- Project Runeberg -  Från kunskapens träd
(1897) [MARC] Author: Edvard Evers
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

FRÅN
KUNSKAPENS TRÄD

LIFVETS HÖGSTA FRÅGOR BELYSTA AF SIARE OCH TÄNKARE
FRÅN OLIKA TIDER OCH FOLK.

BEARBETNING EFTER SKILDA KÄLLOR, HUFVUDSAKLIGAST DR. P.
v. GIZYCKIS »FRAGMENTE ZUR ETHIK UND PSYCHOLOGIE»

AF
EDVARD EVERS.

STOCKHOLM
BOHLIN & C:o.


Förord till den elektroniska utgåvan

Verket scannades i oktober 2009. Det är oklart i hur stor grad detta är Edvard Evers eget verk eller en översättning från den tyska förlagan.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
Förord - iii, iv
    Tro och forskning - 1
I. Det mänskliga vetandets otillräcklighet - 1
    A) Världsalltets problem - 1
    B) Tillvarons problem - 4
    C) Två slag af okunnighet - 6
    D) Trons nödvändighet - 7
II. Trons ståndpunkt
    A) Tron löser lifvets problem - 8
    B) Uppenbarelsen - 9
    C) Gudomlig uppenbarelse och mänsklig kunskap - 12
III. Vetenskapens ståndpunkt
    A) Den forskande andens motiv - 20
    B) Sanningens kraft - 24
    C) Plikten att tvifla - 26
    D) Den vetenskapliga metoden - 28
IV. Psykologiska iakttagelser angående tro och forskning
    A) Hvarför människan eftersträfvar vetande - 31
    B) Egoismens och vanans betydelse - 82
    C) Huru människoanden hemfaller åt materialism och panteism - 32
V. Polemik
    A) Plikten att tro - 36
    B) Vetandets otillräcklighet leder till tro - 38
    C) Vetenskapens värde för religion och kristendom - 42
    D) De sju världsgåtorna - 49
    Under och Lag - 53
I. Den kulturhistoriske forskaren - 53
II. Skapelse och Kosmogoni
    A) Naturfolkens föreställningar - 54
    B) De äldre kulturfolkens - 58
    a) Kineser - 58
    b) Egypter och Babylonier - 59
    c) Inder - 61
    d) Perser - 66
    e) Ur den nordiska mytologien - 67
    f) Hellener - 70
III. Naturföreteelsernas lagbundenhet - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    A) Den grekiska filosofiens kosmologi - 71
    a) Den för-Sokratiska skolan - 71
    α) Jonierna - 71
    1. Thales - 71
    2. Anaximander - 71
    3. Anaximenes - 71
    4. Heraklit - 72
    5. Empedokles - 72
    6. Anaxagoras - 73
    7. Demokrit - 74
    β) Pythagoreerna - 74
    γ) Eleaterna - 75
    b) Platon-Aristoteles - 76
    1. Ur Platons idélära - 76
    2. Platons lära om materien - 76
    3. Platons lära om världsskapelsen - 77
    4. Ur Platons skrifter - 78
    5. Aristoteles - 80
    c) Den efter-Aristol. filosofien - 83
    α) Stoikerna - 83
    β) Epikureerna - 84
    γ) Den skeptiska skolan - 84
    δ) Romersk åskådning - 85
    B) Judisk och kristlig spekulation - 87
    1. Filo från Alexandria - 87
    2 - 88
    3. Plotinus - 89
    4. Gnostisk-Manikeisk kosmologi - 90
    5. Origenes - 90
    6. Augustinus - 91
    7. Johannes Scotus Erigena - 92
    8. Thomas ab Aqvino - 92
    9. Mäster Eckhardt - 92
    C) Kosmologien enligt nyare tidens filosofi och naturvetenskap - 93
    a) Spekulativ-panteistisk uppfattning - 93
    1. Benedictus Spinoza - 93
    2. Gottfried Wilh. v. Leibnitz - 93
    3. Immanuel Kant - 95
    4. Schelling - 97
    5. Hegel - 98
    b) Spekulativ-empirisk uppfattning - 98
    1. Den primära rörelsen mekanisk - 98
    2. Förklaring af begreppet naturlag - 99
    3 - 100
    4. Fordringar på en naturlig förklaring af företeelserna - 101
    5 - 102
    6 - 103
    7 - 103
    8 - 103
    9 - 104
    10. Animism - 104
    11 - 107
    12. Om själfalstring - 108
    13. Människans härstamning enligt Darwin - 111
    14 - 114
    15. Om Transformismen - 114
    16 - 116
    17 - 117
    18 - 118
IV. Teologisk uppfattning af naturen - 119, 120, 121, 122, 123, 124
    A) Skriften - 119
    B) Koran - 120
    C) Världens gestalt enligt Cosmas Indicopleustes - 121
    D) Spekulativt — kristlig och biblisk ståndpunkt - 122
V. Människan och den gudomliga världsstyrelsen - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
    A) Historisk lagbundenhet - 124
    1 - 124
