- Project Runeberg -  Svensk literatur-tidskrift. 1869
(1869) [MARC] With: Hans Forssell
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svensk
literatur-tidskrift

Utgifven
af
Hans Forssell

1869

Stockholm,
Samson & Wallin.
Stockholm, P. A. Nymans Tryckeri, 1869.


Förord till den elektroniska faksimilutgåvan

Det här är en elektronisk faksimilutgåva av femte årgången (1869) av Svensk literatur-tidskrift, för vilken grundaren Carl Rupert Nyblom i Uppsala överlämnat utgivningen till Hans Forssell i Stockholm. Den har scannats i 600 dpi svartvitt och återges här i 150 dpi gråskala. Den förhållandevis stora skalan beror på att delar av texten är satt i petit.

Bandet har fyra pagineringar: i-vi, 1-524, 1-84 (bihang) och 1-24 (tillägg). För tydlighets skull har de båda senare markerats Bihang:1 respektive Tillägg:1 i den elektroniska faksimilutgåvan. Det 84-sidiga bihanget är ett försvarstal i tre delar till en tidigare recension. Tillägget innehåller dels en tjugosidig kommentar till en artikel om Erik XIV, dels ett fyrsidigt svar på bihangets försvarstal.

Detta är sista årgången av Svensk literatur-tidskrift, som i och med byte av utgivare och flytten till Stockholm breddade sitt område till att inte enbart avhandla litteratur, utan även politik. 1870 byter tidskriften också namn till Svensk tidskrift för literatur, politik och ekonomi.

