdom. Ett äfventyr i fem akter  Börjesson, Johan  1858  se
Book  [MARC]  Zodiaken eller Bacchi bröder på himlahvalfvet. 12 teckningar. Också ett sällskap till almanackan  Dahlström, Carl Andreas  1858  se
Book  [MARC]  Året 1789. (Ett sorgspel under Gustaf III.s regering). Historiskt-dramatiskt försök i 4 akter, jemt ...  Meyer, Philipp  1858  se
Book  [MARC]  Anteckningar om bortgångne samtida  Adlersparre, Carl August  1859-1861  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor    1859-1862  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lund. Öfwersigt af Stadens historia och öfriga märkwärdigheter. Med tillägg.  Berling, Edward Wilhelm  1859-1868  se
Book  [MARC]  Skrifter af Carit Etlar (1859)  Brosbøll, Carl  1859-1869  dk
Book  [MARC]  Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige    1859-1870  se
Book  [MARC]  Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver    1859-1884  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Tidskrift för hemmet, tillegnad den svenska Qvinnan/Nordens qvinnor    1859-1885  se
Book  [MARC]  Andeskådaren Svedenborg    1859  se
Book    Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1859  no
Book  [MARC]  Ausgewählte Dichtungen  Nordenflycht, Hedvig Charlotta  1859  de
Book    Den 8 Juli 1859  Crusenstolpe, Magnus  1859  se
Book    Englænderne paa Gyllingnæs  Becker, Tyge  1859  dk
Book  [MARC]  Fortsat Beretning om Fantefolket  Sundt, Eilert  1859  no
Book  [MARC]  Gutniska urkunder: Guta lag, Guta saga och Gotlands runinskrifter  Säve, Carl  1859  se
Book  [MARC]  Karl den Tolvte i hans Ungdom og hans Velmagtsdage  Fryxell, Anders  1859  dk
Book  [MARC]  Klockaren. En berättelse  Brosbøll, Carl  1859  se
Book  [MARC]  Kort beskrifning om solen, jorden och månen.    1859  se
Book    Lunds universitets historia  Ahnfelt, Paul  1859  se
Book    Motion om Revision af Föreningsfördraget emellan Sverige och Norge  Anckarsvärd, Carl Henrik  1859  se
Book  [MARC]  Naturlærens mechaniske Deel  Ørsted, Hans Christian  1859  dk
Book    Nyårs-kommitén, ett skämt i en akt  Hedberg, Frans  1859  se
Book  [MARC]  Om Gustaf den tredjes yttre politik under de två senaste åren av dess regering  Manderström, Kristoffer Rutger Ludvig  1859  se
Book    Pehr Hoffvenius. Den svenska Medicinens Fader och Grundläggare. En Minnesskrift  Hwasser, Israel  1859  se
Book  [MARC]  Reise-erindringer  Hansteen, Christopher  1859  no
Book    Sjelfkulturens Nödvändighet och Inflytande  Schwartz, Marie Sophie  1859  se
Book  [MARC]  Svedenborgs drömmar 1744 jemte andra hans anteckningar  Swedenborg, Emanuel  1859  se
Book  [MARC]  Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed  Kierkegaard, Søren  1859  dk
Book  [MARC]  Through Norway with a Knapsack  Williams, W. Mattieu  1859  us
Book    Till Telegraf-Stationen i ...    1859  se
Book  [MARC]  Topografiska och statistiska uppgifter om Göteborgs och Bohus län    1859  se
Book  [MARC]  Unga Roberts resa till Grönland för att uppsöka sin fader  Hoffmann, Franz  1859  se
Periodical  [MARC]  Årsskrift utgifven af Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala    1860-1861  se
Book  [MARC]  Bidrag till Sverges Litteratur-Historia  Fryxell, Anders  1860-1862  se
Book  [MARC]  Lifvet i gamla Verlden. Dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland  Bremer, Fredrika  1860-1862  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Tidskrift for Philologi og Pædagogik    1860-1873  dk
Book  [MARC]  A residence in Jutland, the Danish isles and Copenhagen  Marryat, Horace  1860  us
Book    Bidrag til kundskab om gonorrhoe hos mandfolk  Bergh, Rudolph  1860  dk
Book  [MARC]  Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809  Asp, C. H.  1860  se
Book  [MARC]  Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne  Bonaventura  1860  se
Book  [MARC]  Christinehamns nya kyrka  Brunius, Carl Georg  1860  se
Book  [MARC]  Dagbok over mine Missionsreiser i Finmarken  Stockfleth, Niels Vibe  1860  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Speculativa Philosophen Johan Jacob Borelius i Calmar  Boström, Christopher Jacob  1860  se
Book    Digte  Bøgh, Erik  1860  dk
Book    Dikter  Nyblom, Carl Rupert  1860  se
Book  [MARC]  En svenska i Amerika. Erfarenhet och hugkomst ifrån sex år i de Förenta staterna af -m-n-  Nettelbladt, Lovisa Mathilda  1860  se
Book    Grevinden og hendes Søskendebarn  Bøgh, Erik  1860  dk
Book  [MARC]  Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg. Från dess anläggning till närvarande tid  Rydqvist, Carl  1860  se
Book  [MARC]  Holland (1859). Några drag till en kulturbild  Eneroth, Olof  1860  se
Book  [MARC]  Høidemaalinger i Norge fra Aar 1774 til 1860  Vibe, Andreas  1860  no
Book  [MARC]  Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857  Brunius, Carl Georg  1860  se
Book  [MARC]  Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor  Hildebrand, Bror Emil  1860  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Några upplysningar om Sverges simsällskaper och simskolor  Larsson, Gustaf  1860  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Correctur, en fuldstændig Veiledning til at corrigere literaire og typothetiske Feil i Bogtryk,  ...  Karup, Carl Frederik Wilhelm Ignatius  1860  dk
Book  [MARC]  Om det norske, danske og svenske Skydsvæsen  Jaabæk, Søren  1860  no
Book    Reglemente för socken-bibliotheket i Ifwetofta    1860  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Smaastykker  Bjørnson, Bjørnstjerne  1860  no
Book  [MARC]  Swedenborgs drömmar 1744  Swedenborg, Emanuel  1860  se
Book  [MARC]  Till Gustaf Wasas minne. Tal vid Utmeland i Mora den 29 september 1860  Svedelius, Wilhelm Erik  1860  se
Book    Valda Ungdomsdikter  Wecksell, Josef Julius  1860  se
Book  [MARC]  Livet i den gamle Verden  Bremer, Fredrika  1861-1862  dk
Book    Mördaren Pehr Victor Göthe    1861-1862  se
Book  [MARC]  Öfversigt af Finlands litteratur  Elmgren, Sven Gabriel  1861-1865  se
Book  [MARC]  Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt, af Elias Sehlstedt  Sehlstedt, Elias  1861-1876  se
Book  [MARC]  Agnes Tell. En äktenskaps-historia  Carlén, Rosa  1861  se
Book  [MARC]  Aldrig för sent! Dramatisk nutidsmålning med sång  Hedberg, Frans  1861  se
Periodical    Barometern 1861  Linder, Christoffer Anders Ernst  1861  se
Book    Bidrag till Södra Österbottens äldre historia  Ignatius, Karl Ferdinand  1861  se
Book  [MARC]  Decameron  Boccaccio, Giovanni  1861  se
Book  [MARC]  Digte af en Dame  Thoresen, Magdalene  1861  no
Book  [MARC]  Drottningholm. Dess historia, samlingar och närmaste omgifningar  Carlén, Octavia  1861  se
Book  [MARC]  Ewalds levnet  Hammerich, Martin  1861  dk
Book  [MARC]  Forssell, den siste kopparstickaren, eller en svensk konstnär i utlandet  Rudbeck, Thure Gustaf  1861  se
Book  [MARC]  Fox-Expeditionen i Aaret 1860 over Færøerne, Island og Grønland  Zeilau, Theodor  1861  dk
Book  [MARC]  Frukt- och köks-trädgården. Fruktträds uppdragning, förädling och skötsel, frukt- och grönsakers dr ...  Müller, Daniel Andreas Joakim  1861  se