    2. Historien och den moraliska världsordningen - 125
    3. Svårigheten att utforska lagarna för det sociala lifvet - 126
    4 - 127
    B) Teleologisk uppfattning af historien - 129
    1. De historiska händelsernas ledning af Försynen - 129
    2. Försynen i historien - 130
    3. Naturlagarna och historien - 132
    4. Häfdatecknaren och Försynens världsplan - 134
    5. Historiens mål - 135
    Naturreligion och Polyteism - 137
I. Allmänna betraktelser - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
    1. Uppfostran till religion - 137
    2. Religionen består icke i religionssystemer - 138
    3. Gudsfruktan - 140
    4. Gudomen skapad efter människans bild - 140
    5 - 141
    6. Gammal och ny sanning - 142
    7 - 142
    8 - 142
    9 - 142
    10. Humanitetens religion - 142
    11. Det allmänna rättsmedvetandet - 143
    12. Om det gifves folk utan religion - 143
    13. Religionens ursprung enligt Darwin - 145
    14. För vilden är allt utomordentligt Gud - 147
    15. Ursprunglig monoteism - 150
    16. Är monoteismen en ursprunglig religionsform? - 150
    17. Olika definitioner på religion - 151
    18. Troslärornas förrättning i samhället - 152
    19. Religion och Förnuft - 152
    20. Religionens svårigheter - 153
    21. Tro och Religion - 154
    22. Religionerna och kristendomen - 155
II. Polyteism - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    A) Utom-hellenisk - 156
    1. Hymn till Nilguden - 156
    2. Hymn till Månguden Sin, Nationalguden i staden Ur i Kaldeen - 157
    3. Ur sagan om Sunda och Upasunda - 158
    4. Den förolämpade Solen - 159
    4. Gudarnes skymning - 163
    B) Hellenisk - 165
    1. Strid mellan Zeus och Hera - 165
    2. Ares såras af Diomedes - 167
    3 - 167
    4 - 168
    5 - 168
    6. Ode till Afrodite - 168
    7. Gudarnes rättfärdighet drabbar äfven de oskyldiga - 169
    8 - 169
    9 - 170
    10. Ifigeneias afsked före sitt offrande - 170
    11 - 171
    12 - 172
    13 - 172
    C) Renare filosofiska åskådningar - 173
    1 - 173
    2 - 173
    3 - 173
    4 - 173
    5. Gudasagorna och den platonska staten - 174
    6 - 177
    7. Hymn till Zeus - 178
    8 - 179
    9 - 179
    10 - 179
    11 - 179
    12 - 179
    13 - 180
    14 - 180
    15 - 180
    16 - 180
    17 - 181
    D) Polyteismens förfall - 181
    1 - 181
    2 - 181
    3 - 182
    4 - 182
    5 - 182
    6 - 182
    7. Den okände guden - 183
    8. Gudarnes makt är i allt begränsad - 183
    9. Jupiters tal inför Olympens gudar - 186
    10. Den grekiska gudavärldens osedlighet - 190
    11. De grekiska gudarna böra förklaras för onda demoner - 190
III. Henoteism och Dualism - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    A) Henoteism - 192
    1. Skilnad mellan henoteism och polyteism - 192
    2. Hymn till Varuna - 193
    B) Dualism - 194
    1. Fornpersisk dualism - 194
    2. Satan - 195
    Den lägre Monoteismen - 200
I. Allmänna betraktelser - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
    1 - 200
    2 - 200
    3 - 200
    4 - 200
    5 - 200
    6. Vägen från det synliga till dte osynliga (i religionen) - 200
    7 - 202
    8 - 203
    9. Gud i oss - 203
    10 - 204
    11. Abels och Kains offer - 204
    12 - 206
    13. Philosophia - 206
    14. Theologia - 206
    15 - 206
II. Hednisk och Muhamedansk monoteism - 207, 208, 209, 210, 211
    1. Hymn till guden Ra - 207
    2. Indianernas monoteism - 207
    3. Muselmanens förhållande till de otrogna - 208
    4. Muhameds lära om Kristi person - 209
    5. Muhamedanernas ”Fader Vår” - 210
    6 - 210
    7 - 211
III. Judisk monoteism - 211, 212
    1 - 211
    2. Konungakronan - 211
    Religionsfilosofiska åskådningar på icke-kristlig grund - 213
I. Deismen - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
    1 - 213
    2. Det mänskliga lifvet - 214
    3. Förkastande af teismen från kristendomens ståndpunkt - 215
    4. Ateismens omdöme om Deismen - 216
    5. Deismens företräde framför ateismen - 216
