- Project Runeberg -  Illustreret Kirkehistorie
(1891-1895) [MARC] Author: Hallvard Gunleikson Heggtveit With: Anton Christian Bang
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Illustreret Kirkehistorie.

Ved H. G. Heggtveit. Gjennemseet af professor Dr. theol. A. Chr. Bang. Med 280 større og mindre Billeder. Christiania. Cammermeyers Boghandel. 1891—1895. Oversættelse af Teksten og Eftergjørelse af Billederne forbydes i Henhold til Lov om Forfatterret og Kunstnerret. Arkene 1—40 trykt hos W. C. Fabritius & Sønner. Resten i det Mallingske Bogtrykkeri.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok som är tryckt i frakturstil åren 1891—1895 har i januari 2014 digitaliserats av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna i mars 2020 kopierades till Projekt Runeberg och försågs med en ny OCR-text baserad på Tesseract 4.0 (dan_frak).

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelside, titelbladets bakside, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og Indhold - smutstitel, titelside, titelbladets bakside, v, vi, vii
    Oldkirken - 1
    Indledning - 1
Et Blik paa de hedenske Religioner - 1, 2, 3
Frelsens Forberedelse og Tidens Fylde - 4, 5
Jesus Kristus - 5, 6, 7, 8
    Den apostoliske Tid - 9
Kirkens Grundlæggelse og den første Menighed - 9, 10, 11, 12
Den første Forfølgelse og Kristendommens Udbredelse i Jødeland - 12, 13, 14, 15, 16
Apostelen Petrus - 16, 17, 18, 19, 20
Paulus’s Omvendelse - 20, 21, 22
Paulus’s første Missionsreise - 22, 23, 24, 25
Den anden Missionsreise - 25, 26, 27, 28
Tredie Missionsreise - 28, 29, 30
Paulus’s Fangenskab - 30, 31, 32, 33
Sidste Leveaar og Martyrdød - 33, 34, 35, 36, 37
Jacob den Retfærdige - 38, 39, 40
Evangelisterne Matthæus, Markus og Lukas - 41, 42, 43, 44, 45
Den første større Kristenforfølgelse under Nero - 46, 47, 48, 49, 50, 51
Jerusalems Ødelæggelse - 51, 52, planche, 53
Kristendommens videre Udbredelse - 53, 54, 55
Apostelen Johannes - 55, 56, 57, 58, 59, 60
Forfølgelsen under Domitian - 60, 61, 62
    De indre Forholde - 62
Nogle Grunddrag i de apostoliske Menigheders Ordning - 62, 63, 64
De kirkelige Embeder i den apostoliske Tid - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
De overordentlige Naadegaver - 73, 74, 75, 76
Gudstjenesten - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Daabsbekjendelsen og Troesregelen - 85, 86, 87, 88, 89
Det kristelige Liv og Kirketugten - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Vildfarelser - 97, 98, 99, 100
    Kristenforfølgelsernes Tid - 101
Forfølgelsernes Aarsag - 101, 102
Forfølgelsen under Trajan - 102, 103, 104, 105, 106
Ignatius - 106, 107, 108, 109, 110
De Kristnes Kaar i Hadrians Dage - 110, 111, 112, 113
Forfølgelsen under Antoninus Pius - 113, 114, 115
Polykarp - 115, 116, 117, 118
De Kristnes Trængsler under Markus Aurelius - 118, 119, 120, 121
Justinus Martyr - 121, 122, 123, 124, 125
Martyrerne i Lyon og Vienne - 125, 126, 127, 128, 129
Filosofernes Angreb paa Kristendommen - 129, 130, 131
De kristnes Kaar indtil Septimius Severus’s Død - 131, 132, 133
Martyrerne i Alexandrien og Nordafrika - 133, 134, 135, 136
Irenæus og Gnosticismen - 136, 137, 138, 139
Tertullian og Montanismen - 139, 140, 141, 142, 143
Pantænus og Clemens af Alexandrien - 143, 144, 145, 146
De Kristnes Kaar i Tiden fra Caracalla til Decius - 146, 147, 148
Kristenforfølgelsen under Decius - 148, 149, 150, 151
Origenes - 151, 152, 153, 154, 155