Book  [MARC]  Frun af stånd och Frun i ståndet  Hedberg, Frans  1861  se
Book  [MARC]  Grupper och personnager från i går  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1861  se
Book  [MARC]  Havstrømmen  Schubert, Gotthilf Heinrich von  1861  no
Book  [MARC]  Isblomman. Dikter af upsalastudenter    1861  se
Book  [MARC]  La veranda. Valda feuilletoner i alla arter  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1861  se
Book  [MARC]  Orpheus i underjorden. Burlesk opera i 4 Akter  Offenbach, Jacques et al.  1861  se
Book    Rabbi Eliezer. Dramatisk digtning  Goldschmidt, Meïr Aron  1861  dk
Book  [MARC]  Representanten. Romantisk berättelse  Flygare-Carlén, Emilie  1861  se
Book  [MARC]  Resa i Sibirien  Hansteen, Christopher  1861  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Shakspeare's dramatiska arbeten  Shakespeare, William  1861  se
Book  [MARC]  Sändebref till baron Stedingk rörande några teaterförhållanden  Hedberg, Frans  1861  se
Book  [MARC]  Teckningar och Drömmar  Runeberg, Fredrika  1861  se
Book  [MARC]  Trollflaskan, skämt med sång i tre akter  Almlöf, Knut  1861  se
Book  [MARC]  Waldemar Klein. Novell  Flygare-Carlén, Emilie  1861  se
Book  [MARC]  Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska allmogespråket  Rietz, Johan Ernst  1862-1867  se
Periodical  [MARC]  Sehlstedt i Svea  Sehlstedt, Elias  1862-1875  se
Periodical    Tidsskrift for Physik og Chemi  Thomsen, August et al.  1862-1878  dk
Book  [MARC]  Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072)  Adam Bremensis  1862  dk
Book  [MARC]  Amalie Vardum  Suenssen, Fanny  1862  dk
Book  [MARC]  Anna-Stinas Illusioner : Lustspel i fyra akter  Hedberg, Frans  1862  se
Book  [MARC]  Blommor i Drifbänk. Komedi i fyra akter  Hedberg, Frans  1862  se
Book    Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg  Heiberg, Johan Ludvig et al.  1862  dk
Book  [MARC]  Brunt och rosenrödt. En vandrande harpspelares melodramer  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1862  se
Book  [MARC]  Dikter. Utgifna efter författarens död  Alstermark, Bengt Henrik  1862  se
Book    Enklaste hjelpreda i daglig handel wid tillämpningen från 1863 års början af det nya systemet för m ...    1862  se
Book  [MARC]  Forhandlingerne paa det tredie skandinaviske eller nordiske Kirkemøde i Christiania den 29de, 30te  ...    1862  no
Book  [MARC]  Handbok i Musikens Historia från Fornverlden intill Nutiden  Bauck, Carl Vilhelm  1862  se
Book  [MARC]  Hebreiska Melodier  Byron, Georg Lord  1862  se
Book  [MARC]  Kapten Lemuel Gullivers resa till Lilleputernes land  Swift, Jonathan  1862  se
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af de vigtigste Sygdomme hos Hesten, Oxen og Faaret, deres Natur og foreløbige Be ...  Stockfleth, Viggo  1862  dk
Book  [MARC]  Läkaren. Skådespel med sång i fyra akter och åtta tablåer  Blanche, August  1862  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mindeblade om det femte nordiske studentermöde i Lund og Kjöbenhavn, juni 1862    1862  dk
Book  [MARC]  Några blad ur Den Okändas portfölj.  Barnekow, Eva Agatha Stanislas  1862  se
Book  [MARC]  Om luft och bad m.m. vid Marstrand  Hartelius, Truls Johan  1862  se
Book  [MARC]  Pittoresk beskrifning öfver jordens kända länder och folkslag  Vollmer, Carl Gottfried Wilhelm  1862  se
Book  [MARC]  Reuterholm efter hans egna memoirer  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1862  se
Book  [MARC]  Sigrid Liljeholm. Roman af -a -g  Runeberg, Fredrika  1862  se
Book  [MARC]  Skovstjerner  Sinding, Otto  1862  no
Book    Studenten og Børnene paa Hof  Hawthorne, Nathaniel  1862  no
Book  [MARC]  Stycken i små ramar  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1862  se
Book  [MARC]  Svenskt-grekiskt lexikon  Linder, Carl Wilhelm et al.  1862  se
Book  [MARC]  Sverige. Kort framställning af fäderneslandets geographi, statistik och ethnographi  Thomée, Gustaf  1862  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vitterhetsarbeten af Christoffer Leyoncrona och Israel Holmström  Leijoncrona, Christoffer et al.  1862  se
Book  [MARC]  Äfventyr under vandringar i gamla och nya verlden  Stiehler, Heinrich Leopold  1862  se
Book  [MARC]  "Om kreaturens suckan" : en vördnadsfull skrifvelse till några af vårt lands utmärktaste medborgare  Gustafsson Ekeblad, Karl Johan  1863  se
Periodical  [MARC]  Ny tidning för musik    1863-1857  se
Book  [MARC]  Dödens Engel  Wallin, Johan Olof  1863-1864  se
Book  [MARC]  Samlade vitterhetsarbeten  Wallin, Johan Olof  1863-1864  se
Periodical  [MARC]  Litterär Tidskrift utgifven i Helsingfors    1863-1865  se
Periodical    Sånger och berättelser    1863-1865  se
Book  [MARC]  Chr. Er. Fahlcrantz' Samlade skrifter  Fahlcrantz, Erik  1863-1866  se
Book  [MARC]  Wärend och wirdarne : ett försök i svensk ethnologi  Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof  1863-1868  se
Book    Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meïr Aron  1863-65  dk
Book  [MARC]  Aandelige Guldkorn nedlagte af Gud til Høst for Evigheden : Christelige Fortællinger og Levnetsbesk ...  Schubert, Gotthilf Heinrich von  1863  no
Book  [MARC]  Ada eller Hvar är ditt fäste?  Risberg, Emilie Charlotta  1863  se
Book    Daniel Hjort. Sorgespel  Wecksell, Josef Julius  1863  se
Book  [MARC]  Den danske erobring af England og Normandiet  Worsaae, Jens Jacob Asmussen  1863  dk
Book  [MARC]  Den lilla odygdsmakaren    1863  se
Book  [MARC]  Dikter  Axelson, Maximilian  1863  se
Book    Efterladte Digter  Aarestrup, Emil  1863  dk
Book  [MARC]  Egypten, pyramidernas land  Oppel, Karl  1863  se
Book    Forskningar uti sjelfva grund-elementerna af det finska språkets grammatik efter föregående anmärkn ...  Gottlund, Carl Axel  1863  se
Periodical  [MARC]  Freja : kalender på vers och prosa    1863  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fremstilling af Søkrigshistoriens vigtigste Begivenheder  Müller, Henrik Jakob  1863  no
Book  [MARC]  Haandbog i Bogtrykkerkonsten : 1 : Om Sætningen og hvad dertil hører  Devold, Edvard Bernhard  1863  no
Book  [MARC]  Holbergs Peder Paars  Holberg, Ludvig  1863  dk
Book  [MARC]  Konst-studier i Paris  Nyblom, Carl Rupert  1863  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarenen 1861 og 1862    1863  dk
Book  [MARC]  Norge i 1814  Faye, Andreas  1863  no
Book  [MARC]  Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856  Kraft, Jens Edvard  1863  no
Book  [MARC]  Några ord till qvinnan  Schwartz, Marie Sophie  1863  se
Book  [MARC]  Om Konung Gustaf II Adolfs karaktersutveckling, särdeles under den tidigare delens af hans lefnad  Svedelius, Wilhelm Erik  1863  se
Book  [MARC]  Om Litteraturen och dess betydelse som bildningsmedel  Hjärne, Rudolf  1863  se
Book  [MARC]  Om en i Sommeren 1862 foretagen zoologisk Reise i Christianias og Trondhjems Stifter  Sars, Georg Ossian  1863  no
Book  [MARC]  Om kejsarinnan Catharina IIs åsyftade stora nordiska alliance  Tengberg, Niklas August  1863  se