    6. En Deists själfmotsägelse - 219
II. Panteismen - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
    1. Indisk Panteism - 219
    2 - 220
    3 - 220
    4 - 221
    5 - 221
    6. Giordano Brunos bekännelse - 221
    7. Panteistisk religiositet - 222
    8. Faust - 222
    9 - 224
    10 - 224
    11 - 224
    12 - 224
    13 - 224
III. Ateismen - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
    1 - 226
    2 - 226
    3 - 226
    4. Människorna frukta för sina egna skapelser, Gudarne - 227
    5 - 227
    6. En ateists trosbekännelse - 227
    7. Fritänkarens religion - 229
    8 - 229
    9. Huru ateisterna böra behandlas - 02380239
    10. Ateismen ovetenskaplig - 232
    11. Darwins omdöme om bevisen för Guds existens - 233
    12 - 236
    Den kristliga monoteismen - 238
I. Kristlig uppfattning af gudomen - 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    1 - 238
    2. Guds tillvaro - 239
    3. Betraktelser öfver Gud - 239
    4. Guds faderliga godhet - 241
    5. ”Guds bedrägeri” - 241
    6. En kristen tror på Gud förutan bevis - 242
    7. Försynen - 243
    8. Guds förhållande till människan - 244
    9. Guds ord - 246
    10. Gud i naturen - 247
    11. Vi skulle icke söka Gud, om vi icke redan hade funnit honom - 247
    12. Läran om försoningen - 248
    13. Försoningslidandet - 249
    14. Trosbekännelse - 250
II. Bön och religiositet - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
    1. Bönens ursprung - 252
    2 - 252
    3 - 252
    4. Mänsklighetens dyrbaraste böner - 253
    5. Bönens välsignelse - 253
    6. Det upplyftande i bönen - 254
    7. Pytagoras bön - 254
    8. Kung Arturs afsked - 255
    9 - 255
    10. Stjärnklar natt - 255
    11. Längtan - 256
    12. Aftonpsalm - 256
    13. Jehovah - 257
    14. Törnekronan - 258
    15. Aftonsång - 259
    16. Hesiodos’ råd - 260
    17. Ljufva nejder - 260
    Den nationela moralen - 261
I. Allmänna betraktelser öfver moralen - 261, 262, 263
    A) Teori och praxis - 261
    B) Allmänna lefnadsregler och betraktelser öfver dygd och last - 262
II. Naturfolkens moral - 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
    A) Vildarnes moraliska tillstånd - 264
    1. Lag och sed - 264
    2. Sedlighet och lycka - 265
    B) Negerordspråk - 267
    1. Ordspråk från Woluf-språket - 267
    2. Ordspråk från Kanuri-språket - 268
    3. Ordspråk från Oji-språket - 269
    4. Ordspråk från Ackra-språket - 269
    5. Ordspråk från Yoruba-språket - 270
    6. Ordspråk från Gfik-språket - 271
    C) Familjeseder i Mexiko - 271
III. Inderna - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    A) Hufvudsumman af dygden - 273
    B) Godt och ondt - 274
    C) Ödet - 276
    D) Lycka och olycka - 277
    E) Lifvet - 277
    F) Kvinnan - 278
    G) Furstar och mäktige - 279
    H) Armod och rikedom - 280
IV. Det gamla testamentet. Talmud - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
    A) Det gamla testamentet - 281
    1. Jahves bud - 281
    2 - 281
    3. Familjen - 282
    4. Kvinnan - 282
    5. Rättskaffenhet - 282
    6. Klokhet och dårskap - 283
    7. Flit och lättja - 283
    8. Tålamod och själfbehärskning - 283
    9. Medkänsla och hänsyn - 284
    10. Rikedom och makt - 284
    B) Talmud - 284
V. Hellener och Romare - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
    A) Dygdens trångmål - 287
    B) Hellenisk rättrådighet - 288
    C) Social dygd - 290
    1. Kampen för hemmet - 290
    2. Hellener och barbarer - 290
    3. Tyrannmord - 291
    D) Det sköna och goda - 291
    E) Senare moralåskådningar - 294
    F) Romardygd - 294
    1. Rättrådighet - 294
    2. Själfbehärskning - 295
    2. Plikter mot nästan - 295
    3. Familjen - 297
    4. Makt och rikedom - 297
VI. Fornnordisk moral - 297, 298, 299, 300
VII. Forntyska tänkespråk - 300, 301, 302, 303, 304, 305
    1. Gud - 300
    2. De maktägande - 300
    3. Plikt - 301
    d. Lefnadsråd till en yngling - 302
    4. Godt och ondt - 302
    5. Kloka och dårar - 302