Forfølgelsen under Gallus og Valerianus - 155, 156, 157, 158
Cyprianus - 158, 159, 160, 161, 162
En firetiaarig Fredstid - 162, 163, 164
Forfølgelsen under Diokletian - 164, 165, 166, 167
Kristendommens Udbredelse - 168, 169
    De indre Forholde - 169
Samlingen af det nye Testamentes hellige Skrifter - 169, 170, 171, 172
De kirkelige Embeder - 173, 174
Naadegaverne - 174, 175, 176
Helligdage og Fester - 176, 177, 178
Gudstjenesten - 178, 179, 180, 181, 182, 183
Daaben og Nadveren - 183, 184, 185, 186
Det kristelige Familieliv - 186, 187, 188, 189
Træk af det religiøse og sædelige Liv - 189, 190, 191, 192, 193
Katakomberne - 193, 194, 195, 196
Nogle Vranglærere - 196, 197, 198, 199, 200
    Rigskirken - 201
Konstantin den Store og de Kristne - 201, 202, 203, 204
Kirkemødet i Nicæa Aar 325 - 204, 205, 206, 207, 208
Athanasius og Fortsættelse af den arianske Strid - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Julian den Frafaldne - 215, 216, 217
De tre store Cappadocier - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, planche, 225
Keiser Theodosius den Store og Kampen mod Hedenskabet - 225, 226
Biskop Ambrosius i Mailand - 226, 227, 228, 229, 230, 231
Biskop Ulfilas og Kristendommen blandt Goterne - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Johannes Chrysostomus - 236, 237, 238, 239
Striden om Kristi to Naturer - 239, 240, 241
Hieronymus - 241, 242, 243
Farer for Kirkens Enhed og Lære - 243, 244
Aurelius Augustinus og hans Kamp mod Vranglærerne - 244, 245, 246, 247, 248, 249
Justinianus den Første og Hedenskabets Undergang - 250, 251
Kristendommens Udbredelse i Asien og Afrika - 251, 252
Frankernes Omvendelse - 252, 253
Den gammelbritiske Kirke - 253, 254, 255
Britiske Troesbud blandt Hedningerne paa Fastlandet - 255, 256, 257
    De indre Forholde - 257
Kirkeforfatning - 257, 258, 259
Helligdage og Fester - 259, 260
Kristendommen og Kunsten - 260, 261, 262, 263, 264, 265
Kristendommen og Veltalenheden - 265, 266, 267
Den kristelige Salmedigtning - 267, 268, 269, 270, 271
Gudstjenesten - 271, 272, 273, 274, 275
Den kristelige Opdragelse i Oldkirken - 275, 276, 277, 278, 279
Det kristelige Familieliv - 279, 280, 281
Træk af det religiøse og sædelige Liv - 282, 283, 284
Munkevæsenet i Østen - 284, 285, 286, 287, 288
Munkevæsenet i Vesten - 288, 289, 290
Helgentilbedelse og Overtro - 291, 292
Indsigelser mod den skjæve Kristendom - 292, 293, 294
Det pavelige Hierarkis Udvikling - 294, planche, 295, 296
Tilbageblik paa Oldkirkens tre Tidsrum - 296, 297, 298
    Middelalderen - 299
    Missionen og Folkekirkerne - 299
Pave Gregor den Store - 299, 300, 301, 302, 303
Angelsaksernes Omvendelse - 303, 304, 305, 306, 307
Cædmon og andre oldengelske Digtere - 307, 308, 309, 310, 311
Beda den Ærværdige - 311, 312, 313, 314
Irske og angelsaksiske Missionærer paa Fastlandet - 314, 315, 316, 317, 318
Den frankiske Mission i Tyskland - 318, 319, 320, 321
Karl den Store og det frankiske Rige - 321, 322, 323
Alkuin - 323, 324, 325, 326, 327
Det danske Folks Overgang til Kristendommen - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Sverige tager den kristne Tro - 333, 334, 335, 336, 337
Kristendommens Indførelse i Norge - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
De slaviske Folks Omvendelse - 343, 344, 345, 346
Kirkens Arbeide for at optugte de nyomvendte Folkeslag til gode Sæder - 346, 347, 348
Den græske Kirke - 348, 349, 350, 351
Kirkelærere og Lærestridigheder - 351, 352, 353, 354