Läs mer om Svensk literatur-tidskrift i Nordisk familjebok.The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v
Rättelser och Tillägg - vi
Frihetstidens Historia. A. Fryxell: Berättelser ur Svenska Historien. Del 37 och 38. Konung Fredriks Regering, 1743-1751. F. A. von Fersens Historiska Skrifter. Del. II. Af Claes Annerstedt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Har Konung Erik XIV dött af förgift? A. Ahlqvist: Om konung Erik den XIV:s fängelse och död. Historisk afhandling. Af Hans Forssell - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Poesi och Måleri. Frithiofs saga af Esaias Tegnér. Med teckningar af A. Malmström. Noveller, berättade på ottave rime af Acharius. 1. Vapensmeden. 2. Ateliern. 3. St. Huberts fest. 4. Rosina. Af C. R. Nyblom - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Om Amerika. Vår tids Amerika, af W. H. Dixon. Öfversatt från engelskan af Thora Hammarsköld. Del. I. II. Amerika. Reseskildringar i bref under hösten 1867 af Mauritz Rubenson. Af P. A. S. - 51, 52, 53, 54, 55, 56
Geologi. Erdmann, Bidrag till kännedomen om Sveriges Qvartära Bildningar. Text jemte ett atlas med 14 pl. Af H. Hildebrand - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Några ord om Karl XII och enväldet. Karl den tolfte. En minnesbild af Bernh. v. Beskow. Förra afdelningen. Friherre Georg Henrik v. Görtz, Statsman och Statsoffer. Tecknad af Bernh. v. Beskow (i Sv. Akademiens Handl. 43:dje delen). Berättelser ur Svenska Historien af Anders Fryxell. 21:sta delen, 2:dra uppl. Af Carl Gustaf Malmström - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Folkskoleliteratur. Läsebok för Folkskolan. Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet. Udgiven efter offentlig Foranstaltning. Oplag 3. Tillæg til Læsebogen for »Folkeskolen og Folkehjemmet». Udgiven efter offentlig Foranstaltning. Dansk Læsebog ved M. Matzen. Förste Deel. For de lavere Klasser. Anden Deel. For Mellemklasserne. Udg. 3. Tredie Deel. For de höiere Klasser. Udg. 3. Fosterländsk Läsning för Barn och Ungdom, utgifven af Artur Hazelius. Första samlingen. Af Simon Nordström - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Statskunskap och fosterländsk bildning. Anteckningar för akademiska examina i statskunskap af W. E. Svedelius. Grunddrag till svensk och allmän statskunskap af Wilh. Tham. Sveriges statskunskap i kort sammandrag af C. G. Malmström. Tredje upplagan omarbetad af H. Forssell. Af E. V. Montan - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Konstitutionela korollarier, ur 105, 106 och 107 §§ Regeringsformen, angående Stats-Rådets ansvarighet. Af A. R. - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Lubbock, Menniskans urtillstånd eller den förhistoriska tiden belyst genom fornlemningarne och seder och bruk hos nutidens vildar. Öfvers. af C. W. Paijkull. Af h. - 130
Diverse skönliteratur: Ontis (sic): Ulysses på äfventyr eller Homeri Odyssé i fri öfversättning. Kol: Rhampsinit. Posthumus eller Lifvet och Döden. En Prolog. Anna A. En bukett. Af z. - 131, 132, 133
Svenska Urkunder. G. Klemming: Svenska Medeltidens Rimkrönikor: Gamla Krönikan; Nya Krönikan; Nya Krönikans fortsättningar; tillägg till Gamla Krönikan; Lilla Rimkrönikan m. m. i 3 Band, utgörande Delarne 43-50 af Samlingar utgifna af Svenska Fornskriftsällskapet. N. A. Kullberg: Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref från och med 1351 förtecknade med angifvande af innehållet. II. 1383-1400. Af -ll. - 134, 135, 136
Tillägg och Rättelse till Första Häftet, Artikeln: »Har Erik XIV dött af förgift?» Af H. Forssell - 136
Den nyare tyska historieskrifningen rörande Gustaf Adolf och trettioåriga kriget. G. Droysen, Gustaf Adolf. Erster Band. Af S. F. Hammarstrand - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Några ord om våra Grundskatter. Underdånigt Betänkande afgifvet af de för utredande af frågan om Grundskatternas inlösen den 30 December 1864 förordnade kommiterade. Kammarkollegii och Statskontorets Underdåniga Utlåtande den 12 Oktober 1867 öfver Betänkandet angående Grundskatternas Inlösen. Af C. G. Hammarskjöld - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Svensk folkkunskap. Hallands Fornminnesförenings Årsskrift för 1868. Hofberg, Nerikes gamla Minnen. Hyltén-Cavallius, Värend och Virdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi. 2 delar. Brunius, Försök till förklaringar öfver Hällristningar, med femton planscher. Af Hans Hildebrand - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Preussen och Tyskland. Henning Hamilton: Kriget i Tyskland 1866. E. de Laveleye: Tyskland efter 1866 års krig. Fri bearbetning efter franska originalet af H. Hamilton. Af Claes Annerstedt - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Lyriska småblad. Ur en hittills otryckt samling af A. T. Gellerstedt - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Politisk ekonomi. Ambroise Clément: Den politiska ekonomien i sin närvarande utveckling. På svenska utgifven med Inledning och tillämpning på Fäderneslandets förhållanden af C. F. Bergstedt. Af J. W. Arnberg - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Läroböcker i svensk literaturhistoria. Öfversigt af svenska språkets och literaturens historia af Herman Bjursten. Tredje upplagan. Efter författarens död bearbetad och tillökt (af Gustaf Claëson). Lärobok i svenska literaturens historia af P. S. W. Lundblad. Lektor vid Kongl. Krigsskolan. Af Å. M. - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Skönliteratur. Orvar Odd: Samlade Ax: Nya dikter. Af -r -m. - 242, 243, 244