    6. Tungans bruk - 303
    7. Vänskap och ovänskap - 303
    8. Arm och rik - 304
    9. Allmänfolkliga ordspråk - 304
    a. Gud - 304
    b. Godt och ondt - 304
    c - 304
    d. Kvinnan - 304
    e. Rätt och orätt - 305
    f. Egennytta - 305
    g. Arbete - 305
    h. Armod - 305
    Den filosofiska och teologiska moralen - 306
I. Olika uppfattning af de etiska problemen - 306, 307, 308, 309
    1. Moralkatekesen - 306
    2. Den induktiva och deduktiva behandlingen af etiken - 306
    3. De etiska grundbegreppens beroende af frågan om lifvet är värdt att lefva - 307
II. Filosofisk moralåskådning - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
    A) Orientaler - 309
    1. Dygden enligt Confucius lära - 309
    2. De fem Pliktförhållandena - 310
    3. Det buddhistiska idealet - 311
    4. Buddhas föredrag - 312
    B) Hellener och romare - 315
    1 - 315
    2 - 316
    3. Dygden beror af Kunskapen - 316
    4. Själens natur - 316
    5 - 320
    6 - 320
    7. Den storsinnade - 320
    8. Plikter emot gudar och människor - 322
    9. Hvarje sak har två sidor - 323
    10. Människans plikter - 323
    11. Hvad är medlidande? - 324
    12. Bekymra dig icke om de yttre tingen - 324
    13. Stycken ur Epiktets fragmenter - 324
    14. Om Epiktets etiska grundsatser - 325
    15. Marcus Aurelius - 326
    16 - 327
    17 - 327
    18. Ett bref från Epikur till Menoikeus - 327
    19. Att öppet tillstå sina fel är det första steget till förbättring - 331
    C) Den nyare filosofien - 332
    1. Öfver de mänskliga lidelserna - 332
    2. Lust och lidande såsom de enda värdemätarne för bedömandet af mänskliga handlingar - 333
    3. Nyttighetsmoralen enligt Stuart Mill - 335
    4. Mänsklighetens epoker enligt positivismen - 338
    5. Dygd - 339
    6. Själfkännedom - 341
    7. Plikt - 341
    8. Sedelagen - 342
    9. Sedelagen och stjärnhimlen - 344
    10. Mot evdämonism - 344
    11. Ästetisk uppfattning af de moraliska egenskaperna hos människan - 347
    12 - 349
III. Den teologiska moralen - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    A) Egypter och inder - 349
    1. Förhållandet mellan religion och sedlighet hos naturfolken - 349
    2. Den dödes bekännelse inför underjordens 42 domare - 350
    3. Om Brahminernas verkhelighet - 350
    4. Vigten af att läsa Veda - 352
    5. De buddhistiska munkarnes ordensregel - 353
    B) Muhamedaner och judar - 354
    1. De trognas rättfärdighet enligt Koran - 354
    2. Moralen enligt det gamla testamentet - 354
    3. Hillel - 356
    4. Fyra grader af fullkomlighet enligt Talmud - 357
    5. Kunskapen och Gud skall vara den fromme judens mål - 358
    C) Den kristna moralen - 358
    1. Den kristna moralens grundlag - 358
    2. Föreskrifter för den kristna församlingen - 358
    3. Ur den helige Benedictii ordensregler - 359
    4. Världens fåfänglighet - 359
    5. Man måste alltid och öfverallt hafva Gud i tankarne - 360
    6. Om människans andliga födelse - 361
    7. Lyckan i Gud - 362
    8. Om kristligt lif och goda gärningar - 363
    9. Att tjena Gud är att sköta sitt kall - 364
    10 - 364
    11. Guds förbarmande är en kristens frälsning - 365
    12. Om goda gärningar - 367
    13. Botfärdighet - 367
    14. Eremitväsen och askes - 370
    a. Den indiske skogseremiten - 370
    b. Den helige Hilarions lefnadssätt - 373
    c. Omdöme om den asketiska riktningen - 373
    d. Öfver kroppens föraktare - 375
    Världen och människan - 378
I. Människans natur och mål - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
    1. Platons uppfattning af den mänskliga organismen - 378
    2. Människans makt och vanmakt - 379
    3 - 379
    4 - 380
    5 - 380
    6. Om människans kropp - 380
    7 - 381
    8 - 381
    9. Människans temperament - 381
    10. Om samvetet - 383
    11. Själfbetraktelse (af Rousseau) - 383
    12. Själfbetraktelse (af Schleiermacher) - 384
    13. Själens oro - 385
    14 - 385