    De indre Forholde - 354
Pavedømmets videre Udvikling - 354, 355, 356, 357, 358
Munkevæsenets Fornyelse og Kirkereformer - 358, 359, 360, 361
Geistligheden - 361, 362, 363, 364
Lidt om den kirkelige Bygningskunst - 365, 366, 367, 368
Gudstjenesten - 369, 370, 371
Børnelærdommen - 371, 372, 373
Billeddyrkelse, Helgentilbedelse og anden Overtro - 373, 374, 375, 376
Lidt om det kristelige Liv og Kirketugten - 376, 377, 378, 379, 380
    Den frie Pavekirke - 381
Kristendommens videre Udbredelse - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
Gregor den Syvende og hans Kamp mod Statsmagten - 387, 388, 389, 390
Korstogene - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
De geistlige Ridderordener - 396, 397, 398
Munkevæsenet i Kirkens Tjeneste - 398, 399, 400, 401
Bernhard af Clairvaux og Cistercienserne - 401, 402, 403, 404, 405
Dominikanerordenen og dens Stifter - 405, 406, 407
Den hellige Franciscus og hans Munkeorden - 407, 408, 409
Om de Kirkelærere, der kaldes Skolastikere - 409, 410, 411, 412, planche, 413, 414, 415
Om de Kirkelærere, som fik Navnet Mystikere - 416, 417, 418, 419
Valdenserne - 419, 420, 421
En from Haandværker og Lægprædikant - 421, 422
Den hellige Elisabeth, Landgrevinde af Thüringen - 422, 423, 424, 425, 426, 427
Pavedommet naar Høiden af sin Magt - 427, 428
Den styrende og styrede Kirke - 428, 429, 430
Lidt om den katholske Kirkelære - 430, 431, 432, 433
Pavedømmet i Tilbagegang - 433, 434, 435
De kristelige Mystikere under Kirkens Forfaldstid - 435, 436, 437, 438, 439, 440
Gudsvennerne og Nicolaus af Basel - 440, 441, 442
Samlivsbrødrene - 442, 443
Lidt om Sektvæsenet - 444, 445, 446
Vincentius Ferrer - 446, 447
Kjætterforfølgelse, Inkvisition og Hekseprocesser - 447, 448, 449, 450, 451, 452
Store Misbrug tager Overhaand - 452, 453, 454
Kirkemøderne i Pisa, Kostnitz og Basel - 454, 455, 456
Lidt om den kirkelige Tilstand i Danmark - 456, 457, 458, 459
Nogle Ord om Sveriges kirkelige Forholde - 459, 460, planche, 461, 462, 463
Kampen i Norge mellem den geistlige og verdslige Magt - 463, 464, 465, 466, 467
Varsel om en Kirkefornyelse i England - 467, 468, 469, 470, 471
Reformationens Forgjængere i Bøhmen - 471, 472, 473, 474, 475
Hussiterne - 475, 476
Kirkefornyelsens Talsmænd i Tyskland - 476, 477, 478, 479
En Banebryder for den nye Tid i Italien - 479, 480, planche, 481, 482
Humanisterne - 482, 483, 484, 485
    De indre Forholde - 485
Den kirkelige Kunst - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Salmedigtningen - 492, 493, 494, 495, 496
Prædikenen i Middelalderen - 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
Opdragelse og Skolevæsen - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Lidt om det kristelige Liv - 509, 510, 511
Tilbageblik paa Middelalderen - 511, 512
    Den nyere Tid - 513
    Reformationstiden - 513
    Den lutherske Kirkes Grundlæggelse - 513
Luthers Barndom og Klosterliv - 513, 514, 515, 516
Luther kommer til Wittenberg og Rom - 516, 517, 518
Afladsstriden - 518, 519, 520, 521, 522, 523
Rigsdagen i Worms - 523, 524, 525
Luthers tre store Reformationsskrifter - 526, 527
Reformationskirkens Grundsætninger - 528
Stille Arbeide paa Wartburg - 529, 530, 531
Kamp mod Sværmere og Oprørere - 531, 532
Luthers Giftermaal og Husliv - 532, 533, 534, 535, 536
Medarbeidere - 536, 537, 538, 539, 540
Lutherske Landskirker dannes - 540, 541, 542, 543, 544