Idun. Tidning för utländsk Novell- och Romanliteratur i svensk öfversättning af C. J. Backman. N:ris 9-18. 1869. Grefve Kostia. Roman af Victor Cherbreliez. Öfvers. från franskan. Af -r -m. - 244, 245, 246
Diverse. C. G. Lövenskiöld: Landtmannabyggnader. Af F. W. S-r. - 247, 248
Lyrik. Viola. Lycka. Höststämning. Sång i fjerran. Hafvet. En sommarqväll i Sachsen. Af Fjalar - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Anmärkningar om svensk verskonst. Aristophanes' lustspel Foglarne, öfvers. af Hj. Säve. Af M. Dalsjö - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Literaturhistoriskt. B. E. Malmström: Literaturhistoriska afhandlingar. Af C. Wirsén - 272, 273, 274, 275
Theater och Drama under andra kejsardömet, af Rudolf Gottschall. Bearbetad från tyskan och försedd med tillägg af C. Eichorn. Af C. Wirsén - 275, 276, 277, 278, 279
Svenskt Boklexikon, åren 1860-1865. Utarbetadt af Hjalmar Lindström. Häft. 1-6. Af -;- - 280
Den tyska historieskrifningen rörande Gustaf Adolf och tretioåriga kriget. Droysen: Gustaf Adolf. Öfversättning. II. Af S. F. Hammarstrand - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
Läroboksliteratur. C. T. Odhner: Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks Historia för Skolans högre klasser. Förra Häftet. Af H. F. - 306, 307, 308, 309
Om ordnandet af det rättsliga försvaret. O. A. Beckman: Framställning om nödvändigheten att införa ett advokatstånd i Sverige. O. A. Beckman: Fyra till Riksdagens Justitie-Ombudsman ingifna skrifter rörande bland annat nödvändigheten att införa ett advokatstånd i Sverige. 1869 års Riksdagsförhandlingar. Af A. R. - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
De nya lärorna om Svenske medborgares värnepligt. K. M:ts Nådiga proposition till Riksdagen angående landtförsvarets organisation d. 17 Jan. 1869. Underdånigt anförande till statsrådsprotokollet d. 31 Dec. 1868 angående landtförsvarets organisation af Chefen för landtförsvarsdepartementet. Underdånigt betänkande af komiterade för utredning af frågan om Roterings- och Rustningsbesväret, afgifvet d. 8 Okt. 1867. J. Mankell: Om svenska krigsförfattningens utveckling och framtid. Af H. L. Rydin - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
A. Ahlqvist: Ännu några ord om Konung Erik XIV:s död - 384
Olika sätt att läsa Bibeln. Gamla Testamentets Literatur-Historia, i Uppsatser af A. Hausrath. Öfversättning. Om Bibelns Inspiration, af Richard Rothe. Öfversättning. Af C. F. B. - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Bidrag till Gustaf III:s historia. F. A. von Fersens Historiska Skrifter. Del. III. B. von Beskow, Om Gustaf III såsom konung och menniska. Afd. V (fragment) i Svenska Akademiens Handlingar. Del. 44. Af E. V. Montan - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Några Svenska Jordbruksförhållanden. Lagutskottets utlåtande N:o 41 vid 1869 års riksdag, i anledning af väckta motioner om förändrade föreskrifter angående jordägares och arrendators ömsesidiga rättsförhållanden. Af B-lk. - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Nordisk universitetshistoria. H. Rördam. Kjöbenhavns Universitets Historie, 1:ste Dels 1:ste Hefte. Lunds Universitets Historia. Första delen af Martin Weibull; andra delen af Martin Weibull och Elof Tegnér. P. A. Renvall: Biografiska Anteckningar öfver Finska Universitetets Lärare, Embets- och Tjenstemän. Af Claes Annerstedt - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Materialism. D:r L. Büchner: Kraft och Materia. Öfversättning från tionde tyska upplagan. Af Hans Forssell - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Skönliteratur. Dikter af Carl Snoilsky. Valda dikter af Ernst Björck. Utgifna efter författarens död. Med en inledning af Carl af Wirsén. Af C. R. N. - 493, 494, 495, 496, 497
De Unges Forbund. Lystspil i fem akter af Henrik Ibsen. Af Carl af Wirsén - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
Brudens Krona. En dikt af Esbern Snare. I. Af W. - 504, 505
Arkeologi. Bidrag till Bronskulturens historia i Skandinavien af professor S. Nilsson. Af Hans Hildebrand - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
Några ord med anledning af Herr C. W. P:s anmälan om "Bidrag till kännedomen om Sveriges Qvartära Bildningar af A. Erdmann". Af A. Erdmann - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524