II. Släktet och samhället - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
    A) Äktenskapet - 386
    1 - 386
    2. Äktenskapets pris - 386
    3. Monogami - 387
    4 - 388
    5. Civiläktenskap - 388
    B) Uppfostran - 388
    1 - 388
    2 - 388
    3. Åskådning som grund för all undervisning - 389
    4. Modern som uppfostrarinna - 390
    5 - 390
    C) Släktets lif - 393
    1. Släktets sträfvan - 393
III. Humanitet och kultur - 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    1. Människan en länk mellan tvenne världar - 394
    2. Humanitetens uppvaknande - 395
    3. Luthers omdöme om vetenskap och konst - 396
    4 - 399
    5. Antikens uppfattning af arbetet - 399
    6 - 400
    7. Pauperism - 400
    8 - 401
    9. Om hvilodagen - 401
    10. Är lyx tillåten? - 402
    11. Humanitetens mål - 403
    12. Mänsklighetens bestämmelse - 404
    Den fria viljan. Determinism - 406
I. Öfverblick af problemet - 406, 407, 408, 409, 410
    1. Necessitas-vis-libertas - 406
    2 - 406
    3 - 406
    4 - 407
    5. Problemet ännu icke klart fattadt - 407
    6. Det mänskliga handlandet bestämmes under alla tider af samma driffjädrar - 409
II. Viljans frihet - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
    1 - 411
    2 - 411
    3 - 411
    4 - 412
    5. Fyra bevis för viljans frihet - 412
    6. Själfkänslan af den sedliga friheten - 415
    7. Att under den förutsättning, att maximens blotta, lagstiftande form allena är den tillräckliga bestämningsgrunden för en vilja, finna beskaffenheten af den vilja, som därigenom allenast är bestämbar - 418
    8 - 418
III. Den gudomliga Försynen och den fria viljan - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    1. Minos och Sostratus - 419
    2. Huru den gudomliga försynen och den mänskliga friheten kunna bestå jämte varandra - 421
    3. Kristlig frihet - 423
    4 - 424
    5. De stridande viljeakterna i människan - 424
IV. Determinism - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
    1 - 425
    2 - 426
    3. Viljans frihet och determinism - 426
    3 - 427
    4 - 427
    5 - 427
    6 - 427
    7. Känslan af frihet i våra beslut beror af en villfarelse - 427
    8. Vi förutsätta inom de mänskliga handlingarnes område liksom inom naturen sträng lagbundenhet - 429
    9. Det gifves ingen fri vilja - 431
    10. Vår vilja bestämmes af tillståndet hos vår organism - 432
    11. Kritik öfver den moraliska frihetens begrepp - 434
    12. Viljan påverkas, men bestämmes icke af motiv - 438
    13. Människans karakter är en följd af hennes fria handling i en förtidlig existens - 439
    14. Människans behof vederlägger determinismen - 441
    15. Friheten den första religiösa idéen - 444
    Synden. Lidandet. Den gudomliga rättfärdigheten - 446
I. Lifvets ofullkomlighet och lidande - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    A) Allmänna betraktelser - 446
    1. Nemesis - 446
    2. Gudomlig världsregering - 447
    3. Gud vill hafva världen sådan den är - 448
    4. Gudomen och det ondas problem - 448
    5 - 449
    6 - 450
    7 - 450
    B) Fysiskt och moraliskt ondt. Synd. Lidande - 451
    1 - 451
    2 - 451
    3. Det radikala onda - 452
    3. Den organiska naturens lif är väsendtligen lidande - 453
    4. Syndens väsen - 454
    5. Det ondas ärftlighet - 455
    6 - 455
    7. Synd och lidande - 456
    8 - 457
    9. Din sorg är din - 458
    10. Resignation - 458
    11. Våra förhoppningars öde - 458
    12. Förtviflan - 459
    13. Det onda och det goda - 461
    C) Synder och laster - 463
    a) Några olika slag af synder - 463
    1. Själfviskhet - 463
    2. Egenkärlek - 464
    3. Högmod - 465
    4 - 465
    5 - 470
    6. Ärelystnad - 470
    7. Människohat - 471
    8. Egenrättfärdighet - 472
    9. Njutningslystnad - 473
    10. Veklighet - 473
    11. Okyskhet - 475
    12. Vällust - 476
    13. Lätja - 477
    14. Frosseri och dryckenskap - 477
    15. Smickraren - 477
    16. Pratmakaren - 478
    17. Den misstrogne - 478
    18. Den närige - 479