Book  [MARC]  Om kejsarinnan Catharina IIs åsyftade stora nordiska alliance  Tengberg, Niklas August  1863  se
Book  [MARC]  Om religionsundervisningen i några främmande länder  Torén, Carl Axel  1863  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Peter Andreas Munch  Botten-Hansen, Paul  1863  no
Book    Skizzer af en Skuespillers Liv  Blanche, August  1863  no
Book  [MARC]  Stockholmska promenader. Hufvudstadens historiska minnen, offentliga inrättningar, förnämsta byggna ...  Thomée, Gustaf  1863  se
Book  [MARC]  Svenska folkets seder, bruk och klädedrägter  Dahlström, Carl Andreas  1863  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Swenska Bonden och hans Hemman  Bergman, Johan Magnus  1863  se
Book    Udsigt over Carl Christian Rafn's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1863  dk
Book  [MARC]  Undersökningar om Enhet och Mångfald  Wikner, Pontus  1863  se
Book  [MARC]  Anteckningar om svenska qvinnor  Stålberg, Wilhelmina et al.  1864-1866  se
Book  [MARC]  Georg August Wallins Reseanteckningar från Orienten åren 1843-1849. Dagbok och bref  Wallin, Georg August  1864-1866  se
Book  [MARC]  Gotlands Konsthistoria  Brunius, Carl Georg  1864-1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Läsning för Finnar uti Blandad Fosterländska ämnen  Gottlund, Carl Axel  1864-1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Sveriges och Norges stats-kalender    1864-1876  se
Periodical  [MARC]  Antiqvarisk/Antikvarisk tidskrift för Sverige    1864-1924  se
Book  [MARC]  Administratif och statistisk handbok såsom bihang till Sveriges statskalender  Fåhræus, Fredrik Edvard  1864  se
Book  [MARC]  Anmärkningar om helfvetesläran  Boström, Christopher Jacob  1864  se
Book    Anteckningar om Malaria epidemierna på Åland under sednaste århundrade  Stigzelius, Lars Herman  1864  se
Book    Cinq-mars, eller En sammansvärjning under Ludvig XIIIs regering  Vigny, Alfred de  1864  se
Book  [MARC]  Den gamla aktrisen. Scenisk monolog  Blanche, August  1864  se
Book  [MARC]  Digtninger  Blom, Hans Ørn  1864  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Elfsyssel, Södra Bohus-Län. Historiska minnen  Brusewitz, Gustaf Henrik  1864  se
Book  [MARC]  Ett år i Sverige  Forssell, Christian Didrik  1864  se
Book  [MARC]  Fotografier af det forna Upsalalifvet  Knös, Thekla  1864  se
Book  [MARC]  Gustav Adolfs historie i uddrag  Fryxell, Anders  1864  no
Book    Hellas. De gamla grekernas land och folk  Wägner, Wilhelm  1864  se
Book  [MARC]  Johan Ludvig Runeberg och Fänrik Ståls sägner  Rancken, Oskar et al.  1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jonas Tværmoses Ærgrelser. Skizzer  Bøgh, Erik  1864  dk
Book  [MARC]  Konstruktören : en handbok till begagnande vid maskin-beräkningar  Reuleaux, Franz  1864  se
Book  [MARC]  Musik-Lexikon  Höijer, Johan Leonard  1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om den Antika Konsten och dess Pånyttfödelse  Nyblom, Carl Rupert  1864  se
Book  [MARC]  Om den ursprungliga betydelsen af så kallad stark och svag verbal- och nominalflexion i de germanis ...  Widmark, Per Fredrik  1864  se
Book  [MARC]  Om det Nye Jerusalem og dets Himmelske Lære  Swedenborg, Emanuel  1864  no
Book  [MARC]  Om skjævheden hos Flynderne og navnlig om Vandringen af det övre Öie fra Blindsiden til Öiesiden tv ...  Steenstrup, Japetus  1864  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Peppar och salt på Wallenbergska förklaringen öfver polisbragderna i mars 1864  Münnich, Hans Herman Wilhelm  1864  se
Book  [MARC]  Poetisk läsebok för Finlands ungdom    1864  se
Book    Smålands Flora, innefattande Kronobergs och Jönköpings läns Fanerogamer och Ormbunkar  Scheutz, Nils Johan Wilhelm  1864  se
Periodical  [MARC]  Svensk månadsskrift för fri forskning och allmän bildning    1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska Dramat intill slutet af sjuttonde århundradet  Ljunggren, Gustaf  1864  se
Periodical  [MARC]  Sehlstedt i Ny Illustrerad Tidning  Sehlstedt, Elias  1865-1874  se
Periodical  [MARC]  Tidning för folkskolan    1865-1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anteckningar rörande Expedition åt Westerbotten År 1809  Sparre, Pehr  1865  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arvingen  Goldschmidt, Meïr Aron  1865  dk
Book    Bidrag till Helsingfors Mineralogi och Geognosi  Wiik, Fredrik Johan  1865  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift  Akiander, Matthias  1865  se
Book  [MARC]  Bröllopet på Ulfåsa : skådespel i fyra akter  Hedberg, Frans  1865  se
Book  [MARC]  Egne Psalmer og aandelige Sange  Brorson, Hans Adolph  1865  dk
Book    En blick på Finlands inre tillstånd under tiderna närmast före och efter Karl X Gustafs tronbestign ...  Ignatius, Karl Ferdinand  1865  se
Book    Finlands historia under Karl X Gustafs regering  Ignatius, Karl Ferdinand  1865  se
Book  [MARC]  Fornuftigt Madstel : en tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog  Asbjørnsen, Peter Christen  1865  no
Book  [MARC]  Fra Lofoten og Solør  Schulze, Hans  1865  no
Book  [MARC]  Gud i naturen  Hartwig, Georg Ludwig  1865  se
Book  [MARC]  Handbok för lokomotivförare  Hwasser, Theodor  1865  se
Book  [MARC]  Havets physiske Geographi og Meteorologi  Maury, Matthew Fontaine  1865  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Historisk Calender. En Samling historiske Smaaskrifter  Kønigsfeldt, Johannes Peter Frederik  1865  dk
Book    Kjøbenhavn, historisk-topographisk beskriven  Both, Ludvig Frederik  1865  dk
Book    Mormonismens historia från sektens uppkomst till närwarande tid  Enander, Johan Alfred  1865  se
Book  [MARC]  Norges Konge-Krønike  Sturluson, Snorri  1865  is
Book  [MARC]  Nutids- og Fremtidsblik  Konow, Wollert  1865  no
Book  [MARC]  Om Sveriges förbund med Ryssland under konung Carl IX  Tegnér, Elof Kristofer  1865  se
Book  [MARC]  Om arbetsklassen och arbetare-föreningar  Hamilton, Knut  1865  se
Book  [MARC]  Ordspråksboken. Den svenska ordspråksboken innehållande 3160 ordspråk    1865  se
Book  [MARC]  Protestantismen i Frankrige i fortid og nutid  Mohn, Jacob Neumann  1865  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Samlinger til en beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Norske og Holstenere  Strunk, Adolph  1865  dk
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1865    1865  se
Book  [MARC]  Svenska expeditionen till Spetsbergen år 1861    1865  se
Book  [MARC]  Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862  Quiding, Nils Herman  1865  se
Book  [MARC]  Sverig og Rusland i det 19. Aarhundrede  Geffroy, Auguste  1865  dk
Book    Sveriges Land- och Sötvatten-mollusker  Westerlund, Carl Agardh  1865  se
Book  [MARC]  Tio skizzer och noveller af Sylvia  Pfeiffer, Sara  1865  se
Book  [MARC]  Upsala studenters vårfest den 12 maj 1865  Centerwall, Julius Ebbe  1865  se
Book  [MARC]  Vid Kejserliga Alexanders universitetets sorgefest den 24 maj 1865, med anledning af dess höge kans ...  Topelius, Zacharias  1865  se
Book  [MARC]  Zoologins grunder. Sednare afdelningen, Djurrikets system, II, Ryggradslösa djur  Thorell, Tamerlan  1865  se