Den lutherske Kirkes Kamp for Statens Anerkjendelse - 544, 545, 546, 547
Luthers sidste Levedage og Død - 547, 548, 549
Den schmalkaldiske Krig - 550, 551
Protestantismens ydre Kaar til Trediveaarskrigen - 551, 552
Den lutherske Læres Udvikling gjennem indre Kampe - 552, 553, 554, 555, 556
Luthers Lære i Danmark - 556, 557, 558, planche, 559
Reformationens Indførelse i Norge - 559, 560, 561, 562, 563
Kirkefornyelsen i Sverige - 563, 564, 565, 566
    De indre Forholde - 566
Kirkeforfatning - 566, 567, 568
Gudstjeneste - 568, 569
Prædiken - 569, 570, 571, 572
Salmedigtning - 572, 573, 574, 575, 576, 577
Opdragelse og Skolevæsen - 577, 578, 579, 580
Det religiøse og sædelige Liv - 581, 582, 583
    Den reformerte Kirke - 583
Zwingli og Medarbeidere - 583, 584, 585
Johan Calvin - 586, 587, 588
Reformationen i Italien og Spanien - 589, 590, 591
Hugenotforfølgelsen i Frankrig - 592, 593
Den engelske Kirkes Grundlæggelse - 594, 595, 596, 597
Reformationen i Nederlandene - 597, 598
Sværmere og Vranglærere - 599, 600
    Pavekirken - 601
Jesuiterordenen - 601, 602, 603, 604
Kirkemødet i Trient og den katholske Kirkelære - 604, 605
    Rettroenhedens Tid - 606
    Den lutherske Kirke - 606
Trediveaarskrigen og Gustav Adolf - 606, 607, 608, 609, 610, 611
Den lutherske Rettroenhed - 612, 613, 614
Georg Calixt og Synkretismen - 614, 615, 616
Nogle fromme Kirkelærere i denne Tid - 616, 617, 618, 619
En mærkelig Skomager - 620, 621
Den danske Kirke - 622, 623, 624
De kirkelige Forholde i Norge - 624, 625, 626
Lidt om Kirkelivet i Sverige - 626, 627, 628, 629
    De indre Forholde - 629
Prædiken - 629, 630, 631
Salmedigtning - 631, 632, 633, 634, 635
Opdragelse og Skolevæsen - 635, 636, 637, 638
Lidt om det religiøse og sædelige Liv - 638, 639
    Andre Kirkesamfund - 640
Den reformerte Kirke - 640, 641, 642, 643
Den romerske og græske Kirke - 643, 644, 645
    Pietismens Tid - 646
    Den lutherske Kirke - 646
Filip Jacob Spener og hans Virksomhed - 646, 647, 648
August Herman Francke og Vaisenhuset i Halle - 648, 649, 650, 651
Brødremenigheden - 651, 652, 653
Vækkelsen inden den danske Kirke - 653, 654, 655
Den norske Kirkes Fornyelse - 655, 656, 657, 658
Lidt om Pietismen i Sverige - 658, 659
    De indre Forholde - 660
Prædiken - 660, planche, 661
Salmedigtning - 661, 662, 663, 664
Opdragelse og Skolevæsen - 664, 665, 666
Pietismens Lys- og Skyggesider - 666, 667
    Andre Kirkesamfund - 667
Den reformerte Kirke - 667, 668
Den romerske og græske Kirke - 668, 669
    Rationalismens Tid - 670
    Den lutherske Kirke - 670
Det tyske Fritænkeri - 670, 671, 672, 673
Fornufttroen i Danmark - 673, 674, 675
Rationalismen i Norge - 675, 676, 677, 678
De kirkelige Forholde i Sverige - 679, 680
    De indre Forholde - 680
Prædiken - 680, 681
Opdragelse og Skolevæsen - 681, 682, 683, 684
Det religiøse og sædelige Liv - 684, 685
    Andre Kirkesamfund - 686
Den reformerte Kirke - 686
Den romerske Kirke - 687, 688
    Vort Aarhundrede - 689
Den lutherske Kirke i Tyskland vaagner til nyt Liv - 689, 690, 691
De kirkelige Forholde i Danmark - 691, 692, 693
Troeslivets Fornyelse i Norge - 693, 694, 695, 696
Vækkelse og Kirkeliv i Sverige - 696, 697, 698
Amerikas kirkelige Forholde - 698, 699, 700
Den reformerte Kirke - 700, 701, 702
Den romerske og græske Kirke - 702, 703
Tilbageblik - 704

Project Runeberg, Sun Mar 15 13:55:53 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ilkirhis/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free