    19. Girighet - 479
    20. Slösarne och de girige - 480
    21. Förtal - 481
    22. Falskhet - 482
    23. Fåfänga och flärd - 483
    24 - 483
    b) Stadier på syndens väg - 484
    1. Andlig säkerhet - 484
    2. Träldom under lagen - 484
    3. Kompromiss-moral - 485
    4. Skepticism - 485
    5. Indifferentism - 486
    6. Hyckleri - 489
    7. Förtviflan och förhärdelse - 491
    D) Tröst i lefnadsnjutning - 493
    1 - 493
    2 - 493
    3 - 493
    4 - 494
    E) Tröst i tålamod och pliktuppfyllelse - 494
    1 - 494
    3 - 495
    4. Tålamod och hopp - 495
II. Den gudomliga rättfärdigheten - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
    1 - 497
    2. Trots skenbara brister predikar också denna världens inrättning om Guds storhet - 497
    3. Det ondas ursprung - 498
    4 - 501
    5. Teodicé - 502
    6. Det goda är öfvervägande på jorden - 502
    7. Hvad det vill säga, att Gud tillstädjer det onda - 504
    8. Gud är upphofvet till synden, men icke ett syndigt väsen - 507
    9. Om Gud är upphofvet till synden - 507
    10. Denna värld är den bästa möjliga af alla världar, emedan Gud skapat den - 509
    11. Djäfvulen är ett oumbärligt moment i kristendomen - 510
    12 - 510
III. De ondas lycka och gudomlig vedergällning - 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
    A) De ondas lycka - 510
    1 - 510
    2 - 511
    3. Hvarför går det de onda väl? - 511
    4. Hvarför går det den gode illa? - 511
    5 - 512
    6. De ondas lycka - 513
    B) Principen för gudomlig vedergällning - 513
    1. Gud hemsöker icke fädernas synder på barnen - 513
    2. Antik uppfattning af vedergällningen - 515
    3. Rättfärdigandet af den principen, att barnen bestraffas för fädernas synder - 516
    4. Gudomens fördröjda straff är icke verksamt - 517
    5. Den Gud älskar, den agar han - 518
    6. Jahves ord till Hiob - 519
    7. Äfven det onda måste tjäna den gudomliga försynen såsom medel till välsignelse - 525
    8. Non liquet - 528
    9. ”Den bästa möjliga af världar” kritiserad - 530
    10 - 533
    11 - 533
    C) Den kommande vedergällningen - 534
    1. Jordelifvets elände hänvisar på en lycka på andra sidan grafven - 534
    D) Världens ofullkomlighet och fullkomligheten hos hennes upphof - 536
    1 - 536
    2 - 537
    Lycka och lycksalighet. Optimism och pessimism - 539
I. Allmänna betraktelser - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
    A) Alla sträfva efter lycksalighet - 539
    1 - 539
    2 - 539
    3 - 539
    4 - 539
    5 - 540
    B) Hvaraf lycka och olycka bero - 541
    C) Ingen lycklig före sin död - 542
    1 - 542
    2 - 542
    D) En lyckodröm - 544
II. Lycka och lycksalighet - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614
    A) Hvari lycksaligheten består - 545
    a) estetisk åskådning - 545
    1 - 545
    2 - 545
    3 - 546
    4 - 546
    5 - 546
    6 - 546
    7 - 546
    8 - 547
    9 - 547
    10 - 548
    11. Lyckan - 548
    12. Lycklig den! - 549
    13. Lycksaligheten - 550
    14. Daglig önskan - 551
    15 - 551
    16 - 552
    17 - 552
    18. Tre böner - 552
    b) filosofisk åskådning - 553
    1. Kort sammanfattning af hvad människorna kalla det goda - 553
    2. Lyckans beskaffenhet enligt Epikur - 553
    3. Tvenne slags glädje - 555
    4. Lyckan (En buddhistisk berättelse) - 556
    5. Den vises sällhet - 558
    6. Lidandets sällhet - 560
    7. Enligt Buddha är orsaken till det mänskliga eländet — Trishna - 561
    8. Huru blifva kvitt begäret - 561
    9 - 561
    10. Botgöraren - 562
    11. Sokrates få behof - 562
    c) kristlig åskådning - 564
    1. En kristen människas omsorgsfrihet - 564
    2. Soli Deo gloria - 565
    B) Olika slag af lycka - 565
    a) lifvets fröjder i allmänhet - 565
    1. Andliga och kroppsliga njutningar - 565
    2. Hvad det är som bevarar lefnadslusten - 566
    3. Det ljufva - 570
    4. Njutningsförmågans aftagande på ålderdomen - 571
    α. Andliga njutningar - 571
    β. Sinnliga njutningar - 572