Book  [MARC]  Efterladte Skrifter  Keyser, Rudolf  1866-1867  no
Book  [MARC]  Samlade skrifter  Malmström, Bernhard Elis  1866-1869  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Norges Historie  Keyser, Rudolf  1866-1870  no
Book  [MARC]  Eskimoiske Eventyr og Sagn  Rink, Hinrich  1866-1871  dk
Book  [MARC]  Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverrig i Traesnit med Text    1866-1875  dk
Book  [MARC]  Anteckningar rörande svenska regementernas historia  Mankell, Julius  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bantings kur mot korpulens  Edholm, Edvard Mårten  1866  se
Book  [MARC]  Bebodda verldar eller vilkoren för himlakropparnas beboelighet  Flammarion, Camille  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen. 7, Sökandet efter en hvit buffel eller Jagtäfventyr ...  Reid, Thomas Mayne  1866  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedomen om underhandligarne efter freden i Werelä angående förbundet med Ryssland  Cederstråhle, Erik Carl Johan  1866  se
Book  [MARC]  Bref till svar på frågan: Hvilka fordringar ställer den nya tiden på Sveriges Qvinnor?  Adlersparre, Sophie  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Carl XIII:s torg förr och nu  Carlén, Octavia  1866  se
Book    De to Baronesser  Andersen, H. C.  1866  dk
Book  [MARC]  Dikter.  Hedberg, Frans  1866  se
Book  [MARC]  Edouard du Puy. Minnesteckning  Palmstedt, Carl  1866  se
Book    En Communist  Jolin, Johan  1866  se
Book  [MARC]  Fribytaren på Östersjön (2. uppl.)  Rydberg, Viktor  1866  se
Book    Friðþjofssaga  Tegnér, Esaias  1866  is
Book    Försök till framställning af Helsingforstraktens gneis- och granitformationer  Wiik, Fredrik Johan  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarne ...  Dahlgren, Fredrik August  1866  se
Book  [MARC]  Hvad kan Arbeideren selv gjøre for at forbedre sin Klasses Tilstand?  Blom, Hans  1866  no
Book  [MARC]  Lapperne og den lapske Mission  Vahl, Jens  1866  dk
Book  [MARC]  Ludvig Holbergs Mindre poetiske Skrifter  Holberg, Ludvig  1866  no
Book  [MARC]  Menniskan och apan, eller den moderna materialismen.    1866  se
Book  [MARC]  Muntra barn. Roande bilder för barn  Glassbrenner, Adolf et al.  1866  se
Book  [MARC]  Några betraktelser i anledning af kriget mellan Frankrike och Tyskland år 1870 : tal vid nedläggand ...  Hamilton, Henning  1866  se
Book  [MARC]  Reseminnen från Egypten, Sinai och Palestina, 1859-60  Beskow, Gustaf Emanuel  1866  se
Book  [MARC]  Samlade arbeten  Ling, Pehr Henrik  1866  se
Book  [MARC]  Schweiz. Reseanteckningar i bref. Jemte redogörelser för landets statsförfattning, försvarsväsen, m ...  Hedlund, Sven Adolf  1866  se
Book  [MARC]  Stockholms Omgifningar.    1866  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1866    1866  se
Book  [MARC]  Sverige. Illustrerad handbok för resande och derjemte ett minne för dem som besökt landet  Thomée, Gustaf  1866  se
Book  [MARC]  Sveriges nationalmuseum, dess byggnadshistoria, arkitektur och samlingar  Sander, Fredrik  1866  se
Periodical    Tomtegubben eller Stockholms barnkalender    1866  se
Book  [MARC]  Veiledning til Kundskab om Krigsskibes forskjellige Dele og Tilbehør  Müller, Henrik Jakob  1866  no
Book  [MARC]  Historiska upplysningar om svenska och norska arméernas regementer och kårer jämte flottorna  Prytz, Harald Oscar  1867-1868  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Samlede Skrifter af J. S. Welhaven  Welhaven, J. S.  1867-1868  no
Book    Frans Michaël Franzéns samlade dikter  Franzén, Frans Michael  1867-1869  se
Book  [MARC]  Riksrådet och Fältmarskalken m. m. Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter  Fersen, Axel von  1867-1872  se
Periodical  [MARC]  Trollsländan    1867-1873  se
Book  [MARC]  Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865  Linnström, Hjalmar  1867-1884  se
Periodical  [MARC]  Sveriges kommunikationer    1867-1981  se
Book  [MARC]  Bellman och Fredmans epistlar. En studie  Ljunggren, Gustaf  1867  se
Book  [MARC]  Berättelse om det hemska mordet å m:ll Maria Lovisa Laurell    1867  se
Book  [MARC]  Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen. 8, Slafgossarne i Sahara  Reid, Thomas Mayne  1867  se
Book  [MARC]  Bohusläns historia och beskrifning  Holmberg, Axel E.  1867  se
Book  [MARC]  En Hedereise i Viborg-Egnen  Goldschmidt, Meïr Aron  1867  dk
Book    En odåga. Komedi i fyra akter  Hedberg, Frans  1867  se
Book  [MARC]  En qvinnas ed  Wood, Ellen  1867  se
Book  [MARC]  En sommer i Island. Reiseskildring  Paijkull, Carl Wilhelm  1867  dk
Book    Ett år hos Fredrika Bremer  Howitt, Margaret  1867  se
Book  [MARC]  Euclides' fyra första böcker  Euklides  1867  se
Book  [MARC]  Fantasiens verldar och verklighetens verldar  Flammarion, Camille  1867  se
Book  [MARC]  Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet i de første 50 Aar fra dets Stiftelse ...    1867  no
Book  [MARC]  Grekiskt-svenskt hand-lexicon till Nya testamentet  Melander, Anders  1867  se
Book  [MARC]  Kriget emellan Sverige och Danmark åren 1808 och 1809. Historiskt försök  Meijer, Carl  1867  se
Book  [MARC]  Liberté. Egalité. Fraternité. (Frihet. Jemnlikhet. Broderskap.) Ett ord "mellan drabbningarne"  Arfwidsson, Nils  1867  se
Book  [MARC]  Mellan drabbningarne. Skådespel i en akt  Bjørnson, Bjørnstjerne  1867  se
Book  [MARC]  Om Forholdet mellem det Gamle og det Nye ved Øhlenschlægers Fremtræden i den danske Litteratur  Petersen, Clemens  1867  dk
Book    Om Johan Ludvig Heiberg. Nogle litteraturhistoriske Oplysninger  Hansen, P.  1867  dk
Book  [MARC]  Om foten och den rigtiga formen på skodon  Nyström, Anton  1867  se
Book  [MARC]  Om frihetstiden. Några anmärkningar  Tengberg, Niklas August  1867  se
Book  [MARC]  Qvinnans historia  Legouvé, Ernest  1867  se
Book    Ravnen  Goldschmidt, Meïr Aron  1867  no
Book  [MARC]  Samlade dikter : Vallmoknoppar, plockade på steppen  Sommelius, Gustaf Lorens  1867  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1867    1867  se
Book  [MARC]  Svenska expeditioner till Spetsbergen och Jan Mayen åren 1863-64  Dunér, Nils Christoffer et al.  1867  se
Book    Vintergrønt  Richardt, Christian  1867  dk
Book    Visitatsbog  Palladius, Peder  1867  se
Periodical  [MARC]  Svensk Teater-Kalender    1868-1869  se
Periodical  [MARC]  Ur en samlares papper    1868-1869  se
Book  [MARC]  Valda skrifter  Hwasser, Israel  1868-1870  se
Book    Bidrag til Kundskab om Christianiafjordens Fauna  Sars, Michael et al.  1868-1873  no
Book  [MARC]  Arabere og Kabyler  Brosbøll, Carl  1868  dk
Book  [MARC]  Berättelse om Alexander den Store, Öfversättning från Syriskan med Anmärkningar. Ett bidrag till Al ...    1868  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar  Erdmann, Axel  1868  se
Book  [MARC]  Bilder ur växtverlden  Fries, Teodor Magnus  1868  se
Book  [MARC]  Blickar i djurens själslif.  Grube, August Wilhelm  1868  se
Book  [MARC]  Christian Frederik Ingerslev. Nekrolog  Hundrup, Ferdinand Emil  1868  dk