Bihang.


Försvarsskrift i anledning af h:r prof. m. m. H. L. Rydins recension af Chr. Naumanns arbete "Sveriges Statsförfattningsrätt", tredje bandets andra häfte. Se Svensk Litteratur-tidskrift, årgången 1868, sidd. 417-460. Fortsättning. Af Chr. Naumann - Bihang:1, Bihang:2, Bihang:3, Bihang:4, Bihang:5, Bihang:6, Bihang:7, Bihang:8, Bihang:9, Bihang:10, Bihang:11, Bihang:12, Bihang:13, Bihang:14, Bihang:15, Bihang:16, Bihang:17, Bihang:18, Bihang:19, Bihang:20, Bihang:21, Bihang:22, Bihang:23, Bihang:24, Bihang:25, Bihang:26, Bihang:27, Bihang:28, Bihang:29, Bihang:30, Bihang:31, Bihang:32
Försvarsskrift i anledning af h:r prof. m. m. H. L. Rydins recension af Chr. Naumanns arbete "Sveriges Statsförfattningsrätt", tredje bandets andra häfte. Se Svensk Litteratur-tidskrift, årgången 1868, sidd. 417-460. Fortsättning. Af Chr. Naumann - Bihang:33, Bihang:34, Bihang:35, Bihang:36, Bihang:37, Bihang:38, Bihang:39, Bihang:40, Bihang:41, Bihang:42, Bihang:43, Bihang:44, Bihang:45, Bihang:46, Bihang:47, Bihang:48, Bihang:49, Bihang:50, Bihang:51
Försvarsskrift i anledning af h:r prof. m. m. H. L. Rydins recension af Chr. Naumanns arbete "Sveriges Statsförfattningsrätt", tredje bandets andra häfte. Se Svensk Litteratur-tidskrift, årgången 1868, sidd. 417-460. Fortsättning. Af Chr. Naumann - Bihang:53, Bihang:54, Bihang:55, Bihang:56, Bihang:57, Bihang:58, Bihang:59, Bihang:60, Bihang:61, Bihang:62, Bihang:63, Bihang:64, Bihang:65, Bihang:66, Bihang:67, Bihang:68, Bihang:69, Bihang:70, Bihang:71, Bihang:72, Bihang:73, Bihang:74, Bihang:75, Bihang:76, Bihang:77, Bihang:78, Bihang:79, Bihang:80, Bihang:81, Bihang:82, Bihang:83, Bihang:84

Tillägg


Tillägg N:o 1 till Sv Lit.-Tidskr. 1869. 4 h. Bidrag till svar på frågan: Har Kon. Erik XIV dött af förgift? Af Alfred Ahlqvist - Tillägg:1, Tillägg:2, Tillägg:3, Tillägg:4, Tillägg:5, Tillägg:6, Tillägg:7, Tillägg:8, Tillägg:9, Tillägg:10, Tillägg:11, Tillägg:12, Tillägg:13, Tillägg:14, Tillägg:15
Svar å ofvanstående genmäle. Af Hans Forssell - Tillägg:16, Tillägg:17, Tillägg:18, Tillägg:19, Tillägg:20
Tillägg N:o 2 till Sv. Lit.-Tidskr. 1869. 4 h. Belysning af den i tidskriftens nästföregående häfte såsom bihang åtföljande försvarsskrift af Chr. Naumann. Af H. L. Rydin - Tillägg:21, Tillägg:22, Tillägg:23, Tillägg:24

Project Runeberg, Sat Sep 5 12:46:56 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/littid69/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free