    5. En kristen och lifvets glädje - 574
    6 - 574
    7. Lycka och njutning - 575
    8. Är lyckan det högsta ändamålet - 575
    9. Glädjens betydelse i lifvet - 577
    10 - 578
    11 - 579
    b) olika slag af lefnadsglädje - 580
    1. Hälsa - 580
    α - 580
    β - 580
    γ. Sjukdomens lycka - 581
    2. Kärlek - 581
    α - 581
    β - 582
    γ - 583
    δ. Chor af dryader - 584
    ε - 585
    3. Vin - 586
    α. Den druckne Indra - 586
    β. Skalden - 587
    γ - 588
    δ. Champagne - 588
    ε - 589
    ζ. Hvarifrån kom alkoholen? - 589
    η. Vin och kristlig kärlek - 590
    4. Landtlif och natur - 593
    α - 593
    β - 594
    γ - 594
    δ. Morgonen - 595
    ε. Naturens ande - 596
    ζ. Till naturen - 597
    η - 598
    5. Umgänge - 600
    α - 600
    β. Den dygdige umgås gärna med sig själf, men den lastbare icke - 601
    γ - 602
    δ - 602
    ε - 603
    ζ - 603
    η - 603
    6. Vetenskaplig verksamhet - 604
    α. Filosofisk spekulation är gudarnes lycksalighet - 604
    β. Njutningen att forska - 605
    γ. Glädjen att experimentera - 607
    7. Natt och sömn - 608
    8. Grafven - 609
    C) Vägen till lycka - 609
    1. Gladt mod - 609
    2. Sinneslugn - 609
    3. Dygden är lyckans väg - 610
    4. Konsekvent pliktuppfyllelse - 611
    5. Måtta - 611
    6. Konsten att hvarje dag vara lycklig - 612
    7 - 612
    8 - 613
III. Optimism och Pessimism - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
    A. Optimism - 614
    1. Till läsaren - 614
    2 - 614
    3 - 614
    4 - 614
    5 - 614
    6 - 615
    7 - 615
    8 - 615
    9 - 617
    B. Pessimism - 618
    a. Bäst att icke vara född - 618
    1 - 618
    2 - 618
    3 - 619
    4 - 619
    5 - 619
    b. Sorgeröster ur diktens värld - 620
    1 - 620
    2 - 620
    3 - 620
    4 - 620
    5 - 620
    6 - 620
    7 - 621
    8. I morgon, i morgon - 621
    9 - 622
    10 - 622
    11. Skuggan - 622
    12. Floden - 623
    13 - 623
    14 - 624
    c. Religiös och filosofisk pessimism - 624
    1 - 624
    2. Lifvets vilkor - 625
    3 - 626
    4 - 627
    5. Schopenhauer - 630
    6. Buddhistisk pessimism - 632
    7. Nitzsche om dödens predikare - 633
    8. Det tragiska i pessimismen - 635
    Dygd och Plikt - 637
I. Allmänna betraktelser öfver dygden - 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646
    1. Dygden människans egen förtjänst - 637
    2. Hvari dygden består - 638
    3 - 639
    4. Dygdebud - 639
    5. Om valet vid dygdens utöfvande - 640
    6. Dygden är trohet i lefnadskallet - 641
    7. Dygdens gränser - 642
    8. Dygdens ursprung och skönhet enligt Kant - 642
    9. Människovärde - 646
II. Dygder och plikter - 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663
    1) Tacksamhet - 646
    2. Ödmjukhet - 648
    3. Lydnad - 649
    4. Tålamod - 649
    5. Gudaktighetsöfningar - 650
    6. Förnöjsamhet - 651
    7. Själfkännedom - 652
    8. Själfbevarelse - 652
    9. Inre frihet - 653
    10. Tankefrihet - 653
    11. Återhållsamhet och kyskhet - 655
    12. Människokärlek - 656
    13 - 657
    14 - 658
    15 - 659
    16 - 659
    17. Känsla för folket - 660
    18. Rättfärdighet - 661
    19. Fosterlandskärlek - 662
    20. Försakelse - 663
    21. Försonlighet - 663
    Död och odödlighet. Lifvet efter detta - 664
I. Olika uppfattning af döden - 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675
    1. Huru vildar uppfatta döden - 664
    2. Människan och döden - 665
    3. Att dö i rätt tid - 666
    4 - 666
    5. Döden en tröst i lifvets lidanden - 666
    6 - 667
    7 - 667
    8. Betrakta grafvarna! - 667
    9. Ängeln och barnet - 667
    10. Tröst - 668
    11. Sista bönen - 669
    12. Grafven - 669
    13. Hvad lär oss tanken på döden - 669
    14 - 669
    15 - 670
    16 - 670
    17 - 670
    18 - 670
    19 - 671
    20 - 671
    21 - 671
    22. Lifvet och döden - 671
    23. Hufvudskålen - 672
    24 - 672
    25 - 673
    26 - 673
    27. Bilden af döden - 674