Book  [MARC]  Corsaren  Byron, Georg Lord  1868  se
Book  [MARC]  Dagbok öfver mina missionsresor i Finmarken  Stockfleth, Niels Vibe  1868  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Den norske Turistforenings Aarbog    1868  no
Book    Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67  Trap, J. P. et al.  1868  dk
Book  [MARC]  Falluckan. Anekdoter och Karaktersdrag samlade av Teater-Nisse  Atterling, Carl Henrik  1868  se
Book  [MARC]  Fiskerjenten  Bjørnson, Bjørnstjerne  1868  no
Book    Fra Heden til Havet  Both, Ludvig Frederik  1868  dk
Periodical  [MARC]  Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling    1868  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fredrika Bremer. Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter  Bremer, Fredrika et al.  1868  se
Book  [MARC]  Försök till förklaringar öfver hällristningar  Brunius, Carl Georg  1868  se
Book  [MARC]  God Son och god Soldat eller Hjertat på rätta stället  Hoffmann, Franz  1868  se
Book  [MARC]  Gud i naturen  Flammarion, Camille  1868  se
Book    Hvarför och derför  Ule, Otto Eduard Vincent  1868  se
Book  [MARC]  Hvilken verldsförklaring uppfyller fordringarna för möjligheten af menniskans praktiska lif?  Edfeldt, Hans  1868  se
Book  [MARC]  Jorden före syndafloden  Figuier, Louis  1868  se
Book    Kjærlighedshistorier fra mange Lande  Goldschmidt, Meïr Aron  1868  dk
Book  [MARC]  La Norvège littéraire  Botten-Hansen, Paul  1868  fr
Book  [MARC]  Landtmannabyggnader : hufvudsakligen för mindre jordbruk  Löfvenskiöld, Charles Emil  1868  se
Book  [MARC]  Life, letters, and posthumous works of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1868  us
Book  [MARC]  Lärobok i Geologien med särskild tillämpning på Sverige och dess landtbruk  Bergstrand, Carl Erik  1868  se
Book  [MARC]  Läsebok för folkskolan. Första upplagan.    1868  se
Book  [MARC]  Musik och Theater. Samlade kritiska uppsatser  Bauck, Carl Vilhelm  1868  se
Book  [MARC]  Nerikes gamla minnen, sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar  Hofberg, Herman  1868  se
Book  [MARC]  Nordens politiske Digtning 1789-1804  Bajer, Fredrik  1868  dk
Book  [MARC]  Om Schweiz's försvarsväsen. Genmäle till "En svensk officer" samt till ett arbete af H. Hazelius .. ...  Hedlund, Sven Adolf  1868  se
Book  [MARC]  Program i Anledning af Søcadetinstitutets Halvhundredeaarsfest den 27de October 1867 : indeholdende ...  Müller, Henrik Jakob  1868  no
Book  [MARC]  Samlade ax. Nya dikter  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1868  se
Book  [MARC]  Skrifter  Hwasser, Daniel  1868  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Små Berättelser om Märkeliga Orter i Sverige. Liten geografisk läsebok för barn och ungdom  Starbäck, Carl Georg  1868  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1868    1868  se
Book  [MARC]  Søkrigen i Amerika 1861-65  Müller, Henrik Jakob  1868  no
Book  [MARC]  Till Teaterfrågan  Atterling, Carl Henrik et al.  1868  se
Book  [MARC]  Upsalasångarnes Pariserfärd  Hultin, Måns Henrik  1868  se
Book    Wasa-Arfvet.  Hedberg, Frans  1868  se
Book  [MARC]  Ännu en million anekdoter  Rydberg, Carl-Henrik  1868  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Året. Teckningar ur barndomslifvet  Knös, Thekla  1868  se
Book  [MARC]  Bidrag till det ryska krigets historia under Johan III  Ahlén, Abraham  1869-1873  se
Book  [MARC]  Om Sveriges folksjukdomar  Bergman, F. A. Gustaf  1869-1877  se
Periodical  [MARC]  Svenska Familj-Journalen    1869-1885  se
Periodical  [MARC]  Frideborg : folkkalender    1869-1909  se
Book  [MARC]  Samlade skrifter  Wetterbergh, Carl Anton  1869-74  se
Book  [MARC]  A short practical and easy method of learning the old Norsk tongue or Icelandic language  Rask, Rasmus  1869  us
Book  [MARC]  Affällingarne. Vol.1-3  Jolin, Johan  1869  se
Book  [MARC]  Anonymer og pseudonymer i den danske, norske og islandske literatur  Collin, Edvard  1869  dk
Book  [MARC]  Anvisning för Marstrands badgäster  Hartelius, Truls Johan  1869  se
Book  [MARC]  Araber och Kabyler  Brosbøll, Carl  1869  se
Book  [MARC]  Baronerna Delvi : Fria teckningar ur fantasi och verklighet af Mattis  Lundström, Mathilda  1869  se
Book  [MARC]  C. J. L. Almqvist såsom Nyromantiker  Ahnfelt, Arvid  1869  se
Book  [MARC]  Dansk-norsk och svensk ordbok  Dalin, Anders Fredrik  1869  se
Book    Den Svenske Lotsen utgifven af Kongl. Sjökarte-kontoret  Arwidsson, Thorsten  1869  se
Book  [MARC]  Den norsk-skotske Kabel : en Fremstilling af Kabelsagens Historie  Ebbell, Joachim  1869  no
Book  [MARC]  En resa till vestra kusten 1867  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book  [MARC]  En tur i Sverige  Jessen, Edwin  1869  no
Book  [MARC]  Ett år  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fiskarflickan  Bjørnson, Bjørnstjerne  1869  se
Book  [MARC]  Fosterländsk läsning för barn och ungdom  Hazelius, Artur  1869  se
Book  [MARC]  Framställning af de förnämsta Esthetiska Systemerna  Ljunggren, Gustaf  1869  se
Book  [MARC]  Grekiska sägner berättade för ungdom  Hawthorne, Nathaniel  1869  se
Book  [MARC]  Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande  Carlén, Octavia  1869  se
Book  [MARC]  Johan Anders Wadmans samlade skrifter  Wadman, Johan Anders  1869  se
Book  [MARC]  Jungfrutornet. Sjöroman  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book  [MARC]  Kamrer Lassman såsom gammal ungkarl och äkta man. Teckning ur stockholmslifvet  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book  [MARC]  Kvindernes Underkuelse  Mill, John Stuart  1869  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Landtbyggnadskonstens utveckling i Sverige under de sednaste årtiondena  Edelsvärd, Adolf Wilhelm  1869  se
Book  [MARC]  Lara  Byron, Georg Lord  1869  se
Book  [MARC]  Lif och Död eller Branden vid Glasbruksgatan år 1840  Govenius, Lars Johan  1869  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Meteorstensfallet vid Hessle den 1 januari 1869  Nordenskiöld, Adolf Erik  1869  se
Book  [MARC]  Om svenska riddarhuset och dess ätter. 1, De åren 1625-80 introducerade  Wieselgren, Sigfrid  1869  se
Book  [MARC]  Paris i våra dagar. Skizz i sexton bref  Lundin, Claës  1869  se
Book  [MARC]  Qvinnokönets fysiska och moraliska uppfostran    1869  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1869    1869  se
Book  [MARC]  Svenska Polarexpeditionen år 1868 med kronoångfartyget Sofia  Fries, Teodor Magnus et al.  1869  se
Book  [MARC]  Svenska studier  Eichhorn, Christoffer  1869  se
Book  [MARC]  Två löjtnanter  Axelson, Maximilian  1869  se
Book  [MARC]  Om svensk rättstafning  Hazelius, Artur  1870-1871  se
Book  [MARC]  En målares anteckningar. Utdrag ur dagböcker och bref  Lundgren, Egron  1870-1873  se
Book  [MARC]  Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815  Hellberg, Johan Carl  1870-1874  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Svensk Tidskrift    1870-1940  se
Book  [MARC]  Alice's äventyr i sagolandet  Carroll, Lewis  1870  se
Book  [MARC]  Anteckningar rörande finska arméens och Finlands krigshistoria. Särskildt med afseende på krigen em ...  Mankell, Julius  1870  se
Book    Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland  Lie, Jonas  1870  no
Book    Digte og Sange  Bjørnson, Bjørnstjerne  1870  no
Book  [MARC]  En gammaldags flicka  Alcott, Louisa May  1870  se
Book  [MARC]  En nyckfull qvinna  Flygare-Carlén, Emilie  1870  se
Book    Enslingen på Johannisskäret. Kust-roman  Flygare-Carlén, Emilie  1870  se
Book  [MARC]  Ett år i Brasilien. : underrättelser för emigranter, jemte beskrifning om resan öfver Atlantiska oc ...  Dahlskog, Magnus Petter  1870  se
Book  [MARC]  Filosofiska bref om själens tillstånd efter kroppens död  Bastholm, Christian  1870  se
Book  [MARC]  Fritänkaren. Dramatiskt utkast  Strindberg, August  1870  se
Book  [MARC]  För fyrtio år sedan. Taflor ur skånska folklifvet af Ave  Wigström, Eva  1870  se
Book  [MARC]  Grundlinier till Anthropologien  Ribbing, Sigurd  1870  se
Book  [MARC]  Grundlinier till Logiken  Ribbing, Sigurd  1870  se
Book  [MARC]  Hemligheterna på Stokesley  Yonge, Charlotte Mary  1870  se
Book  [MARC]  Kater Murrs Reflexioner og Livsanskuelser  Hoffmann, E. T. A.  1870  no
Book  [MARC]  Lefnadsminnen  Beskow, Bernhard von  1870  se
Book  [MARC]  Lärobok i Sveriges , Norges och Danmarks historia för skolans högre klasser  Odhner, Clas Theodor  1870  se
Book  [MARC]  Nordens Mythologi, eller Sindbilled-Sprog  Grundtvig, N. F. S.  1870  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Nordiske Digtere i vort Aarhundrede : en skandinavisk Anthologi  Hansen, P.  1870  dk
Book  [MARC]  Om Dommedag og om det ødelagte Babylonien : at alt, som er forudsagt i Aabenbaringen nu er gaaet i  ...  Swedenborg, Emanuel  1870  no
Book  [MARC]  Om den praktiska filosofiens föremål religionen, sedligheten och rätten  Edfeldt, Hans  1870  se
Music    Qvartett för två Violiner, Viola och Violoncell  Bauck, Carl Vilhelm  1870  se
Book  [MARC]  Robert och Harald eller De unga jägarne i Amerikas vildskogar    1870  se
Book    Samlade skrifter  Runeberg, Johan Ludvig  1870  se
Book  [MARC]  Stenriget og Fjeldlæren  Kjerulf, Theodor  1870  no
Book  [MARC]  Svensk ordbok med angifvande af ordens härledning  Lundström, Johan Bernhard  1870  se
Book  [MARC]  Svenska språkets synonymer  Dalin, Anders Fredrik  1870  se
Book  [MARC]  Søren Kierkegaard og S:t Sørens-Dyrkelsen  Bøgh, Erik  1870  dk
Book    Undersökningar angående den materialistiska verldsåskådningen med särskildt afseende på D:r L Büchn ...  Wikner, Pontus  1870  se
Book  [MARC]  Undervisningslära med särskilt hänsyn till folkskolan  Sandberg, Fredrik  1870  se
Book  [MARC]  Uppenbarelser från fornverlden, eller är menniskoslägtet mer än 6000 år gammalt?  Thomassen, Josef Hermann  1870  se
Book  [MARC]  Våra nomader. Framställning med en blick på nybyggesväsendet i lappmarken  Cajanus, August  1870  se
Book  [MARC]  Våra teater-förhållanden. Betraktelser och uppsatser  Josephson, Ludvig  1870  se
Book  [MARC]  "Den stumma från Portici"  Jolin, Johan  1871  se
Periodical  [MARC]  Samtiden. Veckoskrift för politik och litteratur    1871-1874  se
Book  [MARC]  Svenska Slägtboken  Anrep, Gabriel  1871-1875  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Teknisk Tidskrift    1871-1962  se
Book  [MARC]  Avrohmche Nattergal  Goldschmidt, Meïr Aron  1871  dk
Book  [MARC]  Darwins nyaste verk: Om menniskans uppkomst, granskadt i engelska tidningen Times    1871  se
Book  [MARC]  De romanske Sprog og Folk  Storm, Johan  1871  no
Book  [MARC]  Den verklige Robinson Crusoe's lefverne och äfventyr, samt tjuguåttaåriga vistande på en obebodd ö  Defoe, Daniel  1871  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen  Friis, Jens Andreas  1871  no
Book  [MARC]  Expeditionen till Westerbotten 1809  Swederus, Georg  1871  se
Book  [MARC]  Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse  Ehrensvärd, Carl August  1871  se
Book  [MARC]  Från en resa  Ljunggren, Gustaf  1871  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Från jorden till månen. Direkt öfverfart på 97 timmar 20 minuter.  Verne, Jules  1871  se
Book  [MARC]  Försök till Historia om Sveriges Boktryckerier  Klemming, Gustaf  1871  se
Book  [MARC]  Gotlands land och folk  Snöbohm, Alfred Theodor  1871  se
Book  [MARC]  Halländska herregårdar  Möller, Peter von  1871  se
Book  [MARC]  Hemlif på landet    1871  se
Book  [MARC]  Hermione. Sorgspel  Strindberg, August  1871  se
Music    Hilsen til Norge. Cantate fra Studentertoget 1869  Hartmann, Johann Peter Emilius et al.  1871  dk
Book  [MARC]  Konung Gustaf III:s första regeringstid till och med 1772 års statshvälfning. Fragment af Gustaf II ...  Tengberg, Niklas August  1871  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Några ofullständig uppgifter om Landtbyggnadskonstens utveckling i Swerige under de sista trettio å ...  Löfvenskiöld, Charles Emil  1871  se
Book  [MARC]  Några tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamla franska monarkien  Järta, Hans  1871  se
Book  [MARC]  Om den s. k. yttre undersökningens användning inom obstetriken  Ribbing, Seved  1871  se
Book  [MARC]  Om eldsläckningsväsendets ordnande i våra städer och köpingar  Nyström, Carl Alfred  1871  se
Book  [MARC]  Om romerska bad och finska badstugor  Curman, Carl  1871  se
Periodical  [MARC]  Orla Lehmann : en Mindetale 1871  Ploug, Carl  1871  dk
Book    Orla Lehmann og hans Samtid  Reinhardt, Christian Emanuel Frits  1871  dk
Book  [MARC]  Pigen ved Søen : romantisk Digt i sex Sange  Scott, Walter  1871  dk
Book  [MARC]  Skara stifts herdaminne. Förra delen  Warholm, Johan Wilhelm  1871  se
Book  [MARC]  Småstadslif. Amerikansk sedemålning  Stowe, Harriet Beecher  1871  se
Book  [MARC]  Sonetter  Shakespeare, William  1871  se
Book  [MARC]  Sonnetter  Snoilsky, Carl  1871  se
Book  [MARC]  Sånger  Pusjkin, Aleksandr  1871  se
Book    Söderifrån. Sonetter  Retzius, Gustaf  1871  se
Book    Søstrene paa Kinnekullen, et dramatisk Eventyr i tre Akter  Hauch, Carsten  1871  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Tidsenlig matlagning : kok- och hushållsbok  Asbjørnsen, Peter Christen  1871  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Unga qvinnor, eller Margret, Hanna, Betty och Amy. En tafla ur lifvet i hemmet  Alcott, Louisa May  1871  se
Book  [MARC]  Smärre skrifter  Ljunggren, Gustaf  1872-1881  se
Book  [MARC]  Samlade berättelser av Claude Gerard  Ljungstedt, Aurora  1872-1882  se
Book    Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur  Brandes, Georg  1872-1890  dk
Book  [MARC]  Administratif och statistisk handbok såsom bihang till Sveriges statskalender  Fåhræus, Fredrik Edvard et al.  1872  se
Book    Almogens uti Savolax och Karelen Finska Familjenamn, betraktade i historiskt och arkeologiskt afsee ...  Gottlund, Carl Axel  1872  se
Book  [MARC]  Anteckningar öfver fängelser i Danmark, Preussen, Sachsen, Belgien och Holland  Mentzer, Arvid von  1872  se