    28. Vara eller icke vara - 674
II. Afsked från lifvet - 675, 676, 677, 678
    1 - 675
    2 - 675
    3. Att dö i kretsen af de sina - 676
    4. Hvad jag skall tänka? - 676
    5. Reflexioner öfver Ludvig XV:s död - 677
    6 - 678
III. Tankar vid andras död - 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
    1 - 678
    2. Kretsloppet - 679
    3. Lyckan att dö - 679
    4. Om klagan vid andras död - 681
    6. Äfven den bästes död efterlängtas af någon - 684
    7. Den kristne behöfver icke sörja öfver de aflidne - 684
    8. Vid mitt barns död - 686
    9. Ett sista återseende - 686
    10 - 687
IV. Själfmord - 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694
    1 - 688
    2 - 688
    3. Skadar själfmördaren samhället med sin handling? - 688
    5. Själfmordet kan blott individuelt bedömas - 689
    6. Själfmordet kan icke sedligt rättfärdigas - 691
    7. Själfmordet är bekännelsen om ett förfeladt lif - 691
    8 - 692
    9 - 693
V. Läran om förintelse - 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
    1 - 694
    2. Är förintelse möjlig? - 694
    3. Grunderna till förintelseläran - 695
    4 - 696
    5. Tröst mot döden från Epikurs ståndpunkt - 696
    6. Dödsföraktet är blott en själfförvillelse - 700
    7. Förintelse - 703
VI. Själens odödlighet - 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
    1 - 704
    2 - 706
    3. Den kristne behöfver icke frukta döden - 707
    4. Ur Sokrates’ sista tal - 709
    5. Odödligheten är ett postulat af det praktiska förnuftet - 710
    6. Djursjälens odödlighet - 711
VII. Olika uppfattning af lifvet efter detta - 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733
    A) Allmänna betraktelser - 713
    1. Odysseus i underjorden - 713
    2—5 - 714
    B) Naturfolkens uppfattning - 714
    1. De båda utvecklingsgraderna i odödlighetstron - 714
    2. Själarnes död - 715
    3. Styrkan af odödlighetstron - 717
    4. Tron på ett tillkommande lif såsom sedlig faktor - 719
    5. Det tillkommande lifvets moral - 720
    C) Grunderna för odödlighetstron - 722
    1. Utan hoppet om odödlighet måste människan duka under i allvarligare sedliga konflikter - 722
    2. Den praktiska betydelsen af odödlighetstron - 725
    3. Lifvet efter detta - 726
    4. Längtan efter odödlighet - 727
    5. Inför evigheten - 727
    6. Odödligheten fordras såsom förutsättning för ett oändligt fortskridande till fullkomlighet - 728
    7. Den monistiska själslärans uppfattning af den andra världen - 729
    8. Förnekande af själens odödlighet - 731
VIII. Lön och straff i ett kommande lif - 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
    1. Beskaffenheten af den helvetiska elden - 733
    3. Olika arter af återfödelse - 734
    4. De flesta varelser återfödas inom lägre uppenbarelseformer - 735
    5—6. Thespesius - 737
    7—8. Återfödelse - 741
    9. Teosofisk uppfattning - 741
    10. Den yttersta dagen enligt Koran - 742
    11. Uppståndelsen enligt Koran - 744
    12. De odöpta barnen - 744
IX. Underjorden. Helvetet. Himlen - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
    1. Straffen i underjorden - 745
    2. Nedgången i underjorden - 746
    3. De saliga (antik åskådning) - 747
    4. De saligas slott - 748
    5. Scipios dröm - 749
    6. De saligas ö - 750
    7. Inferno - 753
    8 - 754
    9. Om barnen i himlen - 754
    10. De eviga straffen - 755
    11. De eviga straffen och all tings återställelse - 757
    12. Straffets natur — förbättring - 759
    13. Salighetsbegärets tillfredsställelse - 760
    14. Återseendet på andra sidan grafven - 761
    15. Uppståndelsens värld - 761
    16. Förlåten - 762
    17. Evighetens bildspråk - 763
Namnförteckning öfver i arbetet upptagna författare - 765, 766, 767
Sidor ... - viii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

Project Runeberg, Fri Oct 23 18:25:47 2009 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/evers/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free