Book  [MARC]  Benjamin Höijer. En kort sammanställning af hans lefnad och filosofiska tillstånd  Bygdén, Leonard  1872  se
Book  [MARC]  Brott och straff eller lifvet i ett svenskt straffängelse  Wigström, Eva  1872  se
Book  [MARC]  Danske Skjemtedigte    1872  dk
Book  [MARC]  Den Nya Svenska kolonien i Minnesota. Goda land för immigranter, på de billigaste vilkor vid Lake S ...  Mattson, Hans  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den finska Sampo-myten närmare uttydd och förklarad  Gottlund, Carl Axel  1872  se
Book  [MARC]  En Verdensomsejling under Havet  Verne, Jules  1872  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 En naturforskares resa omkring jorden  Darwin, Charles  1872  se
Book  [MARC]  Ett år i Stilla hafvet. Reseminnen från Patagonien, Chili, Peru, Californien, Britiska Columbia och ...  Ekelöf, Adolf  1872  se
Book    Förnyadt Reglemente för Elektriska Telegrafbefordringen i Riket    1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Försök till historisk beskrifning öfver Stadra och Finnå bruk  Johansson, Johan  1872  se
Book  [MARC]  Inledningsvetenskapen till den Heliga Skrift  Rosenius, Martin Gabriel  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Julbocken eller Pelle Snusk. Lustiga historier och roliga bilder  Hoffmann, Heinrich  1872  se
Book  [MARC]  Lars Johansson Lucidor. En litterär studie  Schöldström, Birger  1872  se
Book    Minnen från Havet och Kriget  Edgren, Johan Alexander  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Minnesbilder  Blanche, August  1872  se
Book  [MARC]  Märkligheter ur kärleks- och äktenskaslifvet i Sverige  Berg, P. G.  1872  se
Book  [MARC]  Om Arbejderspørgsmaalet  Bøgh, Erik  1872  dk
Book  [MARC]  Om dammet och de deri befintliga lägre organismernas betydelse för uppkomsten af smittosamma sjukdo ...  Törnblom, Alrik  1872  se
Book  [MARC]  Om de historiska förberedelserna till operadramat  Fahlcrantz, Carl Johan  1872  se
Book  [MARC]  Om stenkol, deras uppkomst, utbredning och betydelse  Cleve, Per Teodor  1872  se
Book  [MARC]  Sommarresor i Finland. På Åland och i Åbo-trakten  Nervander, Emil  1872  se
Book    Statistisk handbok för Finland  Ignatius, Karl Ferdinand  1872  se
Book  [MARC]  Sur la nature de l'électricité  Edlund, Erik  1872  fr
Book  [MARC]  Svensk-engelsk hand-ordbok  Öman, Victor Emanuel  1872  se
Book  [MARC]  Tafvelgalleri af berömda mästares arbeten    1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tatere og natmandsfolk i Danmark  Dyrlund, Folmer  1872  dk
Book  [MARC]  Valda skrifter  Dalin, Olof von  1872  se
Book  [MARC]  Vitter kalender 1872 utgiven af Upsalastudenter    1872  se
Book  [MARC]  Våra vänner från i fjor eller Systrarne Marchs senare lefnadsöden  Alcott, Louisa May  1872  se
Book  [MARC]  Öfversigt af nordiska mytologien för elementarläroverken  Sundén, Anton  1872  se
Periodical  [MARC]  Stockholms Punsch    1873-1874  se
Periodical  [MARC]  Sehlstedt i Nornan  Sehlstedt, Elias  1873-1875  se
Book    Uppfinningarnas bok  Wieck, Friedrich Georg et al.  1873-1875  se
Periodical  [MARC]  Tidskrift för antropologi och kulturhistoria utgifven av Antropologiska sällskapet i Stockholm    1873-1877  se
Book  [MARC]  Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död  Ljunggren, Gustaf  1873-1890  se
Book  [MARC]  Udsigt over den norske Historie  Sars, Ernst  1873-1891  no
Periodical  [MARC]  Nornan. Svensk kalender    1873-1906  se
Book    Adress-kalender för Linköpings stad    1873-1928  se
Book    Aqvareller från en resa. I. En vinter i Frankrike  Ramsay, Ebba  1873  se
Book  [MARC]  Billeder og minder fra Sverige og Finland  Gude-Smith, Just  1873  no
Book  [MARC]  Caroli Linnæi Opera Hactenus Inedita. Flora Dalecarlica  Linné, Carl von  1873  se
Book  [MARC]  Danske Billeder fra Land og Sø, efter danske Landskabsmalere    1873  dk
Book  [MARC]  Erik den fjortonde. Sorgespel i 5 akter  Börjesson, Johan  1873  se
Book  [MARC]  Fredrika Ehrenborg : lefnadsteckning  Ehrenborg, Anna Fredrika  1873  se
Book  [MARC]  Helsovård : Naturmedicinska studier och iakttagelser  Melander, Adolf Fredrik  1873  se
Periodical  [MARC]  Kalender spelåret 1872-1873. Nya Teatern i Helsingfors    1873  se
Book  [MARC]  Norges læger i det nittende aarhundrede : (1800-1871)  Kiær, Frantz Casper  1873  no
Book  [MARC]  Några ord om jernhandteringens ståndpunkt i Sverige vid början af år 1873  Åkerman, Richard  1873  se
Book  [MARC]  Om Lappland och Lapparne  Düben, Gustaf Vilhelm Johan von  1873  se
Book  [MARC]  Om Nordboernes Forbindelse med Rusland og tilgrændsende Lande  Munch, Peter Andreas  1873  no
Book  [MARC]  Om de äldsta spåren af menniskans tillvaro på vår jord  Retzius, Gustaf  1873  se
Book  [MARC]  Om fysiologiska kläder  Nyström, Anton  1873  se
Book  [MARC]  Om födoämnena : granskade med afseende på deras näringsvärde  Hammarsten, Olof  1873  se
Book  [MARC]  Om korallerna och de kalkstensbildande organismernas betydelse i naturen  Cleve, Per Teodor  1873  se
Book  [MARC]  Om opium samt andra smärtstillande och sömngifvande medel ur växtriket  Sandahl, Oskar Teodor  1873  se
Book  [MARC]  Om statsförbund och statsunioner  Mechelin, Leo  1873  se
Book  [MARC]  Reise til Jordens Centrum  Verne, Jules  1873  no
Book  [MARC]  Samlade skrifter af Vitalis  Sjöberg, Erik  1873  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska ordnar, sällskaper och föreningar m. m.  Berg, P. G.  1873  se
Book  [MARC]  Till hans maj:t Konungen. Helsning af den studerande ungdomen vid Upsala universitet våren 1873    1873  se
Book  [MARC]  Traesnit  Winther, Christian  1873  dk
Book  [MARC]  Vid Riksgränsen : tillfällighetsspel med sång och dans  Hedberg, Frans  1873  se
Book  [MARC]  Vid Søen og i Skoven  Bauditz, Sophus  1873  dk
Book  [MARC]  Öfversigt af Svenska Riksrådets statsrättsliga ställning från Gustaf I - 1634  Mechelin, Leo  1873  se
Book  [MARC]  Menneskets afstamning og parringsvalget  Darwin, Charles  1874-1875  dk
Book  [MARC]  Några bidrag till Upsala Theologiska Fakultets historia  Cornelius, Carl Alfred  1874-1875  se
Book    Sagor  Gustafsson, Richard  1874-1875  se
Book  [MARC]  Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer  Hildebrand, Bror Emil  1874-1875  se
Book  [MARC]  Ur vår tids forskning    1874-1889  se
Periodical  [MARC]  Nordisk tidskrift for filologi (og pædagogik)    1874-1922  dk
Book  [MARC]  Bandamanna saga, efter skinnboken N:o 2845, 4:to å Kongl. biblioteket i Köpenhamn  Cederschiöld, Gustaf  1874  se
Book  [MARC]  De fattige Rige  Jókai, Mór  1874  no
Book  [MARC]  Djurgårdens ros. Ett blad ur H. M. enkedrottning Josephinas lif  Åberg, Jon Olof  1874  se
Book  [MARC]  En öfvervintring i polarisen; En bestigning af Mont-Blanc  Verne, Jules  1874  se
Book  [MARC]  Ett försök att uppvisa darwinismens öfverensstämmelse med en rationelt idealistisk verldsåskådning  Åberg, Lawrence Heap  1874  se
Book  [MARC]  Finlands historia från den äldsta tiden intill våra dagar  Yrjö-Koskinen, Sakari  1874  se
Book  [MARC]  Folkens tro om sina döda  Hildebrand, Hans  1874  se
Book    Från Amerika  Topsøe, Vilhelm  1874  se
Book  [MARC]  Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning Josephina. Om räddningsanstalter för värnlösa ...  Almquist, Gustaf Fridolf  1874  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förenta Staternas historia utarbetad för den svenska befolkningen i Amerika  Enander, Johan Alfred  1874  se
Book  [MARC]  Hans Majestæt Kong Oscar II:s reise i Nordland og Finmarken aar 1873  Friis, Jens Andreas  1874  no
Book  [MARC]  I Tysthet. Ur Herregårdshistorier  Brosbøll, Carl  1874  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jaabæk og Præsterne  Garborg, Arne  1874  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Julkärfven. Bilderbok för små barn  Sandell, Lina  1874  se
Book  [MARC]  Kirjawa Joukko  Brosbøll, Carl  1874  fi
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af Forskjellen mellem den evangelisk-lutherske og den reformerte Lære  Masius, Hector Gottfried  1874  no
Book  [MARC]  Meddelelser om den russiske Kirke  Blom, Hans  1874  no
Music  [MARC]  Melodier til N. Fr. S. Grundtvigs Krønike-Rim for 2, 3 og 4 stemmer  Lindeman, Ludvig Mathias et al.  1874  dk
Book  [MARC]  Minnesteckning öfver Hans Järta  De Geer, Louis Gerard  1874  se
Book  [MARC]  Några reseminnen  Key, Emil  1874  se
Book    Om foglarnes flyttningsvägar    1874  se
Book  [MARC]  Om förklädnad och andra inom djurriket förekommande former af skyddande likhet  Wallace, Alfred Russel  1874  se
Book  [MARC]  Om smittkoppor och skydsmedlen mot dem  Törnblom, Alrik  1874  se
Book    Professor Caspari, Pastor K. Krogh Tonning og den kristelige Daabspagt  Poulsen, Nils  1874  no
Book  [MARC]  Ridåns fram- och baksida. Några små iakttagelser om våra samtida kungliga teatrar af Observator  Westermark, August Felix  1874  se
Book  [MARC]  Skara stifts herdaminne. Sednare delen  Warholm, Johan Wilhelm  1874  se
Book  [MARC]  Stockholms blodbestänkta jord    1874  se
Book  [MARC]  Storthingene 1815-74, belyste ved Statistik  Mohn, Jacob Neumann  1874  no
Book  [MARC]  Svea. Poetiskt album. 2. uppl.    1874  se
Book  [MARC]  Svensk heraldik  Schlegel, Bernhard et al.  1874  se
Book    Svenska minnen på utländska orter  Berg, P. G.  1874  se
Book  [MARC]  Sveriges forntid : försök till framställning af den svenska fornforskningens resultat. Text, 1, Ste ...  Montelius, Oscar  1874  se
Book  [MARC]  Teckning af Carl Olof Rosenii lif och verksamhet    1874  se
Book    Utflygter i naturen och hvardagslifvet  Rossmässler, Emil Adolph  1874  se
Book  [MARC]  Varme og Kulde : sex Foredrag for unge Tilhørere  Tyndall, John  1874  no
Book  [MARC]  Minnen från Lapparnes Stenålder i Sverige  Montelius, Oscar  1875-1876  se
Book  [MARC]  Swensk-Latinsk Ordbok  Cavallin, Christian  1875-1876  se
Book  [MARC]  Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland  Ridderstad, Anton  1875-1877  se
Book  [MARC]  Samlade svenska historiska noveller  Mellin, Gustaf Henrik  1875-1879  se
Periodical  [MARC]  Historiskt bibliotek    1875-1880  se
Book  [MARC]  Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äfventyr till lands och vatten    1875  se
Book  [MARC]  Berättelser  Gustafsson, Richard  1875  se
Book  [MARC]  Betraktelser öfver växtens bygnad och lif.  Areschoug, Fredrik Wilhelm  1875  se
Book    Den hvita katten  Langlet, Mathilda  1875  se
Book  [MARC]  Den sista folkungadottren  Keyser, Hilda Fredrika  1875  se
Book  [MARC]  Djurgårdsminne  Åberg, Jon Olof  1875  se
Book    En Kvindehistorie  Goldschmidt, Ragnhild  1875  dk
Book  [MARC]  Förmyndaren  Flygare-Carlén, Emilie  1875  se
Book  [MARC]  Guds Lam  Waldenström, P. P.  1875  se
Book  [MARC]  Jonas Tværmoses Ærgrelser  Bøgh, Erik  1875  dk
Book  [MARC]  Krønnike-Rim til levende Skolebrug  Grundtvig, N. F. S.  1875  dk
Book  [MARC]  Lycksalighetens ö. Sagospel i fem äfventyr  Atterbom, P. D. A.  1875  se
Book  [MARC]  Maries Hændelser i Vidunderlandet  Carroll, Lewis  1875  dk
Book  [MARC]  Moder och styfmoder  Dickens, Charles  1875  se
Book  [MARC]  Naturens grundämnen i deras inbördes ställning till hvarandra  Blomstrand, Christian Wilhelm  1875  se
Book  [MARC]  Ninives och Babylons kilskrifter  Tegnér, Esaias  1875  se
Book  [MARC]  Om 1688 års engelska revolution  Westrin, Theodor  1875  se
Book  [MARC]  Om Kunskapen. Studier efter Christopher Jakob Boström.  Kalling, Pehr Adolf Fredrik  1875  se
Book  [MARC]  Om den äldsta territoriala indelningen och förvaltningen i Sverige  Tengberg, Rudolf  1875  se
Book  [MARC]  Om växternas blomning  Fries, Teodor Magnus  1875  se
Book  [MARC]  Rúna-list eller konsten att läsa runor, folkskolorna och folket meddelad  Ljungström, Claës Johan  1875  se
Book  [MARC]  Samlade skrifter  Dahlgren, Carl Fredric  1875  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Efter gamla Handskrifter  Dahlgren, Fredrik August  1875  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska folksagor  Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof et al.  1875  se
Book  [MARC]  Svenska polarexpeditionen 1872-1873  Kjellman, Frans Reinhold  1875  se
Book  [MARC]  Uppsala, anteckningar om staden och dess omgifning  Nordström, Simon  1875  se
Book  [MARC]  Madagaskar og dets Beboere  Dahle, Lars  1876-1877  no
Book  [MARC]  Hernösands Stifts Historia och Herdaminne  Biberg, Jacob Fredrik  1876-1879  se
Book  [MARC]  Svart på hvitt. Berättelser  Hedberg, Frans  1876-1879  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Nordisk familjebok    1876-1926  se
Book  [MARC]  60 Kärleks-Paragrafer i synnerhet nyttiga för Herrar som vilja göra lycka hos Damerna    1876  se
Book  [MARC]  Berättelser  Segerstedt, Albrekt  1876  se
Book  [MARC]  C. J. L. Almqvist. Hans lif och verksamhet  Ahnfelt, Arvid  1876  se
Book  [MARC]  Christlig läsebok för skolan och hemmet : 400 sannfärdiga berättelser ordnade efter Luthers katekes  Mau, Edvard  1876  se
Music    Compositionen für Piano zu 4 Händen  Kjerulf, Halfdan  1876  de
Book    D:r Friedrich Ellendts Latinska Språklära    1876  se
Book  [MARC]  Dagtingan: komedi på vers i fyra akter  Hedberg, Frans  1876  se
Book    Dansk Kunst og Kunstudstillingen på Charlottenborg  Kyhn, Vilhelm  1876  dk
Book  [MARC]  Dikter från främmande länder    1876  se
Book  [MARC]  Eldbränder och gnistor  Palmær, Henrik Bernhard  1876  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Frithiofs saga  Tegnér, Esaias et al.  1876  se
Book  [MARC]
[MARC]
 För Julbordet. Bilderbok för små barn    1876  se
Book    Geodetisk mätningskunskap  Andersson, Johan Oskar  1876  se
Book  [MARC]  Goethes ballader  Goethe, Johann Wolfgang von  1876  se
Book  [MARC]  Inledning till Europas och Amerikas Statskunskap  Svedelius, Wilhelm Erik  1876  se
Book  [MARC]  Kongeriget Norge og det norske Folk  Broch, Ole Jacob  1876  no
Book  [MARC]  L'instruction publique dans les états du nord: Suède, Norwége, Danemark  Hippeau, Célestin  1876  fr
Book  [MARC]  Lars Levi Læstadius. En kyrlig tidsbild  Englund, Jakob Albert  1876  se
Book  [MARC]  Marionetter  Dardel, Fritz von  1876  se
Book  [MARC]  Mol og Dur. Digte  Paulsen, John  1876